Dzielenie się jest dbaniem o innych!

Dzień 23

Kościół bez murów

kościół internetowy -

tylko dla KOBIET

gdzie pomożemy ci znaleźć prawdziwą

wieczną Miłość!

 

• Whether YOU are Mormon, Jehovah's Witness, Assemblies of God, or Baptist ...

• YOU are welcomed, encouraged, and are challenged to find that One true relationship with Jesus that will fill the void in YOUR heart and life—forever!!

• and because RF is online, YOU are welcome to come and go at any hour of the day or night to be ministered to.

• and because there are no WALLS to our virtual church you are challenged to see if the lack of JOY in your life is due to the false security that many women have when sitting in a church pew.

• Niezależnie czy TY jesteś mormonką, świadkiem Jehowy, czy baptystką...

• JESTEŚ mile widziana, zachęcona i wyzwana do znalezienia tej jedynej prawdziwej relacji z Jezusem, która wypełni pustkę w TWOIM sercu i życiu - na zawsze!!

• A ponieważ WP jest online, MOŻESZ przyjść i odejść o każdej porze dnia i nocy, aby skorzystać z posługi.

• A ponieważ nie ma żadnych MURÓW w naszym wirtualnym kościele, możesz sprawdzić, czy brak RADOŚCI w twoim życiu nie wynika z fałszywego poczucia bezpieczeństwa, które wiele kobiet ma siedząc w kościelnej ławce.

Did you know that being a church member or choir member or Sunday school teacher doesn't mean you automatically are on your way to heaven? The only way to heaven (especially heaven on earth) is to not only to “know about” your Savior, Jesus Christ INTIMATELY and PERSONALLY—but for Him to know YOU 🙂

Czy wiesz, że bycie członkiem kościoła, członkiem chóru czy nauczycielem szkółki niedzielnej nie oznacza, że automatycznie jesteś na drodze do nieba? Jedyną drogą do nieba (szczególnie do nieba na ziemi) jest nie tylko ,,wiedzieć o” twoim Zbawicielu, Jezusie Chrystusie INTYMNIE i OSOBIŚCIE - ale aby On znał CIEBIE 🙂

"Many will say to Me on that day, 'Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles?' And then I will declare to them, 'I NEVER KNEW YOU' depart from Me you who practice lawlessness"—Matthew 7:22-23.

,,Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: NIGDY WAS NIE ZNAŁEM. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość” - Mateusza 7:22-23.

WHY a "church" without walls? 

DLACZEGO ,,kościół” bez murów?

In May 2005 our Restoration Fellowship became a "Ministry for Women Only." Only a few months later, women from around the world began writing to tell Erin that they considered her as their pastor and that Restoration Fellowship was their true "church" in every sense of the word.

W maju 2005 roku nasza Wspólnota Przywrócenia stała się ,,posługą tylko dla kobiet”. Zaledwie kilka miesięcy później, kobiety z całego świata zaczęły pisać do Erin, aby powiedzieć, że uważają ją za swoją pastor i że Wspólnota Przywrócenia jest ich prawdziwym ,,kościołem” w każdym znaczeniu tego słowa.

It was online through Restoration Fellowship where most of women were fed daily, not just weekly or bi-weekly. And it was from being fed DAILY that each were learning the principles and gaining the enthusiasm for a greater and a deeper and more personal desire to have a true walk and relationship with the Lord.

To właśnie online, we Wspólnocie Przywrócenia, większość kobiet była karmiona codziennie, a nie tylko raz na tydzień czy dwa tygodnie. I to właśnie dzięki temu, że były karmione CODZIENNIE, każda z nich uczyła się zasad i nabierała entuzjazmu do większego, głębszego i bardziej osobistego pragnienia, aby mieć prawdziwą drogę i związek z Panem.

It was through Restoration Fellowship where the friends that were met, began creating deeper relationships, due to our like-minded devotion to the Lord and His Word. These relationships are what helped strengthen our commitment and ability to travel along our Restoration Journey—especially learning how to travel with the Lord guiding us—thus strengthening our relationship with Him even more!

To właśnie poprzez Wspólnotę Przywrócenia zostały nawiązywane przyjaźnie i zaczęły się tworzyć głębsze relacje ze względu na nasze podobne oddanie Panu i Jego Słowu. Te relacje pomogły nam wzmocnić nasze zaangażowanie i zdolność do podróżowania w ramach naszej Podróży Przywrócenia - zwłaszcza uczenia się, jak podróżować z Panem, który nas prowadzi - co jeszcze bardziej wzmocniło naszą więź z Nim!

Very soon, our RF members began to tell their friends and their family about their new "church"—the church that had changed in lives—becoming His Church who now began tearing down our own walls. 

Bardzo szybko członkinie naszej WP zaczęły opowiadać swoim przyjaciołom i rodzinie o swoim nowym ,,kościele” - kościele, który zmienił ich życie - stałyśmy się Jego Kościołem, który teraz zaczął burzyć nasze własne mury. 

It was through RF that women learned about tithing to our new storehouse because RF was where each was being wonderfully spiritually nourished & strengthened—usually for the first time in their lives!!!

To dzięki WP kobiety dowiedziały się o dziesięcinie do naszego nowego spichlerza, ponieważ WP była miejscem, gdzie każda z nich była cudownie duchowo odżywiana i wzmacniana - zazwyczaj po raz pierwszy w życiu!!!

"Being part of this Internet fellowship has helped change in the short amount of time that I have known it. My life has changed so much in this past week more than it has in the past few years combined." Cynthia in New Jersey RESTORED

,,Bycie częścią tej internetowej społeczności pomogło mi zmienić się w krótkim czasie, w którym ją znam. Moje życie zmieniło się tak bardzo w ciągu tego ostatniego tygodnia, bardziej niż w ciągu ostatnich kilku lat razem wziętych”. Cynthia w New Jersey PRZYWRÓCONA

"I just wanted to let you know that what God has put into Erin to make this fellowship possible has really been a true blessing to my family and I. I have finally found my one real true love and that is my Lord Jesus Christ! I just can't express the joy that I feel right now with everything (I am in awe)"  ~Victoria

,,Chciałam tylko dać wam znać, że to, co Bóg włożył w Erin, by uczynić tę społeczność możliwą, było prawdziwym błogosławieństwem dla mojej rodziny i dla mnie. W końcu znalazłam moją jedyną, prawdziwą miłość, a jest nią mój Pan Jezus Chrystus! Nie potrafię wyrazić radości, jaką teraz odczuwam z tego wszystkiego (jestem w podziwie)” ~ Victoria

Though you may still be attending a local church, there is no doubt that your church failed you as our church failed us. They did NOT give us the truth regarding marriage, which is why our marriage failed too—and when He led us to find RMIEW.

Mimo, że nadal może uczęszczasz do lokalnego kościoła, nie ma wątpliwości, że twój kościół zawiódł cię tak, jak zawiódł nas nasz kościół. NIE dali nam prawdy o małżeństwie, dlatego nasze małżeństwo też się nie powiodło - i wtedy On doprowadził nas do znalezienia RMIZK.

RMIEW's ministry’s goal is to encourage you to be fed here for now, in order to help you to heal. Our goal is to encourage you to be fed here for now. You may still want to attend your church for the sake of fellowship, or you may find that the Lord is asking you to fast from your church for a time, in order that you can focus on and gain the spiritual strength to finish your restoration. Ultimately, the decision is yours, so take it to the Lord and talk to Him about it.

Celem RMIZK jest zachęcenie cię do bycia nakarmioną tutaj na teraz, aby pomóc ci w uzdrowieniu. Możesz nadal chcieć uczęszczać do swojego kościoła ze względu na społeczność, lub możesz odkryć, że Pan prosi cię, abyś pościł od swojego kościoła przez jakiś czas, abyś mogła skupić się i nabrać duchowej siły do zakończenia procesu przywrócenia. Ostatecznie decyzja należy do ciebie, więc zabierz ją do Pana i porozmawiaj z Nim o tym.

If you sense He's asking you to fast from attending church for a time, like He did with so many others who came along this Restoration Journey before you, here are some testimonies to help encourage you.

Jeśli czujesz, że On prosi cię, abyś przez jakiś czas pościła od uczęszczania do kościoła, tak jak zrobił to z wieloma innymi, którzy przeszli tę Podróż Przywrócenia przed tobą, oto kilka świadectw, które pomogą cię zachęcić.

Regardless of what you sense you need to do, just keep moving forward. Continue being fed through our Daily Encourager and these free Daily lessons. What we want to do is continue to help give you spiritual wisdom and spiritual strength to first finish your journey and also to be able to encourage other women along the way.

Bez względu na to, co czujesz, że musisz zrobić, po prostu idź naprzód. Kontynuuj bycie karmioną przez nasz codzienny blog Zachęcenie i te darmowe codzienne lekcje. Chcemy nadal pomagać ci w dawaniu duchowej mądrości i duchowej siły, abyś mogła zakończyć swoją podróż i być w stanie zachęcać inne kobiety po drodze.

We hope you are just beginning to grasp and understand that YOU are HIS church, His beautiful bride, because the Bible says that we are. And with this understanding—you will be gaining the spiritual wisdom you will need to complete your Restoration Journey. Once you are able to embrace the truth that YOU really are HIS church, His bride, AND that He has given each of us the Ministry of Reconciliation—you'll find yourself naturally helping women who are also hurting—this too will help speed up your restoration. Your marriage crisis is simply what God used to get our attention. It is the "bait" He gave us that He wants us to use as "fishers" of women.

Mamy nadzieję, że właśnie zaczynasz pojmować i rozumieć, że TY jesteś JEGO Kościołem, Jego piękną Oblubienicą, ponieważ Biblia mówi, że nią jesteśmy. Dzięki temu zrozumieniu zdobędziesz duchową mądrość, której będziesz potrzebować, aby zakończyć twoją Podróż Przywrócenia. Kiedy już będziesz w stanie przyjąć prawdę, że TY naprawdę jesteś JEGO Kościołem, Jego Oblubienicą ORAZ że każdemu z nas dał On posługę pojednania, będziesz w stanie naturalnie pomagać kobietom, które również cierpią - to również pomoże ci przyspieszyć twoje przywrócenie. Nasz kryzys małżeński jest po prostu tym, czego Bóg użył, aby zwrócić nasz a uwagę. Jest to ,,przynęta”, którą nam dał i której chce, abyśmy używały jako ,,rybacy” kobiet.

His Bride 

Jego Oblubienica

Just about every pastor would agree that when Jesus comes back for His Bride, His “Church”  He  is NOT coming back for a building.

May I ask what or who is He coming back for?

Right, not a church building—He is coming back for YOU!

Prawie każdy pastor zgodziłby się, że kiedy Jezus wróci po Swoją Oblubienicę, Swój „Kościół”... to NIE wróci po budynek.

Czy mogę zapytać po co lub po kogo On wróci?

Racja, nie po budynek kościoła - On wróci po CIEBIE!

“Fear not, for you will not be put to shame;
And do not feel humiliated, for you will not be disgraced;
But you will forget the shame of your youth,
And the reproach of your widowhood you will remember no more. 

“For your Husband is your Maker, Whose name is the Lord of hosts; And your Redeemer is the Holy One of Israel, Who is called the God of all the earth. 

“'For the Lord has called you, Like a wife forsaken and grieved in spirit, Even like a wife of one’s youth when she is rejected,' Says your God"–Isaiah 54:4-6

,,Nie bój się, bo nie zostaniesz zawstydzona,
nie rumień się, bo nie doznasz hańby,
gdyż zapomnisz o wstydzie swojej młodości
i o niesławie swego wdowieństwa już więcej nie wspomnisz.

Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, PAN zastępów – to jego imię, a twoim Odkupicielem jest Święty Izraela – będzie nazywany Bogiem całej ziemi. 

PAN bowiem powołał cię jak żonę opuszczoną i przygnębioną na duchu, jak młodą żonę, gdy była porzucona, mówi twój Bóg”. - Izajasza 54:4-6

"Instead of your shame you will have a double portion, and instead of humiliation they will shout for joy over their portion. Therefore they will possess a double portion in their land, Everlasting joy will be theirs. For I, the Lord, love justice, I hate robbery...and I will faithfully give them their recompense and make an everlasting covenant with them. Then their offspring will be known among the nations, and their descendants in the midst of the peoples.

All who see them will recognize them because they are the offspring whom the Lord has blessed. 

And you will say, once you've experienced this is...

"I will rejoice greatly in the Lord, My soul will exult in my God; For He has clothed me with garments of salvation, He has wrapped me with a robe of righteousness, As a bridegroom decks himself with a garland, And as a bride adorns herself with her jewels. For as the earth brings forth its sprouts, and as a garden causes the things sown in it to spring up, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring up before all the nations"—Isaiah: 61:7-11

,,Za waszą hańbę wynagrodzę wam podwójnie, a zamiast wstydzić się, będziecie śpiewać; dlatego posiądziecie podwójne dziedzictwo z ich działu i w ich ziemi. I będziecie mieć wieczną radość.Ja bowiem, PAN, miłuję sąd i nienawidzę grabieży… dlatego sprawię, by wykonali swoje dzieła w prawdzie i zawrę z nimi wieczne przymierze. Ich potomstwo będzie znane wśród pogan, a ich potomkowie pośród ludów;

wszyscy, którzy ich zobaczą, poznają, że są potomstwem błogosławionym przez PANA”.

I powiesz, gdy już tego doświadczysz...

,,Będę się wielce radować w PANU i moja dusza rozraduje się w moim Bogu, bo przyoblekł mnie w szaty zbawienia i przyodział mnie w płaszcz sprawiedliwości, jak przyozdobionego oblubieńca i jak oblubienicę ozdobioną swoimi klejnotami. Jak ziemia bowiem wydaje swe plony i jak ogród wydaje nasienie, tak Pan BÓG sprawi, że wzejdzie sprawiedliwość i chwała przed wszystkimi narodami” - Izajasza 61:7-11.

Though we call Restoration Fellowship a “church without walls” because it is a virtual church without walls, the truth is that our RF Members ARE His church—the women themselves are His church, His bride, who are daily tearing down walls in their lives. We have proof, not only in our lives, but based on each of us living these verses with our whole heart that He can become everything you'll ever want or need.

Chociaż nazywamy Wspólnotę Przywrócenia ,,kościołem bez murów”, ponieważ jest to wirtualny kościół bez murów, prawda jest taka, że nasze członkinie WP SĄ Jego Kościołem - same te kobiety są Jego Kościołem, Jego Oblubienicą, która codziennie burzy mury w swoim życiu. Mamy dowód, nie tylko w naszym życiu, ale na podstawie tego, że każda z nas żyje tymi wersetami z całego serca, że On może stać się wszystkim, czego kiedykolwiek będziesz chciała lub potrzebowała.

“For your husband is your Maker, whose name is the LORD of hosts;  and your Redeemer is the Holy One of Israel, who is called the God of all the earth. For the LORD has called you, like a wife forsaken and grieved in spirit, even like a wife of one’s youth when she is rejected, says your God”—Isaiah 54:5-6

,,Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, PAN zastępów – to jego imię, a twoim Odkupicielem jest Święty Izraela – będzie nazywany Bogiem całej ziemi. PAN bowiem powołał cię jak żonę opuszczoną i przygnębioną na duchu, jak młodą żonę, gdy była porzucona, mówi twój Bóg” - Izajasza 54:5-6.

We believe it is safe to say that every single one of our RF Members were “forsaken,” “grieved” and “rejected” by their earthly husbands. Therefore, the more they learned, the more they were able to experience His love for themselves— when they took Him as their Husband in every sense of the word.

Wierzymy, że można powiedzieć, iż każda z naszych członkiń WP została „opuszczona”, „przygnębiona” i „porzucona” przez swoich ziemskich mężów. Dlatego im więcej się uczyły, tym bardziej były w stanie doświadczyć Jego miłości dla siebie - kiedy brały Go za Męża w każdym znaczeniu tego słowa.

“...Christ Jesus Himself being the corner stone, in whom the whole building, being fitted together, is growing into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit”—Ephesians 2:20-22

,,... Gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus; Na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu; Na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha” - Efezjan 2:20-22.

~ Cierra, Like you may be feeling, I too struggled with the concept in the beginning— for me it was based on some of the things that were said and what happened at my former church. But I what I really feel led to say is that you really have to be committed to Him to understand this concept. For me, it was after I spent an evening alone with Him, that I really understood, embraced and appreciated the idea that I was His Bride and He was my HH and this was after I released my restoration to Him and had room in my heart to receive Him as my Heavenly Love. I'd encourage you to do the same thing; set aside one evening just to spend with Him.

~ Cierra, Tak jak ty być może się czujesz, ja również zmagałam się z tą koncepcją na początku - dla mnie było to oparte na pewnych rzeczach, które zostały powiedziane i które wydarzyły się w moim poprzednim kościele. Ale naprawdę czuję się poprowadzona, aby powiedzieć, że naprawdę musisz być oddana Jemu, aby zrozumieć tę koncepcję. Dla mnie było to po tym, jak spędziłam wieczór sam na sam z Nim, kiedy naprawdę zrozumiałam, przyjęłam i doceniłam ideę, że jestem Jego Oblubienicą, a On jest moim NM, a stało się to po tym, jak odpuściłam moje przywrócenie do Niego i znalazłam miejsce w moim sercu, aby przyjąć Go jako moją Niebiańską Miłość. Zachęcam cię, abyś zrobiła to samo; wygospodaruj jeden wieczór, aby spędzić go tylko z Nim.

Click here to read Cierra's Restored Marriage Testimony. 

Kliknij tutaj, aby przeczytać świadectwo przywróconego małżeństwa Cierry.

Dear Brides, HE is the great Protector!! HE will continue to protect you from things that want to hurt you and your heart. No battle is too big or too small for Him. I smile when I think of Him as my “knight in shiny armor.” We as little girls always dream that someday a prince will ride in and save us. That day is when we give our hearts to our HH. He is that Prince. He longs to be all we need and want!! So brides give up the fight and allow Him to cover you in His love!

~ Leslie

Drogie oblubienice, ON jest wielkim Obrońcą!! ON będzie nadal chronił was przed rzeczami, które chcą zranić was i wasze serca. Żadna bitwa nie jest dla Niego zbyt duża lub zbyt mała. Uśmiecham się, kiedy myślę o Nim jako o moim ,,rycerzu w lśniącej zbroi”. My, jako małe dziewczynki, zawsze marzymy, że pewnego dnia książę wjedzie i nas uratuje. Ten dzień jest wtedy, kiedy oddajemy nasze serca naszemu NM. On jest tym Księciem. On pragnie, aby być wszystkim, czego potrzebujemy i chcemy!!! Więc drogie oblubienice, zrezygnujcie z walczenia i pozwólcie Mu okryć was Jego miłością!

~ Leslie

TEMPLE of the Holy Spirit 

ŚWIĄTYNIA Ducha Świętego

“... just as Christ also loved the church and gave Himself up for her, so that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, that He might present to Himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing; but that she would be holy and blameless"—Ephesians 5:25-27

,,... Jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie; Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo; By stawić przed sobą kościół chwalebny, niemający skazy ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny” - Efezjan 5:25-27.

His Church, again, is clearly not a building that Christ loved and gave Himself up for.  It is YOU who He wants to sanctify and cleanse from all the pain and shame of your past. Shame that was done to you and shameful things you fell into yourself.  His love will make you new, holy (which actually means “set apart”) and blameless! How glorious!!

His Bride and His Church are one and the same and WHO Jesus will come back for.

Jego Kościół, ponownie, wyraźnie nie jest budynkiem, który Chrystus kochał i oddał się za niego. To CIEBIE chce uświęcić i oczyścić z całego bólu i wstydu twojej przeszłości. Wstydu, który został ci wyrządzony i haniebnych rzeczy, w które sama popadłaś. Jego miłość uczyni cię nową, świętą (co właściwie oznacza ,,oddzieloną”) i nienaganną! Jakże wspaniale!!

Jego Oblubienica i Jego Kościół są jednym i tym samym i KIMŚ, po kogo Jezus powróci.

Pastors would also agree that back during the first “churches” they did NOT meet in a church building but used to meet or “fellowship” in homes. It was not until decades later when, like so much else, His people wanted what everyone else had. They wanted a place to worship, which they named a "church" rather than calling it a synagogue (which translates to "assembly") like the Jewish people. This meant that, that place, that church was where they would primarily worship—no longer doing much of this in their homes. And sadly, this is when the church became just another "religion" rather than being the "relationship" He longs to have with us.

Pastorzy zgodziliby się również, że podczas pierwszych „kościołów” NIE spotykano się w budynku kościelnym, ale zazwyczaj spotykano się lub mieli „społeczność” w domach. Dopiero kilkadziesiąt lat później, jak wiele innych rzeczy, Jego lud chciał tego, co mieli wszyscy inni. Chcieli miejsca kultu, które nazwali „kościołem”, a nie synagogą (co oznacza „zgromadzenie”), jak naród żydowski. Oznaczało to, że w tym miejscu, w tym kościele, przede wszystkim oddawali cześć — nie robili już tego w swoich domach. I niestety, właśnie wtedy kościół stał się po prostu kolejną „religią”, a nie „relacją”, którą On pragnie mieć z nami.

“Therefore the LORD longs to be gracious to you, and therefore He waits on high to have compassion on you. For the LORD is a God of justice; how blessed are all those who long for Him”—Isaiah 30:18. Christians instead long for fellowship within the church, almost as a social club, missing the true relationship that fills every need.

,,I dlatego PAN będzie czekać, aby okazać wam łaskę, i dlatego będzie wywyższony, aby się zlitować nad wami. PAN bowiem jest Bogiem sądu. Błogosławieni wszyscy, którzy na niego czekają” - Izajasza 30:18. Chrześcijanie zamiast tego tęsknią za społecznością w kościele, prawie jak w klubie towarzyskim, nie doświadczając prawdziwej relacji, która wypełnia każdą potrzebę.

Forming a "religious" church also led to the believers to being restricted to being taught and learning about the Lord to just two days a week. Sundays and later, midweek, Wednesdays. This ultimately resulted in the church being weakened and also the “church” becoming their "religion" all because believers sought after what other "religions" had. And even worse, fellowshipping was primarily with other church members rather than with the Lord Himself.

Utworzenie kościoła „religijnego” doprowadziło również do tego, że wierzący zostali ograniczeni do bycia nauczanymi i poznającymi Pana zaledwie dwa dni w tygodniu. W niedziele i później, w środku tygodnia, w środy. To ostatecznie doprowadziło do osłabienia kościoła, a także „kościół” stał się ich „religią”, wszystko dlatego, że wierzący szukali tego, co mają inne „religie”. A co gorsza, społeczność była głównie z innymi członkami kościoła, a nie z samym Panem.

Once again, the truth is that WE are the “church” and as such, we don’t belong in another church. Ours is a relationship that should not be restricted to Sundays and Wednesdays. We should never try to make the experience of knowing Him any better by adding rules or things to check off as a morning "ritual" like reading the bible. If we are NOT a religion, then we don't need to compete with other religions, because we aren't a religion but His church is a relationship with Him.

Po raz kolejny prawda jest taka, że to MY jesteśmy ,,Kościołem” i jako tacy nie należymy do innego kościoła. Nasz związek nie powinien być ograniczony do niedziel i w środy. Nigdy nie powinniśmy próbować uczynić doświadczenia poznania Go jeszcze lepszym poprzez dodawanie zasad lub rzeczy do odhaczenia w ramach porannego ,,rytuału”, jak czytanie Biblii. Jeśli NIE jesteśmy religią, to nie musimy konkurować z innymi religiami, ponieważ nie jesteśmy religią, ale Jego Kościołem, który jest relacją z Nim.

RF focuses on learning how to enhance your RELATIONSHIP with the Lord and Savior and, more importantly, becoming His Bride, with Him as our Husband. 

WP koncentruje się na nauce, jak wzmocnić swoją RELACJĘ z Panem i Zbawicielem, a co ważniejsze, stać się Jego Oblubienicą, z Nim, jako naszym Mężem. 

I have with my HH now, knowing that He only wants the very best for me. In fact, worrying about what other people think or feel is one of the things He is freeing me from on this restoration journey. It is about Him and putting Him first whilst having a gentle quiet spirit. It is about listening for His direction and leading and this is what He is leading me to do NOW.

~ Nellie in Scotland

Mam teraz mojego NM, wiedząc, że On chce dla mnie tylko tego, co najlepsze. W rzeczywistości martwienie się o to, co myślą lub czują inni ludzie jest jedną z rzeczy, od których On mnie uwalnia w tej podróży przywrócenia. Chodzi o Niego i stawianie Go na pierwszym miejscu, a jednocześnie posiadanie łagodnego, spokojnego ducha. Chodzi o słuchanie Jego kierunku i prowadzenia i to jest to, do czego On prowadzi mnie do zrobienia TERAZ.

~ Nellie w Szkocji

Click here to read Nellie's RESTORED Marriage Testimony 

Kliknij tutaj, aby przeczytać świadectwo PRZYWRÓCONEGO małżeństwa Nellie.

Our goal is not to attack churches, but to simply allow women to understand that THEY are His church. WE are His Bride and as such He longs for us to fellowship with Him all day, every day. And when we speak to others, we can easily share what He is doing in our lives, which is what "witnessing" really means. And when we do this out of the excitement in our hearts, without even trying, we will be encouraging other women to also become His church and His bride.

Naszym celem nie jest atakowanie kościołów, ale po prostu pozwolenie kobietom, aby zrozumiały, że ONE są Jego Kościołem. MY jesteśmy Jego Oblubienicą i jako takie On pragnie, abyśmy miały społeczność z Nim przez cały dzień, każdego dnia. A kiedy rozmawiamy z innymi, możemy z łatwością dzielić się tym, co On czyni w naszym życiu, co tak naprawdę oznacza ,,dawanie świadectwa”. A kiedy robimy to z podekscytowania w naszych sercach, nawet nie próbując, będziemy zachęcać inne kobiety, by również stały się Jego Kościołem i Jego Oblubienicą.

What is so fantastic, is that each and every time RF members meet anyone, no matter where we are, we can't help but bring Him up, speak HIS name, tell others what He's doing in our lives and therefore HE is in our midst—therefore we are experiencing and in a way, having "church" everywhere!!!!

To, co jest tak fantastyczne, to fakt, że za każdym razem, gdy członkowie WP spotykają kogokolwiek, bez względu na to, gdzie się znajdujemy, nie możemy nie przywoływać Jego osoby, wymawiać JEGO imienia, opowiadać innym o tym, co On robi w naszym życiu i dlatego ON jest pośród nas - dlatego doświadczamy i w pewnym sensie mamy ,,kościół” wszędzie!!!!

"For where two or three have gathered together in My name, I am there in their midst”—Matthew 18:20

„Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich” - Mateusza 18:20.

Isn't that what Jesus said to do in Mark 16:15?

"And He said to them, 'Go into all the world and preach the gospel to all creation.'"

Czy nie tak powiedział Jezus w Marka 16:15?

,,I im powiedział: Wyruszcie na cały świat i ogłoście dobrą nowinę całemu stworzeniu”.

The word "preach" actually translates and means to "proclaim." And the word "gospel" actually translates to simply mean the "Good News."

Słowo „głosić” właściwie tłumaczy się i oznacza „świadczyć”. A słowo „ewangelia” w rzeczywistości oznacza po prostu „dobrą nowinę”.

Let me ask you, wasn't it "Good News" when you heard and later experienced how much the Lord LOVED you—not to mention finding the Abundant Life and later when we die how thrilling to know we will be spending eternity with Him?!?!?

Pozwól, że cię zapytam, czy to nie była ,,dobra nowina”, kiedy usłyszałaś, a później doświadczyłaś, jak bardzo Pan cię KOCHA - nie wspominając o znalezieniu obfitego życia, a później, kiedy umrzemy, jak ekscytująca jest świadomość, że spędzimy z Nim wieczność?!?!?

I also want to encourage you today to continue to hold His hand and stay the course. He has something so special for you! He is with you, planning, directing, and orchestrating the outcome of every day so that you can find the abundant life here on earth until we transition to the everlasting eternal with Him! I pray for your strength and endurance!!

Chcę cię również zachęcić, abyś nadal trzymała Jego rękę i trzymała się kursu. On ma dla ciebie coś bardzo wyjątkowego! On jest z tobą, planuje, kieruje i organizuje wynik każdego dnia, abyś mogła znaleźć obfite życie tu na ziemi, aż do przejścia do wiecznego życia z Nim! Modlę się o twoją siłę i wytrzymałość!!

“You have turned my mourning into dancing for me; You have taken off my sackcloth and clothed me with joy” (Psalm 30:11-12 AMP)

"Praise God who did not ignore my prayer and did not withdraw His unfailing love from me." (Psalm 66:20)

“Those who sow with tears, will reap with songs of joy.” (Psalms 126:5 NIV)

,,Mój płacz zmieniłeś w taniec, zdjąłeś ze mnie wór pokutny, a przepasałeś mnie radością”  (Psalm 30:11)

,,Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił mojej modlitwy i nie odebrał mi swego miłosierdzia” (Psalm 66:20).

,,Ci, którzy sieją we łzach, będą żąć z radością” (Psalm 126:5).

~ Cierra

~ Cierra

QUESTIONS & ANSWERS

FAQs

PYTANIA I ODPOWIEDZI

FAQ

Question #1 

Pytanie nr 1 

What about the church I attend right now?

A co z kościołem, do którego teraz uczęszczam?

Does your church agree with your desire to restore your marriage? If not, then to you may want to talk to the Lord about whether you should continue to attend. Just like not submitting to our husbands, as a church member, you should submit to your pastor's and your church's beliefs. To not obey or going agains their beliefs is actually rebellion. And even if your pastor does agree, did your pastor give you the truth in order to prevent your marriage from being destroyed, and what have they given to you to help you restore your marriage?

Czy twój kościół zgadza się z twoim pragnieniem przywrócenia małżeństwa? Jeśli nie, to może powinnaś porozmawiać z Panem o tym, czy powinnaś nadal do niego uczęszczać. Podobnie jak nie poddając się naszym mężom, jako członkini kościoła powinnaś poddać się przekonaniom swojego pastora i swojego kościoła. Nieposłuszeństwo lub postępowanie wbrew ich przekonaniom jest w rzeczywistości buntem. A nawet jeśli twój pastor się zgadza, czy przekazał ci prawdę, aby zapobiec zniszczeniu twojego małżeństwa, i co ci dał, aby pomóc ci odbudować twoje małżeństwo?

Our desire is for you is simply—it's to encourage you to find a closer, more intimate relationship with the Lord that is only accomplished, like any close relationship, alone, and the best place is not in a group gathering together, but in your home.

Naszym pragnieniem dla ciebie jest po prostu zachęcenie cię do znalezienia bliższej, bardziej intymnej więzi z Panem, którą można osiągnąć, jak każdą bliską więź, tylko w samotności, a najlepszym miejscem nie jest grupa gromadząca się razem, ale twój dom.

And again, please be honest and realize that your church didn't teach you what you needed in order for you not to "drown" in lies, which led to your current marriage crisis. If no one learns how to teach others or rescue others, your church will continue to lose marriages and families will continue to be destroyed.

I ponownie, proszę, bądź szczera i uświadom sobie, że twój kościół nie nauczył cię tego, czego potrzebowałaś, aby nie ,,utonąć” w kłamstwach, które doprowadziły do twojego obecnego kryzysu małżeńskiego. Jeśli nikt nie nauczy się, jak uczyć innych i ratować innych, twój kościół nadal będzie tracił małżeństwa, a rodziny nadal będą niszczone.

And if they ARE for restoration, are they currently teaching what would have helped PREVENT your marriage from collapsing? If not, think of others who will face the same devastation and leave (for a time) to get trained and come back to your church (and other churches in your area—thus tearing down denominational walls) and help others.

A jeśli SĄ za przywróceniem, to czy obecnie uczą tego, co pomogłoby ZAPOBIEC rozpadowi twojego małżeństwa? Jeśli nie, pomyśl o innych, którzy staną w obliczu takiej samej dewastacji i odejdź (na jakiś czas), aby się przeszkolić i wrócić do twojego kościoła (i innych kościołów w twojej okolicy - burząc w ten sposób mury denominacji) i pomagać innym.

I am so happy with what God is doing in my life after I felt Him asking me to stop attending church. For most of my married life I had fears of losing my husband I now see my HH more important and love spending time each day with Him. I look forward with great anticipation of my time with the LORD each day. He provides all my needs. I can talk to Him all day long and never feel lonely. I can run to Him when I am facing problems and need advice. I sense His love and care as I read the WORD. He gives me guidance, love, comfort, companionship, forgiveness, grace, mercy, a refuge and shield in times of trouble. I have so much to be thankful for each day. The wisdom He gives me keeps me from falling into the traps of the enemy of this WORLD. Learning to respond differently to my problems has given me such peace. I praise the Lord for His kindness and goodness, His unfailing love, and for His promise to never leave me.

Jestem tak szczęśliwa z tego, co Bóg robi w moim życiu po tym, jak poczułam, że prosi mnie o zaprzestanie uczęszczania do kościoła. Przez większość mojego życia małżeńskiego obawiałam się utraty męża, ale teraz widzę, że mój NM jest ważniejszy i uwielbiam spędzać z nim czas każdego dnia. Z wielką niecierpliwością czekam na mój czas z PANEM każdego dnia. On zaspokaja wszystkie moje potrzeby. Mogę rozmawiać z Nim przez cały dzień i nigdy nie czuję się samotna. Mogę do Niego uciekać, gdy mam problemy i potrzebuję rady. Czytając SŁOWO czuję Jego miłość i troskę. On daje mi przewodnictwo, miłość, pocieszenie, towarzystwo, przebaczenie, łaskę, miłosierdzie, schronienie i tarczę w czasie ucisku. Mam tak wiele powodów do wdzięczności za każdy dzień. Mądrość, którą On mi daje, chroni mnie przed wpadnięciem w sidła wroga tego ŚWIATA. Nauczenie się, jak inaczej reagować na moje problemy, dało mi duży pokój. Chwalę Pana za Jego dobroć i życzliwość, za Jego niezawodną miłość i za Jego obietnicę, że nigdy mnie nie opuści.

“For your Maker is your husband— the Lord Almighty is his name— the Holy One of Israel is your Redeemer; he is called the God of all the earth. The Lord will call you back as if you were a wife deserted and distressed in spirit— a wife who married young, only to be rejected,” says your God. “For a brief moment I abandoned you, but with deep compassion I will bring you back.” (Isaiah 54:5-7 NIV)

,,Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, PAN zastępów – to jego imię, a twoim Odkupicielem jest Święty Izraela – będzie nazywany Bogiem całej ziemi. PAN bowiem powołał cię jak żonę opuszczoną i przygnębioną na duchu, jak młodą żonę, gdy była porzucona, mówi twój Bóg. Na krótką chwilę cię opuściłem, ale w wielkim miłosierdziu przygarniam cię” (Izajasza 54:5-7).

I once lived in fear because my security was in my EH. Now my security is in my HH.

Kiedyś żyłam w strachu, ponieważ moje bezpieczeństwo było w moim ZM. Teraz moje bezpieczeństwo jest w moim NM.

~ Judith in Indiana
Click here to Read Judith's RESTORED Marriage Testimony

~ Judith w Indianie
Kliknij tutaj, aby przeczytać świadectwo PRZYWRÓCONEGO małżeństwa Judith

 

Question #2

Pytanie nr 2

Do I have to convert? 

Czy muszę się nawrócić?

No. There is no perfect church or denomination and the denominational walls are what cause division within the church. As a "church without walls" RF has purposely set up with no doctrine or set of church rules you need to agree to or follow. You will find that once you know the Lord personally, as intimately as the rest of us have come to know Him, you naturally, without effort, simply change.

Nie. Nie ma idealnego kościoła ani denominacji, a mury denominacyjne są przyczyną podziałów w kościele. Jako ,,kościół bez murów” WP celowo nie posiada doktryny ani zbioru zasad kościelnych, na które musisz się zgodzić lub których musisz przestrzegać. Przekonasz się, że kiedy poznasz Pana osobiście, tak intymnie, jak reszta z nas Go poznała, naturalnie, bez wysiłku, po prostu się zmienisz.

You may not realize you have changed, it will be your family and friends who begin to notice the glow on your face and the joy they hear in your voice. And as far as converting, we prefer you remain as you are. If you don't return to your church to some day help others, you are simply allowing destruction to continue.

Możesz nie zdawać sobie sprawy z tego, że się zmieniasz, to twoja rodzina i przyjaciele zaczną dostrzegać blask na twojej twarzy i radość, którą słyszą w twoim głosie. A jeśli chodzi o nawrócenie, wolimy, abyś pozostała taka, jaka jesteś. Jeśli nie wrócisz do swojego kościoła, aby pewnego dnia pomagać innym, to po prostu pozwolisz, aby zniszczenie trwało dalej.

I have finally realized the mistakes I have made that led to the destruction of my marriage. I have continued on rebellion and prolonged my restoration by holding onto my ways and self-sufficiency keeping RMI as "one" of my spiritual resources. Only RMI was feeding where I am hurting the most, my relationships, my marriage, and my family. I need support on how to become HIS bride before I can be the kind of earthly bride that I was meant to be. And RMI needs to be that one source; a source that will not point to itself, but rather to the Lord who behind it all. ONE leader, the LORD, with His brides, each seeking His direction for our lives.

W końcu zdałam sobie sprawę z błędów, które popełniłam, a które doprowadziły do zniszczenia mojego małżeństwa. Kontynuowałam bunt i przedłużałam moje przywrócenie, trzymając się moich dróg i samowystarczalności, utrzymując RMI jako ,,jeden” z moich duchowych zasobów. Tylko RMI karmiła mnie tam, gdzie najbardziej cierpię, czyli w moich związkach, małżeństwie i rodzinie. Potrzebuję wsparcia, jak stać się JEGO oblubienicą, zanim będę mogła być taką ziemską oblubienicą, jaką powinnam być. I RMI musi być tym jednym źródłem; źródłem, które nie będzie wskazywało na siebie, ale raczej na Pana, który stoi za tym wszystkim. JEDEN lider, PAN, z Jego oblubienicami, z których każda szuka Jego kierunku dla naszego życia.

I was raised as a Catholic and was devout the traditions and expressions of that faith for most of my life and most of my marriage life. It as in 2010 that I came to understand and accept that I had never accepted what the Lord did on the cross for ME. I always believed in what He had done for the world, but had never believed it for me personally. I joined a non-denominational church, but I desired to go deeper with Him and was acutely aware of how much I DIDN'T know about Him despite previously feeling pretty confident in my faith.

Zostałam wychowana jako katoliczka i przez większość mojego życia, a także przez większość mojego małżeństwa, byłam wierna tradycjom i przejawom tej wiary. W 2010 roku zrozumiałam i zaakceptowałam, że nigdy nie przyjąłam tego, co Pan uczynił dla MNIE na krzyżu. Zawsze wierzyłam w to, co uczynił dla świata, ale nigdy nie wierzyłam w to, że uczynił to dla mnie osobiście. Wstąpiłam do kościoła bezwyznaniowego, ale pragnęłam pogłębić moją znajomość z Panem i zdałam sobie sprawę z tego, jak wiele o Nim NIE WIEM, mimo że wcześniej czułam się dość pewna swojej wiary.

When it was first suggested I speak to the Lord about becoming HIS church, not relying on a church building, I put it off, surely He would not take me from my one place of solace would He? The truth is, yes, He has asked me because He wants to show me that HE is my ONE, TRUE, ONLY love. I do not need anything or anyone but HIM. He is a jealous God and I have put everything, my husband, kids, bible study fellowship, church, extended family, friends, material possession before HIM.

Kiedy po raz pierwszy zasugerowano mi, abym porozmawiała z Panem na temat stania się JEGO kościołem, a nie polegania na budynku kościelnym, odłożyłam to na później, bo przecież On nie zabrałby mnie z mojego jedynego miejsca ukojenia, prawda? Prawda jest taka, że tak, poprosił mnie o to, ponieważ chce mi pokazać, że ON jest moją JEDYNĄ, PRAWDZIWĄ i JEDYNĄ miłością. Nie potrzebuję niczego ani nikogo innego, jak tylko JEGO. On jest zazdrosnym Bogiem, a ja postawiłam wszystko, mojego męża, dzieci, wspólnotę w studium biblijnym, kościół, dalszą rodzinę, przyjaciół, dobra materialne przed NIM.

So, yes, I chose to letting go of my church because I have loved it more than HIM. I am also letting go of it because I am in need of His spiritual covering. Hanging on to a church that is not encouraging the true principles of restoration is only prolonging my restoration journey. As with anything in this journey, if letting go of something temporarily for the sake of leaving room for God to do a drastic transformation and work in my life. I am encouraged by the other testimonies of women who chose to let go of attending a church and received such grace and truth and freedom in the process of witnessing their faith. Now I ask the Lord to find another woman who needs to know about Him and His love, and this becomes my church!

~ Heather in Texas

~ Heather w Teksasie

 

Question #3

Pytanie nr 3

Is RF a church as I’ve known a “church” to be?

Czy WP jest kościołem, jaki znałam do tej pory jako ,,kościół”?

RF is NOT really a "church" since the Bible clearly refers to US as His church—not a building—but individually and as a group of believers who gather together, with His name on our lips where He says He will be there in our midst. RF is fulfilling the verse that so many people use to PROVE that we must be part of a local CHURCH. 

WP tak naprawdę NIE jest ,,kościołem”, ponieważ Biblia wyraźnie odnosi się do NAS jako do Jego Kościoła - nie do budynku, ale indywidualnie i jako do grupy wierzących, którzy gromadzą się razem, z Jego imieniem na ustach, gdzie On mówi, że będzie pośród nas. WP wypełnia werset, którego tak wielu ludzi używa, aby DOWODZIĆ, że musimy być częścią lokalnego KOŚCIOŁA. 

Hebrews 10:24-25 "and let us consider how to stimulate one another to love and good deeds, not forsaking our own assembling together, as is the habit of some, but encouraging one another; and all the more as you see the day drawing near.” 

KJV 25 “Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting [encouraging] one another.”

Hebrajczyków 10:24-25: ,,I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków; Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień”.

Again, RF is NOT a church, YOU are His Church (who He is coming back for), He is the Bridegroom, we His bride. RF is the "fellowship," the "assembling together" to ENCOURAGE one another to put HIM first and to become His bride AND where we speak of Him, due to Him being the Lover of our souls, which means He is with us in our midst!!

Ponownie, WP NIE jest kościołem, to TY jesteś Jego Kościołem (po który On powróci), On jest Oblubieńcem, my Jego Oblubienicą. WP jest ,,społecznością”, ,,zgromadzeniem”, aby ZACHĘCAĆ się nawzajem do stawiania GO na pierwszym miejscu i stawania się Jego oblubienicą ORAZ gdzie mówimy o Nim, ponieważ On jest Umiłowanym naszych dusz, co oznacza, że jest z nami pośród nas!!

And by having this relationship with the Lord, something you do everyday throughout the day, you will not be able to keep quiet about bringing Him up everywhere. This means you are assembling together.

A mając tę więź z Panem, coś, co robisz codziennie przez cały dzień, nie będziesz mogła milczeć, by wszędzie o Nim nie wspominać. To oznacza gromadzenie się razem.

"For where two or three have gathered together in My name, I am there in their midst”—Matthew 18:20

,,Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich” - Mateusza 18:20.

And the way we handle "exhorting" (which translates to "encouraging") naturally happens with our DAILY Encourager. Then, later, you'll increase and extend that encouragement when you begin meeting in and around your home by having a Home Fellowship.

A sposób, w jaki zajmujemy się ,,napominaniem” (co tłumaczy się jako ,,zachęcanie”), naturalnie ma miejsce w naszym CODZIENNYM blogu Zachęcenie. Później, zaczniesz wzrastać i poszerzać zachętę, kiedy rozpoczniesz spotkania w swoim domu i wokół niego, organizując społeczność domową.

When I felt the Lord asking me to let go and no longer attend my church, I found it to be the most freeing thing He has led me to do so far. Though it was not easy at first, I simply asked for His help and He made it easy! I finally understand that His church is not a building or a religion or rituals! Now that He showed me through RMI to follow Him, my "church" is everywhere I go singing my praises and love to my HH! Sundays are now day long dates with my sweet Beloved

Kiedy poczułam, że Pan prosi mnie, abym odpuściła i nie uczęszczała już do mojego kościoła, odkryłam, że była to najbardziej uwalniająca rzecz, do jakiej mnie do tej pory poprowadził. Chociaż na początku nie było to łatwe, po prostu poprosiłam o Jego pomoc, a On sprawił, że było to łatwe! W końcu zrozumiałam, że Jego Kościół nie jest budynkiem, religią czy rytuałami! Teraz, kiedy On pokazał mi przez RMI, że mam Go naśladować, mój ,,kościół” jest wszędzie tam, gdzie idę śpiewając moje uwielbienie i miłość do mojego NM! 🙂 Niedziele są teraz całodniowymi randkami z moim słodkim Umiłowanym. 🙂

~Pamela in Idaho

~ Pamela w Idaho

 

Question #4

Pytanie nr 4

How can remaining in my current church be so bad?

Jak to możliwe, że pozostanie w moim obecnym kościele jest takie złe?

One principle that we need to share with you is one that the Lord showed us based on this verse from Romans 13:1, especially for those who belong to a church.

Jedną z zasad, którą musimy się z tobą podzielić jest ta, którą Pan pokazał nam na podstawie tego wersetu z Listu do Rzymian 13:1, szczególnie dla tych, którzy należą do kościoła.

"Every person is to be in subjection to the governing authorities For there is no authority except from God, and those which exist are established by God."

,,Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga”.

This means that women who sit under the authority of a pastor/priest and church MUST obey her pastor/priest and church's teachings. When a woman is tithing and/or attending a church where her church's teachings or counseling is CONTRARY to what the Lord has revealed to her, then she is in rebellion to her authority. To be under authority, but not to submit to it is rebellion and how could any woman be blessed when she is living in rebellion??

Oznacza to, że kobiety, które znajdują się pod zwierzchnictwem pastora/księdza i kościoła, MUSZĄ być posłuszne naukom swojego pastora/księdza i kościoła. Jeśli kobieta płaci dziesięcinę i/lub uczęszcza do kościoła, w którym nauki i rady kościoła są SPRZECZNE z tym, co Pan jej objawił, to znaczy, że buntuje się przeciwko swojemu autorytetowi. Bycie pod władzą, ale brak poddania się jej jest buntem i jak kobieta może być pobłogosławiona, kiedy żyje w buncie??

Let's face it, 99.9% of what RMIEW is teaching you was NEVER taught in your church or you wouldn't have looked and found us. And this also leads to double-mindedness which is not where you spiritually want to be either.

Spójrzmy prawdzie w oczy, 99,9% tego, czego uczy RMIZK NIGDY nie było nauczane w twoim kościele, inaczej nie szukałabyś i nie znalazłabyś nas. Prowadzi to również do umysłu dwoistego, który nie jest miejscem, w którym chciałabyś się duchowo znaleźć.

If this is where you are, we encourage you to seek God and ask Him what HE is leading you to do, so you are not following different teachings, which causes double-mindedness. If you feel He is leading you to remain in your church, it is better for you to leave being fed by us.

Jeśli tak jest w twoim przypadku, zachęcamy cię do szukania Boga i zapytania Go, do czego ON prowadzi cię do zrobienia, abyś nie podążała za różnymi naukami, co powoduje umysł dwoisty. Jeśli czujesz, że On prowadzi cię do pozostania w twoim kościele, to lepiej dla ciebie, abyś pozostawiła bycie karmioną przez nas.

"For that man ought not to expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable in all his ways" James 1:7-8

,,Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach” Jakuba 1:7-8.

Letting go of anything familiar is hard. Even if it is an unpleasant thing. I have been apprehensive to do anything including going to church because sometime the sermons would only make me feel worse. Of course it was not the pastor's fault it was because I was not following what the church believed "to move on" and "divorce was okay." Thankfully Restoration Fellowship 'feeds' my spirit with what I need to grow in a true intimate relationship with my Lord and HH. The messages here are laser focused on helping with my feelings and the road I am traveling. I have felt closer to the Lord through Restoration Fellowship than all my years of attending church. It didn't seem right at first but I am so glad I took a leap of faith and got out of the boat. I am no longer in rebellion to what my church and my pastor believes, and now I am at peace!

Porzucenie czegoś znajomego jest trudne. Nawet jeśli jest to coś nieprzyjemnego. Bałam się robić cokolwiek, łącznie z chodzeniem do kościoła, ponieważ czasami kazania tylko pogarszały moje samopoczucie. Oczywiście nie była to wina pastora, ale tego, że nie podążałam za tym, w co wierzył kościół: ,,ruszenie dalej” i ,,rozwód jest okej”. Na szczęście Wspólnota Przywrócenia ,,karmi” mojego ducha tym, czego potrzebuję, aby wzrastać w prawdziwej, intymnej relacji z moim Panem i NM. Przesłania tutaj są laserowo skupione na pomocy w moich uczuciach i na drodze, którą podróżuję. Czuję się bliżej Pana poprzez Wspólnotę Przywrócenia niż przez wszystkie moje lata uczęszczania do kościoła. Na początku nie wydawało mi się to właściwe, ale jestem bardzo zadowolona, że podjęłam krok wiary i wyszłam z łodzi. Nie jestem już dłużej w buncie wobec tego, w co wierzy mój kościół i mój pastor, i teraz jestem spokojna!

~ Diane in Texas

~ Diane w Teksasie

Imagine being His church
& without Walls 

Wyobraź sobie, że jesteś Jego Kościołem
i bez murów

The decision is yours. So many women from all over the world have made Restoration Fellowship their “church,” either because they could not find a good church in their area, or because their husbands who lived at home did not go to church, or simply because they found that they began growing in their relationship with the Lord through RMI's Encouraging Women and wanted MORE.

Decyzja należy do ciebie. Tak wiele kobiet z całego świata uczyniło Wspólnotę Przywrócenia swoim ,,kościołem” albo dlatego, że nie mogły znaleźć dobrego kościoła w swojej okolicy, albo dlatego, że ich mężowie, którzy mieszkali w domu, nie chodzili do kościoła, albo po prostu dlatego, że odkryły, że zaczęły wzrastać w swojej relacji z Panem poprzez RMI Zachęcenie Kobiet i zapragnęły WIĘCEJ.

Another reason women want to be part of a "church without walls" is that thankfully more and more women want to help ENCOURAGE and MINISTER to hurting and abandoned women in their area. After being trained and equipped to help minister to other women through RMIOU, so many more women are able to reach out to women in their church. Some women enjoying meeting together and fellowshipping—basically having "church" in each other's homes. “For where two or three have gathered together in My name, there I am in their midst” (Matthew 18:20).

Innym powodem, dla którego kobiety chcą być częścią ,,kościoła bez murów” jest to, że na szczęście coraz więcej kobiet chce pomagać w ZACHĘCIE i SŁUŻBIE zranionym i opuszczonym kobietom w ich okolicy. Po tym jak zostały przeszkolone i wyposażone do pomocy w służbie innym kobietom przez RMIUO, o wiele więcej kobiet jest w stanie dotrzeć do kobiet w swoim kościele. Niektóre kobiety lubią spotykać się razem i mieć społeczność - w zasadzie mają ,,kościół” w swoich domach. „Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich” (Mateusza 18:20).

So it's finally time to officially invite YOU to join Restoration Fellowship as a church member. What is most important is what the Lord wants YOU to do — so ask Him and He will lead you.

W końcu nadszedł czas, aby oficjalnie zaprosić CIĘ do przyłączenia się do Wspólnoty Przywrócenia jako członek kościoła. Najważniejsze jest to, co Pan chce, abyś TY zrobiła - więc pytaj Go, a On cię poprowadzi.

Once again, as we've said over and over again, always ask Him about each and every decision you need to make and then watch your life take on a new and blessed appearance! This change will not only affect your life, but all the lives that touch yours: your children, your husband or former husband, your siblings, your parents, and even the people at your workplace.

Jeszcze raz, jak już wielokrotnie powtarzałyśmy, zawsze pytaj Go o każdą decyzję, którą musisz podjąć, a potem patrz, jak twoje życie nabiera nowego, błogosławionego wyglądu! Ta zmiana wpłynie nie tylko na twoje życie, ale na życie wszystkich, którzy się z nim stykają: twoich dzieci, twojego męża lub byłego męża, twojego rodzeństwa, twoich rodziców, a nawet ludzi w twoim miejscu pracy.

Everyone needs more of HIM in their lives, and the more of Him that you and I have, the more it will overflow into the lives of those whom we love and are around without us ever saying one word!

Każdy potrzebuje GO więcej w swoim życiu, a im więcej Go mamy, tym bardziej będzie się to przelewać na życie tych, których kochamy i wokół których jesteśmy, bez naszego słowa!

Romans 10:9-10 says that "if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved; for with the heart man believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation."

W Rzymian 10:9-10 jest napisane: ,,Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu”.

The main objective of RF is helping to bridge the gap between attending a typical "church" to FULLY becoming His bride. By us "assembling together" in the same way the early church came together—first online and later in each other's homes or just meeting to fellowship over a meal or coffee together—we are each learning more, growing more, and becoming much more intimate with the Lord.

Głównym celem WP jest pomoc w wypełnieniu luki pomiędzy uczęszczaniem do typowego ,,kościoła”, a CAŁKOWITYM staniem się Jego oblubienicą. Dzięki temu, że ,,zbieramy się razem” w taki sam sposób, w jaki zbierał się wczesny kościół - najpierw online, a później w domach innych lub po prostu spotykając się, aby mieć społeczność przy wspólnym posiłku lub kawie - każda z nas uczy się więcej, wzrasta bardziej i staje się o wiele bardziej zżyta z Panem.

Testimonies of Finding Their Heavenly Husband Testimonies

Świadectwa odnalezienia Niebiańskiego Męża 

“For by wise leading you will make war, and the fight is won when there are many wise [wo]men to help you make the right plans.” Proverbs 24:5-6.

,,Mądry człowiek jest siłą, a mąż roztropny objawia moc. Bowiem wojnę należy prowadzić rozważnymi sposobami; a zwycięstwo jest tam, gdzie dużo radców [mądrych kobiet]” Ks. Przysłów 14:5-6 NBG.

We'd NOW Like to INVITE YOU to JOIN Restoration Fellowship.

CLICK HERE to fill out a short form to help us know you better.

NEXT, CLICK BELOW to fill out the

RF: Restoration Fellowship Application Form that will be sent to the Minister in your area.

If you have any MORE questions, please take a moment to contact our team of ministers: RF@rmiew.com.

ZAPRASZAMY CIĘ TERAZ do PRZYŁĄCZENIA SIĘ do Wspólnoty Przywrócenia.

KLIKNIJ TUTAJ, aby wypełnić krótki formularz, który pomoże nam lepiej cię poznać.

NASTĘPNIE, KLIKNIJ PONIŻEJ, aby wypełnić 

WP: Formularz zgłoszeniowy Wspólnota Przywrócenia, który zostanie wysłany do minister w twoim rejonie.

Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, prosimy o kontakt z naszym zespołem ministrów: RF@rmiew.com.

If you don't feel it's time to JOIN RF—

we would LOVE to offer you our 

FREE online Bible studies. 

CLICK HERE

Jeśli jeszcze nie czujesz, że nadszedł czas, aby DOŁĄCZYĆ do WP -

z PRZYJEMNOŚCIĄ oferujemy ci nasze 

DARMOWE studium biblijne online. 

KLIKNIJ TUTAJ