Dzisiejsza Obietnica: ,,Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko się wypełni.” Mateusza 5:18

Let's continue where we left off with the understanding that, #1 God wants to bless us. And that if it IS true that God wants to bless us, then why aren't all believers blessed?

Kontynuujmy tam, gdzie zakończyłyśmy, ze zrozumieniem, że #1 Bóg chce nas błogosławić. I jeśli prawdą JEST, że Bóg chce nas błogosławić, to dlaczego nie wszyscy wierzący są błogosławieni?

My understanding is the answer is for the very same reason that NOT everyone is saved. Because not everyone "believes on the Lord Jesus Christ" and that God tells us that He wishes "none to perish but for all to come to everlasting life." And if you've read the Restore Your Marriage book or the A Wise Woman or A Wise Man workbooks then you know that we must meet God's conditions to obtain His promise. Unfortunately, we sometimes forget there are conditions, which is why I am reminding you with the third principle.

Zrozumiałam, że odpowiedzią jest ten sam powód dlaczego NIE wszyscy są zbawieni. Ponieważ nie każdy „wierzy w Pana Jezusa Chrystusa” i że Bóg mówi nam, że On „nie chce, aby nikt zginął, ale aby wszyscy przyszli do życia wiecznego”. A jeśli przeczytałaś książkę Odbuduje Twoje Małżeństwo albo książki Mądra Kobieta lub Mądry Mężczyzna, to wiesz, że musimy spełnić Boże warunki, aby otrzymać Jego obietnice. Niestety czasami zapominamy, że istnieją warunki, dlatego przypominam ci o trzeciej zasadzie.

Principle #3 To be blessed, you must love Him enough to obey Him.
Zasada #3 Aby być pobłogosławiona, musisz Go na tyle kochać, by być Mu posłuszna.

This isn’t what I say, it’s what He said in John 14:15. Jesus says simply, "IF you love Me, you will keep My commandments."

To nie jest to, co ja mówię, to jest to, co On powiedział w Ewangelii Jana 14:15. Jezus mówi po prostu: „JEŚLI mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania.”

Believe it or not, the moment I began increasing my ministering (as the Lord instructed me to do when He laid it on my heart to take over the ministry again in 2004), I began to see some surprising things. I found that many who joined our fellowship did not keep their commitments. At the time, to join our Restoration Fellowship it had required reading books that many failed to read even though they committed to do so when they joined. That's when I also looked to see if people were reading their Bible daily, having a daily quiet time and other things that needed to be obeyed to be blessed with a restored marriage that they continually spoke about and were obsessed to gain.

Wierz lub nie, ale w chwili, gdy zaczęłam zwiększać zakres mojej służby (tak jak polecił mi Pan, gdy w 2004 r. położył mi na sercu ponowne przejęcie tej służby), zaczęłam dostrzegać zaskakujące rzeczy. Odkryłam, że wielu, którzy dołączyli do naszej społeczności, nie dotrzymało swoich zobowiązań. W tamtym czasie, aby dołączyć do naszej Wspólnoty Odbudowy, wymagało to przeczytania książek, których wielu nie przeczytało, mimo że zobowiązali się do tego, kiedy dołączyli. Wtedy też sprawdziłam, czy ludzie codziennie czytają Biblię, mają codzienny cichy czas i inne rzeczy, których trzeba było przestrzegać, aby otrzymać błogosławieństwo odbudowanego małżeństwa, o którym nieustannie rozmawiali i mieli obsesję na punkcie zdobycia.

This revelation really came about as an answer to my prayer. Over the summer in 2003, I kept "crying out" to God asking Him WHY some marriages were restored and why others were not— since I reminded Him that He is NOT a respecter of persons as it explains in Acts 10:34. And as I anticipated, God was faithful to reveal many things to me, by uncovering many issues that were at the root.

To objawienie naprawdę było odpowiedzią na moją modlitwę. Przez lato w 2003 r., ciągle „wołałam” do Boga, pytając Go, DLACZEGO niektóre małżeństwa zostały odbudowane, a dlaczego inne nie - skoro przypomniałam Mu, że On NIE ma względu na osoby, jak to wyjaśnia w Dziejach 10:34. I tak jak przewidywałam, Bóg wiernie objawił mi wiele rzeczy, odkrywając wiele problemów, które leżały u podstaw.

Interestingly, I am not the only one with this question. Many of you ask the same thing when you write to our offices or when you’re discussing your Restoration Journey with your ePartner and possibly when you have cried out to God yourself.

Co ciekawe, nie tylko ja mam to pytanie. Wiele z was pyta o to samo, pisząc do naszych biur lub dyskutując o swojej Podróży Odbudowy ze swoją ePartnerką i być może wtedy, gdy same wołałyście do Boga.

Following His laws is in itself a principle and since it is one of God's laws it means, as you know, that obeying it is not optional. Each of God’s laws was set in place when He created the universe. Just like the law of gravity, there is no way around the consequences. If you jump, you fall. We don't seem baffled by that. So why are we so are baffled and puzzled when we don't see blessings—even though we are praying and believing for them and when we KNOW that God wants to bless us?

Przestrzeganie Jego praw jest samo w sobie zasadą, a ponieważ jest to jedno z praw Bożych, oznacza to jak wiesz, że przestrzeganie go nie jest opcjonalne. Każde z praw Bożych zostało ustanowione, kiedy stworzył wszechświat. Podobnie jak w przypadku prawa grawitacji, nie można obejść konsekwencji. Jeśli skoczysz, spadniesz. Nie wydajemy się być tym zaskoczeni. Dlaczego więc jesteśmy tak zdumieni i zdziwieni, kiedy nie widzimy błogosławieństw - nawet jeśli modlimy się i wierzymy w nie i kiedy WIEMY, że Bóg chce nas błogosławić?

Then when our blessing doesn't come within a reasonable amount of time, we begin to question whether or not God wants to bless us. Once again, there is no question He wants to bless you in every way possible, but if you violate His principles and/or His laws, then He simply cannot bless you. It is that simple.

Następnie, gdy nasze błogosławieństwo nie przychodzi w rozsądnym czasie, zaczynamy kwestionować, czy Bóg chce nas pobłogosławić. Po raz kolejny, nie ma wątpliwości, że On chce cię błogosławić na każdy możliwy sposób, ale jeśli złamiesz Jego zasady i / lub Jego prawa, po prostu nie może cię błogosławić. To takie proste.

Years ago I shared with the ministry that when I took over the ministry again in 2003, that God impressed MANY things on my heart that He said needed to be changed for His blessing and anointing to flow in, through and on me. Some of what He said seemed almost impossible to achieve. But one by one they were completed as I sought Him to help me, primarily by simply spending more time with Him. It wasn’t by working or striving but by sitting quietly with Him that things happened.

Wiele lat temu podzieliłam się ze służbą tym, że kiedy ponownie przejęłam służbę w 2003 r., Bóg położył w moim sercu WIELE rzeczy, które, jak powiedział, muszą zostać zmienione, aby Jego błogosławieństwo i namaszczenie płynęły we mnie, przez i na mnie. Część z tego co On powiedział, wydawało się prawie niemożliwe do osiągnięcia. Ale jedna po drugiej były wypełnione, gdy szukałam Go, aby mi pomógł, przede wszystkim spędzając z Nim więcej czasu. To nie stało się przez pracę ani dążenia, ale wszystko wydarzyło się przez siedzenie z Nim w ciszy.

This is a principle that most believers fail to understand and so they write to our office or tell someone else within earshot. They simply cannot understand how or why things don’t turn out the way they imagine they would. Such as when confessing a sin or in asking for forgiveness from someone. Even when they do it with the right heart, the person you feel compelled to get things right with may not respond well—yet it doesn't matter how they respond. The principle is simply that God saw your heart when you chose to obey His laws and follow His principles. And this is what matters and what will change and bless you!

Jest to zasada, której większość wierzących nie rozumie, więc piszą do naszego biura lub mówią o tym komuś w zasięgu słuchu. Po prostu nie mogą zrozumieć, jak i dlaczego sprawy nie toczą się tak, jak sobie wyobrażają. Na przykład, gdy wyznaje grzech lub prosi kogoś o przebaczenie. Nawet jeśli robią to z właściwym sercem, osoba, z którą czujesz potrzebę wyprostowania spraw, może nie zareagować dobrze - jednak nie ma znaczenia, jak zareaguje. Zasada jest taka, że Bóg widział twoje serce, kiedy zdecydowałaś się przestrzegać Jego praw i przestrzegać Jego zasad. I to się liczy i to jest to, co cię zmieni i pobłogosławi!

Obedience very often is hard to discern. When I first wrote this series about How to Be Blessed, I was seeking the Lord diligently, saying I’d seek Him throughout every day to discern what He would have me to do about those who do not obey and did not keep their commitments. Actually saying to Him, "What's the use of keeping people in our fellowship hoping to restore their marriage, when You and I know they won't be restored. It's like I am participating in the deception."

Posłuszeństwo bardzo często jest trudne do rozeznania. Kiedy po raz pierwszy napisałam tę serię o tym, jak być pobłogosławionym, pilnie szukałam Pana, mówiąc, że będę Go szukać przez cały dzień, aby rozeznać, co chce, abym zrobiła z tymi, którzy nie są posłuszni i nie dotrzymują swoich zobowiązań. Właściwie mówiąc do Niego: „Jaki jest pożytek z trzymania ludzi w naszej społeczności z nadzieją na odbudowanie ich małżeństwa, kiedy Ty i ja wiemy, że nie zostaną odbudowane. To tak, jakbym uczestniczyła w oszustwie.”

That's when I opened the Bible to this verse in Malachi 3:18 "So you will again distinguish between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve Him." Right after I was reading this, I kept on reading finding myself at a most popular verse in Malachi 3:10-11, "'Bring the whole tithe into the storehouse, so that there may be food in My house, and test Me now in this,' says the LORD of hosts, ‘if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you a blessing until it overflows. Then I will rebuke the devourer for you, so that it may not destroy the fruits of the ground; nor will your vine in the field cast its grapes,' says the LORD of hosts."

Wtedy otworzyłam Biblię na wersecie z Malachiasza 3:18 „Wtedy zawrócicie i zobaczycie różnicę między sprawiedliwym i bezbożnym, między tym, który służy Bogu, i tym, który mu nie służy.” Zaraz po tym, jak to przeczytałam, kontynuowałem czytanie, znajdując się przy najpopularniejszym wersecie z Malachiasza 3:10-11: „Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby żywność była w moim domu, a doświadczcie mnie teraz w tym, mówi PAN zastępów, czy wam nie otworzę okien niebios i nie wyleję na was błogosławieństwa, tak że nie będziecie mieli gdzie go podziać; I zgromię ze względu na was tego, który pożera, a nie popsuje wam plonu ziemi i winorośl nie będzie pozbawiona owocu na polu, mówi PAN zastępów.”

There was NO doubt then, and NO doubt now, that many of you are fighting off the devourer who is hot on your heels to continue to destroy you financially and certainly to finish destroying your marriage, your spouse and your family. So, I ask you again, what are you doing to stop him?

Nie było wtedy ŻADNYCH wątpliwości, ani nie ma ŻADNYCH wątpliwości teraz, że wiele z was walczy z pożeraczem, który depcze wam po piętach, aby nadal niszczyć was finansowo i na pewno dokończyć zniszczenie waszego małżeństwa, męża i rodziny. Więc pytam cię jeszcze raz, co zrobisz, żeby go powstrzymać?

The truth is, there is nothing you can do but to come to the place of surrendering and obeying His principles. Not the ones you want to obey or the ones that appeal to you, but the ones that are the hardest. Because it’s the principles that are the hardest that are the ones the enemy is doing his best to stop you from doing.

Prawda jest taka, że nie możesz nic zrobić, jak tylko przyjść do miejsca poddania się i przestrzegania Jego zasad. Nie te, którym chcesz być posłuszna lub te, które do ciebie przemawiają, ale te, które są najtrudniejsze. Ponieważ te zasady, które są najtrudniejsze, są tymi, z którymi wróg robi wszystko co w jego mocy, aby cię powstrzymać od przestrzegania ich.

The second truth is that you can’t do anything without Him. So stop trying. Instead, as I said earlier, simply spend more time with Him. Change won’t happen by working or striving but by sitting quietly with Him. That’s when things happened. That’s when we’re changed. That’s when we go from Glory to Glory. That’s when blessings overflow in our lives—spilling over to those who are closest to us. Now it’s time to…

Druga prawda jest taka, że bez Niego nic nie możesz zrobić. Więc przestań próbować. Zamiast tego, jak powiedziałam wcześniej, po prostu spędzaj z Nim więcej czasu. Zmiana nie nastąpi poprzez pracę lub wysiłki, ale poprzez ciche siedzenie z Nim. Wtedy coś się wydarzy. Wtedy się zmieniamy. Wtedy przechodzimy od chwały do chwały. To wtedy błogosławieństwa przelewają się w naszym życiu - przenosząc się na tych, którzy są najbliżej nas. Nadszedł czas, aby wypełnić…