Rozdział 17 ,,Kobiety, Uczcie Młodsze Kobiety

Podobnie starsze kobiety... uczą tego, co dobre.
Niech uczą młodsze kobiety rozsądku,
jak mają kochać swoich mężów i dzieci;
Żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre,
posłuszne swoim mężom,
aby nie bluźniono słowu Bożemu.
Tytusa 2:3-5

In our society, young women seek out “experts” to help them in marriage, childbirth and child training. These young women, for the most part, have rejected the notion of being stay-at-home moms and submissive to their husbands. They unknowingly are dishonoring, even blaspheming, the Word of God by their actions. “To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed.” Titus 2:5, KJV.

W naszym społeczeństwie, młode kobiety szukają „ekspertów”, którzy pomogą im w małżeństwie, porodzie i szkoleniu dzieci. Te młode kobiety, w przeważającej części, odrzuciły pogląd bycia mamą pozostają w domu i podlegania swoim mężom. Nieświadomie hańbią, a nawet bluźnią Słowu Bożemu swoimi czynami. ,,Żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono słowu Bożemu.” Tytusa 2:5.

Are they to blame? Where are the older women who will encourage and teach the young women in their roles as wives, mothers and homemakers?

The older woman is reading this workbook. It is you. No matter what your age, you are an older woman to someone. Even a young woman in her twenties can influence a girl in her teens. And if we don’t take the time to encourage and teach these young women, what else are they to do but seek out the world’s view and standards?

Titus 2:4-5 “That they [older women] may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed.”

Czy one są temu winne? Gdzie są starsze kobiety, które będą zachęcać i uczyć młode kobiety w ich rolach żon, matek i gospodyń domowych?

Starsza kobieta czyta tę książkę. To ty. Bez względu na twój wiek, jesteś dla kogoś starszą kobietą. Nawet młoda kobieta po dwudziestce może wpływać na dziewczynę w wieku dojrzewania. A jeśli nie poświęcimy czasu na zachęcanie i nauczanie tych młodych kobiet, to co innego mogą zrobić, jak tylko szukać poglądów i standardów świata?

Tytusa 2:4-5 ,,Niech [starsze kobiety] uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci; Żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono słowu Bożemu.”

Many of you are encouraging and teaching younger women and you don’t even know it. You are teaching them by your example. Young women in your church, your neighborhood, your place of work, and family members (your daughters, nieces and younger sisters) – they are all watching. What do they see? Are you an example of a godly woman or a woman who claims to be a Christian yet does not emulate this chapter’s opening verse?

2Cor. 3:2 “You are our letter, written in our hearts, known and read by all men.”

2Cor. 3:2, KJV “Ye are our epistles written in our hearts, known and read of all men.”

Your life is an epistle or letter, which is being read by women who know you and also women who you may not know. Is your life bringing glory to God?

If it is not, then what are you going to do about it?

Wiele z was zachęca i uczy młodsze kobiety nawet o tym nie wiedząc. Uczycie ich swoim przykładem. Młode kobiety w twoim kościele, sąsiedztwie, miejscu pracy i wśród rodziny (twoje córki, siostrzenice i młodsze siostry) - one wszystkie obserwują. Co widzą? Czy jesteś przykładem pobożnej kobiety, czy kobiety, która twierdzi, że jest chrześcijanką, ale nie naśladuje wersetu otwierającego ten rozdział?

2 Kor. 3:2 „Naszym listem wy jesteście, napisanym w naszych sercach, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi.”

Twoje życie jest listem, który czytają kobiety, które cię znają, a także kobiety, których możesz nie znać. Czy twoje życie przynosi Bogu chwałę?

Jeśli nie, to co zamierzasz z tym zrobić?

What to Teach
Czego uczyć

There are many things that we could teach the younger women, but does God give us any guidance or directions as to what we are to teach? God doesn’t leave it up to our favorite subjects or our passions or our preferences. The Bible clearly gives us a specific outline. But before He gives us His list, He sums it up right in the beginning with, “Teaching what is good.” Then He elaborates this first prerequisite with this list in Titus 2:3:

teaching what is good, that they may encourage the young women…

to love their husbands

to love their children

to be sensible

pure

workers at home

kind

being subject to their own husbands

[so that] the word of God may not be dishonored.

Jest wiele rzeczy, których możemy uczyć młodsze kobiety, ale czy Bóg daje nam jakieś porady lub wskazówki, czego mamy uczyć? Bóg nie pozostawia tego naszym ulubionym tematom, naszym pasjom ani naszym preferencjom. Biblia wyraźnie podaje nam konkretny zarys. Ale zanim On daje nam Swoją listę, podsumowuje ją na samym początku: „Uczą tego, co dobre.” Następnie rozwija ten wstępny warunek za pomocą listy z Tytusa 2:3:

uczą tego, co dobre, niech uczą młodsze kobiety rozsądku...

jak mają kochać swoich mężów

kochać swoje dzieci

żeby były roztropne

czyste

żeby zajmowały się domem

były dobre

posłuszne swoim mężom

[aby] nie bluźniono słowu Bożemu.

Know – Live – Speak
Poznaj - Żyj - Mów

Whether or not you want your life to speak to others is not your choice. Our lives are our letters “known and read by all men.” I don’t know about you, but I want my life to show Jesus. People aren’t impressed with your Christian bumper sticker or fish on your car. They are not impressed with the cross you wear around your neck or the Bible you carry with you. They are looking at your life, your attitude and your love (or lack of love) for others. It is my prayer that these verses have brought conviction to your heart and that you will take the next step toward a life that whispers “Jesus.”

To change your life you will need to do these three things in this order:

  1. Know the Word of God.
  2. Live the Word of God.
  3. Speak the Word of God.

To, czy chcesz, aby twoje życie przemawiało do innych nie jest twoim wyborem. Nasze życie jest naszym listem „znanym i czytanym przez wszystkich ludzi.”. Nie wiem jak u ciebie, ale ja chcę aby moje życie pokazywało Jezusa. Ludzie nie są pod wrażeniem twojej chrześcijańskiej naklejki na zderzak ani symbolem ryby na twoim samochodzie. Nie zachwyca ich krzyżyk noszony na szyi ani Biblia, którą nosisz przy sobie. Oni patrzą na twoje życie, twoje nastawienie i twoją miłość (lub brak miłości) do innych. Modlę się, aby te wersety przyniosły przekonanie w twoje serce i że uczynisz następny krok w kierunku życia, które szepcze „Jezus.”

Aby zmienić swoje życie, musisz wykonać trzy następujące czynności w tej kolejności:

  1. Poznaj Słowo Boże.
  2. Żyj Słowem Bożym.
  3. Mów Słowo Boże.

Know It
Poznaj Je

Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.” 2 Tim. 2:15, KJV. Until you know something you cannot live it. If this is your first time through this workbook, you have seen how learning the truth has set you free in many areas where you were once bound. This is not the power of this workbook; it is the power of His Word.

Dear friend, you have already taken the first step toward a life that will encourage the younger women. By taking this course you have begun to study the Word of God as it relates to women and the issues women face. Most of us, if not all of us, built our houses on sinking sand. Our opinions and lifestyles were not a result of knowing what God thought; instead we ignorantly accumulated teachers that tickled our ears.

Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy.” 2 Tm. 2:15. Dopóki nie znasz czegoś, nie możesz żyć według tego. Jeśli po raz pierwszy czytasz tę książkę, zobaczyłaś, jak poznawanie prawdy uwolniło cię w wielu obszarach, w których kiedyś byłaś związana. To nie jest moc tej książki; to jest moc Jego Słowa.

Droga przyjaciółko, zrobiłaś już pierwszy krok w kierunku życia, które zachęci młodsze kobiety. Biorąc udział w tym kursie, zaczęłaś studiować Słowo Boże jak odnosi się do kobiet i problemów, z którymi się zmagają. Większość z nas, jeśli nie wszystkie, budowała nasze domy na piasku. Nasze opinie i styl życia nie wynikały ze zrozumienia co Bóg myśli; zamiast tego nieświadomie gromadziłyśmy nauczycieli, którzy łechtali nasze uszy.

But now we are all at the same place; we are all at the glorious point in our lives where we are open and searching for the truth. I know because you have sought after this workbook that is convicting and very difficult to swallow, especially in today’s world. We know that as we have renewed our minds on just a few of God’s principles that we were once ignorant of, we have seen tremendous changes in our lives. This motivates you and me to want more.

Ale teraz wszystkie jesteśmy w tym samym miejscu; wszystkie jesteśmy we wspaniałym punkcie naszego życia, w którym jesteśmy otwarte i szukamy prawdy. Wiem, ponieważ szukałaś tej książki, która jest uświadamiająca i bardzo trudna do przełknięcia, szczególnie w dzisiejszym świecie. Wiemy, że kiedy odnowiłyśmy nasze umysły na podstawie tylko kilku Bożych zasad, których kiedyś byłyśmy nieświadome, zauważyłyśmy ogromne zmiany w naszym życiu. To motywuje ciebie i mnie, aby chcieć więcej.

Once you know the truth, then you need to replace your old thoughts and old opinions with the truth. As you have been reading through this workbook, if you have been making those 3x5 cards as I have suggested, then you are well on your way to a new life that will change the lives of others.

Kiedy poznasz prawdę, wtedy musisz zastąpić swoje stare myśli i stare opinie prawdą. Tak jak czytałaś w tej książce, jeśli robisz kartki indeksowe 3x5 cali (7x12 cm), jak zasugerowałam, to jesteś na dobrej drodze do nowego życia, które zmieni życie innych.

“And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect.” Rom. 12:2. God’s way of changing us is simple and perfect. He tells us in this verse that by renewing our minds we will be transformed. On top of all that, we also prove, by our lives, what the true will of God is for a woman – that which is good, acceptable and perfect! Hallelujah!

„A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.” Rz. 12:2. Sposób, w jaki Bóg nas zmienia, jest prosty i doskonały. W tym wersecie mówi nam, że zostaniemy przemienione przez odnawianie naszego umysłu. Co więcej, poprzez nasze życie dowodzimy także, jaka jest prawdziwa wola Boża dla kobiety - co jest dobre, przyjemne i doskonałe! Alleluja!

How often have we TRIED to change ourselves? And every time we try we once again are defeated. Then we add more defeat to our lives as we try and change others, which has an even higher rate of failure. God’s ways are different. His ways are far above our ways and our reasoning.

Jak często to my PRÓBOWAŁYŚMY się zmienić? I za każdym razem, gdy próbujemy, znów jesteśmy pokonane. Następnie dodajemy więcej porażek do naszego życia, gdy próbujemy zmieniać innych, co ma jeszcze wyższy wskaźnik niepowodzeń. Boże drogi są inne. Jego drogi znacznie przewyższają nasze drogi i nasze rozumowanie.

Isa. 55:9 “For as the heavens are higher than the earth, so are My ways higher than your ways, and My thoughts than your thoughts.”

Iz. 55:9 ,,Ale jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi przewyższają wasze drogi, a moje myśli – wasze myśli.’’

Prov. 3:5 “Trust in the LORD with all your heart, and do not lean on your own understanding.”

Prz. 3:5 ,,Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie.’’

The only way for us to change ourselves is to renew, or make new, our minds. The only way to change others is to live with them in love that is patient, kind, etc. As I mentioned before, using the 3x5 card method works. I know because in my mind are hundreds of Scriptures that replaced my thoughts and the way I used to think. And without any effort on my part, my life started to change because of the Scriptures that I read over and over again. Many women who now have restored marriages have told me that this method changed their lives. In addition, many write to tell me that they have literally worn out their books, reading them over 50 times! Putting that much of God’s Word in your mind will undoubtedly result in a totally transformed life!

Jedynym sposobem, abyśmy się zmieniły same, jest odnowienie lub uczynienie nowymi naszych umysłów. Jedynym sposobem na zmianę innych, jest życie z nimi w miłości, która jest cierpliwa, życzliwa itd. Jak wspomniałam wcześniej, używanie metody kartek indeksowych 3x5 działa. Wiem, ponieważ w mojej głowie są setki wersetów, które zastąpiły moje myśli i sposób w jaki myślałam. I to bez żadnego wysiłku z mojej strony, moje życie zaczęło się zmieniać z powodu Pisma Świętego, które ciągle czytałam. Wiele kobiet, które teraz mają odbudowane małżeństwa, powiedziało mi, że ta metoda odmieniła ich życie. Ponadto, wiele pisze, że dosłownie zużyły swoje książki, czytając je ponad 50 razy! Wkładanie w twój umysł tak dużej ilości Słowa Bożego bez wątpienia zaowocuje całkowicie przemienionym życiem!

Live It
Żyj Nim

Once your mind is renewed by a particular principle, then your life will naturally begin to reflect the change. In addition, we must also be willing to make the changes necessary and not compromise the will of God that has come to reside in our minds. The changes will appear in the ways that we act and react to things, the priorities in our lives and even our desires or goals. All of these things will begin to reflect our newly renewed minds. However, if we try to hang onto our old habits or friendships that don’t fit in with our new minds, then we fall into the trap of double-mindedness.

Kiedy twój umysł zostanie odnowiony przez określoną zasadę, wtedy twoje życie naturalnie zacznie odzwierciedlać zmianę. Ponadto, musimy być także gotowe wprowadzić niezbędne zmiany i nie iść na kompromis względem woli Bożej, która zamieszkała w naszych umysłach. Zmiany pojawią się w sposobie w jaki postępujemy i reagujemy, w priorytetach w naszym życiu, a nawet w naszych pragnieniach i celach. Wszystkie te rzeczy zaczną odzwierciedlać nasze odnowione umysły. Jeśli jednak staramy się trzymać naszych starych nawyków lub przyjaźni, które nie pasują do naszych nowych umysłów, wtedy wpadamy w pułapkę dwulicowości.

James 1:6-8 “But let him ask in faith without any doubting, for the one who doubts is like the surf of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable in all his ways.”

Jakuba 1:6-8 ,,Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach.”

When we continue to associate with those who are now not like-minded or hold on to old habits, doubts enter our minds. We begin to doubt the validity of the principle. We must instead not hesitate to take our renewed mind to the next step by making the changes in our lives that we have been prompted to make by the Holy Spirit.

Kiedy nadal będziemy związane z tymi, którzy nie mają teraz podobnych poglądów lub trzymają się starych nawyków, pojawią się wątpliwości w naszym umyśle. Zaczniemy wątpić w ważność zasad. Zamiast tego nie powinnyśmy się wahać, aby wykonać następny krok w odnawianiu naszego umysłu, dokonując zmian w naszym życiu do których skłonił nas Duch Święty.

Unfortunately too many make the mistake of hesitating to obey the leading of the Holy Spirit by not making changes in our lives. It is in the midst of this hesitation that we find ourselves in the very dangerous state of double-mindedness. This unfortunate state is where, I believe, most Christians of today live. It is why they don’t receive abundant blessings from God and do not live His abundant life as He promised. God tells us that those who are double-minded should expect NOTHING from God. It all began with knowing the truth, but then failing to live the truth.

Niestety zbyt wiele osób popełnia błąd wahania się, by być posłusznym prowadzeniu Ducha Świętego przez niedokonywanie zmian w swoim życiu. Właśnie w tym wahaniu, znajdujemy się w bardzo niebezpiecznym stanie dwulicowości. Ten niefortunny stan jest miejscem, w którym jak wierzę, żyje większość dzisiejszych chrześcijan. Dlatego nie otrzymują obfitych błogosławieństw od Boga i nie żyją Jego obfitym życiem, które obiecał. Bóg mówi nam, że ci, którzy są dwulicowi, nie powinni oczekiwać NIC od Boga. Wszystko zaczęło się od poznania prawdy, ale potem braku życia według niej.

We see it often in our ministry. When someone finds out the truth about trusting God in a particular area of her life, through the renewing of her mind she comes under conviction. But because of fear, rebellion or apathy, she fails to line her life up with her conviction. Soon there is a pattern of failure and confusion follows: the “double-minded” man principle is activated.

Widzimy to często w naszej służbie. Kiedy ktoś odkrywa prawdę o zaufaniu Bogu w określonym obszarze swojego życia, poprzez odnowienie umysłu staje się przekonany. Ale z powodu strachu, buntu lub apatii nie udaje się dostosować życia według tych przekonań. Wkrótce pojawia się wzór porażki i następuje dezorientacja: tak uaktywnia się zasada „dwulicowości”.

At this point, many women want to ask me what they should do about their newfound convictions when their husband does not yet share these convictions. This is when the principles in “Won Without a Word” should be followed. If you are careful NOT to manipulate and have stopped trying to get your own way, and if you have shown your husband the gentle and quiet spirit that is willing and eager to follow his lead, then when a situation arises you will not only be able to share your newly found conviction with your husband, but because of the gentleness of your spirit, he will very likely want to act on your newly found conviction.

W tym momencie, wiele kobiet chce mnie zapytać, co powinny zrobić z nowo odkrytymi przekonaniami, kiedy ich mąż jeszcze ich nie podziela. Właśnie wtedy należy przestrzegać zasady zawartej w „Pozyskani bez słowa.” Jeśli jesteś ostrożna, aby NIE manipulować i przestałaś próbować iść własną drogą, i jeśli pokazałaś mężowi łagodnego i spokojnego ducha, który jest skłonny i chętny do podążania za jego prowadzeniem, to kiedy pojawi się okazja, nie tylko będziesz w stanie podzielić się nowo odkrytymi przekonaniami ze swoim mężem, ale z powodu łagodności twojego ducha najprawdopodobniej będzie chciał działać zgodnie z nimi.

If you are so radically and wonderfully changed in your attitude toward your husband, your husband, as was mentioned in the very beginning of this workbook, will want to get a copy of the men’s manual. This will put you in a perfect position for your entire family to be that “epistle read by all men.” Your positive influence can have a radical effect on the world around you when it is not only you who has changed, but your change has spilled over into the lives of your husband and your children. It happens all the time in my life and in our ministry – may it happen in your life!

Jeśli jesteś radykalnie i cudownie zmieniona w swoim nastawieniu do męża, twój mąż, jak wspomniano na początku tej książki, będzie chciał otrzymać kopię książki dla mężczyzn. To da ci doskonałą pozycję dla twojej całej rodziny, aby być tym „listem czytanym przez wszystkich ludzi.” Twój pozytywny wpływ może mieć radykalny efekt na otaczający cię świat, gdy nie tylko ty się zmieniłaś, ale twoja zmiana dotknęła życia twojego męża i twoich dzieci. To zdarza się cały czas w moim życiu i w naszej służbie - oby tak też się stało w twoim życiu!

Speak It
Mów Je

Once your mind is renewed and your life reflects your renewed mind, then God will begin your ministry to other women. One of the greatest needs of today is for women to minister to other women. There are many young women who are going into seminary to become lady preachers. Personally, I am not interested in what they have to say. I am interested in a woman who has lived the life I have been called to live (as a wife, mother and homemaker) and has come through it victoriously. I don’t want someone to point the way; I want them to have built a bridge over the deep rivers and valleys they have personally crossed.

Kiedy twój umysł zostanie odnowiony, a twoje życie będzie odzwierciedlać twój odnowiony umysł, Bóg rozpocznie twoją służbę wobec innych kobiet. Jedną z największych dzisiejszych potrzeb u kobiet jest służenie innym kobietom. Jest wiele młodych kobiet, które idą do seminarium, aby zostać kaznodziejkami. Osobiście, nie jestem zainteresowana tym, co mają do powiedzenia. Interesuje mnie kobieta, która żyła życiem do którego zostałam powołana (jako żona, matka i gospodyni domowa) i przeszła przez to zwycięsko. Nie chcę, żeby ktoś wskazywał drogę; Chcę, żeby zbudowała most nad głębokimi rzekami i dolinami, które osobiście przekroczyła.

When I had to face caring for my father who was dying, I looked to an older woman who had cared for her bedridden mother. I knew she knew what I was feeling and the hardship that I was facing. Knowing she had done it and had not only survived but was greater for the experience gave me the fortitude and example to accomplish this difficult task. I cannot tell you how many times her example helped me to go on, not only to make it through caring for my father, but then again when I was caring for my dying mother. There are very few who will live a radically different life, a life that whispers, “Jesus.” But those who do are the ones who change the course of the world and never really know it.

Kiedy musiałam stawić czoła opiece nad umierającym ojcem, zwróciłam się do na starszej kobiety, która troszczyła się o swoją przykutą do łóżka matkę. Wiedziałem, że ona wie, co czuję i z jakimi trudnościami się zmagam. Świadomość, że to zrobiła i nie tylko przeżyła, ale była lepsza przez to doświadczenie, dało mi hart ducha i przykład do wykonania tego trudnego zadania. Nie potrafię powiedzieć, ile razy jej przykład pomógł mi iść naprzód, nie tylko żeby poradzić sobie z opieką nad moim ojcem, ale także wtedy, gdy opiekowałam się umierającą matką. Bardzo niewielu będzie żyło radykalnie innym życiem, życie które szepcze: „Jezus.” Ale ci, którzy to robią, zmieniają bieg świata i nigdy tak naprawdę tego nie wiedzą.

God will begin your ministry, most likely, in the confines of your family, friends, church and community. Later, if you continue to grow, God will expand your territory. Who would have ever dreamed that the Lord could take a heartbroken person like myself and allow me to minister around the world? Certainly not me!

2Chr. 16:9 “For the eyes of the LORD move to and fro throughout the earth that He may strongly support those whose heart is completely His.”

Najprawdopodobniej Bóg rozpocznie twoją służbę w granicach twojej rodziny, przyjaciół, kościoła i wspólnoty. Później, jeśli nadal będziesz się rozwijać, Bóg rozszerzy twoje terytorium. Kto by kiedykolwiek marzył, że Pan może wziąć osobę ze złamanym sercem jak ja i pozwolić mi służyć na całym świecie? Na pewno nie ja!

2 Krn:16:9 ,,Oczy PANA przebiegają bowiem całą ziemię, aby pokazywał on swoją moc dla tych, których serce jest doskonałe wobec niego.”

God is looking for you. He wants to use you. Just one person like yourself can change thousands of lives if you just search for the truth, get outside your area of comfort, allow the convictions to change you and begin to line your life up with your newly found principles. God will do the rest.

Bóg cię szuka. On chce cię użyć. Tylko jedna osoba, taka jak ty, może zmienić tysiące istnień, jeśli po prostu szukasz prawdy, wyjdź poza twój obszar komfortu, pozwól, aby przekonania cię zmieniły i zacznij dostosowywać swoje życie do nowo odkrytych zasad. Bóg zrobi resztę.

I don’t know about you, but I want God to ask the devil to consider me like he considered Job. I want God to take this frightened woman who is hiding behind this computer and make her a “mighty warrior” like Gideon. I want to have such faith that I could be like Abraham and be a friend of God’s. I want to be after God’s own heart like David and walk with God like Enoch had the pleasure of doing. I want to have the wisdom of Solomon to minister to the women of this world. I want to be a leader like Moses to deliver God’s people from the bondage of the world and lead them through the wilderness to the Promised Land. I want my life to be so pleasing to God that because of me my children will be blessed like David’s children and lineage.

You may say “impossible,” but I know it is possible. God said it and I believe it. “Jesus said, ‘With men it is impossible, but not with God; for all things are possible with God.’” Mark 10:27.

Nie wiem jak ty, ale ja chcę, aby Bóg poprosił diabła, aby zważył na mnie tak, jak na Hioba. Chcę, żeby Bóg zabrał tę przerażoną kobietę, która ukrywa się za tym komputerem i uczynił z niej „potężnego wojownika”, takiego jak Gideon. Chcę mieć taką wiarę, że mogłabym być jak Abraham i być przyjacielem Boga. Chcę podążać za Bożym sercem jak Dawid i kroczyć z Bogiem, jak Henoch miał przyjemność robić. Chcę mieć mądrość Salomona, aby służyć kobietom tego świata. Chcę być liderem takim jak Mojżesz, aby uwolnić lud Boży z niewoli świata i poprowadzić go przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Chcę, aby moje życie było tak miłe Bogu, że przeze mnie moje dzieci będą błogosławione, jak dzieci Dawida i jego rodowód.

Możesz powiedzieć „niemożliwe”, ale wiem, że jest to możliwe. Bóg to powiedział i ja w to wierzę. Jezus powiedział: „U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga bowiem wszystko jest możliwe.” Marka 10:27.

Fruits!
Owoce!

Matt. 7:16 “You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes, nor figs from thistles, are they?”  Matt. 7:20 “So then, you will know them by their fruits.”

Mt. 7:16 ,,Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?” Mt 7:20 ,,Tak więc po ich owocach poznacie ich.

How do the younger women find you? They find you by your fruits! When women look to me for personal help in training their children, I tell them to look for the ladies in their church who have well behaved children. They are there, yet sometimes they are hard to find. These are the children who often sit in church with their parents rather than going to children’s church, but you may not notice them because they are not disruptive. You don’t notice them because they are not running around with the other children up and down the aisles. But when you find them, you know it.

Jak znajdą cię młodsze kobiety? Znajdą cię po twoich owocach! Kiedy kobiety zwracają się do mnie o osobistą pomoc w wychowaniu swoich dzieci, mówię im, aby szukały w swoim kościele kobiet, które mają dobrze wychowane dzieci. Są tam, ale czasami trudno je znaleźć. To są dzieci, które często siedzą w kościele z rodzicami, zamiast chodzić do szkółki niedzielnej, ale możesz ich nie zauważyć, ponieważ nie przeszkadzają. Nie zauważasz ich, ponieważ nie biegają z innymi dziećmi wzdłuż przejść. Ale kiedy je znajdziesz, będziesz wiedzieć.

Though I totally messed up in my marriage because of my ignorance of the principles of marriage, I did a bit better with my parenting and now I’ve got a LOT of fruits. We are continually praised for our children and for their behavior. These are my fruits in the area of children.

Chociaż totalnie zawiodłam w swoim małżeństwie z powodu mojej nieznajomości zasad małżeństwa, trochę lepiej poradziłem sobie z rodzicielstwem i teraz mam DUŻO owoców. Jesteśmy nieustannie chwaleni za nasze dzieci i ich zachowanie. To są moje owoce w obszarze dzieci.

Young women need to see a happy woman for them to WANT what she has. This is a powerful evangelism tool. My older sister who just recently became a powerful, on-fire Christian told me that I was the greatest influence that led her to the Lord. She said quite frankly, “I wanted what you had!” She said she saw my children, my life and the blessings I lived in and said, “Why not me!” Then as I talked to her she realized Who was at the center of my life and Who was the giver of these blessings. This is evangelism!

Młode kobiety muszą zobaczyć szczęśliwą kobietę, aby CHCIEĆ tego, co ma. To potężne narzędzie ewangelizacji. Moja starsza siostra, która niedawno stała się silną chrześcijanką z zapałem, powiedziała mi, że miałam największy wpływ, który doprowadził ją do Pana. Powiedziała całkiem szczerze: „Chciałam tego, co ty miałaś!” Powiedziała, że widziała moje dzieci, moje życie i błogosławieństwa, w których żyłam, i powiedziała: „Dlaczego nie ja!” Potem, kiedy z nią rozmawiałam, uświadomiła sobie, Kto był w centrum mojego życia i Kto był dawcą tych błogosławieństw. To jest ewangelizacja!

So many women talk and lecture to their family members until they are blue in the face, and are puzzled why they don’t want to accept the Lord or any of our counsel. But if we are unhappy, miserable in our marriage, keep a dirty house, and act frazzled and unnerved most of the time, who would want what we have to offer? However, if you can live a life, not FREE from trials, but rather with the blessings that follow a woman who praises the Lord in the midst of those trials, that’s a life worth wanting.

Tak wiele kobiet mówi i wykłada członkom swoich rodzin, aż stają się sini na twarzy i są zdziwieni, dlaczego nie chcą przyjąć Pana ani żadnej z naszych rad. Ale jeśli jesteśmy nieszczęśliwe, nieszczęśliwe w naszym małżeństwie, mamy brudny dom i przez większość czasu jesteśmy wyczerpane i zdenerwowane, kto chciałby tego, co mamy do zaoferowania? Jeśli jednak możesz żyć życiem, nie WOLNYM od prób, ale raczej z błogosławieństwami, które towarzyszą kobiecie, która wielbi Pana pośród tych prób, to jest to życie warte chcenia.

It doesn’t happen overnight. It is a process. Personally, I began looking like a complete NUT, a moron, a fool – but I turned out to be a “fool for the Lord!” God in His infinite wisdom “has chosen the foolish things of the world to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong.” 1Cor. 1:27.

To nie dzieje się z dnia na dzień. To jest proces. Osobiście zacząłem wyglądać jak kompletnie SZALONA, kretynka, głupiec - ale okazałam się „głupcem dla Pana!” Bóg w swojej nieskończonej mądrości „wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych.” 1Kor. 1:27

I stopped debating or trying to make them understand why I did what I did. They confronted us on the number of children we were continuing to have, the way we disciplined them, our decision to teach our children at home rather than sending them to school, my “standing by my man” who was in adultery, and our non-dating practices for our teens who are now in their twenties. But it didn’t take long for me to see that I was not going to convince them or anyone else by what I said; I had to live it long enough to produce fruits.

Przestałam debatować lub próbować sprawić, by zrozumieli, dlaczego zrobiłam to, co zrobiłam. Skonfrontowali nas odnośnie liczby dzieci, które kontynuowaliśmy mieć, sposobem, w jaki je dyscyplinowaliśmy, naszą decyzją, aby uczyć nasze dzieci w domu zamiast posyłać je do szkoły, moim „staniem przy moim mężu”, który był w cudzołóstwie i naszą zasadą nie randkowania dla naszych nastolatków, którzy są teraz po dwudziestce. Ale nie zajęło mi to dużo czasu, zanim zrozumiałam, że nie zdołam ich przekonać ani nikogo innego tym, co mówiłam; Musiałam żyć według tego wystarczająco długo, aby wydać owoce.

Jer. 17:7-8 “Blessed is the man who trusts in the LORD and whose trust is the LORD. For he will be like a tree planted by the water, that extends its roots by a stream and will not fear when the heat comes; but its leaves will be green, and it will not be anxious in a year of drought nor cease to yield fruit.”

Jr. 17:7-8 ,,Błogosławiony człowiek, który ufa PANU, a którego nadzieją jest PAN. Będzie bowiem jak drzewo zasadzone nad wodami, które swoje korzenie zapuszcza nad strumieniem i nie zauważa, gdy upał przychodzi, ale jego liść pozostaje zielony. W roku suszy nie troszczy się i nie przestaje przynosić owocu.

I love the way that verse reads: “who trusts in the LORD and whose trust IS the LORD.” If your trust is in Him and in His Word and in His promises, then I promise you that in the end you will not be ashamed.

Uwielbiam to co znajduje się w tym wersecie: „który ufa PANU, a którego nadzieją JEST PAN.” Jeśli pokładasz swoją ufność w Nim i Jego Słowie i Jego obietnicach, to obiecuję ci, że na końcu nie będziesz zawstydzona.

Fulfilling Your Call
Wypełnianie Twojego Powołania

When my fourth child was born I was in my early thirties. This child, a girl, would forever change my life. I knew that someday she would look to me and emulate me as she grew to womanhood. I knew I needed help. When I discovered the passage in Titus 2 about the “older women teaching the younger women” I went to my pastor and asked him where I might find an “older woman” to teach me. His reply was simply, “I don’t know.” If a woman came to your pastor, today, and asked the same question, what would be his response?

Kiedy urodziło się moje czwarte dziecko, miałam trzydzieści kilka lat. To dziecko, dziewczynka, na zawsze zmieniło moje życie. Wiedziałam, że pewnego dnia spojrzy na mnie i będzie naśladować mnie dorastając jako kobieta. Wiedziałam, że potrzebuję pomocy. Kiedy odkryłam fragment Tytusa 2 o „starszych kobietach uczących młodsze kobiety”, poszłam do mojego pastora i zapytałam go, gdzie mogłabym znaleźć „starszą kobietę”, która by mnie nauczyła. Jego odpowiedź była prosta: „Nie wiem”. Gdyby jakaś kobieta przyszła dziś do twojego pastora i zadała to samo pytanie, jaka byłaby jego odpowiedź?

Unfortunately, most young women don’t even know that the Bible tells them where they are to get help, and even if they did, would they find you? It has been my heart since that day my house fell to be an older woman who helps younger women prevent their houses from falling. I made so many mistakes that could have been avoided had I just had a godly woman willing to show me what the Bible said and to love me enough to tell me when I was making a fatal mistake, as with my contentiousness, which resulted in my marriage being destroyed. And now to complicate matters, most young women don’t want to listen to anyone about anything. They seek out “experts” in child training rather than the woman who has the well behaved children. They listen to talk shows to get “advice” from other foolish, arrogant woman who are in the world and follow that fatal advice with their husbands.

Niestety, większość młodych kobiet nawet nie wie, że Biblia mówi im, gdzie mają uzyskać pomoc, a nawet gdyby tak było, czy znalazłyby ciebie? To było moje serce od tego dnia, gdy mój dom zawalił się, żeby stać się starszą kobietą, która pomaga młodszym kobietom zapobiegać zawaleniu się ich domów. Popełniłam tyle błędów, których można by było uniknąć, gdybym miała pobożną kobietę, która byłaby gotowa pokazać mi, co mówi Biblia i kochać mnie na tyle, by powiedzieć mi, kiedy popełniałam fatalny błąd, jak w przypadku mojej kłótliwości, która skutkowała zniszczeniem mojego małżeństwa. A teraz, żeby skomplikować sprawy, większość młodych kobiet nie chce słuchać nikogo o czymkolwiek. Poszukują „ekspertów” w wychowywaniu dzieci, a nie kobiet, które mają dobrze wychowane dzieci. Słuchają programów telewizyjnych, aby uzyskać „radę” od innych głupich, aroganckich kobiet, które są w świecie i podążają za tą fatalną radą ze swoimi mężami.

This workbook, I feel, is just one of the ways that the Lord has given me “the desires of my heart.” My ministry, for the most part, is spent helping desperate women who have just found out that their husband has been sleeping with their best friend, has moved in with her or has just filed for a divorce. My heart for YEARS has been to be able to somehow prevent the pain and heartache that I had to endure. Rather than waiting for the problem to arise, let us all fulfill the call on our lives as the “older woman” and invite women we know to study A Wise Woman.

Wydaje mi się, że ta książka jest tylko jednym ze sposobów, jakie Pan mi dał „pragnienia mego serca”. Moja służba w większości poświęcona jest pomocy zdesperowanym kobietom, które właśnie dowiedziały się, że ich mąż sypia z ich najlepszą przyjaciółką, wprowadził się do niej lub właśnie złożył wniosek o rozwód. W moim sercu od LAT było, aby być w stanie jakoś zapobiec bólowi i utrapieniu serca, które musiałam znosić. Zamiast czekać na pojawienie się problemu, wypełnijmy powołanie dla naszego życia jako „starsza kobieta” i zaprośmy kobiety, które znamy, do studiowania Mądrej kobiety.

Most groups are born when just two like-minded friends get together to go through the workbook. Then, lo and behold, they meet someone who would benefit from the information and they invite her for the next time through. Their group grows by word of mouth and the fruits are incredible: women are getting saved, marriages are being restored, and women are leaving the workplace to care for their little ones. Soon they find that they are older women MINISTERING to the real needs of the women in their church, neighborhood and circle of friends.

Większość grup rodzi się, gdy tylko dwoje podobnie myślących przyjaciół zbiera się razem, aby przejść przez książkę. Następnie spotykają kogoś, kto mógłby skorzystać z tych informacji i zapraszają ją na następny raz. Ich grupa rośnie przez polecenie, a owoce są niesamowite: kobiety zostają zbawione, małżeństwa są odbudowane, a kobiety opuszczają miejsca pracy, aby opiekować się swoimi pociechami. Wkrótce odkrywają, że są starszymi kobietami SŁUŻĄCYMI prawdziwym potrzebom kobiet w swoim kościele, sąsiedztwie i kręgu przyjaciół.

God’s way often doesn’t happen through a board of directors or a vote. His way begins with women, like you and maybe your friend, who want more of God in their lives. They want their lives to be different and they stumble on A Wise Woman, which they find different than anything they’ve ever read or heard. Its message is tough to swallow, but soon after a “peace” sets in. They are forever changed by the power of God and by the principles and promises of His Word.

Boża droga często nie odbywa się poprzez radę dyrektorów lub głosowanie. Jego droga zaczyna się od kobiet takich jak ty i może twoja przyjaciółka, które chcą więcej Boga w swoim życiu. Chcą, aby ich życie było inne i natrafiają na Mądrą Kobietę, którą uważają za inną niż wszystko, co kiedykolwiek przeczytały lub usłyszały. Jej przesłanie jest trudne do przełknięcia, ale wkrótce po tym nastaje „pokój”. Zostają na zawsze przemienione mocą Boga oraz zasadami i obietnicami Jego Słowa.

Has God placed a burden on your heart for the women in your life, church and community? Then I would urge you to begin praying about opening your home to the women the Lord will send you. If you have a VCR and a coffee pot, then you are ready to begin to change the world around you. This may be just the first step in your ministry to reach women with the gospel and to heal the brokenhearted in the church. Will you fulfill the call the Lord has on your life?

Czy Bóg położył ciężar na twoje serce względem kobiet w twoim życiu, kościele i wspólnocie? W takim razie namawiam cię, abyś zaczęła się modlić o otwarcie domu dla kobiet, które Pan ci przyśle. Jeśli masz magnetowid i dzbanek do kawy, jesteś gotowa, aby zacząć zmieniać świat wokół siebie. To może być tylko pierwszy krok w twojej służbie, aby dotrzeć do kobiet z ewangelią i uleczyć złamane serca w kościele. Czy wypełnisz powołanie, które Pan ma dla twojego życia?

I Shall Not Be Ashamed
Nie Doznam Wstydu

God promises that if we look to Him, if we trust Him, if we follow His commandment about how to live and set our faces like flint, not allowing criticism and controversy to cause us to compromise what we know is true, then we, too, will not be ashamed.

Bóg obiecuje, że jeśli spojrzymy na Niego, jeśli Mu zaufamy, jeśli będziemy przestrzegać Jego przykazań jak żyć i mieć twarze jak krzemień, nie pozwalając, by krytyka i kontrowersje skłoniły nas do pójścia na kompromis w tym co wiemy, że jest prawdą, to my także nie będzie zawstydzone.

Ps. 34:5 “They looked to Him and were radiant, and their faces shall never be ashamed.”

Ps. 119:6 “Then I shall not be ashamed when I look upon all Thy commandments.”

Ps. 127:5 “How blessed is the man whose quiver is full of them [children]; they shall not be ashamed, when they speak with their enemies in the gate.”

Isa. 50:7 “For the Lord GOD helps Me, therefore, I am not disgraced; therefore, I have set My face like flint, and I know that I shall not be ashamed.”

Ps. 34:5 ,,Spojrzeli na niego i rozpromienili się, a ich oblicza nie doznały wstydu.

Ps. 119:6 ,,Wtedy nie doznam wstydu, gdy będę zważał na wszystkie twoje przykazania.”

Ps. 127:5 ,,Błogosławiony mąż, który napełnił nimi swój kołczan [dzieci]; nie doznają wstydu, gdy się w bramie będą rozprawiać z nieprzyjaciółmi.”

It’s not an easy road being a powerful Christian woman today and following the teachings of the Lord and His Word, but it is rewarding. It’s not about living a “religious” life. Being religious does more to run people off from God than to win them to Him. It’s living a fruit-bearing life that comes from a renewed mind followed by a life of dying to self. It’s a life that shows through by the way you radiate the love of the Lord and exhibit the fruits of a life devoted to loving Him. It’s about living the gospel, not just in word but in deed. “For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek.” Rom. 1:16. Will you join me?

Nie jest to łatwa droga, aby być dzisiaj mocną chrześcijanką i podążać za naukami Pana i Jego Słowa, ale jest to satysfakcjonujące. Nie chodzi o życie „religijne”. Bycie religijnym bardziej przyczynia się do oddalenia ludzi od Boga, niż do pozyskania ich dla Niego. To życie przynoszące owoce, które pochodzi z odnowionego umysłu, następnie życia w uśmiercaniu siebie. To życie, które przejawia się poprzez sposób, w jaki promieniujesz miłością Pana i ukazujesz owocne życie poświęcone kochaniu Go. Chodzi o życie zgodnie z ewangelią, nie tylko słowem, ale i czynem. „Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka.” Rz. 1:16. Dołączysz do mnie?

“Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord,

or of me His prisoner;

but join with me in suffering for the gospel

according to the power of God…”

2Timothy 1:8

,,Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie,

jego więźnia,

lecz weź udział w cierpieniach dla ewangelii

według mocy Boga…”

2 Tymoteusza 1:8

May Your Life Encourage and Teach the Younger Women!
Niech Twoje Życie Zachęca i Uczy Młodsze Kobiety!

Personal commitment: To make my life a living epistle that will glorify God. “Based on what I have learned from God's Word, I commit to learning, living and speaking the truth to the younger women in my life. I will begin at home and move out from there as the Lord leads.”

Osobiste zobowiązanie: Uczynić moje życie żywym listem, który będzie chwalił Boga. „Opierając się na tym, czego nauczyłam się ze Słowa Bożego, zobowiązuję się uczyć, żyć i mówić prawdę młodszym kobietom w moim życiu. Zacznę od domu i przejdę dalej, jak poprowadzi Pan.”

Jeśli jesteś gotowa, aby zobowiązać się BOGU, że ukończysz ten kurs, KLIKAJĄC TUTAJ wyraziłaś zgodę i jesteś gotowa do udokumentowania tego następnego kroku na drodze Podróży Odbudowy w swoim formularzu „Mój Dziennik”. Nie spiesz się, usiądź, weź kawę lub herbatę i wylej swoje serce do twojego Dziennika.

„Podobnie starsze kobiety... uczą tego, co dobre. Niech UCZĄ młodsze kobiety…” (Tytusa 2:3) będziesz miała okazję przemówić do młodszych kobiet, które są jeszcze singielkami, w ramach swojej służby.