Mądra Kobieta

Mądra Kobieta Buduje Swój Dom

według GŁUPIEJ Która Najpierw Budowała na Piasku


Dedykacja

This workbook is dedicated to my Lord and Savior, Jesus Christ. Thank you for never leaving me. Thank you for being so faithful to your promises, especially Romans 8:28: “And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose.”

Ta książka jest dedykowana mojemu Panu i Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Dziękuję, że nigdy mnie nie opuściłeś. Dziękuję za bycie tak wiernym swoim obietnicom, szczególnie z Listu do Rzymian 8:28: ,,A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga.”

To my first daughter, Tyler, when God blessed me with you, I began my journey to seek to be a godly mother, hoping that I would be a proper example for you to follow. Also, to my daughters, Tara and Macy, may you seek a “gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God.”

Mojej pierwszej córce Tyler. Kiedy Bóg pobłogosławił mnie tobą, rozpoczęłam swoją podróż by być pobożną matką, mając nadzieję, że będę dla ciebie dobrym przykładem do naśladowania. Ponadto, moim córkom, Tarze i Macy, obyście starały się o „łagodnego i spokojnego ducha, który jest cenny w oczach Boga.”

To my four sons, Dallas, Axel, Easton and Cooper, may you each cherish the woman whom you marry, “for he who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord.” Search for her as you would search for a precious gemstone, “for her worth is far above rubies”! I know I will love each of my future daughters as much as I love each of you.

Moim czterem synom, Dallas, Axel, Easton i Cooper, niech każdy z was dba o kobietę, którą poślubi, bo „kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i dostąpił łaski od Pana”. Szukajcie jej tak, jakbyście szukali cennego klejnotu, bo „jej wartość przewyższa perły”! Wiem, że pokocham każdą z moich przyszłych córek tak samo, jak kocham każdego z was.

Chapters 12 and 15 are dedicated to my mother, Grace McGovern, who went to be with the Lord on April 10, 2000. Her example of cherishing each of her seven children as “a special blessing from the Lord” encouraged me to desire children and to trust the Lord with my fertility. It was her love of motherhood that inspired me to love my children. My mother was right – “love never fails”!

Rozdziały 12 „Owoc Łona” i 15 „Nauczania Twojej Mamy” są dedykowane mojej mamie, Grace McGovern, która odeszła do Pana w kwietniu 2000 r. Jej przykład dbania o każde z jej siedmiorga dzieci jako „wyjątkowe błogosławieństwo od Pana” zachęcił mnie bym pragnęła dzieci i zaufała Panu z moją płodnością. To jej macierzyńska miłość zainspirowała mnie do kochania moich dzieci. Moja mama miała rację - „miłość nigdy nie ustaje”!

To the many ladies who came through Restore Ministries and helped with the revising, editing, and proofreading of this workbook: my mother, Jo Hurst, Tammy Sutton, Rachel Floyd, Wendy Bryant, Marilyn Danielson and Sarah Buzzard. Thank you all! You were an answer to our prayers.

And finally to my husband for returning home and becoming the spiritual leader of our home and ministry. I love you more every day.

Wielu paniom, które przeszły przez Restore Ministries i pomogły w przejrzeniu, edycji i korekcie tej książki: mojej mamie, Jo Hurst, Tammy Sutton, Rachel Floyd, Wendy Bryant, Marilyn Danielson i Sarah Buzzard. Dziękuję wam wszystkim! Byłyście odpowiedzią na nasze modlitwy.

I wreszcie mojemu mężowi za powrót do domu i zostanie duchowym liderem naszego domu i służby. Kocham Cię coraz bardziej każdego dnia.

Wprowadzenie

The book that you hold in your hands is not meant to be read and put aside. It is my hope and prayer that it will give you the knowledge you need to prevent you from ever having to face infidelity or divorce. For those who have gotten this workbook because of my recommendation in How God Can and Will Restore Your Marriage: A Book for Women from Someone Who’s Been There, I am certain that God sees your heart and is at this moment “strongly supporting” you.

Książka którą trzymasz w swoich rękach nie jest przeznaczona do przeczytania i odłożenia na bok. Jest to moją nadzieją i modlitwą, że da ci wiedzę której potrzebujesz, abyś nigdy nie musiała stawić czoła niewierności lub rozwodowi. Dla tych, którzy nabyli tę książkę z powodu mojej rekomendacji w Jak Bóg Może i Odbuduje Twoje Małżeństwo: Książka dla Kobiet od Kogoś, Kto Tego Doświadczył, jestem pewna, że Bóg widzi twoje serce i w tej chwili cię „mocno wspiera.”

It is time for all women (and men) to realize that all marriages are on sinking sand, unless they are grounded firmly on the Rock of God’s Word.

As you read each chapter, you will see clearly that your dependency must be on the Lord. Scripture is all that you need to renew your mind to God’s way of thinking and you must throw out other opinions from the world. Then it is your task to rebuild your home upon the Rock by being a doer of the Word, not a hearer only.

Nadszedł czas, aby wszystkie kobiety (i mężczyźni) zdali sobie sprawę, że wszystkie małżeństwa są zbudowane na piasku, jeżeli nie są mocno osadzone na Skale Słowa Bożego.

Czytając każdy rozdział, zobaczysz wyraźnie, że musisz polegać na Panu. Pismo Święte jest wszystkim czego potrzebujesz, aby przemienić swój umysł na sposób myślenia Boga i musisz porzucić inne opinie ze świata. Wtedy twoim zadaniem będzie odbudowanie swojego domu na Skale, będąc wykonawczynią Słowa, a nie tylko słuchaczką.

Before rebuilding, you must have good blueprints. Your blueprints must be His Word, which you will find in the following pages. Next, you must find the Cornerstone that everything will be built around. Our Cornerstone is taking Jesus as your Lord, not just your Savior. We will cover this in lesson two.

Przed odbudową, musisz mieć dobre plany. Twoje plany muszą być Jego Słowem, które znajdziesz na kolejnych stronach. Następnie, musisz znaleźć Kamień Węgielny, wokół którego wszystko zostanie zbudowane. Naszym Kamieniem Węgielnym jest branie Jezusa za swojego Pana, a nie tylko swojego Zbawiciela. Omówimy to w drugiej lekcji.

With a renewed mind and the Lord’s blueprint, you will then be able to rebuild your home instead of foolishly building it on sinking sand. Those of you who are sitting amidst rubble because your house has fallen (through infidelity or divorce) really have the advantage. You are motivated to begin to rebuild now since basically you have nowhere to live. This is where I was when I first began writing the workbook for women. It was painful for me, but it was worth every tear I ever cried!

Z przemienionym umysłem i planem Pana, będziesz zdolna odbudować swój dom zamiast głupio budować go na piasku. Te z was, którzy siedzą pośród gruzów, ponieważ wasz dom rozpadł się (przez niewierność lub rozwód), naprawdę mają przewagę. Masz motywację, aby rozpocząć budowę teraz, ponieważ w zasadzie nie masz gdzie mieszkać. Właśnie w takiej sytuacji byłam, kiedy zaczynałam pisać książkę dla kobiet. Było to dla mnie bolesne, ale było warte każdej łzy, jaką kiedykolwiek wypłakałam!

Those of you who are living in a home which only creaks a little or maybe shifts when the weather changes are comfortable, but God is trying to get your attention or you would not be holding this manual in your hands. Remember, Jesus said when the rains come, not if they come. And, He is very clear that all those whose houses are not built on the Rock will fall, and great will be their fall! Your rains and winds may come in the form of your husband being unfaithful, a sickness or death in your family, or financial troubles. Nevertheless, God is faithful; He will use whatever He knows will get your attention.

Te z was, które mieszkają w domu, który trzeszczy tylko trochę, albo może przesuwa się, gdy zmiany pogody są komfortowe. Bóg próbuje zwrócić twoją uwagę, inaczej nie trzymałabyś tej książki w rękach. Pamiętaj, Jezus powiedział kiedy nadejdą deszcze, a nie czy nadejdą. On mówi wyraźnie, że wszyscy, których domy nie są zbudowane na Skale, upadną i wielki będzie ich upadek! Wasze deszcze i wiatry mogą przybrać formę niewierności męża, choroby lub śmierci w rodzinie czy kłopotów finansowych. Niemniej jednak Bóg jest wierny; On użyje czegokolwiek, co wie, że przyciągnie twoją uwagę.

“For I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus.” Phil. 1:6. I guarantee that all of us will have trials and tribulations in our lives; therefore, let’s build our homes firmly on the Rock of Jesus Christ and His Word!

,,Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa.” List do Filipian 1:6. Gwarantuję, że każdy z nas doświadczy w swoim życiu prób i ucisków; dlatego budujmy nasze domy mocno na Skale Jezusa Chrystusa i Jego Słowa!

 

Spis treści

 1. Na Skale
 2. Twoja Pierwsza Miłość
 3. Łagodny i Spokojny Duch
 4. Na Jej Języku Jest Prawo Miłosierdzia
 5. Pozyskani Bez Słowa
 6. Kłótliwa Żona
 7. Czyste, Pełne Bojaźni Postępowanie
 8. Żony, Bądźcie Poddane
 9. Odpowiednia Pomoc
 10. Rozmaite próby
 11. Nienawidzi Oddalania
 12. Owoc Łona
 13. Ministerstwo Pojednania
 14. Sprawy Swego Domu
 15. Nauki Twojej Matki
 16. Otwarcie Okien Niebios
 17. Kobiety, zachęcaj młodsze kobiety

,,Mój Lud Ginie z Braku Poznania”

Rozdział 1 ,,Na Skale”

,,Każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je,
przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skale.
I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry
i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił,
bo był założony na skale.”
Mt. 7:24-25.

Is your house built upon the rock? Are you sure? For God’s Word says that the rains are going to come. They may be in the form of a financial crisis, the death of a loved one, unfaithfulness, health problems or a prodigal child. Will your marriage stand? Great is the fall of most marriages – will yours be next? Or, perhaps it has already fallen. Ladies, it is time for all of us to rebuild our homes firmly on the Rock of Jesus Christ – His Word.

Czy twój dom jest zbudowany na skale? Jesteś pewna? Bo Słowo Boże mówi, że nadejdą deszcze. Mogą przybrać formę kryzysu finansowego, śmierci bliskiej osoby, niewierności, problemów zdrowotnych lub marnotrawnego dziecka. Czy twoje małżeństwo przetrwa? Wielki jest upadek większości małżeństw - czy twoje będzie następne? A może już upadło. Nadszedł czas, abyśmy wszystkie odbudowały nasze domy mocno na Skale Jezusa Chrystusa - Jego Słowie.

We women go to multiple Bible studies and then to a multitude of seminars. We tirelessly saturate ourselves with the Word, yet our homes are out of order and crumbling. Most of our husbands are so preoccupied with hobbies, sports and their jobs that they spend little or no time studying God's Word. Have you ever wondered if your marriage would end in divorce? Well, God’s Word says, “Therefore let him who thinks he stands take heed lest he fall.” 1Cor. 10:12.

My, kobiety, chodzimy na wiele studiów biblijnych, a następnie na wiele seminariów. Niestrudzenie wypełniamy się Słowem, ale nasze domy są nieuporządkowane i rozpadają się. Większość naszych mężów jest tak zajęta hobby, sportem i pracą, że spędzają mało czasu lub wcale na studiowaniu Słowa Bożego. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, czy twoje małżeństwo zakończy się rozwodem? Cóż, Słowo Boże mówi: „Tak więc kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł.” 1Kor. 10:12.

The ways of the world, which have penetrated the church and her teachings, will only guarantee the sinking of our hopes and plans for our families. Do you really know what God’s Word says to you as a woman, wife and mother? Have you read God’s blueprints and modeled your home after them? Here are a few of the questions that will be answered by Scripture in the following lessons:

Is there anything wrong with divorce, especially in certain circumstances? Why does marriage counseling usually result in divorce? Why do many women display the attitude and characteristics of an ideal wife toward their employers but not their husbands? If you put your husband first in your life, what will happen to your marriage?

Drogi świata, które przeniknęły do kościoła i jego nauk, zagwarantują tylko zatopienie naszych nadziei i planów dotyczących naszych rodzin. Czy naprawdę wiesz, co mówi Słowo Boże jako kobiecie, żonie i matce? Czy przeczytałaś plany Boga i wzorowałaś na nim swój dom? Oto kilka pytań, na które Pismo Święte odpowie w kolejnych lekcjach:

Czy jest coś złego w rozwodzie, zwłaszcza w pewnych okolicznościach? Dlaczego poradnictwo małżeńskie zwykle kończy się rozwodem? Dlaczego wiele kobiet wykazuje postawę i cechy idealnej żony wobec swoich pracodawców, a nie mężów? Jeśli stawiasz męża na pierwszym miejscu w swoim życiu, co stanie się z twoim małżeństwem?

What danger is present when a wife fulfills all of her own needs and her husband fulfills his own needs? Should your pastor be your spiritual leader? Why are insults and evils brought into our lives, and how does this relate to God's blessings? When you put someone or something ahead of the Lord, what will God do to draw you back to Him? Some preachers tell us that we are commanded to be angry; is this true?

Jakie niebezpieczeństwo grozi, gdy żona zaspokaja wszystkie swoje potrzeby, a jej mąż własne? Czy twój pastor powinien być twoim duchowym przywódcą? Dlaczego w naszym życiu pojawiają się obelgi i zło oraz jak to się ma do błogosławieństw Bożych? Kiedy stawiasz kogoś lub coś przed Panem, co uczyni Bóg, aby przyciągnąć cię z powrotem do Niego? Niektórzy kaznodzieje mówią nam, że nakazane jest nam się gniewać; czy to prawda?

Sound doctrine? We as Christians enjoy the messages from the pulpit or Christian radio that fire us up for the Lord, but what about those messages that bring about conviction? Do you run from the Truth? A lot of our preachers and speakers today feel they need to draw large crowds for financial reasons. It seems that when preachers tell their congregation or listeners what they want to hear, it brings in the largest offerings for their ministries. “For the time will come when they will not endure sound doctrine; but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires; and will turn away their ears from the Truth, and will turn aside to myths.” 2Tim. 4:3-4.

Zdrowa nauka? My, chrześcijanie, lubimy orędzia z ambony lub chrześcijańskiego radia, które rozpalają nas dla Pana, ale co z orędziami, które przynoszą przekonanie? Czy uciekasz od Prawdy? Obecnie wielu naszych kaznodziejów i mówców uważa, że muszą przyciągać tłumy z powodów finansowych. Wydaje się, że kiedy kaznodzieje mówią swojemu zborowi lub słuchaczom, co chcą usłyszeć, przynosi to największe ofiary za ich służbę. „Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią. I odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.’’ 2 Tm. 4:3-4.

Ravenous wolves. Jesus warned us of spiritual leaders who would try to deceive us. “Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will know them by their fruits….” Matt. 7:15-16. We can see the financial fruits of many ministries, yet most of their followers are perishing for a lack of knowledge. “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6. When you listen to the most popular Christian speakers, are you sure their information is based on Scripture, or is it based on psychology and the ideas of man? Do you even know the difference? “ ‘The prophet who has a dream may relate his dream, but let him who has My Word speak My Word in truth. What does straw have in common with grain?’ ” declares the LORD.” Jer. 23:28. Are you able to discern grain from straw?

Drapieżne wilki. Jezus ostrzegł nas przed duchowymi przywódcami, którzy będą próbowali nas oszukać. „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Po ich owocach poznacie ich...” Mt. 7:15-16. Widzimy finansowe owoce wielu służb, ale większość ich zwolenników ginie z powodu braku wiedzy. „Mój lud ginie z braku poznania; a ponieważ ty odrzuciłeś poznanie… ” Ozeasza 4:6. Kiedy słuchasz najpopularniejszych mówców chrześcijańskich, czy jesteś pewna, że ich informacje są oparte na Piśmie Świętym, czy też na psychologii i ideach człowieka? Czy w ogóle znasz różnicę? „Prorok, który ma sen, niech ten sen opowiada, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie mówi moje słowo. Cóż plewie do pszenicy? – mówi PAN.” Jr. 23:28. Czy potrafisz odróżnić plewa od pszenicy?

Finds wisdom. “My son, do not reject the discipline of the LORD, or loathe His reproof; for whom the LORD loves He reproves, even as a father, the son in whom he delights. How blessed is the man who finds wisdom, and the man who gains understanding. For its profit is better than the profit of silver, and its gain than fine gold.” Prov. 3:11-14. If you heard a strong message entitled “Submission,” or “The Contentious Woman,” or “Winning Your Husband WITHOUT A WORD,” would you embrace it enthusiastically or run away from the conviction?

Znajduje mądrość. „Synu mój, nie gardź karceniem PANA i nie zniechęcaj się jego upomnieniem. Bo kogo PAN miłuje, tego karze, jak ojciec syna, którego kocha. Błogosławiony człowiek, który znajduje mądrość, i człowiek, który nabiera rozumu; Gdyż jego nabycie jest lepsze niż nabycie srebra, jego zdobycie bardziej pożyteczne niż złoto.” Prz. 3:11-14. Gdybyś usłyszała ciężkie nauczanie zatytułowane „Uległość” lub „Kłótliwa kobieta” lub „Pozyskanie męża BEZ SŁOWA”, czy przyjęłabyś ją entuzjastycznie, czy uciekłabyś od tego przekonania?

His purpose. Do you know the difference between condemnation and conviction? Satan brings condemnation to us - thoughts that make us feel hopeless. The Lord convicts us in our spirit in order to show us the things in our life that need changing. All guilt is not bad. On the contrary, we should feel guilty when we sin. If a person feels no guilt or remorse for his sin, why would he want to repent? Even the hopelessness that condemnation brings can be used for good if we turn to God for our hope. “And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose.” Rom. 8:28. Did you know that many times, God brings adversity into our lives to strengthen our relationship with Him? It was God who brought the many trials into Jonah’s life to bring about obedience, and it was the Lord who blinded Saul in order to change him into the godly Paul. Does it really matter where the adversity is coming from as long as we allow each of these tribulations to mold us more into the Lord’s image?

Jego cel. Czy znasz różnicę między potępieniem a przekonaniem? Szatan sprowadza na nas potępienie - myśli, które sprawiają, że czujemy się beznadziejnie. Pan przekonuje nas w naszym duchu, aby pokazać nam rzeczy w naszym życiu, które wymagają zmiany. Wszelka wina nie jest zła. Wręcz przeciwnie, powinniśmy czuć się winni, kiedy grzeszymy. Jeśli ktoś nie odczuwa winy ani wyrzutów sumienia za swój grzech, dlaczego miałby chcieć odpokutować? Nawet beznadziejność, jaką przynosi potępienie, może zostać wykorzystana na dobrego, jeśli zwrócimy się do Boga po naszą nadzieję. „A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył.” Rz. 8:28. Czy wiesz, że Bóg wielokrotnie wprowadza przeciwności do naszego życia, aby wzmocnić naszą więź z Nim? To Bóg sprowadził na życie Jonasza wiele prób, aby doprowadzić go do posłuszeństwa, i to Pan zaślepił Saula, aby zmienić go w pobożnego Pawła. Czy to naprawdę ma znaczenie, skąd się biorą przeciwności, jeśli pozwolimy każdemu z tych ucisków, aby bardziej ukształtowały nas na obraz Pana?

My ways, my thoughts. What is written in the following lessons may seem foreign to you. Many of these truths are rarely, if ever, preached from the pulpit, discussed on Christian radio or written about in Christian books. “For as the heavens are higher than the earth, so are My ways higher than your ways, and My thoughts than your thoughts.” Isa. 55:9. These teachings are found easily in Scripture, but are often overlooked, watered down, or taken out of context to justify an opposing view or even to justify sin. “Every Word of God is tested; He is a shield to those who take refuge in Him. Do not add to His Words, lest He reprove you, and you be proved a liar.” Prov. 30:5-6.

Moje drogi, moje myśli. To, co jest napisane w następnych lekcjach, może wydawać się ci obce. Wiele z tych prawd rzadko, jeśli w ogóle, jest głoszonych z ambony, dyskutowanych w chrześcijańskim radiu lub opisywanych w chrześcijańskich książkach. „Ale jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi przewyższają wasze drogi, a moje myśli – wasze myśli.” Iz. 55:9. Te nauki można łatwo znaleźć w Piśmie Świętym, ale często są pomijane, rozwadniane lub wyrywane z kontekstu, aby usprawiedliwić przeciwny pogląd lub nawet usprawiedliwić grzech. „Każde słowo Boga jest czyste; on jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą." Prz. 30: 5-6.

A broken and a contrite heart. Is your heart broken and contrite? It must be to receive the Truth. “The sacrifices of God are a broken spirit; a broken and a contrite heart, O God, Thou wilt not despise.” Ps. 51:17. This is the fertile ground which the Lord says will produce much fruit. “Hear then the parable of the sower. When anyone hears the Word of the kingdom, and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is the one on whom seed was sown beside the road. And the one on whom seed was sown on the rocky places, this is the man who hears the Word, and immediately receives it with joy; yet he has no firm root in himself, but is only temporary, and when affliction or persecution arises because of the Word, immediately he falls away. And the one on whom seed was sown among the thorns, this is the man who hears the Word, and the worry of the world, and the deceitfulness of riches choke the Word, and it becomes unfruitful. And the one on whom seed was sown on the good soil, this is the man who hears the Word and understands it; who indeed bears fruit, and brings forth, some a hundredfold, some sixty, and some thirty.” Matt. 13:18-23.

Skruszone i zgnębione serce. Czy twoje serce jest skruszone i zgnębione? Musi być, aby przyjęło Prawdę. „Ofiary dla Boga to duch skruszony; sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże!” Ps. 51:17. To jest żyzna ziemia, o której Pan mówi, że wyda wiele owoców. „Wysłuchajcie więc przypowieści o siewcy. Gdy ktoś słucha słowa o królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. To jest ten posiany przy drodze. A posiany na miejscach skalistych to ten, który słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje. Nie ma jednak w sobie korzenia, lecz trwa do czasu. Gdy bowiem przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz się gorszy. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troski tego świata i ułuda bogactwa zagłuszają słowo i staje się on bezowocny. A posiany na dobrej ziemi to ten, który słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, inny sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inny trzydziestokrotny.” Mt. 13:18-23.

Did not hear it. “But blessed are your eyes, because they see; and your ears, because they hear. For truly I say to you, that many prophets and righteous men desired to see what you see, and did not see it; and to hear what you hear, and did not hear it.” Matt. 13:16-17. You will need an “ear to hear,” which means listening and desiring to gain the complete wisdom that the Bible has to offer.

Nie usłyszeli. ,,Ale błogosławione wasze oczy, bo widzą, i wasze uszy, bo słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło widzieć to, co wy widzicie, ale nie zobaczyli, i słyszeć to, co wy słyszycie, ale nie usłyszeli.’’ Mt. 13:16-17. Będziesz potrzebowała „ucha do słuchania”, co oznacza słuchanie i chęć zdobycia pełnej mądrości, jaką ma do zaoferowania Biblia.

Meditates day and night. You will need to renew your mind, to line it up with what God says about everything. Most rely on what is popular according to the world’s standards or follow the so-called “experts” in the field. Let’s never forget that God is our Creator. Does He not know how to deal with every circumstance or relationship He created? “But his delight is in the law of the LORD, and in His law he meditates day and night. And he will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither; and in whatever he does, he prospers.” Ps. 1:2-3.

Rozmyśla we dnie i w nocy. Będziesz musiała odnowić swój umysł, dopasować go do tego, co Bóg mówi o wszystkim. Większość polega na tym, co jest popularne według światowych standardów lub kieruje się tak zwanymi „ekspertami” w tej dziedzinie. Nigdy nie zapominajmy, że Bóg jest naszym Stwórcą. Czy nie wie, jak sobie radzić w każdej sytuacji lub relacji, którą stworzył? ,,Lecz ma upodobanie w prawie PANA i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie; jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się.” Ps. 1:2-3.

Thy Word is Truth. Satan will try to tempt you into rejecting what is written in this workbook. He may try to cause division by getting you to think or say that you do not agree with the author. First, it doesn’t matter what this author is writing or saying. What matters is what God says, since He is the Author and Creator of life. Secondly, we must remember that Satan will try to discourage you; division is one of his favorite tactics. If you don't believe what is written in these lessons, you have three choices: 1) You could talk to someone you know will agree with you. 2) You could just take what you want and pass over the rest like a buffet. Or 3) you could search the Truth. “Sanctify them in the Truth; Thy Word is Truth.” John 17:17. Please choose to search for Truth. The Truth is nothing to fear; instead, it will set you free. “If you abide in My Word, then you are truly disciples of Mine; and you shall know the Truth, and the Truth shall make you free.” John 8:31-32. Again, if you question any of this material I urge you to seek the Word to find the Truth.

Twoje Słowo jest Prawdą. Szatan będzie próbował cię kusić, abyś odrzucił to, co jest napisane w tej książce. Może próbować spowodować podział przez prowadzenie cię do myślenia lub mówienia, że nie zgadzasz się z autorką. Po pierwsze, nie ma znaczenia, co pisze lub mówi autor. Liczy się to, co mówi Bóg, ponieważ jest Autorem i Stwórcą życia. Po drugie, musimy pamiętać, że szatan będzie próbował cię zniechęcić; podział to jedna z jego ulubionych taktyk. Jeśli nie wierzysz w to, co jest napisane w tych lekcjach, masz trzy możliwości: 1) Możesz porozmawiać z kimś kto wiesz, że się z tobą zgodzi. 2) Możesz po prostu wziąć to, co chcesz, a resztę pominąć jak w bufecie. Lub 3) możesz szukać Prawdy. „Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.” Jana 17:17. Proszę wybierz szukanie Prawdy. Prawda nie jest czymś czego należy się bać; zamiast tego, ona cię wyzwoli. „Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.” Jana 8:31-32. Ponownie, jeśli kwestionujesz którykolwiek z tych materiałów, namawiam cię do przeszukania Słowa, aby znaleźć Prawdę.

Seek and you shall find. “But seek for His kingdom, and these things shall be added to you.” Luke 12:31. “And I say to you, ask, and it shall be given to you; seek, and you shall find; knock, and it shall be opened to you.” Luke 11:9. Use your concordance; allow the Lord to guide you into all Truth. Memorize a verse and ruminate on it over and over in your mind. Then one day it will be as if the light is turned on in a dark room; you will know the Truth! Is it worth the effort? Do you have time? “So teach us to number our days, that we may present to Thee a heart of wisdom.” Ps. 90:12. If we seek Him first, He promises that everything else will be given to us.

Szukajcie, a znajdziecie. „Szukajcie raczej królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam dodane.” Łukasza 12:31. „I ja wam mówię: Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone.” Łukasza 11:9. Użyj swojej konkordancji; pozwól Panu poprowadzić cię do całej Prawdy. Zapamiętaj werset i rozważ go w myślach. Pewnego dnia będzie tak, jakby światło zostało włączone w ciemnym pokoju; poznasz Prawdę! Czy to jest warte wysiłku? Czy masz czas? „Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości.” Ps. 90:12. Jeśli najpierw Go szukamy, obiecuje, że wszystko inne będzie nam dane.

Hunger and thirst. If we are believers, if we are Christians, then our purpose on earth is to glorify God in all that we do. Isn't that what Jesus did with His life? And, if we call ourselves Christians, we are supposed to be followers of Christ. But are we? How do we follow Christ? Maybe you've tried to follow Christ many times before, but you stumbled and were unable to go on. If you can open your heart to God and continue to read the Scriptures that are found in the following lessons, His Word will cause you to hunger and thirst for Him and His Truths. “Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.” Matt. 5:6. “As the deer pants for the water brooks, so my soul pants for Thee, O God.” Ps. 42:1. What a wonderful way to feel about the Lord and His Word!

Łakną i pragną. Jeśli jesteśmy wierzące, jeśli jesteśmy chrześcijankami, to naszym celem na ziemi jest chwalenie Boga we wszystkim, co robimy. Czy to nie jest to, co Jezus zrobił ze swoim życiem? A jeśli nazywamy siebie chrześcijankami, to mamy być naśladowcami Chrystusa. Ale czy jesteśmy? Jak podążamy za Chrystusem? Być może wiele razy próbowałaś naśladować Chrystusa, ale potknęłaś się i nie mogłeś iść dalej. Jeśli możesz otworzyć swoje serce przed Bogiem i kontynuować czytanie Pisma Świętego, które znajduje się w następnych lekcjach, Jego Słowo sprawi, że będziesz łaknąć i pragnąć Jego i Jego prawd. „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni.” Mt. 5:6. „Jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie ciebie, Boże.” Ps. 42:1. Cóż za wspaniały uczucie w stosunku do Pana i Jego Słowa!

His Word. God's Holy Scriptures will be the most important Words on the following pages; please do not skip them. His Word heals. “He sent His Word and healed them, and delivered them from their destructions.” Ps. 107:20. His Word is the light that will illuminate the darkness. “Thy Word is a lamp to my feet, and a light to my path.” Ps. 119:105. His Word is Truth. “The sum of Thy Word is Truth, and every one of Thy righteous ordinances is everlasting.” Ps. 119:160.

Jego Słowo. Boże Pismo Święte będzie najważniejszymi Słowami na kolejnych stronach; proszę nie pomijaj ich. Jego Słowo uzdrawia. „Posłał swoje słowo i uzdrowił ich, i wybawił ich z grobu.” Ps. 107:20. Jego Słowo jest światłem, które oświetli ciemność. „Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce.” Ps. 119:105. Jego Słowo jest Prawdą. „Podstawą twego słowa jest prawda, a wszelki wyrok twojej sprawiedliwości trwa na wieki.” Ps. 119:160.

Just do it! Once you begin to understand and accept God's Truths, you must then become a doer of the Word. “For if anyone is a hearer of the Word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror; for once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was.” James 1:23-24. You must put action behind what you have learned, or there will never be any change in your life!

Po prostu to zrób! Kiedy zaczniesz rozumieć i akceptować Prawdy Boże, musisz stać się wykonawczynią Słowa. „Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był.” Jakuba 1:23-24. Musisz dołożyć działanie do tego, czego się nauczyłaś, inaczej w twoim życiu nigdy nie będzie żadnej zmiany!

Zealous for what is good? Let this thought be prevalent in your mind: the teachings in this workbook have been written by a zealot (a fanatic). I got that way when I was backed into a corner in my life. I got that way when I was sinking and looking for something or Someone to save me. “But seeing the wind, he became afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, ‘Lord, save me!’ ” Matt. 14:30. I got that way when I saw a real void in my life which made my heart and my gut ache because I desperately needed that void filled. If this is where you are in your life, then you, too, will become a zealot. Obey zealously - enthusiastically!

Gorliwa dla tego co dobre? Niech ta myśl zapanuje w twoim umyśle: nauki zawarte w tej książce zostały napisane przez gorliwą osobę (fanatyka). Stałam się taka, kiedy zostałam zepchnięta w swoim życiu do kąta. Stałam się taka, kiedy tonęłam i szukałam czegoś lub Kogoś, kto mnie wybawi. „Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie!” Mt. 14:30. Stałam się taka, gdy zobaczyłam prawdziwą pustkę w moim życiu, która sprawiła, że moje serce i brzuch bolały, ponieważ rozpaczliwie potrzebowałam wypełnienia tej pustki. Jeśli jest to miejsce w którym teraz jesteś w swoim życiu, to i ty staniesz się fanatyczką. Bądź gorliwie posłuszna - z entuzjazmem!

Zealous teachings need zealous obedience. “And who is there to harm you if you prove zealous for what is good?” 1Pet. 3:13. “Those whom I love, I reprove and discipline; be zealous therefore, and repent.” Rev. 3:19. Jesus called for that kind of zealous obedience in his teaching while He walked on earth. “And if your hand or your foot causes you to stumble, cut it off and throw it from you; it is better for you to enter life crippled or lame, than having two hands or two feet, to be cast into the eternal fire. And if your eye causes you to stumble, pluck it out, and throw it from you. It is better for you to enter life with one eye, than having two eyes, to be cast into the fiery hell.” Matt. 18:8. I’d say these are very zealous instructions from our Lord.

Gorliwe nauki wymagają gorliwego posłuszeństwa. „Kto wyrządzi wam zło, jeśli będziecie naśladowcami dobra?” 1P. 3:13. „Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj.” Obj. 3:19. Jezus wzywał do tego rodzaju gorliwego posłuszeństwa w swoim nauczaniu, gdy chodził po ziemi. „Dlatego jeśli twoja ręka albo noga jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia chromym albo ułomnym, niż mając dwie ręce albo dwie nogi, być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli twoje oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż mając dwoje oczu, być wrzuconym do ognia piekielnego.” Mt. 18:8-9. Powiedziałabym, że są to bardzo gorliwe instrukcje od naszego Pana.

Come, follow Me. “And looking at him, Jesus felt a love for him, and said to him, ‘One thing you lack: go and sell all you possess, and give to the poor, and you shall have treasure in heaven; and come, follow Me.’ But at these words his face fell, and he went away grieved, for he was one who owned much property. And Jesus, looking around, said to His disciples, ‘How hard it will be for those who are wealthy to enter the kingdom of God!’ ” Mark 10:21-23. Are we like the rich man, unwilling to follow Jesus? How many times has He called you, but you were all tied up with the things of this world so you chose not to follow Him? Don’t miss it now; He is calling your name.

Przyjdź i chodź za mną. „Wtedy Jezus, spojrzawszy na niego, umiłował go i powiedział: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź, weź krzyż i chodź za mną. Lecz on zmartwił się z powodu tych słów i odszedł smutny, miał bowiem wiele dóbr. A Jezus, spojrzawszy wokoło, powiedział do swoich uczniów: Jakże trudno tym, którzy mają bogactwa, wejść do królestwa Bożego!” Marka 10:21-23. Czy jesteśmy jak bogacz, który nie chce iść za Jezusem? Ile razy cię wzywał, ale byłaś związana sprawami tego świata, więc zdecydowałaś, że nie pójdziesz za Nim? Nie przegap tego teraz; On woła twoje imię.

Lay aside every encumbrance. “Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance, and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us….” Hebr. 12:1. “The night is almost gone, and the day is at hand. Let us therefore lay aside the deeds of darkness and put on the armor of light.” Rom. 13:12. “… in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lusts of deceit….” Eph. 4:22. You must immediately make changes in your life and commit yourself to following Jesus Christ. When will be the next time He calls you? Could this be your last opportunity? Now ponder this sobering verse: “Yet you do not know what your life will be like tomorrow. You are just a vapor that appears for a little while and then vanishes away.” James 4:14. Make every moment, every day, count.

Zrzućmy z siebie wszelki ciężar. „Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu…”. Hbr. 12:1. „Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości.” Rz. 13:12. „…co się tyczy poprzedniego postępowania – powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze…” Ef. 4:22. Musisz natychmiast wprowadzić zmiany w swoim życiu i zobowiązać się do naśladowania Jezusa Chrystusa. Kiedy będzie następny raz, gdy cię zawoła? Czy to może być twoja ostatnia szansa? Rozważ teraz ten otrzeźwiający werset: „Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest wasze życie? Doprawdy jest parą, która pojawia się na krótko, a potem znika.” Jakuba 4:14. Spraw, aby każda chwila, każdy dzień się liczył.

Lukewarm. For those of you who say you have a happy home, this workbook may be too zealous since there is nothing motivating you to change. “I know your deeds, that you are neither cold nor hot; I would that you were cold or hot. So because you are lukewarm, and neither hot nor cold, I will spit you out of My mouth.” Rev. 3:15-16. God despises the lukewarm Christian. Are you on fire for Him? What does He need to do in your life to move you toward Him and His Word? I know what it took for me!

Letni. Dla tych z was, które twierdzą, że macie szczęśliwy dom, ta książka może być zbyt gorliwa, ponieważ nic nie motywuje was do zmiany. „Znam twoje uczynki: nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust.” Obj. 3:15-16. Bóg gardzi letnim chrześcijaninem. Czy płoniesz dla Niego? Co On musi zrobić w twoim życiu, aby zbliżyć cię do Niego i Jego Słowa? Wiem, co mi było potrzebne!

Poor in spirit. Those who are poor have nothing; therefore, it is easier for them to leave everything to follow Him and His Word. “The spirit of the Lord is upon me, because He anointed me to preach the Gospel to the poor.” Luke 4:18. Are you spiritually bankrupt? “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.” Matt. 5:3. If you were financially bankrupt, you'd certainly be diligently praying for your husband to find a job or a better job so you could pay your bills and your family would be fed, but what about the spiritual food that you need to share with your children?

Ubodzy w duchu. Ci, którzy są biedni, nie mają nic; dlatego jest im łatwiej zostawić wszystko i iść za Nim i Jego Słowem. „Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił ewangelię ubogim.” Łukasza 4:18. Czy jesteś duchowo bankrutem? „Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.” Mt. 5:3. Gdybyś była bankrutem finansowym, z pewnością pilnie modliłabyś się, aby twój mąż znalazł pracę lub lepszą pracę, abyś mogła zapłacić rachunki, a twoja rodzina byłaby nakarmiona, ale co z duchowym pokarmem, którym ty powinnaś się podzielić z dziećmi?

Built his house upon the sand. Let’s face it, many of us have built our house on the sinking sand of the world's values. We seek after everything our Lord Jesus Christ lived and preached against! You know it's only a matter of time before your house of cards falls. We've seen the signs; we've seen other Christian marriages fall. What makes you think yours will stand? The women who find and read this manual whose houses have already fallen, “and great was its fall,” really have the advantage. Since they have nowhere to live, they pick up the pieces of rubble and begin rebuilding. They have no choice to make; God made it for them. “And everyone who hears these Words of Mine, and does not act upon them, will be like a foolish man, who built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and burst against that house; and it fell, and great was its fall.” Matt. 7:26-27. Begin to rebuild your house, step by step, board by board, upon the rock of Jesus Christ. Use His Word alone as your blueprints. Let this workbook motivate you and help illuminate those areas that pertain to the circumstances and situations of your life.

Zbudował swój dom na piasku. Spójrzmy prawdzie w oczy, wiele z nas zbudowało swój dom na piasku światowych wartości. Szukamy wszystkiego, przeciwko czemu żył i głosił nasz Pan Jezus Chrystus! Wiesz, że to tylko kwestia czasu, zanim twój domek z kart upadnie. Widzieliśmy znaki; widzieliśmy upadek innych chrześcijańskich małżeństw. Co sprawia, że ​​myślisz, że twoje przetrwa? Kobiety, które znalazły i przeczytały tę książkę, których domy już się zawalił, „a upadek był wielki”, naprawdę mają przewagę. Ponieważ nie mają gdzie mieszkać, zbierają gruz i rozpoczynają odbudowę. Nie mają wyboru; Bóg to dla nich zrobił. „A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, i zawalił się, a jego upadek był wielki.” Mt. 7:26-27. Rozpocznij odbudowę swojego domu, krok po kroku, deska po desce, na skale Jezusa Chrystusa. Używaj jedynie Jego Słowa jako swoich planów. Pozwól, aby ta książka zmotywowała Cię i pomogła rozjaśnić te obszary, które dotyczą okoliczności i sytuacji z twojego życia.

Do not be afraid of them; remember the Lord. “And he spoke in the presence of his brothers and the wealthy men…'What are these feeble Jews doing? Are they going to restore it for themselves? Can they offer sacrifices? Can they finish in a day? Can they revive the stones from the dusty rubble, even the burned ones?… Even what they are building —if a fox should jump on it, he would break their stone wall down!’ ” Neh. 4:2. Expect ridicule and mocking as you begin to rebuild your house. Read the entire fourth chapter of Nehemiah for motivation and preparation.

Nie bójcie się ich. Wspomnijcie na PANA. „I powiedział wobec swoich braci i wojska Samarii: Co ci niedołężni Żydzi wyprawiają? Czy pozwolimy im na to? Czy będą składać ofiary? Czy zdołają to skończyć w jeden dzień? Czy wskrzeszą kamienie z kupy gruzu, które spalono?... Nawet jeśli zbudują, przyjdzie lis i przewróci ich kamienny mur.” Ne. 4:2-3. Spodziewaj się kpin i drwienia, gdy zaczniesz odbudowywać swój dom. Przeczytaj cały czwarty rozdział Nehemiasza, aby uzyskać motywację i przygotowanie.

Highlight in your Bible the passages that explain what they did to overcome those who tried to stop them. First, they prayed when others began to ridicule them and God gave them direction along with “a mind to work.” Next, they set up a defense, day and night. They were also aware of their weak points and set up extra defense in those positions. (Sounds a bit like war, doesn't it? For more on the spiritual warfare that you are facing daily, see lesson 5, “Won Without a Word,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….”  Hosea 4:6.)

Podkreśl w swojej Biblii fragmenty wyjaśniające, co zrobili, by pokonać tych, którzy próbowali ich powstrzymać. Po pierwsze, modlili się, gdy inni zaczęli ich wyśmiewać, a Bóg dał im wskazówki, a także „umysł do pracy”. Następnie ustawili obronę, dzień i noc. Byli również świadomi swoich słabych punktów i ustawili dodatkową obronę na tych pozycjach. (Brzmi trochę jak wojna, prawda? Więcej informacji na temat duchowej walki, z którą codziennie się stykasz, znajdziesz w lekcji 5 „Pozyskani bez słowa”), bo: „Mój lud ginie z braku poznania… ” Ozeasza 4: 6).

The leaders also had to fight against the fear of those they were leading. You will need to be spiritually strong to encourage your children when they begin to fear. “When I saw their fear, I rose and spoke to the nobles, the officials, and the rest of the people: 'Do not be afraid of them; remember the Lord who is great and awesome, and fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your houses.' ” Neh. 4:14. Ultimately, the enemy saw that it was God who fought on Israel's side. Our enemy the devil, or those who are working for the devil, will also see the Lord if our “struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places.” Eph. 6:12.

Liderzy musieli też walczyć ze strachem przed tymi, których prowadzili. Będziesz musiała być silna duchowo, aby zachęcić swoje dzieci, gdy zaczną się bać. „A gdy popatrzyłem, wstałem i powiedziałem do dostojników, przełożonych i pozostałych z ludu: Nie bójcie się ich. Wspomnijcie na PANA, wielkiego i budzącego grozę, i walczcie za swoich braci, za swoich synów i swoje córki, za swoje żony i domy.” Ne. 4:14. Ostatecznie wróg zobaczył, że to Bóg walczył po stronie Izraela. Nasz wróg, diabeł, lub ci, którzy pracują dla diabła, również ujrzą Pana, jeśli „nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.” Ef. 6:12.

Counsel you with My eye. Will you continue through the following lessons with the zealous commitment needed? We are not able to make the changes ourselves. We are sinners; our righteousness is nothing but filthy rags. When we allow God to work in us and through us, He will begin to make the changes from within us. “I will instruct you and teach you in the way which you should go; I will counsel you with My eye upon you. Do not be as the horse or as the mule which have no understanding, whose trappings include bit and bridle to hold them in check, otherwise they will not come near to you.” Ps. 32:8-9.

Poprowadzę cię swoim okiem. Czy będziesz kontynuować poniższe lekcje, wykazując się gorliwym zaangażowaniem? Nie jesteśmy w stanie sami wprowadzić zmian. Jesteśmy grzesznikami; nasza sprawiedliwość to nic innego jak szata splugawiona. Kiedy pozwolimy Bogu działać w nas i przez nas, On zacznie wprowadzać zmiany od wewnątrz nas. „Pouczę cię i nauczę cię drogi, którą masz kroczyć, poprowadzę cię swoim okiem. Nie bądźcie bezrozumni jak koń czy jak muł, których pyski trzeba okiełznać uzdą i wędzidłem, aby się na ciebie nie porywały.” Ps. 32:8-9.

According to His purpose. The Lord comes to us at the exact time of our need. He allows us to come to the turning points in our lives (through various trials) to learn dependence upon Him. It’s during the times of distress that we seek Him, and then He lets us find Him. It’s only during brokenness that real lifelong changes are made. We can praise Him in all things because we have the assurance “that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose.” Rom. 8:28. We can see from this passage that our goal must be according to His purpose. What then is His purpose for our lives? Most of us are familiar with Rom. 8:28, but to really understand His purpose we must continue reading. “For whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, that He might be the first-born among many brethren; and whom He predestined, these He also called; and whom He called, these He also justified; and whom He justified, these He also glorified. What then shall we say to these things? If God is for us, who is against us?” Rom. 8:29-31.

Według postanowienia Boga. Pan przychodzi do nas dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujemy. Pozwala nam dojść do punktów zwrotnych w naszym życiu (poprzez różne próby), aby nauczyć się polegać na Nim. To w chwilach udręki szukamy Go, a potem pozwala nam Go znaleźć. Tylko podczas załamania dokonują się prawdziwe zmiany na całe życie. Możemy Go wielbić we wszystkim, ponieważ mamy pewność, że „wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga.” Rz. 8:28. Z tego fragmentu możemy zobaczyć, że nasz cel musi być zgodny z Jego postanowieniem. Jakie jest więc Jego powołanie w naszym życiu? Większość z nas zna Rz. 8:28, ale aby naprawdę zrozumieć Jego powołanie, musimy kontynuować czytanie. „Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?” Rz. 8:29-31.

Do your deeds deny Him? Do you truly love Him enough to obey Him, even as a zealot? Are we more concerned with our purpose or His purpose in each situation in our lives? Where is your heart? Many times when a trial comes into our lives, we obey in order to comfort or protect ourselves from whatever is hurting us. But if the trial or suffering continues, we begin to see the need for a more permanent change. We develop an insight, which reveals the reason(s) why God has allowed the trial. Possibly, it is for our salvation or the salvation of a loved one; but, certainly, the trial is for our sanctification so our deeds will stop denying Him. “They profess to know God, but by their deeds they deny Him, being detestable and disobedient, and worthless for any good deed.” Titus 1:16.

Czy twoje uczynki temu przeczą? Czy naprawdę kochasz Go na tyle, by być Mu posłuszną, nawet gorliwie? Czy bardziej interesuje nas nasz cel czy Jego cel w każdej sytuacji w naszym życiu? Gdzie jest Twoje serce? Wiele razy, gdy w naszym życiu pojawia się próba, jesteśmy posłuszni, aby pocieszyć lub ochronić się przed tym, co nas rani. Ale jeśli próba lub cierpienie trwa nadal, zaczynamy dostrzegać potrzebę trwalszej zmiany. Rozwijamy wgląd, który ujawnia powód(y), dla których Bóg pozwolił na próbę. Możliwe, że jest to dla naszego zbawienia lub dla zbawienia ukochanej osoby; ale z pewnością próba ma na celu nasze uświęcenie, żeby nasze czyny przestały się Go zapierać. „Twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku.” Tytusa 1:16.

My heart of stone. As we look forward to the day of our glorification, God encourages us to be specific in our prayer lives. He wants us to get to the point of truly crying out to Him. When will you come to this point? Will you cry out in a time of frustration or must you get to the point of losing a loved one through death? Maybe it is merely the threat of losing the loved one that will bring you to that point. Possibly, the destruction of your marriage will make you cry out to God. We must ask ourselves, how hard is my heart? “Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you; and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.” Ezek. 36:26. Are you willing to ask God for this heart change, “whatever it takes”? The Lord said that if you will only ask, you will receive. “Ask, and it shall be given to you; seek, and you shall find; knock, and it shall be opened to you.” Matt. 7:7.

Moje serce kamienne. Z niecierpliwością oczekując dnia naszej chwały, Bóg zachęca nas, abyśmy byli konkretni w naszym życiu modlitewnym. Chce, żebyśmy doszli do punktu, w którym prawdziwie wołamy do Niego. Kiedy dojdziesz do tego punktu? Czy będziesz płakać w czasie frustracji, czy też musisz dojść do tego, że stracisz ukochaną osobę przez śmierć? Może to tylko groźba utraty ukochanej osoby, która doprowadzi cię do tego punktu. Możliwe, że zniszczenie twojego małżeństwa sprawi, że będziesz wołać do Boga. Musimy zadać sobie pytanie, jak twarde jest moje serce? „I dam wam nowe serce, i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste.” Ez. 36:26. Czy jesteś gotowa prosić Boga o tę zmianę serca, „za wszelką cenę”? Pan powiedział, że jeśli tylko poprosisz, otrzymasz. „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone.” Mt. 7:7.

Hardens his neck. If we are truly Christians, followers of Christ, then we yearn to be closer to Him. Do you yearn for Him? Or do you, instead, surround yourself with things that deaden that desire? If so, you are not a Christian on fire for God, but a backslider. “The backslider in heart will have his fill of his own ways….” Prov. 14:14. Have you had your fill or must you be broken? “A man who hardens his neck after much reproof will suddenly be broken beyond remedy.” Prov. 29:1.

Czyni twardym swój kark. Jeśli naprawdę jesteśmy chrześcijanami, naśladowcami Chrystusa, to pragniemy być bliżej Niego. Czy tęsknisz za Nim? A może zamiast tego otaczasz się rzeczami, które tłumią to pragnienie? Jeśli tak, to nie jesteś chrześcijanką płonącą dla Boga, ale odstępczynią. „Serce odstępcy nasyci się jego drogami…”. Prz. 14:14. Czy już się nasyciłaś, czy musisz być skruszona? „Człowiek, który czyni twardym swój kark mimo częstych nagan, zostanie nagle zniszczony i pozbawiony ratunku.” Prz. 29:1.

Broken and contrite heart. You may tell yourself that you do so much for the Lord. You spend so much time in the church nursery or heading up various committees. You think this is real sacrifice and this proves that you are in right standing with God. “For Thou dost not delight in sacrifice, otherwise I would give it… The sacrifices of God are a broken spirit; A broken and a contrite heart, O God, Thou wilt not despise.” Ps. 51:16.

Skruszonym i zgnębione serce. Możesz sobie powiedzieć, że tak wiele robisz dla Pana. Spędzasz tak dużo czasu w żłobku kościelnym lub kierujesz różnymi komitetami. Myślisz, że to prawdziwa ofiara, a to dowodzi, że jesteś na dobrej pozycji przed Bogiem. „Ty bowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał...Ofiary dla Boga to duch skruszony; sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże!” Ps. 51:16-17.

Sorrowful to the point of repentance. In order to repent and turn away from the lukewarm life we have lived, we must be sorry. “I now rejoice, not that you were made sorrowful, but that you were made sorrowful to the point of repentance; for you were made sorrowful according to the will of God, in order that you might not suffer loss in anything through us. For the sorrow that is according to the will of God produces a repentance without regret, leading to salvation; but the sorrow of the world produces death.” 2Cor. 7:9-10.

Zasmuceni ku pokucie. Aby pokutować i odwrócić się od letniego życia, które prowadziłyśmy, musimy żałować. „To teraz się raduję, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku pokucie. Zostaliście bowiem zasmuceni według Boga, żebyście w niczym nie ponieśli szkody przez nas. Bo smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje; lecz smutek według świata przynosi śmierć.” 2 Kor. 7: 9-10.

Destroying speculations and every lofty thing. What is separating you from the knowledge of God? What keeps you from reading His Word daily? If God is not first in your life, what is? Your family? Your job? Crafts? Television and entertainment? What keeps you so busy each day preventing you from even giving God a second thought? “We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ, and we are ready to punish all disobedience, whenever your obedience is complete.” 2Cor. 10:5-6.

Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość. Co oddziela cię od poznania Boga? Co powstrzymuje cię przed codziennym czytaniem Jego Słowa? Jeśli Bóg nie jest pierwszy w twoim życiu, co jest? Twoja rodzina? Twoja praca? Rzemieślnictwo? Telewizja i rozrywka? Co sprawia, że każdego dnia jesteś tak zajęta, a nawet nie rozmyślać nad Bogiem? „Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Gotowi do ukarania wszelkiego nieposłuszeństwa, kiedy wasze posłuszeństwo będzie całkowite.” 2 Kor. 10:5-6.

Confess your sins to one another. Those who have allowed themselves to become convicted are ready to bring change into their lives. If you are ready, begin by confession. “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.” James 5:16. If you are not broken, you will probably put these pages down now or continue to read them just to prove to yourself that you are the good Christian you claim to be. Unfortunately, we both know it will never change your life and penetrate your heart. It will merely run down your back like water down the back of a duck.

Wyznawajcie sobie nawzajem upadki. Ci, którzy pozwolili sobie na bycie przekonanym, są gotowi wprowadzić zmianę w swoim życiu. Jeśli jesteś gotowa, zacznij od wyznania. „Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.” Jakuba 5:16. Jeśli nie jesteś skruszona, prawdopodobnie odłożysz te strony teraz lub będziesz je dalej czytać, aby udowodnić sobie, że jesteś dobrą chrześcijanką, za jaką się podajesz. Niestety obie wiemy, że to nigdy nie zmieni twojego życia i nie przeniknie do twojego serca. Po prostu spłynie po plecach jak woda po grzbiecie kaczki.

Do not be surprised at the fiery ordeal. These pages have been written by one who was broken. God often uses people in our lives to break us. It may be just an annoyance at first; then, it escalates into complete frustration. Do we turn to Him at that point or do we instead harden our hearts or our necks? God is trying to change us, to mold us. “Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal among you, which comes upon you for your testing, as though some strange thing were happening to you; but to the degree that you share the sufferings of Christ, keep on rejoicing; so that also at the revelation of His glory, you may rejoice with exultation.” 1Pet. 4:12.

Nie dziwcie się temu ogniowi. Te strony zostały napisane przez kogoś, kto był skruszony. Bóg często używa ludzi w naszym życiu, aby nas skruszyć. Na początku może to być tylko irytacja; następnie eskaluje do całkowitej frustracji. Czy w tym momencie zwracamy się do Niego, czy raczej zatwardzamy nasze serca lub karki? Bóg próbuje nas zmienić, ukształtować. „Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało.” 1 P. 4:12.

Usually we don't like the situation or the person who is bringing the trials into our lives because we can't see that God is behind it. We become bitter and angry with the person or circumstances He uses. We try to break this relationship, only to find it follows us. Dear believer, it is the Lord who is trying to turn us, gently at first, but then a little more firmly. (See lesson 10, “Various Trials,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you….” Hosea 4:6.)

Zwykle nie podoba nam się sytuacja ani osoba, która wprowadza próby w naszym życiu, ponieważ nie widzimy, że stoi za tym Bóg. Stajemy się zgorzkniali i źli na osobę lub okoliczności, których używa. Próbujemy zerwać ten związek, ale okazuje się, że podąża za nami. Droga wierząca, to Pan próbuje nas zawrócić, najpierw delikatnie, ale potem trochę mocniej. (Zobacz lekcję 10, „Rozmaite próby”, ponieważ „Mój lud ginie z braku poznania; a ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, ja też ciebie odrzucę…” Ozeasza 4:6).

Removed lover and friend. God often must remove a friend or loved one in order to place Himself first in our lives. We may be in a cold marriage or even separated or divorced. Our children, or our parents, may not be speaking to us. Possibly our brothers or our sisters may not be communicating with us either. “Thou hast removed lover and friend far from me; My acquaintances are in darkness.” Ps. 88:18. “Thou hast put me in the lowest pit, In dark places, in the depths. Thy wrath has rested upon me, and Thou hast afflicted me with all Thy waves. *Selah. Thou hast removed my acquaintances far from me; Thou hast made me an object of loathing to them; I am shut up and cannot go out.” Ps. 88:6-8.

*Selah is found often in the book of Psalms to ask the reader to ponder and think over what has just been read. Obey this by pondering what has been written by the Psalmist. Reread it if you need to. What's your hurry?

Oddaliłeś ode mnie przyjaciela i towarzysza. Bóg często musi usunąć przyjaciela lub ukochaną osobę, aby postawić Siebie na pierwszym miejscu w naszym życiu. Możemy być w zimnym małżeństwie lub nawet w separacji lub po rozwodzie. Nasze dzieci lub nasi rodzice mogą z nami nie rozmawiać. Możliwe, że nasi bracia lub nasze siostry również nie komunikują się z nami. „Oddaliłeś ode mnie przyjaciela i towarzysza, a moich znajomych – w ciemności.” Ps. 88:18. „Strąciłeś mnie w najgłębszy dół, w ciemności, w głębie. Twój gniew ciąży na mnie i przytłoczyłeś mnie wszystkimi twymi falam. *Sela. Oddaliłeś ode mnie moich znajomych, uczyniłeś mnie dla nich ohydą; jestem uwięziony i nie mam wyjścia.” Ps. 88:6-8.

*Sela występuje często w Księdze Psalmów, prosząc czytelnika o zastanowienie się i przemyślenie tego, co właśnie przeczytano. Przestrzegaj tego, rozważając to, co napisał psalmista. Przeczytaj to jeszcze raz, jeśli potrzebujesz. Czego się spieszysz?

They shall see God. How can I see the Lord? First, you must have a born-again experience; then, He will begin internal purification. If we do not understand God’s ways, we will become discouraged and many doubts will creep into our minds. “Blessed are the pure in heart, for they shall see God.” Matt. 5:8. God wants to be first in our lives. (See the next lesson, “Your First Love,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.) He wants our lives to reflect Jesus Christ.

Oni zobaczą Boga. Jak mogę zobaczyć Pana? Po pierwsze, musisz mieć doświadczenie ponownego narodzenia; wtedy rozpoczniesz wewnętrzne oczyszczenie. Jeśli nie zrozumiemy dróg Boga, zniechęcimy się i do naszych umysłów wkradnie się wiele wątpliwości. „Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni zobaczą Boga.” Mt. 5:8. Bóg chce być pierwszy w naszym życiu. (Zobacz następną lekcję: „Twoja Pierwsza miłość”, ponieważ „Mój lud ginie z braku poznania; a ponieważ ty odrzuciłeś poznanie…” Ozeasza 4:6). On chce, aby nasze życie odzwierciedlało Jezusa Chrystusa.

They were radiant. Do you want to reflect the love and radiance of the Lord? Right now, my sister in Christ, is your chance; don't blow it. Don't turn; do it now. Turn to Him and to Him alone. Do it right now! “They looked to Him and were radiant, And their faces shall never be ashamed.” Ps. 34:5. Have you checked your countenance lately? Has it fallen? “Then the LORD said to Cain, ‘Why are you angry? And why has your countenance fallen? If you do well, will not your countenance be lifted up? And if you do not do well, sin is crouching at the door; and it's desire is for you, but you must master it.’ ” Gen. 4:6. How are you doing? If you are not doing well then God says, “sin is crouching at the door.” Perhaps, you’ve already let sin in.

Pray now. “Whatever it takes to soften my heart to these lessons, Lord do it…”

Rozpromienili się. Czy chcesz odzwierciedlać miłość i blask Pana? Teraz, moja siostro w Chrystusie, masz szansę; nie zepsuj tego. Nie zawracaj; zrób to teraz. Zwróć się do Niego i tylko do Niego. Zrób to teraz! „Spojrzeli na niego i rozpromienili się, a ich oblicza nie doznały wstydu.” Ps. 34:5. Czy ostatnio sprawdzałaś swoje oblicze? Czy spochmurniałaś? „Wtedy PAN zapytał Kaina: Dlaczego się rozgniewałeś? Czemu spochmurniała twoja twarz? Jeśli będziesz dobrze czynił, czy nie zostaniesz wywyższony? A jeśli nie będziesz dobrze czynił, grzech leży u drzwi; a do ciebie będzie jego pragnienie, a ty będziesz nad nim panować.” Rdz 4:6-7. Jak się masz? Jeśli nie masz się dobrze, Bóg mówi: „grzech leży u drzwi”. Być może już wpuściłaś grzech.

Pomódl się teraz. „Cokolwiek jest potrzebne, aby zmiękczyć moje serce do tych lekcji, zrób to Panie…”

Practical Application
Praktyczne Zastosowanie

Hearer of the Word and not a doer. “For if anyone is a hearer of the Word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror; But one who looks intently at the perfect law, the law of liberty, and abides by it, not having become a forgetful hearer but an effectual doer, this man shall be blessed in what he does.” James 1:23-24.

Słuchacz słowa, a nie wykonawca. „Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był.” Jakuba 1:23-24.

Against Thee, Thee only, I have sinned. In order to rebuild upon the Rock, we need to acknowledge our sinfulness before God. Unless we understand that we are sinners, we cannot take another step. As you read this lesson, were you made aware of your sin or did you make excuses or blame others? My beloved, if you are imitating the world by rationalizing your sins and making excuses while at the same time quickly pointing out to others (especially your husband) their sin and shortcomings, you most certainly are headed for spiritual death. Instead of looking at others who have fallen in certain areas, take a hard look at yourself.

If you are under strong conviction, please stop now, get on your knees, and ask the Holy Spirit to show you and convict you of your sinfulness before God. Ask Him to reveal your offenses and whom you have offended. Begin by praying this prayer:

Przeciw tobie, tobie samemu, zgrzeszyłam. Aby odbudować się na Skale, musimy przyznać się Bogu do naszej grzeszności. Dopóki nie zrozumiemy, że jesteśmy grzesznikami, nie możemy zrobić kolejnego kroku. Czy czytając tę lekcję, uświadomiłaś sobie swój grzech, czy usprawiedliwiałaś się lub obwiniałaś innych? Moja umiłowana, jeśli naśladujesz świat, racjonalizując swoje grzechy i usprawiedliwiając się, a jednocześnie szybko wskazujesz innym (zwłaszcza swojemu mężowi) ich grzechy i braki, z pewnością zmierzasz ku śmierci duchowej. Zamiast patrzeć na innych, którzy upadli w pewnych obszarach, przyjrzyj się sobie uważnie.

Jeśli jesteś mocno przekonana, zatrzymaj się teraz, padnij na kolana i poproś Ducha Świętego, aby ci pokazał i przekonał cię o twojej grzeszności przed Bogiem. Poproś Go, aby ujawnił twoje przewinienia i kogo obraziłaś. Zacznij od następującej modlitwy:

 “Be gracious to me, O God, according to Thy lovingkindness; According to the greatness of Thy compassion blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against Thee, Thee only, I have sinned, and done what is evil in Thy sight, So that Thou art justified when Thou dost speak, and blameless when Thou dost judge. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from Thy presence, and do not take Thy Holy Spirit from me.”

 “Restore to me the joy of Thy salvation, and sustain me with a willing spirit. Then I will teach transgressors Thy ways, and sinners will be converted to Thee. Deliver me from bloodguiltiness, O God, Thou God of my salvation; then my tongue will joyfully sing of Thy righteousness. O Lord, open my lips, that my mouth may declare Thy praise. For Thou dost not delight in sacrifice, otherwise I would give it; Thou art not pleased with burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit; A broken and a contrite heart, O God, Thou wilt not despise.” Ps. 51:1-17.

,,Zmiłuj się nade mną, Boże, według twojego miłosierdzia; według twojej wielkiej litości zgładź moje występki. Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mego grzechu. Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. Przeciw tobie, tobie samemu, zgrzeszyłem i zło uczyniłem na twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. Nie odrzucaj mnie sprzed twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego.”

,,Przywróć mi radość twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Wtedy będę nauczał przestępców twoich dróg i grzesznicy nawrócą się do ciebie. Uwolnij mnie od winy za przelanie krwi, o Boże, Boże mego zbawienia, a mój język będzie wysławiał twoją sprawiedliwość. Panie, otwórz moje wargi, a moje usta będą głosić twoją chwałę. Ty bowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani nie przyjmiesz całopalenia. Ofiary dla Boga to duch skruszony; sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże!” Ps. 51:1-4,10-17.

Confess your sins. Once we confess our sins before God, then we may need to admit we have fallen short and confess our faults to one another. Again, if your conscience is seared, you will minimize your sin, and you will never have victory over it in your life! “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.” James 5:16.

Wyznawaj swoje upadki. Kiedy już wyznamy swoje grzechy przed Bogiem, być może będziemy musiały przyznać się, że popełniłyśmy błąd i wyznać sobie nawzajem swoje upadki. Ponownie, jeśli twoje sumienie jest napiętnowane, zminimalizujesz swój grzech i nigdy nie odniesiesz nad nim zwycięstwa w swoim życiu! „Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.” Jakuba 5:16.

His Word healed them. It is God's Word that will change and heal us. “He sent His Word and healed them, And delivered them from their destructions.” Ps. 107:20. We must begin to renew our minds. Using 3x5 cards, write down the verses from this lesson that have brought about the greatest conviction in your heart. Then, do the same with each of the following lessons. Keep these cards in your purse and bring them out regularly as the Holy Spirit prompts you. If you are not being prompted, pray that you will be.

Jego Słowo uzdrowiło ich. To Słowo Boże zmieni nas i uzdrowi. „Posłał swoje słowo i uzdrowił ich, i wybawił ich z grobu.” Ps. 107:20. Musimy zacząć odnawiać nasze umysły. Za pomocą kart indeksowych 3x5, zapisz wersety z tej lekcji, które wzbudziły w twoim sercu największe przekonanie. Następnie zrób to samo z każdą z kolejnych lekcji. Trzymaj te karty w torebce i wyjmuj je regularnie, zgodnie ze prowadzeniem Ducha Świętego. Jeśli nie otrzymujesz zachęty, módl się, aby tak było.

With God. We must not operate in the flesh. We must work “with God,” move in His direction, and use His Spirit to do what we ought. “With men this is impossible, but with God all things are possible.” Matt. 19:26. “Looking upon them, Jesus said, ‘With men it is impossible, but not with God; for all things are possible with God.’ ” Mark 10:27. “But He said, ‘The things impossible with men are possible with God.’ ” Luke 18:27. Any other plan will eventually wear us out and cause us to give up. “For the one who sows to his own flesh shall from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit shall from the Spirit reap eternal life.” Gal. 6:8. Operating in the flesh will only bring about a temporary external change versus a permanent internal change. “… for the things which are seen are temporal, but the things which are NOT seen are eternal.” 2Cor. 4:18.

U Boga. Nie możemy działać w ciele. Musimy współpracować „z Bogiem”, iść w Jego kierunku i używać Jego Ducha, aby robić to, co powinniśmy. „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe.” Mt. 19:26. „A Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga bowiem wszystko jest możliwe.” Marka 10:27. „A on odpowiedział: Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga.” Łukasza 18:27. Każdy inny plan w końcu nas zniszczy i spowoduje, że się poddamy. „Bo kto sieje dla swego ciała, z ciała żąć będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie życie wieczne.” Gal. 6:8. Działanie w ciele spowoduje tylko tymczasową zmianę zewnętrzną w porównaniu z trwałą zmianą wewnętrzną. „…to bowiem, co widzialne, jest doczesne, to zaś, co NIEwidzialne, jest wieczne.” 2 Kor. 4:18.

A righteous man falls. Be aware that stumbling and failure will come, but you must get back up. “For a righteous man falls seven times, and rises again….” Prov. 24:16. Everyone will fall, but what you do when you fall divides the righteous from the unrighteous! The entire tenth lesson of this book is dedicated to making us keenly aware of the trials of Christian life. But for now, let us be aware that we may be held with the cords of our sin until we hate it so much that we will cry out to God continually to be forever delivered from these temptations. “His own iniquities will capture the wicked, and he will be held with the cords of his sin.” Prov. 5:22. Again, we must work “with God,” knowing full well that He knows best. “Woe to the one who quarrels with his Maker — An earthenware vessel among the vessels of earth! Will the clay say to the potter, ‘What are you doing?’ ” Isa. 45:9.

Sprawiedliwy upada. Miej świadomość, że nadejdą potknięcia i porażki, ale musisz powstać. „Bo sprawiedliwy upada siedem razy, jednak znowu powstaje…”. Prz. 24:16. Wszyscy upadną, ale to, co robisz, gdy upadniesz, oddziela sprawiedliwych od niesprawiedliwych! Cała dziesiąta lekcja tej książki jest poświęcona temu, abyśmy byli w pełni świadomi prób chrześcijańskiego życia. Ale na razie bądźmy świadomi, że możemy być związani powrozami naszego grzechu, aż znienawidzimy go tak bardzo, że będziemy nieustannie wołać do Boga, aby na zawsze uwolnił się od tych pokus. „Niegodziwego schwytają jego własne nieprawości i uwikła się w powrozy swego grzechu.” Prz. 5:22. Ponownie, musimy współpracować „z Bogiem”, doskonale wiedząc, że On wie najlepiej. „Biada temu, który się spiera ze swoim Stwórcą, będąc skorupą jak inne skorupy gliniane. Czy glina powie swemu garncarzowi: Cóż czynisz?” Iz. 45:9.

Boast about my weaknesses. And finally, once we “through Christ” have gained the sweet victory, we must share our testimonies with all those whom He brings into our lives. Some find it easy to share Jesus Christ as their savior with every person they meet. If you are on fire like that for the Lord, praise God! Others fail to share their salvation with anyone; it is their little secret with the Lord. Without a doubt, God will bring women into your life who will open a door for you to share what Christ has done for you. “…but sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence….” 1Pet. 3:15. Will you open your mouth? “How blessed is he whose transgression is forgiven, Whose sin is covered! When I kept silent about my sin, my body wasted away through my groaning all day long.” Ps. 32:1,3. Let us retrain our lips to share God's power over sin by humbling ourselves and boasting about our weaknesses. “And He has said to me, ‘My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness.’ Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, that the power of Christ may dwell in me.” 2Cor. 12:9.

Chlubił z moich słabości. I wreszcie, kiedy „przez Chrystusa” odnieśliśmy słodkie zwycięstwo, musimy podzielić się naszym świadectwem ze wszystkimi, których On wnosi do naszego życia. Niektórym łatwo jest dzielić się Jezusem Chrystusem jako Zbawicielem z każdą napotkaną osobą. Jeśli tak płoniecie dla Pana, chwalcie Boga! Inni nie dzielą się z nikim swoim zbawieniem; to jest ich mała tajemnica u Pana. Bez wątpienia, Bóg wprowadzi do twojego życia kobiety, które otworzą ci drzwi do dzielenia się tym, co Chrystus dla ciebie zrobił. „…lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością i bojaźnią.…” 1P. 3:15. Czy otworzysz usta? „Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech zakryto. Gdy milczałem, moje kości schły od moich całodziennych narzekań.” Ps. 32:1,3. Wytrenujmy nasze usta do dzielenia się Bożą mocą nad grzechem, uniżając siebie i chlubiąc się naszymi słabościami. „Lecz powiedział mi: Wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.” 2 Kor. 12:9.

Let the Power of Christ Dwell in Me…Amen and Amen!
Niech Moc Chrystusa Zamieszka we Mnie… Amen i Amen!

Personal commitment: to begin to build or rebuild my home on the Rock. “Based on what I have learned from God's Word, I commit to confess my lukewarmness toward Christ and to take the proper steps to renew my mind. I commit to allow the Lord to work through me so that I may gain the sweet victory over my sinful life. I also commit to give God the praise and honor He deserves by sharing my testimony with others.”

Osobiste zobowiązanie: rozpoczęcie budowy lub przebudowy mojego domu na Skale. „Opierając się na tym, czego nauczyłam się ze Słowa Bożego, zobowiązuję się wyznać swoją oziębłość wobec Chrystusa i podjąć odpowiednie kroki, aby odnowić swój umysł. Zobowiązuję się pozwolić Panu działać przeze mnie, abym mogła odnieść słodkie zwycięstwo nad moim grzesznym życiem. Zobowiązuję się również oddawać Bogu cześć i chwałę, na jaką zasługuje, dzieląc się moim świadectwem z innymi.”

Warning: The material that you have just read and will be reading is not to be discussed with your husband. This is not just a suggestion, but rather a requirement. Many destructive results have occurred to marriages and/or to the women who have unknowingly or willfully shared and discussed the information learned.

Some women have used the passages against their own husbands to beat them over the head with “you should…!” Others who had a pure heart have shared what they have learned in humility and their husbands inadvertently used it against them to beat them down.

Ostrzeżenie: Materiał, który właśnie przeczytałaś i będziesz czytać, nie może być omawiany z mężem. To nie jest tylko sugestia, ale raczej wymóg. Wiele destrukcyjnych skutków miało miejsce w przypadku małżeństw i / lub kobiet, które nieświadomie lub umyślnie podzieliły się i omówiły zdobyte informacje.

Niektóre kobiety wykorzystywały te fragmenty przeciwko własnym mężom, aby bić ich po głowie słowami „powinieneś…!” Inne, które miały czyste serce, podzieliły się tym, czego się nauczyły w pokorze, a ich mężowie nieumyślnie wykorzystali to przeciwko nim, aby ich dobić.

Therefore, it is imperative that I ask you, as a sister in Christ, to sign this commitment before continuing with this material since our husbands are to “be won without a word by the behavior of their wives, as they observe (our) chaste and respectful behavior.” 1Pet. 3:2.

If you are wondering how you can possibly resist the temptation to tell your husband, let me give you the escape. “No temptation has overtaken you but such as is common to man; and God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will provide the way of escape also, that you may be able to endure it.” 1Cor. 10:13.

Dlatego koniecznie proszę cię, jako siostrę w Chrystusie, o podpisanie tego zobowiązania, zanim przejdziesz dalej z tym materiałem, ponieważ nasi mężowie mają „zostać pozyskani bez słowa, widząc (nasze) czyste, pełne bojaźni postępowanie.” 1P. 3:1-2.

Jeśli zastanawiasz się, jak możesz oprzeć się pokusie powiedzenia mężowi, pozwól, że pokażę ci wyjście. „Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść.” 1Kor. 10:13.

Share this material, each concept and each lesson, with as many women, younger or older, as you can find until you have gotten it all out of your system. As you begin to live these lessons in your home “without a word,” your husband will quite possibly ask you what has caused you to change. At that point, you may tell him briefly, “I have been reading a workbook for women; there is also a men’s manual. If you are interested, I could get you one” end of conversation.

Podziel się tym materiałem, każdą koncepcją i każdą lekcją z tyloma kobietami, młodszymi lub starszymi, ile możesz znaleźć, dopóki nie wyciągniesz wszystkiego ze swojego systemu. Kiedy zaczniesz przeżywać te lekcje w swoim domu „bez słowa”, twój mąż prawdopodobnie zapyta cię, co spowodowało, że się zmieniłaś. W tym momencie możesz mu krótko powiedzieć: „Czytałam książkę dla kobiet; jest też wersja dla mężczyzn. Jeśli jesteś zainteresowany, mogę Ci załatwić kopię ” i koniec rozmowy.

Personal commitment: To share this material only with other women. “Based on what I have just read, I commit to sharing this material only with other women. I also commit to remaining quiet and not leaving this material around for my husband to accidentally or intentionally read. If my husband does inquire as to the positive change in me, I commit to be ready with the above statement only.”

Osobiste zobowiązanie: Dzielić się tym materiałem tylko z innymi kobietami. „Na podstawie tego, co właśnie przeczytałam, zobowiązuję się do dzielenia się tym materiałem tylko z innymi kobietami. Zobowiązuję się również zachować ciszę i nie zostawiać tego materiału dla mojego męża do przypadkowego lub celowego przeczytania. Jeśli mój mąż zapyta o pozytywną zmianę we mnie, zobowiązuję się być gotowa tylko z powyższym stwierdzeniem.”

Jeśli jesteś gotowa, aby zobowiązać się BOGU, że ukończysz ten kurs, KLIKAJĄC TUTAJ wyraziłaś zgodę i jesteś gotowa do udokumentowania tego następnego kroku na drodze Podróży Odbudowy w swoim formularzu „Mój Dziennik”. Nie spiesz się, usiądź, weź kawę lub herbatę i wylej swoje serce do twojego Dziennika.

„Podobnie starsze kobiety... uczą tego, co dobre. Niech UCZĄ młodsze kobiety…” (Tytusa 2:3) będziesz miała okazję przemówić do młodszych kobiet, które są jeszcze singielkami, w ramach swojej służby.