Rozdział 2 ,,Twoja Pierwsza Miłość”

 ,,Ale mam nieco przeciw tobie –
że porzuciłeś twoją pierwszą miłość.“
Księga Objawienia 2:4

Have you left your first love? Who is your first love? Is your baby, your child, or your husband your first love? Who is really first in your life? “He who loves father or mother more than Me is not worthy of Me; and he who loves son or daughter more than Me is not worthy of Me.” Matt. 10:37. The Scripture in Revelation says: “But I have this against you, that you have left your first love.” Rev. 2:4.

Czy porzuciłaś swoją pierwszą miłość? Kto jest twoją pierwszą miłością? Czy twój noworodek, twoje dziecko czy twój mąż są twoją pierwszą miłością? Kto jest naprawdę pierwszy w twoim życiu? ,,Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny.” Ew. Mt. 10:37. Pismo Święte w Księdze Objawienia mówi: ,,Ale mam nieco przeciw tobie – że porzuciłeś twoją pierwszą miłość.“ Ks. Obj. 2:4.

Dirty rags. Ask yourself these questions. Are the things that you put first of eternal value? Will what you do today help to increase His kingdom? Do you seek after His righteousness? Remember, our righteousness is like dirty rags. (Is. 64:6)

Szata splugawiona. Zadaj sobie te pytania. Czy rzeczy, które stawiasz na pierwszym miejscu mają wieczną wartość? Czy to co dzisiaj robisz pomoże zwiększyć Jego królestwo? Czy szukasz Jego sprawiedliwości? Pamiętaj, nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. (Iz. 64: 6)

What is our Lord saying to us? He is saying that any time we put someone or something ahead of our love for or our relationship with Him, we are not worthy of His love.

Co mówi nam nasz Pan? Mówi, że za każdym razem gdy stawiamy kogoś lub coś przed naszą miłością do Niego lub naszą relacją z Nim, nie jesteśmy godni Jego miłości.

Seek first. We are to put Him first in our priorities; first in our day and first in our heart. “But seek first His kingdom and His righteousness; and all these things shall be added unto you.” Matt. 6:33.

Szukajcie najpierw. Mamy postawić Go na pierwszym miejscu w naszych priorytetach; pierwszym w naszym dniu i pierwszym w naszych sercach. ,,Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane.” Ew.Mt. 6:33.

What happens when you put someone ahead of the Lord? What does He do to draw you back to Him? Some of us put our husbands first, and the Lord took our husbands from us! “Thou hast removed my acquaintances far from me; Thou hast made me an object of loathing to them. Thou has removed lover and friend far from me; My acquaintances are in darkness.” Ps. 8:18-88.

Co się stanie, gdy postawisz kogoś przed Panem? Co robi, aby cię z powrotem przyciągnąć do Niego? Niektóre z nas stawiały naszych mężów na pierwszym miejscu, więc Pan zabrał nam naszych mężów! ,,Oddaliłeś ode mnie moich znajomych, uczyniłeś mnie dla nich ohydą; Oddaliłeś ode mnie przyjaciela i towarzysza, a moich znajomych – w ciemności.” Ps. 88:8, 18.

Does this mean we are not to care for our husband's needs? Are we to have the attitude that “we serve the Lord, not you”? God has a perfect balance that He teaches in the following Scriptures: “Wives, be subject unto your own husbands, as unto the Lord.” Eph. 5:22.  And also, “Wives, be subject to your own husbands, as is fitting to the Lord.” Col. 3:18. We submit to our husbands because we love the Lord. Many times our husbands may not be deserving of our devoted submission; nevertheless, our Lord always deserves submission to His Word!

Czy to oznacza, że nie musimy dbać o potrzeby naszego męża? Czy mamy mieć postawę, że „służymy Panu, a nie tobie”? Bóg ma doskonałą równowagę, której naucza w następujących wersetach: ,,Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu.” Ef. 5:22. A także: ,,Żony, bądźcie poddane swym mężom, jak przystoi w Panu.” Kol. 3:18. Poddajemy się naszym mężom, ponieważ kochamy Pana. Wiele razy nasi mężowie mogą nie zasługiwać na nasze oddanie; niemniej jednak, nasz Pan zawsze zasługuje na poddanie się Jego Słowu!

That the Word of God may not be blasphemed. The Lord even gives us a warning that not obeying or not honoring our husbands will dishonor, even blaspheme, the Lord and His Word! The balance is to honor the Lord by obeying and being submissive to our own husbands. “…being subject to their own husbands, that the Word of God may not be dishonored.” Titus 2:5. “…being subject to their own husbands, that the Word of God may not be blasphemed.” Titus 2:5 KJV.

Aby nie bluźniono słowu Bożemu. Pan daje nam nawet ostrzeżenie, że nieprzestrzeganie lub nie szanowanie naszych mężów będzie hańbą, a nawet bluźnierstwem dla Pana i Jego Słowa! Równowaga polega na czczeniu Pana poprzez posłuszeństwo i bycie poddaną wobec naszych mężów. ,,...były posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono słowu Bożemu.” Tyt 2: 5.

Pleasing to the Lord. We are to try to please the Lord, rather than trying to please our husbands; then the Lord will cause us to have favor with our husbands.  “When a man’s ways are pleasing to the Lord, He makes even his enemies to be at peace with him.” Prov. 16:7. “Charm is deceitful and beauty is vain, but a woman who fears the Lord, she shall be praised.” Prov. 31:30. “Delight yourself in the Lord; and He will give you the desires of your heart.” Ps. 37:4.

Podobają się Panu. Mamy starać się podobać Panu, niż starać się zadowolić naszych mężów; wtedy Pan sprawi, że będziemy mieć łaskę u naszych mężów. ,,Gdy drogi człowieka podobają się PANU, to godzi z nim nawet jego nieprzyjaciół.” Prz.16:7. ,,Wdzięk jest zwodniczy i piękność próżna, lecz kobieta, która się boi PANA, jest godna pochwały.” Prz. 31:30. ,,Rozkoszuj się PANEM, a on spełni pragnienia twego serca.” Ps. 37:4.

Obedience Rather Than Sacrifice
Posłuszeństwo zamiast ofiary

To obey is better than sacrifice. “Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. For rebellion is as the sin of divination, and insubordination is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the Word of the Lord, He has also rejected you….” 1Sam. 15:22-23. “To do righteousness and justice is desired by the Lord rather than sacrifice.” Prov. 21:3.

Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. ,,Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, lepiej jest słuchać, niż ofiarowywać tłuszcz baranów. Bunt bowiem jest jak grzech czarów, a upór jest jak nieprawość i bałwochwalstwo. Ponieważ odrzuciłeś słowo PANA, on także odrzucił cię…” 1Sm. 15: 22–23. ,,Czynienie sprawiedliwości i sądu bardziej się podobają PANU niż ofiara.” Prz. 21:3.

Testimony: I have seen many women who are “martyrs” and I was always afraid that I would become one. Since I didn't know why or how other women had become that way, it was possible that I, too, would fall into the same trap. And I did. But now I have found the answer - we didn't obey, we sacrificed!

Świadectwo: Widziałam wiele kobiet, które są „męczennicami” i zawsze obawiałam się, że stanę się jedną z nich. Ponieważ nie wiedziałem dlaczego i jak inne kobiety stały się takie, było możliwe, że ja również wpadnę w tę samą pułapkę. I wpadłam. Ale teraz znalazłam odpowiedź - nie byłyśmy posłuszne, poświęcałyśmy się!

My husband would tell me to “take it easy,” “rest,” or “leave it until tomorrow,” but I wouldn't do it! That's rebellion! I would justify it by saying: “He doesn't know how much work I have to do,” or “He doesn't realize what it takes to run this house, or take care of all these children,” or “How can I take a nap? Who will watch the children when I am asleep?”

Mój mąż mówił mi: „uspokój się”, „odpocznij” lub „zostaw to do jutra”, ale nie robiłam tego! To bunt! Uzasadniałam to stwierdzeniem: „On nie wie ile pracy mam do zrobienia”, lub „On nie zdaje sobie sprawy czego potrzeba żeby prowadzić ten dom lub zajmować się wszystkimi tymi dziećmi”, albo „Jak mogę wziąć drzemkę? Kto będzie obserwował dzieci, kiedy śpię?”

I was right: he didn't know - but God knew! And He is my protection and my children's protection. And God in His sovereignty has placed your husband over you for your protection. God has placed our husbands over us for our physical protection, our emotional protection and our spiritual protection, “For there is no authority except from God, and those which exist are established by God. For rulers are not a cause of fear… it is a minister of God to you for good.” Rom. 13:1-4. (See lesson 8, “Wives, Be Subject,” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6. And for more information on your husband as your spiritual protector, see lesson 9, “Helper Suitable” under the section “Who Should Be the Spiritual Leader?” and don't miss the testimony!) Sacrifice, instead of obedience, made me a martyr!

Miałam rację: nie wiedział - ale Bóg wiedział! I On jest moją ochroną i ochroną moich dzieci. Więc Bóg w swojej suwerenności postawił twojego męża nad tobą dla twojej ochrony. Bóg postawił nad nami naszych mężów dla naszej ochrony fizycznej, ochrony emocjonalnej i ochrony duchowej, ,,Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. Przełożeni bowiem nie są postrachem...jest bowiem sługą Boga dla twojego dobra.” Rz. 13:1-4. (Zobacz lekcję 8, „Żony, Bądźcie Poddane”, bo ,,Mój lud ginie z braku poznania; a ponieważ ty odrzuciłeś poznanie...” Ozeasza 4:6. Aby uzyskać więcej informacji na temat twojego męża jako twojego duchowego opiekuna, zobacz lekcję 9, „Odpowiednia Pomoc” w części „Kto Powinien Być Duchowym Liderem?” i nie przegap świadectwa!) Ofiara zamiast posłuszeństwa uczyniła mnie męczennicą!

Your outward appearance. Many women wear a head covering, skirts only, or other modest clothing, but they are rebellious in their hearts. Even if your outward appearance deceives others into thinking you're submissive, the Lord knows your heart! “Do not look at his appearance…because I have rejected him; for God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.” 1Sam. 16:7. Our ministry just received a phone call from a woman who was dogmatic about women wearing modest clothing (she even home schooled her children). However, she was committing adultery with a married man. “The heart is more deceitful than all else and is desperately sick; who can understand it?” Jer. 17:9.

Co jest przed oczami. Wiele kobiet nosi nakrycia głowy, jedynie spódnice lub inne skromne ubrania, ale są buntownicze w swoich sercach. Nawet jeśli twój wygląd zewnętrzny zwiedzie innych do myślenia, że jesteś uległa, Pan zna twoje serce! ,,Nie patrz na jego urodę... , gdyż go odrzuciłem. PAN bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale PAN patrzy na serce.” 1 Sm. 16:7. Nasza służba właśnie otrzymała telefon od kobiety, która była dogmatyczna na temat kobiet ubranych w skromne ubrania (nawet uczyła w domu swoje dzieci). Jednak popełniała cudzołóstwo z żonatym mężczyzną. ,,Najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać?” Jr. 17: 9.

There is a story of a little boy whose father continued to ask him to “sit down.” Finally the little boy did sit down and the father smiled. But the boy quickly exclaimed, “I may be sitting down on the outside, but on the inside – I'm standing up!” Many times we are standing up on the inside. Many times after we do the right thing and go along with our husband's plan we exclaim, “but I don't agree!” Sometimes it's our attitude that tells him that we don't agree. This, ladies, is rebellion.

Jest pewna historia o małym chłopcu, którego ojciec stale prosił, by „usiadł”. W końcu mały chłopiec usiadł i ojciec uśmiechnął się. Ale chłopiec szybko wykrzyknął: „Mogę siedzieć na zewnątrz, ale w środku - stoję!” Wiele razy stoimy w środku. Wiele razy po tym, jak postępujemy właściwie i postępujemy zgodnie z planem męża, wykrzykujemy: „ale ja się nie zgadzam!” Czasami to nasze nastawienie mówi mu, że się nie zgadzamy. To też jest bunt.

We will reap what we have sown. If you were a rebel with your parents before you were married, you probably married a rebel. (Rebels, as Bill Gothard says, “seek out their own kind.” I guess it is God's way of making sure you are equally yoked!) And maybe your husband has become worse since you married him. Maybe he rebels against all sound wisdom. Maybe he has taken the rebellion as far as to rebel against his commitment to be faithful to you, as is the case with those who are standing in faith for their marriages to be restored.

Zbierzemy to, co zasialiśmy. Jeśli byłaś buntowniczką ze swoimi rodzicami niczym wyszłaś za mąż, prawdopodobnie poślubiłaś buntownika. (Buntownicy, jak mówi Bill Gothard, „szukają własnego rodzaju”. Wydaje mi się, że to Boży sposób, by upewnić się, że jesteście w równym jarzmie!) A może twój mąż pogorszył się, odkąd wyszłaś za niego za mąż. Może buntuje się przeciwko wszelkiej prawdziwej mądrości. Być może poszedł z buntem tak daleko, że zbuntował się przeciwko swojemu zobowiązaniu do wierności tobie, jak ma to miejsce w przypadku tych, którzy stoją w wierze, aby ich małżeństwa zostały odbudowane.

Nothing is impossible. If your husband is rebelling against the Lord, what do you do then? If you are a believer, then you begin to obey. “For the unbelieving husband is sanctified through his wife.” 1Cor. 7:14. Yes, it is true. Obey now and watch as the Lord sanctifies your husband. Does this seem strange? Does it seem impossible, because “he is so bad”? It's possible, because you are one flesh. “Consequently they are no longer two but one flesh.” Matt. 19:6. “Neither is woman independent of man, nor is man independent of woman.” 1Cor. 11:11. Can only half a body go one way and the other half go the other? Therefore, dear sister, have faith because “…without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him.” Hebr. 11:6.

Nic nie jest niemożliwe. Jeśli twój mąż buntuje się przeciwko Panu, co wtedy robisz? Jeśli jesteś wierząca, wtedy ty zaczynasz być posłuszna. „Mąż niewierzący bowiem jest uświęcony przez żonę”. 1 Kor. 7:14. Tak, to jest prawda. Bądź posłuszna i patrz, jak Pan uświęca twojego męża. Czy to wydaje się dziwne? Czy wydaje się to niemożliwe, ponieważ „on jest taki zły”? To jest możliwe, ponieważ jesteście jednym ciałem. „A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało.” Mt. 19: 6. „A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny.” 1 Kor. 11:11. Czy tylko połowa ciała może iść w jedną stronę, a druga połowa w drugą? Dlatego, droga siostro, miej wiarę, ponieważ „…bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że on jest i że nagradza tych, którzy go szukają.” Hbr. 11: 6.

He who walks blameless. Once you obey, God will turn your husband's heart. “He turns it (the heart) wherever He wishes.” Prov. 21:1. Remember, only “he who walks blameless will be delivered.” Prov. 28:18. Many women say that they don't want to obey their husbands; well then, don't be surprised that he won't obey the One who is over him either! “Christ is the head of every man, and the man is the head of woman, and God is the head of Christ.” 1Cor. 11:3. Don't give the excuse that your husband is not a Christian so, therefore, you don't have to obey him. Search the Scriptures for that exception; it's not there. 

Kto postępuje uczciwie. Kiedy będziesz posłuszna, Bóg obróci serce twojego męża. „Kieruje je (serce), dokąd chce.” Prz. 21: 1. Pamiętaj, że tylko „kto postępuje uczciwie, będzie wybawiony. ” Prz. 28:18. Wiele kobiet mówi, że nie chcą być posłuszne swoim mężom; no więc nie dziw się, że on też nie będzie posłuszny Temu, który jest nad nim! „Głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg.” 1 Kor. 11: 3. Nie usprawiedliwiaj się, że twój mąż nie jest chrześcijaninem, więc nie musisz mu być mu posłuszna. Szukaj w Piśmie Świętym tego wyjątku; nie ma go tam.

Suffering unjustly. But what if my husband is mean? “Be submissive with all respect, not only to those who are good and gentle, but also to those who are unreasonable. For this finds favor, if for the sake of conscience toward God a man bears up under sorrows when suffering unjustly. For what credit is there if, when you sin (disobey) and are harshly treated, you endure it with patience? But if when you do what is right, and suffer for it you patiently endure it, this finds favor with God.” 1Pet. 2:18-20. The Word goes on to say that we have an example in the Lord and in His life. He asks us to follow in His footsteps as we'll see below. (If you are in an abusive situation you will find help in lesson 4, “Kindness Is on Her Tongue.”)

Cierpiąc niewinnie. Ale co jeśli mój mąż jest podły? „Słudzy, z całą bojaźnią bądźcie poddani panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale też przykrym. To bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie. Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc (będąc nieposłusznym), cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito? Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu. 1 P. 2: 18-20. Słowo mówi dalej, że mamy przykład w Panu i Jego życiu. Prosi nas, abyśmy szli Jego śladami, jak zobaczymy poniżej. (Jeśli jesteś w trudnej sytuacji małżeńskiej, znajdziesz pomoc w lekcji 4, „Na Jej Języku Jest Prawo Miłosierdzia”).

If You Love Me
Jeśli Mnie Kochasz

Under the Law. After you put God first in your life and begin to obey those in authority over you, you must then cast down the false doctrine that says, “I am saved by grace, so it's really OKAY to sin, because I am no longer under the Law.” Let's search the Scriptures for the Truth:

Do your deeds deny Him? “They profess to know God, but their deeds deny Him, being detestable and disobedient and worthless for any good deed.” Titus 1:16.

Do you do what His Word says?  “Why do you call Me, Lord, and do not do what I say?” Luke 6:46.

Are we to continue in sin?  “What shall we say then? Are we to continue in sin that grace might increase? May it never be! How shall we who died to sin still live in it?” “What then? Shall we sin because we are not under law but under grace? May it never be!” Rom. 6:1-2, 15.

Po prawem. Kiedy postawisz Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu i zaczniesz być posłuszna tym, którzy mają nad tobą autorytet, musisz wtedy odrzucić fałszywą doktrynę, która mówi: „Jestem zbawiona przez łaskę, więc tak naprawdę to jest OK żeby grzeszyć, ponieważ nie jestem już pod Prawem." Przeszukajmy Pismo czy to Prawda:

Czy twoje uczynki temu przeczą? „Twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku.” Tytusa 1:16.

Czy robisz to, co mówi Jego Słowo? „Dlaczego więc mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie robicie tego, co mówię?” Ew. Łukasza 6:46.

Czy mamy trwać w grzechu? „ Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć?” "Cóż więc? Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże!” Rz. 6: 1-2, 15.

Faith without works is dead. “What use is it, my brethren, if a man says he has faith, but he has no works? Can that faith save him? ...For just as the body without the spirit is dead, so also faith without works is dead.” James 2:14-26. Good works are the “fruits” of our conversion. Now, ask yourself these questions:

Do my deeds deny that I am a follower of the Lord?

Does grace give me a license to sin?

Since I am a believer, am I to have no good works?

Confess your sins. If you found these questions convicting, do as Scripture says: “Therefore, confess your sins one to another, and pray for one another, so that you may be healed.” James 5:16.

I never knew you. Many believe that you can live any way you wish and then enter into heaven once you die; is this true? “Many will say to Me on that day, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles?’ And then I will declare to them, ‘I never knew you; depart from me you who practice lawlessness.’ ” Matt. 7:22-23.

Wiara bez uczynków jest martwa. „Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?... Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.” Jakuba 2:14-26. Dobre uczynki są „owocami” naszego nawrócenia. Teraz zadaj sobie następujące pytania:

Czy moje czyny zaprzeczają, że jestem wyznawcą Pana?

Czy łaska daje mi prawo do grzeszenia?

Skoro jestem wierząca, czy nie mam mieć dobrych uczynków?

Wyznaj swoje upadki. Jeśli te pytania coś ci uświadamiają, postępuj tak, jak mówi Pismo: „Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni.”. Jakuba 5:16.

Nigdy cię nie znałem. Wielu wierzy, że możesz żyć w dowolny sposób, a po śmierci wejść do nieba; czy to prawda? „Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.” Mt. 7: 22–23.

Obedience to His Word
Posłuszeństwo Jego Słowu

 “Wisdom shouts in the street, she lifts her voice in the square. At the head of the noisy streets she cries out; at the entrance to the gate in the city, she utters her sayings, how long, O naive ones, will you love simplicity. And scoffers delight themselves in scoffing, and fools hate knowledge. Turn to my reproof, behold, I will pour out my spirit on you; I will make my words known to you. Because I called and you refused; I stretched out my hand, and no one paid attention; and you neglected all my counsel, and did not want my reproof; I will even laugh at your calamity; I will mock when your dread comes, when your dread comes on like a storm, and your calamity comes on like a whirlwind, when distress and anguish come on you.”

“Then they will call on me but I will not answer; they will seek me diligently, but they will not find me, because they hated knowledge, and did not choose the fear of the Lord. They would not accept my counsel, they spurned all my reproof. So they shall eat of the fruit of their own way, and be satiated with their own devices. For the waywardness of the naive shall kill them, and the complacency of fools shall destroy them. But he who listens to me shall live securely, and shall be at ease from the dread of evil.” Prov. 1:20-33.

,,Mądrość woła na dworze, podnosi swój głos na ulicach. Woła w największym zgiełku, u wrót bram, w mieście wygłasza swoje słowa: Jak długo, prości, będziecie kochać głupotę, szydercy – lubować się w swoim szyderstwie, a głupi – nienawidzić wiedzy? Nawróćcie się na moje upomnienie; oto wyleję na was mojego ducha, oznajmię wam moje słowa. Ponieważ wołałam, a odmawialiście; wyciągałam rękę, a nikt nie zważał; Owszem, odrzuciliście całą moją radę i nie chcieliście przyjąć mojego upomnienia; Dlatego będę się śmiać z waszego nieszczęścia, będę szydzić z was, gdy przyjdzie to, czego się boicie. Gdy nadejdzie jak spustoszenie to, czego się boicie, i gdy wasze nieszczęście nadciągnie jak wicher, gdy nadejdzie na was ucisk i cierpienie.”

,,Wtedy będą mnie wzywać, a nie wysłucham; będą mnie szukać pilnie, lecz mnie nie znajdą. Bo znienawidzili wiedzę i nie wybrali bojaźni PANA; Ani nie chcieli mojej rady, ale gardzili każdym moim upomnieniem. Dlatego spożyją owoc swoich dróg i będą nasyceni swymi radami. Bo odstępstwo prostych zabije ich i szczęście głupich zgubi ich. Ale kto mnie słucha, będzie mieszkać bezpiecznie i będzie wolny od strachu przed złem.” Prz 1:20-33

Obedience comes from the heart. “…you became obedient from the heart to that form of teaching to which you were committed.” Rom. 6:17. And again, “…for God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.” 1Sam 16:7.

Obedience needs testing. “Do not be surprised at the fiery trial which comes upon you for your testing.” 1Pet. 4:12.

Obedience purifies your soul. “Since you have in obedience to the Truth, purified your souls.” 1Pet. 1:22.

Obedience gives testimony of Who your Father is. “Obey My voice and I will be your God, and you will be My people; and you will walk in all the way in which I command you, that it may be well with you. Yet they did not obey or incline their ear, but walked in their own counsels and in the stubbornness of their evil heart, and went backward and not forward.” Jer. 7:23-24.

Your disobedience actually praises the wicked. “Those who forsake the law praise the wicked, but those who keep the law strive with them.” Prov. 28:4.

The prayers of the disobedient go unheard.  “He who turns away his ear from listening to the law, even his prayer is an abomination.” Prov. 28:9.

Posłuszeństwo pochodzi z serca. „…usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście.” Rz. 6:17. I znowu: „… PAN bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, ale PAN patrzy na serce.” 1 Sm 16: 7.

Posłuszeństwo wymaga doświadczenia. „Nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć.” 1 P. 4:12.

Posłuszeństwo oczyszcza twoją duszę. „Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie.” 1 P. 1:22.

Posłuszeństwo daje świadectwo o tym, Kim jest twój Ojciec. „Słuchajcie mojego głosu i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem; idźcie każdą drogą, którą wam nakazałem, aby się wam dobrze działo. Lecz oni nie posłuchali ani nie nakłonili swego ucha, ale szli za radą i według uporu swego złego serca. I odwrócili się plecami, a nie twarzą.” Jr. 7: 23–24.

Twoje nieposłuszeństwo chwali niegodziwych. „Ci, którzy odstępują od prawa, chwalą niegodziwych, lecz ci, którzy przestrzegają prawa, zwalczają ich.” Prz. 28: 4.

Modlitwy nieposłusznych nie są wysłuchane. „Kto odwraca swe ucho, aby nie słyszeć prawa, nawet jego modlitwa budzi odrazę. Prz. 28: 9.

Our Example Is Christ
Naszym Przykładem Jest Chrystus

He was obedient even unto death. “He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross.” Phil. 2:5-11.

Learned obedience. “Although He was a Son, He learned obedience from the things which He suffered.” Heb. 5:7-10.

He was obedient and submissive to His authority. “My Father, if it is possible, let this cup pass from Me; yet not as I will, but Thou wilt…My Father, if this cannot pass away unless I drink it, Thy will be done.” Matt. 26:39, 42.

Był posłuszny aż do śmierci. „Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.” Flp. 2: 5-11.

Nauczył się posłuszeństwa. „Chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.” Hbr. 5: 7–10.

Był posłuszny i poddany Jego autorytetowi. „Mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak ty… Mój Ojcze, jeśli ten kielich nie może mnie minąć, tylko abym go wypił, niech się stanie twoja wola.” Mt. 26:39, 42.

We must be submissive to authority. “Wives, be submissive to your own husbands, as unto the Lord…but as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be to their own husbands in everything.” Eph. 5:22. “For there is no authority except from God, and those which exist are established by God.” Rom. 13:1.

The secret to success. “All the paths of the Lord are lovingkindness and truth to those who keep His covenant and His testimonies. For Thy name's sake, O Lord, pardon my iniquity, for it is great. Who is the man who fears the Lord? He will instruct him in the way he should choose. His soul will abide in prosperity, and his descendants will inherit the land. The secret of the Lord is for those who fear Him.” Ps. 25:10-15.

Self-condemned. Unfortunately, most dispute or argue the true meaning of the Lord's teachings - which God says is to their own destruction. “But shun foolish controversies and genealogies and strife and disputes about the Law; for they are unprofitable and worthless. Reject a factious man after a first and second warning, knowing that such a man is perverted and is sinning, being self-condemned.” Titus 3:9-11.

Musimy być poddane władzy. „Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu.… więc kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim.” Ef. 5:22, 24. „Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga.” Rz. 13: 1.

Tajemnica sukcesu. „Wszystkie ścieżki PANA to miłosierdzie i prawda dla tych, którzy strzegą jego przymierza i świadectwa. PANIE, przez wzgląd na twoje imię przebacz moją nieprawość, bo jest wielka. Który to człowiek, co się boi PANA? Nauczy go drogi, którą ma wybrać. Jego dusza będzie trwać w szczęściu i jego potomstwo odziedziczy ziemię. Tajemnica PANA jest objawiona tym, którzy się go boją.” Ps. 25: 10–14.

Siebie osądza. Niestety, większość kwestionuje lub spiera się o prawdziwe znaczenie nauk Pana - co mówi Bóg, jest na ich własne zniszczenie. „Unikaj zaś głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo; są bowiem nieużyteczne i próżne. Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj; Wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy, i sam siebie osądza. ” Tytusa 3: 9-11.

Turn aside to myths. Instead of searching for the Truth, they want others to agree with their wrong ideas or decisions. “But wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires; and will turn aside to myths.” 2 Tm. 4:3-4.

Foolishness to him. You may be having trouble understanding all that the Scriptures say, but I guarantee that you will never understand them until you first obey them. “But a natural man does not accept the things of the Spirit of God; for they are foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually appraised. But he who is spiritual appraises all things…” 1Cor. 2:14-15. 

Walk by the Spirit. “And I will put My Spirit within you and cause you to walk in My statutes, and you will be careful to observe My ordinances.” Ezek. 36:27. “But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh.” Gal. 5:16. “If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit.” Gal. 5:25.

Be self-disciplined in your obedience to His Word. “Do not be as the horse or as the mule which have no understanding, whose trappings include bit and bridle to hold them in check, otherwise they will not come near to you.” Ps. 32:9.

Zwrócą się ku baśniom. Zamiast szukać Prawdy, chcą, aby inni zgodzili się z ich złymi pomysłami lub decyzjami. „Zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią. I odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.” 2 Tm. 4: 3-4.

Dla niego głupstwem. Być może masz problemy ze zrozumieniem wszystkiego co mówi Pismo, ale gwarantuję, że nigdy go nie zrozumiesz, dopóki nie będziesz go najpierw przestrzegać. „Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko… ” 1 Kor. 2: 14–15.

Postępujcie w Duchu. „Włożę mego Ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów, i wykonywać je.” Ez. 36:27. „Mówię więc: Postępujcie w Duchu, a nie spełnicie pożądania ciała.” Ga. 5:16. „Jeśli żyjemy w Duchu, w Duchu też postępujmy.” Ga. 5:25.

Bądź zdyscyplinowana w swoim posłuszeństwie Jego Słowu. „Nie bądźcie bezrozumni jak koń czy jak muł, których pyski trzeba okiełznać uzdą i wędzidłem, aby się na ciebie nie porywały.” Ps. 32: 9.

Obedience to Be Delivered from Our Trials
Posłuszeństwo aby Zostać Wybawionym od Naszych Prób

Remember that only the blameless will be delivered.  “He who walks blamelessly will be delivered, but he who is crooked will fall all at once.” Prov. 28:18.

God watches and blesses what you do. “Thou dost recompense a man according to his work.” Ps. 62:12.

Watch your folly. “But let them not turn back to folly. Surely His salvation is near to those who fear Him.” Ps. 85:8-9.

Pamiętaj, że tylko uczciwi będą wybawieni. „Kto postępuje uczciwie, będzie wybawiony, a przewrotny na swoich drogach nagle upadnie.” Prz. 28:18.

Bóg obserwuje i błogosławi to, co robisz. „Bo ty oddajesz każdemu według jego uczynków.” Ps. 62:12.

Uważaj na swoją głupotę. „Aby tylko nie wracali do swojej głupoty. Doprawdy jego zbawienie jest blisko tych, którzy się go boją. ” Ps. 85: 8–9.

Wisdom is needed. “He who walks wisely will be delivered.” Prov. 28:26.

Hear and fear. “The one who despises the Word will be in debt to it, but the one who fears the commandment will be rewarded.” Prov. 13:13.

Seek and follow wisdom. “He who trusts in his own heart is a fool, but he who walks wisely will be delivered.” Prov. 28:26.

Potrzebna jest mądrość. „Kto mądrze postępuje, będzie ocalony.” Prz. 28:26.

Słuchaj i bój się. „Kto gardzi słowem Bożym, ten zginie, a kto się boi przykazania, dostanie nagrodę.” Prz. 13:13

Szukaj i podążaj za mądrością. „Ten, kto ufa swemu sercu, jest głupcem, ale kto mądrze postępuje, zostanie wybawiony.” Prz. 28:26.

If you don't obey, He will discipline you. “The Lord has disciplined me severely, but He has not given me over to death. I shall not die but live, and tell of the works of the Lord.” Ps. 118:18, 17.

God is faithful to His Word. “If his sons forsake My law, and do not walk in My judgments, If they violate My statutes, and do not keep My commandments, then I will visit their transgressions with a rod, and their iniquity with stripes.” Ps. 89:30-32.

Let us all bow our heads and pray Psalm 51 aloud: “Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against Thee, Thee only, have I sinned, and done what is evil in Thy sight. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not take Thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of Thy salvation, and sustain me with a willing spirit. Then I will teach transgressors Thy ways, and sinners will be converted to Thee. The sacrifices of God are a broken spirit; a broken and contrite heart, O God, Thou will not despise.”

Jeśli nie będziesz posłuszna, On cię ukarze. „PAN ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. Nie umrę, lecz będę żył i opowiadał dzieła PANA.” Ps. 118: 18, 17.

Bóg jest wierny swojemu Słowu. „Ale jeśli jego synowie porzucą moje prawo i nie będą postępowali według moich nakazów; Jeśli moje ustawy znieważą, a moich przykazań nie będą przestrzegać; Wtedy ukarzę rózgą ich przestępstwo, a ich nieprawość biczami.” Ps. 89: 30–32.

Pochylmy swoje głowy i módlmy się na głos Psalmem 51: „Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mego grzechu. Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. Przeciw tobie, tobie samemu, zgrzeszyłem i zło uczyniłem na twoich oczach. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. Nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Wtedy będę nauczał przestępców twoich dróg i grzesznicy nawrócą się do ciebie. Ofiary dla Boga to duch skruszony; sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże!”

May God be with you as you strive to be more like Christ!

Personal commitment to put the Lord first in my life: “Based on what I have learned in Scripture, I commit to do everything as unto the Lord. I will show the Lord, and others, my commitment to Him by my obedience to His Word, and specifically, by my submission to my husband.”

Niech Bóg będzie z tobą w staraniu się być bardziej podobną do Chrystusa!

Osobiste zobowiązanie do postawienia Pana na pierwszym miejscu w moim życiu: „Na podstawie tego, czego nauczyłam się z Pisma, zobowiązuję się czynić wszystko tak, jak dla Pana. Pokażę Panu i innym moje zobowiązanie poprzez posłuszeństwo Jego Słowu, a konkretnie, przez poddanie się mojemu mężowi. ”

Jeśli jesteś gotowa, aby zobowiązać się BOGU, że ukończysz ten kurs, KLIKAJĄC TUTAJ wyraziłaś zgodę i jesteś gotowa do udokumentowania tego następnego kroku na drodze Podróży Odbudowy w swoim formularzu „Mój Dziennik”. Nie spiesz się, usiądź, weź kawę lub herbatę i wylej swoje serce do twojego Dziennika.

„Podobnie starsze kobiety... uczą tego, co dobre. Niech UCZĄ młodsze kobiety…” (Tytusa 2:3) będziesz miała okazję przemówić do młodszych kobiet, które są jeszcze singielkami, w ramach swojej służby.