Dzisiejsza Obietnica: ,,Zaprawdę dobroć i miłosierdzie pójdą w ślad za mną po wszystkie dni mego życia i będę mieszkał w domu PANA przez długie czasy.” Psalm 23:6

God WANTS to Bless You!
Bóg CHCE Cię Błogosławić!

As I began reading and answering so many letters over the past few weeks, the intense feeling of my heart was to see more women find the Lord as her Heavenly Husband.

Kiedy zaczęłam czytać i odpowiadać na wiele listów w ciągu ostatnich kilku tygodni, mocnym pragnieniem mojego serca było by zobaczyć więcej kobiet odnajdujących Pana jako swojego Niebiańskiego Męża.

Women come to us for one purpose, to restore their marriages. And though our materials are based on restoring marriages, what each and EVERY woman can come away with (even if she gives up on her restoration) is finding the Love of her life!

Kobiety przychodzą do nas w jednym celu, aby odbudować swoje małżeństwa. I chociaż nasze materiały opierają się na odbudowaniu małżeństw, to, co KAŻDA kobieta może stąd wynieść (nawet jeśli zrezygnuje z odbudowy), to znalezienie Miłości swojego życia!

Whenever I read any of our MEQs “Marriage Evaluation Questionnaires”, I always feel this incredible urge to try to do whatever I can to encourage her. When I read the details, and the tone of brokenness in their heartbroken confessions, I am often moved to tears and want so much to see their marriages restored, but even more, I want them to find the Prince of Peace and their Man of Valor—the Lord of Hosts.

Ilekroć czytam którekolwiek z naszych KOM - „Kwestionariuszy Oceny Małżeństwa”, zawsze czuję niesamowitą potrzebę zrobienia wszystkiego, co w mojej mocy, aby ją zachęcić. Kiedy czytam szczegóły i ton załamania w ich wyznaniach złamanego serca, często jestem wzruszona do łez i tak bardzo pragnę odbudowania ich małżeństw, ale jeszcze bardziej chcę, aby odnalazły Księcia Pokoju i ich Walecznego Mężczyznę- Pana Zastępów.

Isaiah 54:5—

“For your Husband is your Maker, Whose name is the Lord of hosts

Izajasza 54:5—

,,Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, PAN zastępów

And then it hit me— this is EXACTLY how God feels about wanting women to experience our precious Lord! He wants to bless us, He wants to bless you! So much so that He tells us in His Word how we can obtain His blessings!

I wtedy do mnie dotarło - tak DOKŁADNIE czuje Bóg, chcąc, aby kobiety doświadczyły naszego drogiego Pana! On chce nas błogosławić, On chce błogosławić Ciebie! Do tego stopnia, że w swoim Słowie mówi nam, w jaki sposób możemy otrzymać Jego błogosławieństwa!

Isaiah 30:18—

“Therefore the LORD longs to be gracious to you, and therefore He waits on high to have compassion on you. For the LORD is a God of justice; how blessed are all those who long for Him.”

Izajasza 30:18—

I dlatego PAN będzie czekać, aby okazać wam łaskę, i dlatego będzie wywyższony, aby się zlitować nad wami. PAN bowiem jest Bogiem sądu. Błogosławieni wszyscy, którzy na niego czekają.”

The Lord is waiting and longing to bless each and everyone who longs for Him. It is His very nature to WANT to bless us!

Pan czeka i pragnie błogosławić każdego, kto Go pragnie. To jest Jego naturą, CHCIEĆ nas błogosławić!

When He sees our humility, He wants to EXALT us!

When He sees us giving, He wants to GIVE to us!

When He sees our tears, He wants to COMFORT us!

When He sees us struggling, He wants to HELP us!

 

Kiedy widzi naszą pokorę, chce nas WYWYŻSZYĆ!

Kiedy widzi, że dajemy, chce nam DAĆ!

Kiedy widzi nasze łzy, chce nas POCIESZYĆ!

Kiedy widzi, jak się zmagamy, chce nam POMÓC!

Sadly I believe that far too often we listen to the world (who doubts God and certainly has no clue that the Lord is gracious) so we sometimes “feel” that He is aloof to our needs or desires. We also listen to the enemy who makes us “question” if God even cares about us at all.

Niestety, uważam, że zbyt często słuchamy świata (który wątpi w Boga i na pewno nie ma pojęcia, że Pan jest łaskawy), więc czasami „czujemy”, że jest On zdystansowany do naszych potrzeb i pragnień. Słuchamy też wroga, który każe nam „kwestionować”, czy Bóg w ogóle się o nas troszczy.

Even Christians who love the Lord still question God’s willingness or desire to give them the desires of their heart, when His Word clearly says otherwise.

Nawet chrześcijanie, którzy kochają Pana, wciąż kwestionują wolę Boga lub pragnienie spełnienia pragnień ich serca, podczas gdy Jego Słowo wyraźnie mówi inaczej.

Psalm 37:4—

“Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart.”

Psalm 37:4—

,,Rozkoszuj się PANEM, a on spełni pragnienia twego serca.”

So the truth is—God wants to bless each and every one of us, not just this year but for a lifetime! He also promises to meet EVERY one of your needs and even many or most of your desires too. He wants to bless EACH and every single one of you with a restored marriage—you must NEVER doubt it—but it means being restored to Him first.

A więc prawda jest taka, że Bóg chce błogosławić każdą z nas, nie tylko w tym roku, ale przez całe życie! Obiecuje również spełnić KAŻDĄ z twoich potrzeb, a nawet wiele lub większość twoich pragnień. On chce pobłogosławić KAŻDĄ jedną z was odbudowanym małżeństwem - NIGDY nie wolno ci w to wątpić - ale oznacza to, że najpierw zostaniesz przywrócona do Niego.

Okay, so I could go on, but instead, I’d like each of us to stop to “Selah.” Stop now and think about what I’ve just said and what He said in His own words. And during this upcoming week, I want to encourage you to think about this and meditate on this one principle.

Okej, więc mogłabym kontynuować, ale zamiast tego chciałabym, żeby każda z nas zatrzymał się na „Sela.” Zatrzymaj się teraz i pomyśl o tym, co właśnie powiedziałam i co On powiedział Swoimi słowami. Chciałabym zachęcić cię do przemyślenia tego i medytacji nad tą jedną zasadą w nadchodzącym tygodniu.

The Lord is waiting and longing to bless each and everyone who longs for Him. It is His very nature to WANT to bless us!

Pan czeka i pragnie błogosławić każdego, kto Go pragnie. To jest Jego naturą, CHCIEĆ nas błogosławić!

Next week we will look at why there are far too many believers who are not blessed while there are other believers who seem to be so blessed they cannot contain it. Now it’s time to…

W przyszłym tygodniu przyjrzymy się, dlaczego jest zbyt wielu wierzących, którzy nie są błogosławieni, podczas gdy są inni wierzący, którzy wydają się być tak błogosławieni, że nie mogą tego opanować. Nadszedł czas, aby wypełnić…