Dzielenie się jest dbaniem o innych!

POL_WW

Rozdział 13 ,,Służba Pojednania” 

,,A wszystko to jest z Boga,
który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa
i dał nam służbę pojednania…”
2 Koryntian 5:18

Everyone reading this workbook knows someone who is presently in a “bad” marriage or marital crisis. When your friend or family member shares the details, you feel hopeless, helpless and very angry with the “other person.” You pray for your friend or family member, try to comfort them and offer some type of help, but what are you really supposed to do? Marital destruction is coming at us in epidemic proportions; what are we to do? Are we to help them? And if the answer is “yes” then how are we to minister to the broken, the angry and/or the hurting?

Każdy, kto czyta tę książkę, zna kogoś, kto znajduje się obecnie w “złym” małżeństwie lub kryzysie małżeńskim. Kiedy twoja przyjaciółka lub członek rodziny dzielą się szczegółami, czujesz się beznadziejnie, bezradna i bardzo zła na “drugą osobę”. Modlisz się za przyjaciółkę lub członka rodziny, starasz się ich pocieszyć i zaoferować jakąś pomoc, ale co tak naprawdę masz zrobić? Zniszczenie małżeństw nadchodzi  w rozmiarach epidemii; co mamy robić? Czy my mamy im pomóc? A jeśli odpowiedź brzmi “tak”, to jak mamy służyć załamanym, rozgniewanym i/lub cierpiącym?

God gave us the ministry of reconciliation. God gave all of us (those who claim the Lord Jesus Christ as Savior) the ministry of reconciliation as 2Cor. 5:18-19 states: “Now all these things are from God, who reconciled us to Himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation, namely, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and He has committed to us the word of reconciliation.”

Bóg dał nam służbę pojednania. Bóg dał nam wszystkim (tym, którzy uważają Pana Jezusa Chrystusa za Zbawiciela) służbę pojednania jak stwierdzono w 2 Kor. 5:18-19: „A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania.”

There are many verses that we will study in this lesson that confirm that we are to help those who come to us, but we must be VERY careful to help them within the guidelines of Scripture. When I was in the midst of the destruction and collapse of my marriage, everyone, and I mean everyone, had advice. It didn’t take me long to find out that other people’s advice could potentially cause further damage.

Jest wiele wersetów, które przestudiujemy w tej lekcji, które potwierdzają, że mamy pomagać tym, którzy do nas przychodzą, ale musimy być BARDZO ostrożne, aby pomóc im zgodnie z wytycznymi Pisma Świętego. Kiedy byłam w środku zniszczenia i rozpadu mojego małżeństwa, wszyscy i mam na myśli wszyscy, mieli rady. Nie zajęło mi dużo czasu, zanim dowiedziałam się, że rady innych osób mogą potencjalnie spowodować dalsze szkody.

I found that well-meaning family members who certainly cared for me, our children (and even Dan) gave me advice, which I followed and which ultimately continued to destroy my marriage. It was when I got fed up with the consequences of following other people’s opinions (that they picked up from friends or shows like Oprah Winfrey) that I made up my mind to one, not talk to others about my situation and two, make sure that what I was about to do lined up with God’s Word. These are two of the core principles that are the foundation of our ministry.

Odkryłam, że członkowie rodziny o dobrych intencjach, którzy z pewnością troszczyli się o mnie, nasze dzieci (a nawet Dan) dawali mi rady, których przestrzegałam i które ostatecznie kontynuowały zniszczenie mojego małżeństwa. Dopiero, gdy miałam dość konsekwencji podążania za opiniami innych ludzi (które podchwycili od znajomych lub z programów takich jak Oprah Winfrey), zdecydowałam się na jedno, nie rozmawiać z innymi o mojej sytuacji i drugie, upewnić się, że to, co zamierzałam zrobić, było zgodne ze Słowem Bożym. To są dwie podstawowe zasady, które stanowią podstawę naszej służby.

Yet, even when God called me into ministry I can honestly say I made too many mistakes as others came to me for help. It is one thing to seek the Lord for yourself, but an even bigger responsibility to help or guide another. I made a commitment to the women that I minister to that I will only tell them what I have done or would do if faced with the same or a similar situation AND only if it lines up with Scripture.

Jednak nawet gdy Bóg powołał mnie do służby, mogę szczerze powiedzieć, że popełniłam zbyt wiele błędów, gdy inni przychodzili do mnie po pomoc. Szukanie Pana dla siebie to jedno, ale jeszcze większą odpowiedzialnością jest pomaganie drugiemu lub kierowanie nim. Zobowiązałam się kobietom, którym usługuję, że powiem im tylko to, co zrobiłam lub zrobiłabym w takiej samej lub podobnej sytuacji ORAZ tylko wtedy, gdy będzie to zgodne z Pismem.

I count it a privilege to have the opportunity in this chapter to share my mistakes with you, along with what the Lord has shown me, as I sought Him, which has brought much fruit during my ministry to women in marriage.

Uważam za zaszczyt, że mogłam w tym rozdziale podzielić się z wami moimi błędami, a także tym, co pokazał mi Pan, gdy Go szukałam, co przyniosło wiele owoców podczas mojej służby kobietom w małżeństwie.

Many men and women who know about our ministry send their family and friends to us, and rightly so, but there are some people that only you will have contact with. Just as the pastor of your church is not the only one who is called to share the gospel to the lost, you, too, must be knowledgeable to lead others toward restoration.

Wielu mężczyzn i kobiet, którzy wiedzą o naszej służbie, wysyła do nas swoje rodziny oraz przyjaciół i słusznie, ale są osoby, z którymi tylko ty będziesz miała kontakt. Tak jak pastor twojego kościoła nie jest jedynym powołanym do dzielenia się ewangelią z zagubionymi, tak i ty musicie mieć wiedzę, aby prowadzić innych ku przywróceniu.

We are ambassadors for Christ. Who do we work for when the Lord sends someone to us? We are ambassadors for Christ. “Therefore, we are ambassadors for Christ, as though God were entreating through us; we beg you on behalf of Christ, be reconciled to God.” 2Cor. 5:20. An ambassador is defined as “a diplomatic official of the highest rank sent as its long-term representative to another.” We are to represent Christ in our dealings with this person whom the Lord has sent to us. This position is “long-term,” meaning that we are called to see that person through to the victory of their marriage. However, as I have learned, our position cannot stand in the way of their personal relationship with Jesus as their “Savior,” nor can we take the place of the Holy Spirit as we play jr. holy spirit, since this will inevitably stand in their way of restoration.

W miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. Dla kogo pracujemy, kiedy Pan przysyła nam kogoś? Jesteśmy ambasadorkami dla Chrystusa. „Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.” 2 Kor. 5:20. Ambasador jest definiowany jako „urzędnik dyplomatyczny najwyższej rangi, wysłany jako wieloletni przedstawiciel do innych”. Mamy reprezentować Chrystusa w naszych kontaktach z tą osobą, którą posłał nam Pan. To stanowisko jest “długoterminowe”, co oznacza, że jesteśmy wezwane, aby doprowadzić tę osobę do zwycięstwa w małżeństwie. Jednak, jak się dowiedziałam, nasza pozycja nie może stać na przeszkodzie ich osobistej relacji z Jezusem, jako ich “Zbawicielem”, ani też nie możemy zająć miejsca Ducha Świętego, gdy bawimy się w ducha świętego juniora , ponieważ to nieuchronnie stanie na ich drodze do przywrócenia.

So the good news is that you are not ALONE in your endeavor nor will you go unaided. The not-so-good news for some of you is that it will mean relying more on the Holy Spirit for guidance rather than relying on yourself. You will need to know God’s principles rather than continuing to speak your thoughts and your ideas. “For My thoughts are not your thoughts, neither are your ways My ways, declares the LORD. For as the heavens are higher than the earth, so are My ways higher than your ways, and My thoughts than your thoughts.” Isa. 55:8-9.

Więc dobrą wiadomością jest to, że nie jesteśmy SAME w swoich wysiłkach, ani nie będziesz działać bez pomocy. Dla niektórych z was, niezbyt dobra wiadomość jest taka, że będzie to oznaczać większe poleganie na Duchu Świętym po przewodnictwo, niż na sobie. Będziesz musiała raczej znać Boże zasady, niż dalej mówić o swoich myślach i swoich pomysłach. „Moje myśli bowiem nie są waszymi myślami ani wasze drogi nie są moimi drogami, mówi PAN; Ale jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi przewyższają wasze drogi, a moje myśli – wasze myśli.” Iz. 55:8-9.

To be effective in ministry, you will need to renew your mind with God’s Word, with His ideas and with His principles. You will need to refrain from telling her “what your friend did” or “what you heard on a talk show.” Even some of the Christian books that you have read on marriage have probably filled your mind with ideas or techniques that will undoubtedly destroy their marriage rather than healing it. “He sent His word and healed them, and delivered them from their destructions.” Ps. 107:20. What the Lord is asking you to do, as HIS ambassador, is to represent Him, His teachings, His principles, in the spirit of His love and compassion, using His Word.

Aby być skuteczna w służbie, będziesz musiała odnowić swój umysł Słowem Bożym, Jego ideami i Jego zasadami. Będziesz musiała powstrzymać się od mówienia jej “co zrobiła twoja przyjaciółka” lub “co słyszałaś w programie telewizyjnym”. Nawet niektóre chrześcijańskie książki o małżeństwie, które czytałaś, prawdopodobnie wypełniły twój umysł pomysłami lub technikami, które niewątpliwie raczej zniszczą ich małżeństwo niż je uzdrowią. „Posłał swoje słowo i uzdrowił ich, i wybawił ich z grobu.” Ps. 107:20. To, o co prosi cię Pan, jako JEGO ambasadorkę, to reprezentowanie Go, Jego nauk, Jego zasad, w duchu Jego miłości i współczucia, używając Jego Słowa.

Though I have been blessed to have “walked the walk,” having obtained a restored marriage, and have had over a decade of marriage crisis ministering, I can honestly say I have no earthly idea what to do when someone asks me for help for their failing or destroyed marriage. How many times have I pleaded with the Lord to help me know what to do, not do, and say or not say to this hurting and desperate woman? Unless you are totally dependent on the Holy Spirit in humility of mind, KNOWING that you are incapable of helping this person without His working through you, you will cause the person whom you are trying to help to stumble in the midst of the enemy’s attack on their life and marriage. In Luke 17:1-2 Jesus warned, “It is inevitable that stumbling blocks should come, but woe to him through whom they come! It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea.’” So take heed to the counsel you offer or the sympathy you give when you are not in total and complete servanthood to the Lord.

Chociaż zostałam pobłogosławiona przez “przejście tej drogi”, mając przywrócone małżeństwo i przez ponad dekadę usługiwania w kryzysie małżeńskim, mogę szczerze powiedzieć, że nie mam ziemskiego pojęcia, co zrobić, gdy ktoś prosi mnie o pomoc dla ich rozpadającego się lub zniszczonego małżeństwa. Ile razy błagałam Pana, aby pomógł mi wiedzieć, co mam robić, czego nie robić i co mówić lub nie mówić, tej zranionej i zrozpaczonej kobiecie? Dopóki nie jesteś całkowicie zależna od Ducha Świętego w pokorze umysłu, WIEDZĄC, że nie jesteś w stanie pomóc tej osobie bez Jego działania przez ciebie, sprawisz, że osoba, której próbujesz pomóc potknie się pośród ataku wroga na jej życie i małżeństwo. W Łukasza 17:1-2 Jezus ostrzegał, „Nie jest możliwe, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą! Lepiej byłoby dla niego, gdyby zawieszono mu u szyi kamień młyński i wrzucono go do morza.” Zwróć więc uwagę na radę, którą oferujesz lub na współczucie, jakie dajesz, gdy nie jesteś w całkowitej i zupełnej służbie Panu.

A stumbling block to Me. Matthew 16:23 says, “But He [Jesus] turned and said to Peter, ‘Get behind Me, Satan! You are a stumbling block to Me; for you are not setting your mind on God’s interests, but man’s.’” One of the greatest ways to destroy your friend or family member is to fail to understand the reason or reasons behind the marital destruction and/or to take sides in the matter. Let’s first talk about the reasons behind this destruction.

Jesteś dla mnie zgorszeniem. W Mateusza 16:23 jest napisane, „Lecz on [Jezus] odwrócił się i powiedział do Piotra: Odejdź ode mnie, szatanie! Jesteś dla mnie zgorszeniem, bo nie pojmujesz tego, co Boże, ale to, co ludzkie.” Jednym z najlepszych sposobów zniszczenia twojej przyjaciółki lub członka rodziny, jest niezrozumienie przyczyny lub przyczyn zniszczenia małżeństwa i/lub zajęcie stanowiska w tej sprawie. Porozmawiajmy najpierw o przyczynach tego zniszczenia.

What Caused the Marriage to Be Destroyed?
Co Spowodowało Zniszczenie Małżeństwa?

When you read the book How God Can and Will Restore Your Marriage, which by the way is required reading for this lesson, you will notice right away that it begins with comfort. That comfort is based on the fact that God has allowed this situation for their good, so that He can draw them closer to Him. And as an ambassador, you will need to help them find the way to, or way back to, Him. It is not your place to take His place, but to turn them to Him for comfort. For some this is a very hard thing to do. You may have been given the gift of mercy, but if this gift is not being controlled by the Holy Spirit it can inadvertently injure those you are trying to help.

Kiedy czytasz książkę Jak Bóg Może i Przywróci Twoje Małżeństwo, która nawiasem mówiąc, jest wymagana do tej lekcji, od razu zauważysz, że zaczyna się ona od pocieszenia. To pocieszenie polega na fakcie, że Bóg dopuścił taką sytuację dla ich dobra, aby przybliżyć ich do siebie. A jako ambasadorka, będziesz musiała pomóc im znaleźć drogę do lub powrotną, do Niego. Twoim zadaniem nie jest zajęcie Jego miejsca, ale zwrócenie ich do Niego po pocieszenie. Dla niektórych jest to bardzo trudne. Być może otrzymałaś dar miłosierdzia, ale jeśli ten dar nie jest kontrolowany przez Ducha Świętego, może on nieumyślnie zranić tych, którym próbujesz pomóc.

We are to comfort, but “with the comfort which we ourselves are comforted by God,” not apart from or instead of God. 2Cor. 1:3-5 says it this way: “Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort; who comforts us in all our affliction so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For just as the sufferings of Christ are ours in abundance, so also our comfort is abundant through Christ.”

Mamy pocieszać, ale „pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga”, a nie niezależnie od Boga lub zamiast Niego. 2 Kor. 1:3-5 ujmuje to tak: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy; Który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga. Jak bowiem w nas obfitują utrapienia Chrystusa, tak też przez Chrystusa obfituje nasza pociecha.”

So the first, main and most important reason this trial has occurred is that the Lord wants to use this crisis as a means to draw the person to Him or back to Him. This must be in the forefront of your mind and this goal must take precedence in any and all contact with those who are seeking your help. It is not for you to become closer (though often this occurs) and it is not even for them to draw closer to their spouse (though this, too, usually occurs as they are transformed more into the Lord’s image), but it is for the sole purpose of gaining a deep and lasting relationship with the Lord through this painful, and often long, trial. If you miss this most important reason you will get in the way of the Lord working. You may do all you can to try to “fix” the problems and to find solutions for them. You must resist this temptation and instead help them to seek the Lord for His solution, His comfort and His guidance.

Tak więc pierwszym, głównym i najważniejszym powodem, dla którego doszło do tej próby, jest to, że Pan chce użyć tego kryzysu jako środka do przyciągnięcia osoby do Niego lub z powrotem do Niego. Musi to być na pierwszym planie i ten cel musi mieć pierwszeństwo w każdym kontakcie z tymi, którzy szukają twojej pomocy. Nie do ciebie należy zbliżanie się (choć często to się zdarza), ani nawet nie chodzi o ich zbliżanie się do małżonka (choć to też zwykle ma miejsce, gdy są bardziej przekształcani na obraz Pana), ale jedynym celem jest uzyskanie głębokiej i trwałej więzi z Panem, poprzez tę bolesną i często długą próbę. Jeśli przegapisz ten najważniejszy powód, staniesz na drodze działania Pana. Możesz zrobić wszystko, co w twojej mocy, aby spróbować “naprawić” problemy i znaleźć rozwiązania. Musisz oprzeć się tej pokusie i zamiast tego pomóc im szukać Pana w celu Jego rozwiązania, Jego pocieszenia i Jego prowadzenia.

Destroyed for lack of knowledge. The second reason this trouble has occurred is found in Hosea 4:6. It says, “My people are destroyed for lack of knowledge.” Most of us entered marriage and stumble through marriage without knowing or understanding the principles of marriage. Therefore, we are destroyed for that lack of knowledge. To take this principle further, if we are unaware or lack the knowledge of what to do or what not to do when a crisis hits in marriage, then we will further damage the marriage.

Ginie z braku poznania. Drugi powód, dla którego wystąpił ten problem, znajdujemy w Ozeasza 4:6. Jest napisane: „Mój lud ginie z braku poznania”. Większość z nas zawarła małżeństwo i potykała się przez małżeństwo bez znajomości lub zrozumienia zasad małżeństwa. Dlatego jesteśmy zniszczone z braku wiedzy. Idąc dalej, jeśli nie jesteśmy świadome lub nie wiemy co robić, a czego nie robić, gdy w małżeństwie dojdzie do kryzysu, wtedy jeszcze bardziej zaszkodzimy małżeństwu.

For you to help someone else you will need to know the principles yourself. Do you? Have you studied to show yourself “approved unto God, a workman that need not be ashamed, rightly dividing the word of truth”? (2Tim. 2:15, KJV). Well then, “Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, handling accurately the word of truth.” 2Tim. 2:15. This workbook, along with the Restore Your Marriage book, will help you. However, if you do use any other material, once again, be careful that it is founded on and not just quoting Scripture.

Aby pomóc komuś innemu, musisz sama znać zasady. Czy znasz? Czy studiowałaś, aby „stanąć przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy.”? (2 Tm. 2:15). Cóż więc, „Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy.” 2 Tm. 2:15. Ta książka, wraz z książką Przywróci Twoje Małżeństwo, pomogą ci. Jeśli jednak użyjesz innego materiału, jeszcze raz uważaj, aby był on oparty na, a nie tylko cytujący Pismo Święte.

Many authors love to quote Scripture in order to prove their point; however, the principle must be founded on Scripture so that it will remain standing when the trials come against it. “Therefore everyone who hears these words of Mine, and acts upon them, may be compared to a wise man, who built his house upon the rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and burst against that house; and yet it did not fall, for it had been founded upon the rock.” Matt. 7:24-25.

Wielu autorów uwielbia cytować Pismo Święte, aby udowodnić swój punkt widzenia; jednak zasada musi być oparta na Piśmie Świętym, aby pozostała niezmienna, gdy nadejdą przeciwko niej próby. „Każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skale. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skale.” Mt. 7:24-25.

The authors also must prove themselves by fruits. Whether you want to believe it or not there are MANY false prophets in the world today. And many have a large following, even you perhaps. Jesus warned us in Matt. 7:15-20, “Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles, are they? Even so, every good tree bears good fruit; but the bad tree bears bad fruit. A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So then, you will know them by their fruits.”

Autorzy muszą również wykazać się owocami. Czy chcesz w to wierzyć, czy nie, jest obecnie na świecie WIELU fałszywych proroków. Wielu z nich ma mnóstwo zwolenników, być może nawet ciebie. Jezus ostrzegł nas w Mt. 7:15-20, „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Tak więc po ich owocach poznacie ich.”

However, if you don’t know the Word yourself, you could easily be deceived. The more I know of the Word, the more I am able to discern error in authors. I have read some authors who have later gotten off track, but if I had not had a firm knowledge of the Word, I would have taken it as truth. My all-time favorite authors use a lot of Scriptures. Learn to know the Word of God well enough to discern error in what you read and in what you believe. Then use the Word frequently when ministering to others. Why? Because…

Jednak, jeśli sama nie znasz Słowa, łatwo możesz zostać zwiedziona. Im więcej wiem o Słowie, tym bardziej jestem w stanie dostrzec błąd autorów. Czytałam niektórych autorów, którzy później zboczyli ze ścieżki, ale gdybym nie miała solidnej znajomości Słowa, wzięłabym to za prawdę. Moi ulubieni autorzy wszech czasów używają wielu fragmentów Pisma Świętego. Naucz się znać Słowo Boże wystarczająco dobrze, aby dostrzegać błąd w tym, co czytasz i w co wierzysz. Następnie często używaj Słowa, gdy usługujesz innym. Czemu? Dlatego...

“The law of the LORD is perfect, restoring the soul;

The testimony of the LORD is sure, making wise the simple.

The precepts of the LORD are right, rejoicing the heart;

The commandment of the LORD is pure, enlightening the eyes.

The fear of the LORD is clean, enduring forever;

The judgments of the LORD are true; they are righteous altogether.

They are more desirable than gold, yes, than much fine gold;

Sweeter also than honey and the drippings of the honeycomb.

Moreover, by them Thy servant is warned;

In keeping them there is great reward.

Who can discern his errors?

Acquit me of hidden faults.

Also keep back Thy servant from presumptuous sins;

[Let this be your prayer]

Let them not rule over me; then I shall be blameless,

And I shall be acquitted of great transgression.

Let the words of my mouth and the meditation of my heart

Be acceptable in Thy sight, O LORD, my rock and my Redeemer.” Ps. 19:7-14.

 

,,Prawo PANA jest doskonałe, nawracające duszę;

świadectwo PANA pewne, dające mądrość prostemu.

Nakazy PANA są prawe, radujące serce;

przykazanie PANA czyste, oświecające oczy.

Bojaźń PANA jest czysta, trwająca na wieki;

sądy PANA prawdziwe, wszystkie są słuszne.

Bardziej pożądane niż złoto, niż mnóstwo szczerego złota,

i słodsze niż miód, nawet niż plaster miodu.

Także twój sługa jest przez nie pouczony,

a kto ich przestrzega, otrzymuje wielką nagrodę.

Lecz kto dostrzeże własne błędy?

Oczyść mnie z tych, które są ukryte przede mną.

Chroń też swego sługę od zuchwałych grzechów,

[Niech to będzie twoja modlitwa]

aby nie panowały nade mną. Wtedy będę nienaganny

i wolny od wielkiego przestępstwa.

Niech będą ci miłe słowa moich ust i rozmyślanie mego serca,

PANIE, moja Skało i mój Odkupicielu!” Ps. 19:7-14.

Taking Sides
Branie Stron

When you listen to something that has occurred between two individuals it is only natural to take the side of the one from whom you have heard the story. However, Proverbs warns us, “The first to plead his case seems just, until another comes and examines him.” Prov. 18:17. Trust me, everything you hear is not all that there is to the matter. When Dan first left me there seemed no question as to who was at fault. However, it took the Lord to show ME that I had a LOT to do with our marriage being destroyed. In all the years I have ministered I have NEVER seen a one-sided situation even if it “appeared” that way in the beginning. Whether there is infidelity or abuse, alcohol or drugs on the husband’s side, I have NEVER seen that the wife is innocent of fault which ultimately helped to destroy the marriage.

Kiedy słuchasz czegoś, co wydarzyło się między dwiema osobami, naturalne jest, że stajesz po stronie tej, od której słyszałaś historię. Jednak Księga Przysłów ostrzega nas, „Ten, który jest pierwszy w swojej sprawie, zdaje się sprawiedliwy, ale przychodzi jego bliźni i sprawdza go.” Prz. 18:17. Zaufaj mi, wszystko, co słyszysz, nie jest wszystkim w danej sprawie. Kiedy Dan zostawił mnie po raz pierwszy, nie było wątpliwości, kto był winny. Jednak potrzeba było Pana, aby pokazał MI, że miałam DUŻO do czynienia ze zniszczeniem naszego małżeństwa. Przez wszystkie lata mojej służby, NIGDY nie widziałam jednostronnej sytuacji, nawet jeśli “wyglądała” w ten sposób na początku. Bez względu na to, czy po stronie męża jest niewierność, nadużycie, alkohol czy narkotyki, NIGDY nie widziałam, żeby żona była niewinna, co ostatecznie przyczyniło się do zniszczenia małżeństwa.

At this point it seems logical to go and listen to the other side of the story. Counselors do this by bringing in both parties to “fight” it out in their presence as they act as referee. This method I would not advise, and to tell you the truth, I refuse to be a party to. I once was put in this predicament when I was called to meet a woman who was in jail. When I arrived her husband was there. This woman was in her glory as she erroneously assumed I would be there to judge who was right or wrong. I simply left. I did this on scriptural grounds. “For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world should be saved through Him.” John 3:17. If God didn’t send Jesus to JUDGE the world, I am sure He did not send me (or you) either!

W tym momencie, wydaje się to logiczne, aby pójść i wysłuchać drugiej strony historii. Doradcy robią to, zachęcając obie strony do “kłótni” w ich obecności, gdy działają jako sędziowie. Tej metody nie radzę, a prawdę mówiąc, odmawiam bycia jej częścią. Kiedyś znalazłam się w takiej sytuacji, gdy wezwano mnie na spotkanie z kobietą w więzieniu. Kiedy przyjechałam, był tam jej mąż. Ta kobieta chlubiła się, ponieważ błędnie zakładała, że będę tam, aby osądzić, kto ma rację, a kto nie. Po prostu wyszłam. Zrobiłam to ze względów biblijnych. „Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.” Jana 3:17. Jeśli Bóg nie posłał Jezusa, aby SĄDZIŁ świat, jestem pewna, że nie wysłał też mnie (ani ciebie)!

Don’t allow yourself to get in the middle of a situation trying to judge who has done what. It is not what you or I have been called to do. Rather, we are to minister truth and comfort as we seek the Lord to lead us. This leads me to one of the many lessons I have learned in the area of ministering.

Nie pozwól sobie znaleźć się w środku sytuacji, próbując osądzić, kto co zrobił. To nie jest to, do czego ty lub ja zostałyśmy powołane. Powinniśmy raczej służyć prawdą i pocieszeniem, kiedy szukamy Pana, aby nas prowadził. To prowadzi mnie do jednej z wielu lekcji, których nauczyłam się w dziedzinie posługi.

* NEVER listen to anger, but comfort and listen to those who are expressing their pain and hurt.

* NIGDY nie słuchaj złości, ale pocieszaj i słuchaj tych, którzy wyrażają swój ból i zranienie.

When someone writes or I am called on to minister in my own church, I refuse to listen to anger. It is not only futile to try to minister to someone in this state of emotion, but also it is catching! Prov. 22:24-25 warns, “Do not associate with a man [or woman] given to anger; or go with a hot-tempered man, lest you learn his ways, and find a snare for yourself.”

Kiedy ktoś pisze lub jestem wezwana do usługi w moim własnym kościele, odmawiam słuchania gniewu. Próba usługiwania komuś w takim stanie emocji jest nie tylko daremna, ale także zaraźliwa! Prz. 22:24-25 ostrzega, „Nie przyjaźnij się z człowiekiem gniewliwym i nie obcuj z człowiekiem porywczym. Byś nie przywykł do jego dróg i nie zastawił sideł na swą duszę.”

* NEVER listen to slander. I refuse to listen to what a woman’s husband has done or is doing.

* NIGDY nie słuchaj oszczerstw. Odmawiam słuchania tego, co zrobił lub robi mąż kobiety.

In addition to not listening to someone’s anger, I also refuse to hear much in the way of details for several reasons: first, to save the person sharing the details from destruction. Ps. 101:5 warns, “Whoever secretly slanders his neighbor, him I will destroy; no one who has a haughty look and an arrogant heart will I endure.” When I allow someone to go on and on sharing slanderous details about their spouse, I am setting them up for destruction. I have laid a net for their feet. This is probably so hard for you to comprehend since this is the way most counseling sessions are conducted, and besides, we are curious and we love to hear the details. Isn’t that why you watch all those terrible shows where each person is slandering his family and friends for the world to witness? It’s the stuff we are NEVER to listen to for many reasons. Here are just a couple of them:

Oprócz nie wsłuchiwania czyjejś złości, odmawiam też wysłuchiwania wielu szczegółów z kilku powodów: po pierwsze, aby uchronić osobę dzielącą się szczegółami przed zniszczeniem. Ps. 101:5 ostrzega, „Zgładzę tego, który potajemnie oczernia swego bliźniego, nie zniosę wyniosłych oczu i nadętego serca.” Kiedy pozwalam komuś dalej dzielić się oszczerczymi szczegółami na temat małżonka, skazuję go na zniszczenie. Zakładam sieć na ich nogi. Jest to prawdopodobnie trudne do zrozumienia, ponieważ w ten sposób przeprowadza się większość sesji doradczych, a poza tym jesteśmy ciekawi i lubimy słuchać szczegółów. Czy to nie dlatego oglądasz te wszystkie okropne programy, w których każda osoba oczernia swoją rodzinę i przyjaciół, aby świat to ujrzał? To rzeczy, których NIGDY nie mamy słuchać z wielu powodów. Oto tylko kilka z nich:

1. Because it is disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret. Eph. 5:7-13: “Therefore do not be partakers with them; for you were formerly darkness, but now you are light in the Lord; walk as children of light (for the fruit of the light consists in all goodness and righteousness and truth), trying to learn what is pleasing to the Lord. And do not participate in the unfruitful deeds of darkness, but instead even expose them; for it is disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret. But all things become visible when they are exposed by the light, for everything that becomes visible is light.” Therefore, do not be partakers with them when they attempt to tell you details of what has happened or is happening in their marriage.

1. O tym bowiem, co się u nich po kryjomu dzieje, wstyd nawet mówić. Ef. 5:7-13: „Nie bądźcie więc ich wspólnikami. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości; (Bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie). Badając to, co podoba się Panu; I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. O tym bowiem, co się u nich po kryjomu dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to, gdy jest strofowane, przez światło staje się jawne; to wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem.” Nie bądź więc ich wspólnikami, kiedy próbują opowiedzieć ci szczegóły tego, co się wydarzyło lub dzieje się w ich małżeństwie.

2. Because it will separate you from the other party in the marriage. “A perverse man spreads strife, and a slanderer separates intimate friends.” Prov. 16:28. “He who covers a transgression seeks love, but he who repeats a matter separates intimate friends.” Prov. 17:9. How often have I heard, before I had a chance to stop someone in our church, things about her husband who was one of our pastors, an elder or a close friend of Dan and mine? Each and every time I have a really hard time looking at her husband in the same way. I have trouble not thinking of that person in the negative light that his wife shared with me. And I always feel that my face shows that “I know all about you!”

2. Ponieważ oddzieli cię to od drugiej strony w małżeństwie. „Człowiek przewrotny rozsiewa spory, a plotkarz rozdziela przyjaciół.” Prz. 16:28. „Kto kryje grzech, szuka miłości, a kto wyjawia sprawę, rozdziela przyjaciół.” Prz. 17:9. Jak często słyszałam, zanim miałam okazję zatrzymać kogoś w naszym kościele, o jej mężu, który był jednym z naszych pastorów, starszym lub bliskim przyjacielem Dana i moim? Za każdym razem naprawdę ciężko mi patrzeć na jej męża w ten sam sposób. Trudno mi nie myśleć o tej osobie w negatywnym świetle, jakim podzieliła się ze mną jego żona. I zawsze czuję, że moja twarz pokazuje, że „Wiem o tobie wszystko”!

When we pair men with men or women with women as ePartners in our ministry, we warn them about sharing details for the very reasons stated above. However, there is an antidote for the feelings that will arise when ministering to a couple. If you are ever caught in this trap of the enemy, first stop the person who is trying to share, and secondly, be faithful to pray for their spouse. There is no better way of curing hateful feelings, which is what you get when you hear some of these reports, than to pray for your new enemy. Matthew 5:44, 46 tells us, “But I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you [or someone you love]...For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax-gatherers do the same?”

Kiedy łączymy mężczyzn z mężczyznami lub kobiety z kobietami jako ePartnerkami w naszej służbie, ostrzegamy ich przed dzieleniem się szczegółami z powodów wymienionych powyżej. Istnieje jednak antidotum na uczucia, które pojawią się podczas usługiwania parze. Jeśli kiedykolwiek zostaniesz złapana w tę pułapkę wroga, najpierw powstrzymaj osobę, która próbuje się podzielić, a po drugie bądź wierna, modląc się za jej małżonka. Nie ma lepszego sposobu na wyleczenie uczuć nienawiści, które masz, słysząc niektóre z tych raportów, niż modlenie się za nowego wroga. Mateusza 5:44, 46 mówią nam, „Lecz ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy prześladują was [lub za kogoś, kogo kochacie]...Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie czynią?”

You will do your friend or family member no GOOD if you take up offenses against their spouse. Don’t allow the enemy to pull you in to do his dirty work and help that woman tear down her own house! When you listen to details you can’t help becoming bitter against the offender. “See to it that no one comes short of the grace of God; that no root of bitterness springing up causes trouble, and by it many be defiled.” Hebr. 12:15. I once heard in a Bill Gothard seminar that God gives His GRACE only to the person in the midst of the evil, not the one who witnesses it or the one who later hears about the injustice. We must be VERY careful not to judge a situation even when we witness it. We are not capable of looking at the heart of either person, or the circumstances leading up to the event.

Nie uczynisz swojej przyjaciółce lub członkowi rodziny żadnego DOBRA, mając uraz przeciwko ich małżonkowi. Nie pozwól, aby wróg wciągnął cię do swojej brudnej roboty w pomocy zburzenia własnego domu tej kobiety! Kiedy słuchasz szczegółów, nie możesz się powstrzymać od zgorzknienia wobec sprawcy. „Uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy, wyrastając, nie wyrządził szkody i aby przez niego nie skalało się wielu.” Hbr. 12:15. Słyszałam kiedyś na seminarium Billa Gotharda, że Bóg daje swoją ŁASKĘ tylko temu, kto jest pośród zła, a nie temu, który jest jego świadkiem lub temu, kto później słyszy o niesprawiedliwości. Musimy być BARDZO ostrożne, aby nie oceniać sytuacji, nawet gdy jesteśmy jej świadkami. Nie jesteśmy w stanie wejrzeć na serce żadnej z osób ani okoliczności, które doprowadziły do zdarzenia.

With all this in mind then HOW can we help?

Mając to wszystko na uwadze, JAK możemy pomóc?

 • Listen to the hurts.
 • Comfort them in their pain.
 • Quiet their spirit and tongue.
 • Pray for and with them.
 • Encourage them to share their own
 • Point them to truth from the Word, and introduce them to the principles from the restoration and Wise Woman
 • Walk with them, side by side, toward restoration — first their restoration with God, then restoration with their spouse.
 • Wysłuchaj zranień.
 • Pociesz ich w bólu.
 • Uspokój ich ducha i język.
 • Módl się za nich i z nimi.
 • Zachęcaj ich do dzielenia się ich własnymi niedociągnięciami.
 • Wskaż im prawdę ze Słowa i zapoznaj ich z zasadami z książek o przywróceniu i Mądra Kobieta.
 • Idź z nimi, ramię w ramię, w kierunku przywrócenia - najpierw ich przywrócenia z Bogiem, a następnie przywrócenia z ich małżonkiem.

Listen to the hurts. “‘Comfort, O comfort My people,’ says your God.” Isa. 40:1. If God has ever comforted you in anything, then you are capable of comforting your friend or family member in anything that they are going through right now. For it is He “who comforts us in all our affliction so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God.” 2Cor. 1:4. That was part of why you went through what you went through, to have the compassion to comfort others who need to find the Lord in the midst of their pain. You don’t necessarily need to identify with the cause of their pain, but you can certainly identify with the agony of their pain.

Wysłuchaj zranień. „Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg.” Iz. 40:1. Jeśli Bóg kiedykolwiek w czymś cię pocieszył, to jesteś w stanie pocieszyć swoją przyjaciółkę lub członka rodziny w czymkolwiek, przez co teraz przechodzą. To On bowiem „pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga.” 2 Kor. 1:4. Po części dlatego przeszłaś przez to, przez co przeszłaś, aby mieć współczucie, by pocieszać innych, którzy potrzebują znaleźć Pana pośród ich bólu. Nie musisz koniecznie identyfikować się z przyczyną ich bólu, ale z pewnością możesz identyfikować się z agonią ich bólu.

Quiet their spirit and tongue. Once you have allowed them to share their hurt and pain (not their anger), then quiet them with love. Isn’t this the way the Lord deals with you? Oh, the love of the Lord — knowing He cares for us! Tell them you love them and remind them (or tell them for the first time) that the Lord loves them. Once they have shared their hurts once, that is when to stop them. Don’t allow them to go round and round again stirring up more pain. Often on the second “go-round” it stirs up anger. It’s time for you to do the talking. So once you tell them that you love them, and that God loves them, then stop and pray for them (and for wisdom to guide them).

Uspokój ich ducha i język. Kiedy już pozwolisz im dzielić się zranieniami i bólem (nie ich złością), uspokój ich miłością. Czy nie w ten sposób Pan postępuje z tobą? Och, miłość Pana - wiedza, że On się o nas troszczy! Powiedz im, że ich kochasz i przypomnij im (lub powiedz im po raz pierwszy), że Pan ich kocha. Kiedy już raz podzielili się swoimi zranieniami, wtedy należy ich zatrzymać. Nie pozwól im kręcić się w kółko, powodując większy ból. Często na drugiej “rundzie” wzbudza to złość. Nadszedł czas, abyś zaczęła mówić. Kiedy więc powiesz im, że ich kochasz i że Bóg ich kocha, zatrzymaj się i módl się za nich (i o mądrość, która ich poprowadzi).

If you are physically with them, and not ministering over the telephone, make sure you hug them and/or hold them in your embrace. You know that they are feeling unloved and alone. Touch is a powerful tool for reaching out to the hurting and drawing them to their Savior. Jesus did a lot of touching, especially of those who felt unclean. If you are not a “touchy” person, then ask the Lord to enable you to be His ambassador and bless you with this ability.

Jeśli jesteś z nimi fizycznie i nie usługujesz przez telefon, przytul ich i/lub trzymaj w swoich objęciach. Wiesz, że czują się niekochane i samotne. Dotyk jest potężnym narzędziem, które pozwala dotrzeć do zranionych i przyciągnąć ich do Zbawiciela. Jezus dużo dotykał, zwłaszcza tych, którzy czuli się nieczyści. Jeśli nie jesteś osobą “wylewną”, poproś Pana, aby pozwolił ci być Jego ambasadorką i pobłogosławił cię tą zdolnością.

When I began this ministry back in 1990, I was not a person who enjoyed hugging or touching people outside my family; it was not the way I was brought up, nor was it my nature. Maybe this is you too. But God has a way of getting around the way we were brought up and giving us His nature. Not only have I had the privilege of hugging and holding those who were broken and even dirty or smelly, but also just recently I was given the “mantle” of a sisterly kiss. It happened quite unexpectedly when a very influential and well-known woman in our country hugged me, kissed my cheek and told me she loved me.

Kiedy zaczynałam tę posługę w 1990 roku, nie byłam osobą, która lubiłaby przytulać lub dotykać ludzi spoza mojej rodziny; nie był to sposób, w jaki zostałam wychowana, ani moja natura. Może to też ty. Ale Bóg ma sposób, aby obejść to jak zostałyśmy wychowane i dać nam swoją naturę. Nie tylko miałam przywilej przytulania i trzymania tych, którzy byli załamani, a nawet brudni lub śmierdzący, ale także niedawno dostałam “płaszcz” siostrzanego pocałunku. Stało się to dość nieoczekiwanie, gdy bardzo wpływowa i znana w naszym kraju kobieta przytuliła mnie, pocałowała mnie w policzek i powiedziała, że mnie kocha.

Soon afterward, I met a brokenhearted woman at the altar who came down for prayer. I hugged her, kissed her and told her I loved her, all before I realized what I was doing! Whatever wall was up inside me — fear, self-consciousness or lack of compassion — the kiss of this influential woman who was willing to embrace and love me was like Elijah’s mantle being thrown upon Elisha’s shoulders. Oh, that the Lord would grant you, too, this precious mantle that cannot be worked up or made up, but instead is the very arms and kisses of the One for whom you and I are ambassadors – the King of kings!

Niedługo potem spotkałam przy ołtarzu kobietę o złamanym sercu, która zeszła na modlitwę. Objęłam ją, pocałowałam i powiedziałam, że ją kocham, zanim zdałam sobie sprawę, co robię! Niezależnie od tego, jaka ściana była we mnie - strach, nieśmiałość czy brak współczucia - pocałunek tej wpływowej kobiety, która była gotowa mnie objąć i kochać, był jak płaszcz Eliasza rzucany na ramiona Elizeusza. Och, żeby Pan dał tobie również ten cenny płaszcz, którego nie może być wypracowany ani zmyślony, ale zamiast tego są to same ramiona i pocałunki Tego, którego ty i ja jesteśmy ambasadorkami - Króla królów!

Pray
Módl się

I have put My words in your mouth. A woman who has a call to be a “minister of reconciliation” must be a woman of prayer. You must not just pray for the women you are ministering to, but also that the Lord will speak through you. How dangerous and arrogant to believe for one minute that we have any wisdom in ourselves. Even if we are well versed in our knowledge of the Bible as it relates to our ministry, how do we really know what is going on behind the scenes in this woman’s life?

Włożyłem moje słowa w twoje usta. Kobieta, która ma powołanie, by być “sługą pojednania”, musi być kobietą modlitwy. Nie możesz tylko modlić się za kobiety, którym usługujesz, ale także, aby Pan przemawiał przez ciebie. Jak niebezpieczne i aroganckie jest wierzyć przez jedną minutę, że mamy w sobie jakąkolwiek mądrość. Nawet jeśli dobrze znamy Biblię w odniesieniu do naszej służby, skąd naprawdę wiemy, co dzieje się za kulisami w życiu tej kobiety?

Deut. 18:18 “I will raise up a prophet from among their countrymen like you, and I will put My words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him.”

Pwt. 18:18 ,,Wzbudzę im proroka podobnego do ciebie spośród ich braci i włożę moje słowa w jego usta, a on powie im wszystko, co mu rozkażę.”

Isa. 51:16 “And I have put My words in your mouth, and have covered you with the shadow of My hand, to establish the heavens, to found the earth, and to say to Zion, ‘You are My people.’”

Iz. 51:16 ,,Ja włożyłem swoje słowa w twoje usta i w cieniu swojej ręki cię zakryłem, aby osadzić niebiosa i założyć ziemię, i powiedzieć Syjonowi: Ty jesteś moim ludem.”

Jer. 1:9 “Then the LORD stretched out His hand and touched my mouth, and the LORD said to me, ‘Behold, I have put My words in your mouth.’”

Jr. 1:9 ,,Wtedy PAN wyciągnął swoją rękę i dotknął moich ust. I powiedział do mnie PAN: Oto wkładam moje słowa do twoich ust.”

With a total and complete dependence on God for how and what we are to speak with the woman in marriage troubles, we can allow God to speak through us; thus we are not on our own, but merely messengers of the One who sent us.

Mając całkowitą i kompletną zależność od Boga w kwestii tego, jak i co mamy mówić z kobietą w kłopotach małżeńskich, możemy pozwolić Bogu mówić przez nas; tak więc nie robimy tego na własną rękę, ale jesteśmy tylko posłańcami Tego, który nas posłał.

Pray with them. It may surprise you, but there are many women, even in the church, who are not comfortable praying out loud. Some don’t know how to pray at all. This is part of your ministry – to teach others how to pray. However, if you are not a praying person then you will have trouble leading others. Make sure that when you pray with them you are careful not to be too flowery or too spiritual. This will cause them to feel that they will never be able to pray “good enough.”

Módl się z nimi. Może cię to zaskoczyć, ale jest wiele kobiet, nawet w kościele, które nie czują się dobrze, modląc się na głos. Niektórzy w ogóle nie wiedzą, jak się modlić. To część twojej służby - uczyć innych, jak się modlić. Jeśli jednak nie jesteś osobą modlącą się, będziesz miała problemy z prowadzeniem innych. Upewnij się, że modląc się z nimi, uważasz, aby nie być zbyt kwiecista ani zbyt duchowa. To sprawi, że poczują, że nigdy nie będą w stanie modlić się “wystarczająco dobrze”.

I like to pray a short and simple prayer first, then stop and ask them to pray. If they hesitate, I encourage them by telling them that praying is just talking to God or the Lord; that is, it’s just like the way they have been talking to me. Most will hesitate for a time (some for a very long time) but I try to keep silent long enough to let them take that first step. Once they get going their heart opens up and they are on their way to a special and intimate walk with the Lord. My favorite blessings come when I am able to encourage those who have never prayed before; these women will pray the sweetest, most child-like prayers that often bring me to tears.

Lubię najpierw pomodlić się krótką i prostą modlitwą, a następnie zatrzymać się i poprosić ich o modlitwę. Jeśli się wahają, zachęcam ich mówiąc, że modlitwa to tylko rozmowa z Bogiem lub Panem; to tak samo jak sposób w jaki rozmawiają ze mną. Większość waha się przez jakiś czas (niektórzy bardzo długo), ale staram się milczeć na tyle długo, aby pozwolić im zrobić pierwszy krok. Kiedy już zaczną działać, ich serce się otwiera i są na najlepszej drodze do szczególnej i bliskiej drogi z Panem. Moje ulubione błogosławieństwa przychodzą, kiedy mogę zachęcić tych, którzy nigdy wcześniej się nie modlili; te kobiety będą się modlić najsłodszymi, najbardziej dziecięcymi modlitwami, które często doprowadzają mnie do łez.

“Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.” James 5:16.

,,Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.” Jakuba 5:16

Pray for them. So often we neglect to pray. We say we will pray for someone, but too often we completely forget. The best remedy is to right there, right then, pray for your friend, your family member, your coworker or the woman at church. There is nothing that touches another person’s heart more than to hear someone calling out to God or touching heaven on their behalf. When I am approached in the foyer of our church by someone asking me to pray for them or someone else, I have recently got into the habit of taking their hands and saying, “Let’s pray.” I don’t care who is around or what others think.

Modl się za nich. Tak często zaniedbujemy modlitwę. Mówimy, że będziemy się za kogoś modlić, ale zbyt często całkowicie zapominamy. Najlepszym lekarstwem jest to, aby właśnie wtedy pomodlić się za przyjaciółkę, członka rodziny, współpracowniczkę lub kobietę w kościele. Nic nie porusza serca innej osoby bardziej niż słyszenie, jak ktoś woła do Boga lub dotyka nieba w jej imieniu. Kiedy ktoś podchodzi do przedsionka naszego kościoła, prosząc mnie o modlitwę za nią lub za kogoś innego, ostatnio nabrałam zwyczaju chwytania ich za ręce i mówienia, „Módlmy się”. Nie obchodzi mnie, kto jest w pobliżu ani co myślą inni.

Later, the Lord usually will bring them to mind again, but just in case, I keep a little spiral-bound notebook and jot down who I have promised to pray for so that I can add them to my prayer cards later.

Później Pan zwykle będzie o nich przypominał, ale na wszelki wypadek trzymam mały zeszyt na spirali i notuję, za kogo obiecałam się modlić, abym mogła później dodać ich do moich kart modlitewnych.

We have not ceased to pray for you. Being “led” by the Spirit is wonderful when He faithfully puts a woman on your heart to pray for, but we must be diligent and faithful to pray for her every day. I like to make up a 3x5 card with her name on it. I add specific things that she has shared with me in pencil so that I am faithful in my commitment to pray for her. Some women like to keep a prayer notebook. Whatever the method, make sure that you do not neglect to pray for those whom God sends to you.

Nie przestajemy za was się modlić. Bycie “prowadzoną” przez Ducha jest cudowne, kiedy On wiernie wkłada w twoje serce kobietę, o którą możesz się modlić, ale musimy być pilne i wierne, aby modlić się za nią każdego dnia. Lubię tworzyć kartę 3x5 z jej imieniem. Dodaję konkretne rzeczy, którymi podzieliła się ze mną ołówkiem, abym była wierna swojemu zobowiązaniu do modlitwy za nią. Niektóre kobiety lubią mieć zeszyt modlitewny. Niezależnie od metody, upewnij się, że nie zaniedbujesz modlitwy za tych, których Bóg ci posyła.

“For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so that you may walk in a manner worthy of the Lord, to please Him in all respects, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God; strengthened with all power, according to His glorious might, for the attaining of all steadfastness and patience; joyously giving thanks to the Father, who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light.” Col. 1:9-12.

,,Dlatego i my od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu; Abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga; Umocnieni wszelką mocą według jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością; Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości.” Kol. 1:9-12

Walk in a Manner Worthy
Postępowanie w Sposób Godny

The verse you just read in Colossians is a marvelous outline of how you can pray for each woman God has sent to you. Let’s take a good, close look at this verse to glean some wonderful insights about what God wants to accomplish in her life as you gently guide her along her walk toward restoration.

Werset, który właśnie przeczytałaś w Liście do Kolosan, to wspaniały zarys tego, jak możesz modlić się za każdą kobietę, którą Bóg ci przysłał. Przyjrzyjmy się uważnie temu wersetowi, aby zebrać wspaniałe spostrzeżenia na temat tego, czego Bóg chce dokonać w jej życiu, kiedy łagodnie poprowadzisz ją w drodze ku przywróceniu.

To ask that you:
Aby cię poprosić:

 • May be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding
 • So that you may walk in a manner worthy of the Lord, to please Him in all respects, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God
 • Strengthened with all power, according to His glorious might, for the attaining of all steadfastness and patience
 • Joyously giving thanks to the Father, who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light.” Col. 1:9-12.
 • Abyście byli napełnieni poznaniem jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu...
 • Abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga...
 • Umocnieni wszelką mocą według jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości...
 • Z radością dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości. Kol. 1:9-12

It’s interesting that the first line, “may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding,” contains the same components of building a house in Proverbs: “By wisdom a house is built, and by understanding it is established; and by knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches.” Prov. 24:3-4.

Ciekawe, że pierwsza linijka „abyście byli napełnieni poznaniem jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu”, zawiera te same elementy do budowania domu w Księdze Przysłów: „Dom buduje się mądrością, a umacnia się rozumem. Dzięki wiedzy komory będą napełnione wszelkimi kosztownymi i przyjemnymi bogactwami.” Prz. 24:3-4.

Teaching What Is Good
Uczą Tego, Co Dobre

Clearly you must encourage the woman you are ministering to to begin to renew her mind in the ways and precepts of God. There would be no better way than to meet with her regularly and go through this series with her once she has gotten through the “crisis.” (This is what the Restore Your Marriage book is designed to do: get the marriage out of crisis.) If you are careful to make prayer and teaching your main goals for your meetings, this will eliminate so much slander, self-pity, debating and/or controversy. Take charge of your get-togethers by initiating prayer and getting down to the ministry of teaching. You will see that there will be little time left for empty chatter, murmuring, complaining and slandering.

Wyraźnie musisz zachęcić kobietę, której usługujesz, aby zaczęła odnawiać swój umysł zgodnie z drogami i przykazaniami Bożymi. Nie ma lepszego sposobu niż regularne spotykanie się z nią i przechodzenie z nią przez tę serię, gdy już przejdzie przez “kryzys”. (Oto, do czego służy książka Przywróci Twoje Małżeństwo: aby wyciągnij małżeństwo z kryzysu). Jeśli będziesz ostrożnie uczynisz modlitwę i nauczanie swoimi głównymi celami na spotkaniach, wyeliminuje to wiele oszczerstw, użalanie się nad sobą, debatowanie i/lub kontrowersje. Przejmij kontrolą nad waszymi spotkaniami, inicjując modlitwę i przystępując do służby nauczania. Przekonasz się, że pozostanie mało czasu na puste gadki, szemranie, narzekanie i oszczerstwa.

“Older women likewise are to be reverent in their behavior, not malicious gossips, nor enslaved to much wine, teaching what is good, that they may encourage the young women to love their husbands, to love their children, to be sensible, pure, workers at home, kind, being subject to their own husbands, that the word of God may not be dishonored.” Titus 2:3. It is a big job to teach or encourage a woman in all that we are called to, but now it’s as easy as inviting your friend to your house, fixing coffee and watching the “Be Encouraged” videos. Many women feel inadequate to lead a woman to the Lord or to lead her to become a godly woman; however, ANY woman is capable of opening up her home and inviting another woman to spend a couple of hours with her once a week. (For more knowledge about how to teach, see Lesson 15, “Women, Encourage the Younger Women.”)

„Podobnie starsze kobiety niech zachowują się w sposób godny świętych, niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety jak mają kochać swoich mężów i dzieci; Żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono słowu Bożemu.” Tytusa 2:3-5. Nauczanie kobiety lub zachęcanie jej we wszystkim, do czego jesteśmy powołane jest wielkim zadaniem, ale teraz jest to tak proste, jak zaproszenie przyjaciółki do domu, przygotowanie kawy i obejrzenie filmów „Bądź Zachęcona”. Wiele kobiet czuje się nieodpowiednio, aby przyprowadzić kobietę do Pana lub doprowadzić ją do tego, by stała się pobożną kobietą; jednak KAŻDA kobieta jest w stanie otworzyć swój dom i zaprosić inną kobietę, aby spędziła z nią kilka godzin raz w tygodniu. (Więcej informacji na temat tego, jak uczyć, można znaleźć w Lekcji 15: „Kobiety, Uczcie Młodsze Kobiety”).

If you are uncomfortable meeting with her alone (or you know she is uncomfortable meeting alone with you), then pray about getting a few of your friends or her friends together once a week. It can be planned around food, which always brings people out. Just use the videotapes to do the lesson. Many women who lead classes find that it is so refreshing because they are not the “bad guy” or the “spiritual one” speaking the truth. It’s me on the video that they can become angry with. And if they do become angry, remember to agree with them. Try to understand where they are coming from. Get on their side. This is scriptural and may be the only way to keep them coming back.

Jeśli czujesz się nieswojo spotykając się z nią sam na sam (lub wiesz, że ona nie czuje się komfortowo spotykając się sam na sam z tobą), módl się o zebranie kilku twoich lub jej przyjaciółek raz w tygodniu. Można to zaplanować wokół jedzenia, co zawsze przyciąga ludzi. Po prostu użyj kaset wideo, aby zrobić lekcję. Wiele kobiet prowadzących zajęcia uważa, że jest to pokrzepiające, ponieważ one nie są tą “złą” ani “duchową” mówiącą prawdę. Mogą się złościć na mnie na nagraniu. A jeśli się zdenerwują, pamiętaj, aby się z nimi zgodzić. Spróbuj zrozumieć skąd się to bierze. Stań po ich stronie. Jest to biblijne i może być jedynym sposobem, aby wracały.

Matt. 5:25, KJV says to “Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.”

Mt. 5:25, mówi ,,Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby przeciwnik nie wydał cię sędziemu, a sędzia strażnikowi, i aby nie wtrącono cię do więzienia.”

Prov. 18:19 says that “A brother offended is harder to be won than a strong city, and contentions are like the bars of a castle.”

W Prz. 18:19 jest napisane, że ,,Brat obrażony trudniejszy do zdobycia niż warowne miasto, a spory są jak rygle w zamku.”

And finally, Prov. 16:21 tells us that, “The wise in heart will be called discerning, and sweetness of speech increases persuasiveness.

I w końcu Prz. 16:21 SNP mówi nam, że „Kto ma mądre serce, tego zwą rozumnym, a miłymi słowami łatwiej jest przekonać.”

If you are “wise in heart” you will be discerning. Usually the women who oppose the truth are believers living in rebellion or not true born-again believers at all. It takes the working of the Holy Spirit to help you discern whether to agree and be sweet or to boldly state the truth. Since you are on God’s mission, He will be faithful as long as you trust Him to guide you. Just be careful that you “do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight.” Prov. 3:5.

Jeśli masz „mądre serce”, będziesz rozumna. Zazwyczaj kobiety, które sprzeciwiają się prawdzie, są wierzącymi żyjącymi w buncie lub w ogóle nie są prawdziwymi, nowo narodzonymi wierzącymi. Potrzeba działania Ducha Świętego, aby pomóc ci rozeznać, czy zgodzić się i być miła, czy odważnie mówić prawdę. Ponieważ pełnisz misję Boga, On będzie wierny, dopóki ufasz, że On cię poprowadzi. Uważaj tylko i „nie polegaj na swoim rozumie. Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki.” Prz. 3:5-6.

However, we all make mistakes. It is unrealistic to believe that you will not do the wrong thing and rebuke when you should have agreed or vice versa. It’s what you do when you make a mistake that will reveal whether you have the character of a godly woman or you are just going through the motions. “For a righteous man falls seven times, and rises again…” Prov. 24:16. At your earliest opportunity, go to her and humble yourself by admitting your mistake. Don’t wait for the enemy to come in and use your arrogance to capture someone who is weak in spirit. Matt. 5:23 tells us how important it is. “If therefore you are presenting your offering at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar, and go your way; first be reconciled to your brother, and then come and present your offering.”

Jednak wszyscy popełniamy błędy. Nierealistyczne jest wierzyć, że nie zrobisz nic złego i nie upomnisz, kiedy powinnaś się zgodzić lub odwrotnie. To, co zrobisz, kiedy popełnisz błąd pokaże, czy masz charakter pobożnej kobiety, czy zachowujesz pozory. „Bo sprawiedliwy upada siedem razy, jednak znowu powstaje…” Prz. 24:16. Przy najbliższej okazji udaj się do niej i ukorz się, przyznając się do błędu. Nie czekaj, aż wróg wejdzie i użyje twojej arogancji, aby schwytać kogoś, kto jest słaby w duchu. Mt. 5:23-24 mówi nam, jakie to ważne. „Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie; Zostaw swój dar tam przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar.”

Prov. 28:13 warns us about the danger of covering up our mistakes, and gives a promise to the one who is faithful to confess when he or she has made a mistake. “He who conceals his transgressions will not prosper, but he who confesses and forsakes them will find compassion.”

Prz. 28:13 ostrzega nas przed niebezpieczeństwem ukrywania naszych błędów i daje obietnicę temu, kto jest wierny, aby wyznać, że popełnił błąd. „Kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał szczęścia, ale kto je wyznaje i porzuca, dostąpi miłosierdzia.”

After you go to her privately, if there were others who witnessed your mistake, then it is proper to make sure you tell them as well. Since I learned the enormous blessing of “boasting about my weaknesses” I actually try to find opportunities to tell others about my mistakes. “But He gives a greater grace. Therefore it says, ‘GOD IS OPPOSED TO THE PROUD, BUT GIVES GRACE TO THE HUMBLE.’” James 4:6. “And He has said to me, ‘My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness.’ Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, that the power of Christ may dwell in me.” 2Cor. 12:9.

Po tym, jak udasz się do niej prywatnie, jeśli byli inni, którzy byli świadkami twojego błędu, dobrze jest upewnić się, że również im o tym powiesz. Odkąd nauczyłam się ogromnego błogosławieństwa z “chlubienia się z moich słabości”, tak naprawdę staram się znaleźć okazję, by powiedzieć innym o swoich błędach. „Większą zaś daje łaskę, bo mówi: BÓG SPRZECIWIA SIĘ PYSZNYM, A POKORNYM DAJE ŁASKĘ.” Jakuba 4:6. „Lecz powiedział mi: Wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.” 2 Kor. 12:9.

The devil will work through our pride. Instead of encouraging us to share our faults and weaknesses, he will prompt us to share our “victories” with others who in turn will flatter us for a job “well done.” Prov. 29:5 warns us, “A man who flatters his neighbor is spreading a net for his steps.” We all love people to admire us; unfortunately, it is nothing but a trap. Therefore, when you share a victory with anyone make sure that it is what THE LORD HAS DONE! If you must boast, boast in Him! 2Cor. 10:17 tells us, “But HE WHO BOASTS, LET HIM BOAST IN THE LORD.” We are merely the vessels that He has chosen. How can we, the piano, boast of the music that is being played when it is the Pianist, the Lord, who is the true Musician?

Diabeł będzie działał przez naszą pychę. Zamiast zachęcać nas do dzielenia się naszymi wadami i słabościami, będzie nas zachęcał do dzielenia się naszymi “zwycięstwami” z innymi, którzy z kolei będą nam schlebiać za “dobrze wykonaną” pracę . Prz. 29:5 ostrzega nas, „Człowiek, który pochlebia swemu bliźniemu, rozciąga sieć przed jego nogami.” Wszyscy kochamy ludzi, którzy nas podziwiają; niestety to nic innego jak pułapka. Dlatego też, gdy dzielisz się z kimkolwiek zwycięstwem, upewnij się, że to jest coś co ZROBIŁ PAN! Jeśli musisz się chlubić, chlub się Nim! 2 Kor. 10:17 mówi nam, „KTO WIĘC SIĘ CHLUBI, W PANU NIECH SIĘ CHLUBI.” Jesteśmy tylko naczyniami, które On wybrał. Jak my, fortepian, możemy chlubić się muzyką, która jest grana, kiedy to Pianista, Pan, jest prawdziwym Muzykiem?

You must be utterly and completely DEPENDENT on the Lord for every move you make, for every step you take. As a leader and a teacher, you will be accountable for all those whom the Lord has given you. “Your leaders … keep watch over your souls, as those who will give an account.” Hebr. 13:17.

Musisz być całkowicie i kompletnie ZALEŻNA od Pana w każdym ruchu, który wykonujesz, na każdym kroku. Jako liderka i nauczycielka, będziesz odpowiedzialna za wszystkich, których dał ci Pan. „Waszym przywódcom...oni czuwają nad waszymi duszami jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę.” Hbr. 13:17.

Reconciling the World to Himself
Jednając Świat z Samym Sobą

Let’s once again read our opening verse, 2Cor. 5:18-19: “ Now all these things are from God, who reconciled us to Himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation, namely, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and He has committed to us the word of reconciliation.”

Przeczytajmy jeszcze raz nasze rozpoczynające wersety z 2 Kor. 5:18-19: „A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania.”

Your main focus with your “ministry of reconciliation” MUST be to lead your friend or group of women to reconcile with the Lord. After a decade of ministering in marital crisis, there is one thing that I am convinced of and that is that a marital problem is nothing more than a spiritual problem manifesting itself in a marriage. Therefore, our goal, yours and mine, as “ministers of reconciliation,” needs to be to get to the root of the problem: to look at the source of their destruction, which is their desperate need for a close and intimate relationship with the Lord. We begin by allowing God to work through us as He entreats the broken and desperate woman to find Him in a new, deep and wonderful way. “Therefore, we are ambassadors for Christ, as though God were entreating through us; we beg you on behalf of Christ, be reconciled to God.” 2Cor. 5:20.

Twoim głównym celem w swojej „służbie pojednania” MUSI być poprowadzenie przyjaciółki lub grupy kobiet do pojednania z Panem. Po dziesięciu latach posługi w kryzysie małżeńskim, jestem przekonana o jednej rzeczy, a mianowicie o tym, że problem małżeński to nic innego jak problem duchowy, objawiający się w małżeństwie. Dlatego naszym celem, twoim i moim, jako „sług pojednania” musi być dotarcie do korzenia problemu: przyjrzenie się źródłu ich zniszczenia, którym jest rozpaczliwa potrzeba bliskiej i intymnej relacji z Panem. Zaczynamy od pozwolenia Bogu, aby działał przez nas, gdy upomina załamaną i zdesperowaną kobietę, aby odnalazła Go w nowy, głęboki i wspaniały sposób. „Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.” 2 Kor. 5:20.

The word entreat means to “beg somebody repeatedly.” The verse goes on to say it a second time: “we beg you on behalf of Christ…” Though the woman you are ministering to might think that it is her husband who needs to be reconciled to God, the truth is that He first wants her! In most instances, it is the woman whom the Lord first tries to reach in the midst of a marital crisis. The woman, I believe, is the “heart” of the marriage relationship and it is the “heart” that needs to be turned to God first before the head (the husband) will turn back. However, a hard heart cannot be turned; it needs to be broken.

Słowo upominać oznacza „wielokrotnie błagać kogoś”. Następnie werset mówi to po raz drugi: „w miejsce Chrystusa prosimy…” Chociaż kobieta, której usługujesz, może pomyśleć, że to jej mąż potrzebuje pojednać się z Bogiem, prawda jest taka, że On najpierw chce jej! W większości przypadków, Pan najpierw próbuje dotrzeć do kobiety pośród kryzysu małżeńskiego. Uważam, że kobieta jest “sercem” związku małżeńskiego i to “serce” musi najpierw zwrócić się do Boga, zanim głowa (mąż) się nawróci. Jednak zatwardziałego serca nie można zmienić; musi być złamane.

Brokenness
Złamanie

A woman who is in a marital crisis will either be angry or broken. Sometimes you see both of these emotions, which often means that the anger is being broken, but it is not yet complete. After trying for years to help women in both categories, I have decided that I will not minister to the woman who has not come to the place of brokenness for three reasons:

Kobieta przeżywająca kryzys małżeński będzie albo zła, albo załamana. Czasami widzisz obie te emocje, co często oznacza, że złość jest łamana, ale jeszcze nie kompletnie. Po latach starań, by pomóc kobietom w obu kategoriach, zdecydowałam, że nie będę służyć kobiecie, która nie dotarła do miejsce złamania z trzech powodów:

 1. There really is no point. No matter what I say, or how I share with her, even sharing my past hurts and becoming transparent about my own sins or shortcomings, she cannot hear me. My words are not able to penetrate a heart of stone that shows itself through anger. “If anyone has an ear, let him hear.” Rev. 13:9. She simply is not interested in hearing what I am saying.

At this point she is simply attempting to get someone to hear her side and side with her. “For the time will come when they will not endure sound doctrine; but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires…” 2Tim. 4:3.

 1. Naprawdę nie ma sensu. Bez względu na to, co mówię lub jak się z nią dzielę, nawet dzieląc się moimi bólami z przeszłości i będąc transparentna ze swoimi własnymi grzechami lub niedociągnięciami, ona mnie nie słyszy. Moje słowa nie są w stanie przeniknąć serca z kamienia, które objawia się poprzez złość. „Jeśli kto ma uszy, niech słucha!” Obj. 13:9. Po prostu nie jest zainteresowana tym, co mówię.

W tym momencie, ona po prostu próbuje skłonić kogoś do wysłuchania jej strony i podzielania jej. „Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości… ”2 Tm. 4:3.

1. If I take my time and effort to attempt to minister to the hardhearted woman who is angry at her husband, angry at God for allowing this to happen, and now angry at me for trying to help her in a way that she doesn’t want to be helped, then I will be worn out, and I will not be available to minister to the woman who is broken and willing to be healed. “Behold, I say to you, lift up your eyes, and look on the fields, that they are white for harvest.” John 4:35. There are plenty of hearts that are white for harvest; don’t make the mistake of trying to reap a soul before it is ripe.

 1. Jeśli poświęcę swój czas i wysiłek, aby usiłować posługiwać zatwardziałej kobiecie, która jest zła na swojego męża, zła na Boga, że pozwolił na to co się dzieje, a teraz zła na mnie, że próbuję jej pomóc w sposób, którym nie chce otrzymać pomocy, będę wyczerpana i nie będę mogła służyć kobiecie, która jest złamana i chce być uzdrowiona. „Oto mówię wam: Podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa.” Jana 4:35. Jest wiele serc białych, gotowych na żniwa; nie popełniaj tego błędu, próbując żąć duszę, zanim będzie dojrzała.

2. My rebuke or reproof will eventually result in her becoming angrier. Prov. 29:1 warns us, “A man who hardens his neck after much reproof will suddenly be broken beyond remedy.” This is the same reason why we tell women not to continue to appeal to their husbands — because it will inevitably result in a complete break in their relationship. The same goes for your relationship with your friend, family member or coworker. God is the ONLY one who can take a heart of stone and turn it to a heart of flesh. “And I shall give them one heart, and shall put a new spirit within them. And I shall take the heart of stone out of their flesh and give them a heart of flesh…” Ezek. 11:19.

2. Moje upomnienie lub nagana w końcu sprawią, że stanie się bardziej wściekła. Prz. 29:1 ostrzega nas, „Człowiek, który czyni twardym swój kark mimo częstych nagan, zostanie nagle zniszczony i pozbawiony ratunku.” To jest ten sam powód, dla którego mówimy kobietom, aby przestały odwoływać się do swoich mężów - ponieważ nieuchronnie doprowadzi to do całkowitego zerwania ich związku. To samo dotyczy relacji z przyjaciółką, członkiem rodziny lub współpracowniczką. Bóg jest JEDYNYM, który może wziąć serce z kamienia i zamienić je w serce mięsiste. „I dam im jedno serce, i włożę nowego ducha w wasze wnętrze; usunę z ich ciała serce kamienne, a dam im serce mięsiste… ”Ez. 11:19.

Schemes of the devil. “Put on the full armor of God, that you may be able to stand firm against the schemes of the devil.” Eph. 6:11. A scheme is defined as “a secret and cunning plan, especially one designed to cause damage or harm; a systematic plan of action.” It is a scheme of the devil to make you feel you must do more (more talking, more persuading) to turn your friend around. No amount of talking will break her. That is the job for the Lord. He will allow a new turn of events, more of the situation to be revealed, or an even greater crisis in order to bring her to a place where she knows she needs HIM. Don’t get in God’s way.

Zasadzki diabła. „Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła.” Ef. 6:11. Zasadzka jest definiowana jako „tajny i przebiegły plan, zwłaszcza taki, który ma na celu wyrządzenie szkody lub krzywdy; systematyczny plan działania”. Jest to plan diabła, który ma sprawić, że poczujesz, że musisz zrobić więcej (więcej mówić, więcej przekonywać), aby zmienić przyjaciółkę. Żadna rozmowa jej nie złamie. To jest praca dla Pana. On pozwoli na nowy obrót wydarzeń, ujawnienie większej ilości sytuacji lub jeszcze większy kryzys, aby doprowadzić ją do miejsca, w którym będzie wiedzieć, że GO potrzebuje. Nie wchodź Bogu w drogę.

More highly of himself. In addition, do not let the devil try to convince you that your call as a minister is more than it is. “For through the grace given to me I say to every man among you not to think more highly of himself than he ought to think; but to think so as to have sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith.” Rom. 12:3. We are the Lord’s ambassadors, nothing more and nothing less. It is ridiculous for a U.S. or other government ambassador to begin to act on his own behalf rather than on the behalf of the president or ruler of the country he represents.

O sobie więcej. Ponadto nie pozwól diabłu przekonywać cię, że twoje powołanie jako minister to coś więcej niż jest. „Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.” Rz. 12:3. Jesteśmy ambasadorkami Pana, nic więcej i nic mniej. To niedorzeczne, żeby ambasador USA lub innego rządu, zaczął działać we własnym imieniu, a nie w imieniu prezydenta lub władcy kraju, który reprezentuje.

An ambassador is the “go between” who uses his or her skill to reconcile two parties who are “at odds” with one another. “Therefore, we are ambassadors for Christ, as though God were entreating through us; we beg you on behalf of Christ, be reconciled to God.” 2Cor. 5:20.

Ambasador to “pośrednik”, który wykorzystuje swoje umiejętności, aby pogodzić dwie “skłócone” strony. „Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.” 2 Kor. 5:20.

Healing
Uzdrowienie

“And they have healed the brokenness of My people superficially, Saying, ‘Peace, peace,’ but there is no peace.” Jer. 6:14.

,,I leczą rany córki mego ludu tylko powierzchownie, mówiąc: Pokój, pokój! Ale nie ma pokoju.” Jr. 6:14.

Superficial healing. Anytime we try to take the place of the great Physician or administer a healing balm apart from the Word of God, we will heal others superficially. It will “appear” as if they are healed, but deep down the cancer will still be growing. Jer. 8:22 asks us, “Is there no balm in Gilead? Is there no physician there? Why then has not the health of the daughter of my people been restored?” There is a healing balm in the Word of God; there is a Physician, so why is the spiritual health of God’s people, the Christians, in such a devastating condition? Because we have turned to the philosophies of mankind, turned our focus to the mind of man, the psyche, rather than to his spirit. Though it is true that the psyche is the center of thought and behavior, and maybe even the soul of a man, it is the spirit that will remain. The spirit is the center of our existence and need for God and His Word, which feeds and heals our spirit.

Powierzchowne leczenie. Za każdym razem, gdy spróbujemy zająć miejsce wielkiego Lekarza lub zaaplikujemy balsam leczniczy poza Słowem Bożym, powierzchownie uzdrowimy innych. Będą “wyglądać” tak, jakby były wyleczone, ale w głębi duszy rak będzie nadal rósł. Jr. 8:22 pyta nas, „Czy nie ma balsamu w Gileadzie? Czy nie ma tam lekarza? Czemu więc nie jest uleczona córka mojego ludu?” W Słowie Bożym jest balsam leczniczy; jest Lekarz, więc dlaczego zdrowie duchowe ludu Bożego, chrześcijan, jest w tak opłakanym stanie? Ponieważ zwróciliśmy się ku ludzkiej filozofii, skupiliśmy się raczej na umyśle człowieka, psychice, niż na jego duchu. Chociaż prawdą jest, że psychika jest centrum myśli i zachowań, a może nawet duszy człowieka, to duch pozostanie. Duch jest centrum naszego istnienia i potrzeby Boga i Jego Słowa, które karmi i leczy naszego ducha.

Jesus “answered and said, ‘It is written, ‘MAN SHALL NOT LIVE ON BREAD ALONE, BUT ON EVERY WORD THAT PROCEEDS OUT OF THE MOUTH OF GOD.’” Matt. 4:4.

To omit or limit the Word of God from the woman who is broken is to starve her soul from the nourishment that she is desperate for. And just like when a person is starving in body, the water or food is given slowly but consistently until they are able to feed themselves. First liquids, then later meat: “like newborn babes, long for the pure milk of the word, that by it you may grow in respect to salvation.” 1Pet. 2:2.

Jezus „odpowiedział: Jest napisane: NIE SAMYM CHLEBEM BĘDZIE ŻYŁ CZŁOWIEK, ALE KAŻDYM SŁOWEM POCHODZĄCYM Z UST BOGA.” Mt. 4:4.

Pomijanie lub ograniczanie Słowa Bożego kobiecie, która jest załamana, oznacza głodzenie jej duszy od pożywienia, którego desperacko potrzebuje. I tak jak wtedy, gdy człowiek umiera z głodu, woda lub pokarm są podawane powoli, ale konsekwentnie, aż będą w stanie same się wyżywić. Najpierw płyny, potem mięso: „jak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli.” 1 P. 2:2.

His Word healed them. Ps. 107:20 says that “He sent His word and healed them, and delivered them from their destructions.” You must use His Word when attempting to heal the hurting and brokenhearted. Nothing short of this will do. Nothing put the pure, unaltered Word of God will do. Don’t water it down; it must be given in its full strength to bring about the miraculous cures that He only is able to accomplish. This is why so many women write to us about the incredible transformation our restoration book (or another book of ours) has brought about in their lives. It is because it is MOSTLY Scripture; it is healing them deep in their spirit, which is what is bringing about their transformation. When coupled with the “word of my testimony,” it is a powerful double punch that rids them of the attacks of the evil one as it calms and soothes their souls.

Jego Słowo ich uzdrowiło. Ps. 107:20 mówi, że „Posłał swoje słowo i uzdrowił ich, i wybawił ich z grobu.” Musisz użyć Jego Słowa, kiedy próbujesz uleczyć zranionych i ze złamanym sercem. Nic poza tym nie wystarczy. Nic, poza czystym, niezmiennym Słowem Bożym. Nie rozrzedzaj go; musi być udzielone w pełnej mocy, aby przyniosło cudowne uzdrowienie, którego tylko On jest w stanie dokonać. Dlatego tak wiele kobiet pisze do nas o niesamowitej przemianie, jaką nasza książka o przywróceniu (lub inna nasza książka) dokonała w ich życiu. Dzieje się tak, ponieważ jest to GŁÓWNIE Pismo Święte; uzdrawia ich głęboko w ich duchu, co powoduje ich przemianę. W połączeniu ze „słowem swego świadectwa”, jest to potężny podwójny cios, który uwalnia ich od ataków złego ducha, ponieważ uspokaja i koi ich dusze.

Forsaken
Opuszczona

A woman forsaken and rejected needs love, understanding, and often our time. However, our goal must be, once again, to introduce or reintroduce her to the One who “will never leave her nor forsake her” (Hebr. 13:5). We cannot always be there for her, nor should we try. If we cause her to become dependent on us, rather than on the Lord, we have done more damage than good. We must share with her this powerful and comforting principles: “‘For the LORD has called you, like a wife forsaken and grieved in spirit, even like a wife of one’s youth when she is rejected,’ says your God.” Isa. 54:6.

Kobieta opuszczona i odrzucona potrzebuje miłości, zrozumienia i często naszego czasu. Jednak naszym celem musi być po raz kolejny przedstawienie lub ponowne przedstawienie jej Temu, który „nigdy jej nie opuści ani nie porzuci” (Hbr. 13:5). Nie możemy zawsze być przy niej, ani nie powinnyśmy próbować. Jeśli sprawimy, że stanie się zależna od nas, a nie od Pana, wyrządzimy więcej szkody niż pożytku. Musimy podzielić się z nią tymi potężnymi i pocieszającymi zasadami: „PAN bowiem powołał cię jak żonę opuszczoną i przygnębioną na duchu, jak młodą żonę, gdy była porzucona, mówi twój Bóg.” Iz. 54:6.

Tell her, “For your husband [right now] is your Maker, whose name is the LORD of hosts; and your Redeemer is the Holy One of Israel, who is called the God of all the earth.” Isa. 54:5. When she truly finds the “lover of her soul” she will need no other — not you and not her husband either, for “my God shall supply all [her] needs according to His riches in glory in Christ Jesus.” Phil. 4:19. When the “neediness” is gone from a woman who was once “grieved in spirit” she will appear “radiant” to her husband and his heart will be turned back to her.

Powiedz jej, „Bo twoim małżonkiem jest [teraz] twój Stwórca, PAN zastępów – to jego imię, a twoim Odkupicielem jest Święty Izraela – będzie nazywany Bogiem całej ziemi.” Iz. 54:5. Kiedy naprawdę znajdzie “ukochanego swojej duszy”, nie będzie potrzebowała już nikogo innego - ani ciebie, ani jej męża, gdyż „mój Bóg zaspokoi wszelką [jej] potrzebę według swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie.” Flp. 4:19. Kiedy “niedostatek” zniknie z kobiety, która kiedyś była “przygnębiona na duchu”, wyda się “rozpromieniona” swojemu mężowi, a jego serce zostanie zwrócone z powrotem do niej.

Not Counting Their Trespasses Against Them
Nie Licząc Ich Przewinień Przeciwko Nim

John 3:17 “For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world should be saved through Him.”

Jana 3:17 ,,Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.”

Matt. 7:1-2 “Do not judge lest you be judged. For in the way you judge, you will be judged; and by your standard of measure, it will be measured to you.”

Mt. 7:1-2 ,,Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jakim bowiem sądem sądzicie, takim będziecie sądzeni, i jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone.”

Luke 6:37 “And do not judge and you will not be judged; and do not condemn, and you will not be condemned; pardon, and you will be pardoned.”

Łukasza 6:37 ,,Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; przebaczajcie, a będzie wam przebaczone.”

With a ministry of reconciliation, you must be rid of all and every kind of judgment. You may have compassion for the woman you are ministering to, but if you stop there and judge her husband, you have missed the purpose of your calling. It may be your job to listen to her hurts but you must not pass judgment on either of them. Believe me, it is almost impossible to do. The only way for you to accomplish this is to have “the mind of Christ” who was “moved with compassion.” Jesus saw beyond their sins, their tears and their afflictions. Only through Him, as His spirit abides in us, will we find and fulfill the great commission.

W służbie pojednania, musisz pozbyć się wszelkiego rodzaju osądu. Możesz mieć współczucie dla kobiety, której usługujesz, ale jeśli zatrzymasz się w tym miejscu i osądzisz jej męża, straciłaś cel swojego powołania. Twoim zadaniem może być wysłuchanie jej bólu, ale nie możesz oceniać żadnego z nich. Uwierz mi, to prawie niemożliwe. Jedynym sposobem osiągnięcia tego jest posiadanie „umysłu Chrystusa”, który był „poruszony współczuciem”. Jezus widział poza ich grzechami, ich łzami i ich utrapieniami. Tylko przez Niego, jak Jego duch mieszka w nas, znajdziemy i wypełnimy wielki nakaz misyjny.

It is not our place to determine who is more in the wrong. Instead we are instructed to minister the Word of God in such a way as to lead the woman to the One who can heal, transform and restore her.

Nie do nas należy ustalanie, kto bardziej się myli. Zamiast tego, jesteśmy poinstruowane, aby służyć Słowem Bożym w taki sposób, aby doprowadzić kobietę do Tego, który może ją uzdrowić, przemienić i odnowić.

And finally, before concluding this chapter, let me share one note of caution. Make sure that you minister to WOMEN only. The only man to whom you can safely minister must be blood-related: your son, your brother or your father. None of these should be “step” either. The devil is VERY clever. I have seen women caught in adultery and unfaithfulness when they attempted to help a close friend or family member who was not blood-related. And don’t pride yourself that it would “never happen.” None of us are above anything. It is only by the grace of God that you and I have not succumbed to unfaithfulness since apart from Him we can do nothing!

Na koniec, zanim podsumuję ten rozdział, chciałabym podzielić się uwagą. Upewnij się, że służysz tylko KOBIETOM. Jedyny mężczyzna, któremu możesz bezpiecznie służyć, musi być spokrewniony: twój syn, twój brat lub twój ojciec. Żaden z nich również nie powinien być niespokrewnioną rodziną. Diabeł jest BARDZO sprytny. Widziałam kobiety przyłapane na cudzołóstwie i niewierności, gdy próbowały pomóc bliskiemu przyjacielowi lub członkowi rodziny, który nie był spokrewniony. I nie bądź dumna, że to by “nigdy się nie wydarzyło”. Żadna z nas nie jest ponad wszystkim. Tylko dzięki łasce Bożej ty i ja nie uległyśmy niewierności, ponieważ bez Niego nic nie możemy zrobić!

In a situation when a man approaches you, it is wise to send them to your husband or give them a men’s Restore Your Marriage book. If they return to talk about it, then kindly, but firmly, send them to our ministry’s fellowship for support and encouragement. Or, if you know about another man who is in a similar situation, encourage them to meet together as encouragement partners.

W sytuacji, gdy podejdzie do ciebie mężczyzna, mądrze jest odesłać go do swojego męża lub wręczyć mu męską książkę Przywróci Twoje Małżeństwo. Jeśli wróci, aby o tym porozmawiać, to uprzejmie, ale stanowczo, wyślij ich do wspólnoty naszej służby po wsparcie i zachętę. Lub jeśli znasz innego mężczyznę, który jest w podobnej sytuacji, zachęć go, aby spotkali się razem jako zachęcający partnerzy .

In Conclusion
Na Zakończenie

We are ambassadors of Him who sent us. We are the saving link between the woman in distress and destruction. We pray “standing in the gap” so that He will find someone there. We are to reach out to them, bringing them to, or back to, their Savior. We are to nurture them in the ways and admonition of the Lord, teaching them what is good and right.

Jesteśmy ambasadorkami Tego, który nas posłał. Jesteśmy zbawczym łącznikiem między kobietą w niebezpieczeństwie, a zniszczeniem. Modlimy się “stojąc w wyłomie”, aby On tam kogoś znalazł. Mamy do nich dotrzeć, sprowadzając ich do lub z powrotem, do ich Zbawiciela. Mamy ich pielęgnować w drogach i napomnieniach Pana, ucząc ich tego, co jest dobre i słuszne.

We are not to judge them or their husbands. We are not to take the place of the One who sent us. We are not to heal them superficially by giving them philosophies of men or by watering down the truth and power of His Word. We are not to attempt to minister to the woman who is still angry and not broken, but leave room for God to finish the work He started.

Nie mamy osądzać ich, ani ich mężów. Nie mamy zająć miejsca Tego, który nas posłał. Nie mamy ich leczyć powierzchownie, podając im filozofię ludzką lub rozrzedzając prawdę i moc Jego Słowa. Nie mamy usiłować służyć kobiecie, która wciąż jest zła i nie jest złamana, ale zostawić Bogu miejsce na dokończenie dzieła, które rozpoczął.

It is a high calling to be an ambassador of Christ in the ministry of reconciliation. It is difficult and painful but so very rewarding. When you choose to be sent into the battlefields of marriage destruction you will put yourself in the place of seeing miracles first hand. It is a job I highly recommend.

Bycie ambasadorką Chrystusa w służbie pojednania jest wielkim powołaniem. Jest to trudne i bolesne, ale bardzo satysfakcjonujące. Kiedy zdecydujesz się zostać wysłana na pole bitwy zniszczenia małżeństwa, staniesz w miejscu, w którym zobaczysz cuda z pierwszej ręki. To praca, którą gorąco polecam.

Then I heard the voice of the Lord, saying,

“Whom shall I send,

and who will go for Us?”

Then I said,

“Here am I. Send me!”

Isaiah 6:8

 

,,Potem usłyszałem głos Pana mówiącego:

Kogo poślę i kto nam pójdzie?

Wtedy odpowiedziałem:

Oto jestem, poślij mnie.”

Izajasza 6:8

 

Personal commitment: To acknowledge and accept the ministry of reconciliation. “Based on what I have learned from God's Word and from observing the epidemic of separation and divorce occurring in the world today, I commit and surrender my will to the Lord’s desire that I should be His ambassador. I will be faithful to offer hope through a tract or “Hope card” and also be willing to invest my time to lead them to the One who can heal and restore.”

Osobiste zobowiązanie: Uznanie i przyjęcie służby pojednania. „W oparciu o to, czego nauczyłam się ze Słowa Bożego i obserwując epidemię separacji i rozwodów, która ma miejsce w dzisiejszym świecie, zobowiązuję się i poddaję swoją wolę pragnieniu Pana, abym była Jego ambasadorką. Będę wiernie  oferować nadzieję poprzez traktat lub „Kartę nadziei”, a także będę gotowa poświęcić swój czas, aby poprowadzić ich do Tego, który może uleczyć i odnowić ”.

Jeśli jesteś gotowa, aby zobowiązać się BOGU, że ukończysz ten kurs, KLIKAJĄC TUTAJ wyraziłaś zgodę i jesteś gotowa do udokumentowania tego następnego kroku na drodze Podróży Odbudowy w swoim formularzu „Mój Dziennik”. Nie spiesz się, usiądź, weź kawę lub herbatę i wylej swoje serce do twojego Dziennika.

„Podobnie starsze kobiety... uczą tego, co dobre. Niech UCZĄ młodsze kobiety…” (Tytusa 2:3) będziesz miała okazję przemówić do młodszych kobiet, które są jeszcze singielkami, w ramach swojej służby.