Rozdział 3 ,,Łagodny i Spokojny Duch”

,,Lecz ukryty, wewnętrzny człowiek
w niezniszczalnej ozdobie
łagodności i spokoju ducha,
który jest cenny w oczach Boga.”
1 Piotra 3:4

A popular attitude now is strength. Yet, Jesus told us “Blessed are the meek”!  Without realizing it, we have strayed onto dangerous ground, “sinking sand.” Boisterous and rebellious women are common and accepted. In television sitcoms these women get all the laughs. Meek is now regarded as weak. So when a husband strays from the Truth, you'll hear Christians advise the wife to use the “tough love” approach based on the book Love Must Be Tough. In this lesson we will search God's Word to find out the Truth regarding “tough love.” Is it still blessed to be meek, or is the Bible outdated?

Popularną postawą jest teraz siła. Jednak Jezus powiedział nam: „Błogosławieni cisi”! Nie zdając sobie z tego sprawy, zeszłyśmy na niebezpieczny teren „piasku”. Hałaśliwe i buntownicze kobiety są powszechne i akceptowane. W serialach telewizyjnych śmieje się z takich kobiet. Łagodność jest teraz uważana za słabość. Więc kiedy mąż odchodzi od Prawdy, usłyszysz, jak chrześcijanie radzą żonie, aby stosowała podejście „twardej miłości” oparte na książce Miłość Musi Być Twarda. W tej lekcji będziemy przeszukiwać Słowo Boże, aby poznać Prawdę dotyczącą „twardej miłości.” Czy nadal bycie cichym jest błogosławieństwem, czy też Biblia jest przestarzała?

Tough Love
Twarda Miłość

Love is patient. God gives us a description of love. See if you can find the word “tough” or any word even remotely similar. “Love is patient, love is kind, and is not jealous; love does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly; it does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the Truth; bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails….” 1Cor. 13:4-8.

Miłość jest cierpliwa. Bóg daje nam opis miłości. Sprawdź, czy możesz znaleźć słowo „twarda” lub jakiekolwiek słowo nawet w niewielkim stopniu podobne. „Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą; Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego; Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy; Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.…." 1Kor. 13: 4-8.

This I command you. Another new idea in the church today (along with a title of another popular book) is “love is a choice.” Read with me the following verse to see if God says we can “choose” to love. Or does God command that we do so as followers of Christ? “This I command you, that you love one another.” John 15:17.

Love your enemies. Our friends counsel us to “protect ourselves” and “not love those, who are difficult to love.” Are we to love them or not? “But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you.” Luke 6:27-28.

If you love those who love you. In this passage God is even clearer. He even admonishes those who only love the lovable. “But I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you…for if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax-gatherers do the same?” Matt. 5:44-46.

To wam przykazuję. Innym nowym pomysłem w dzisiejszym kościele (wraz z tytułem innej popularnej książki) jest „miłość to wybór”. Przeczytaj ze mną następujący werset, aby zobaczyć, czy Bóg mówi, że możemy „wybrać” miłość. A może Bóg nakazuje, abyśmy to robili jako naśladowcy Chrystusa? „To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.” Jana 15:17.

Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Nasi przyjaciele radzą nam, abyśmy „chronili się” i „nie kochali tych, których trudno kochać.” Mamy ich kochać czy nie? „Lecz mówię wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło.” Łukasza 6: 27-28.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują. W tym fragmencie Bóg jest jeszcze jaśniejszy. Upomina nawet tych, którzy kochają tylko tych, którzy ich miłują. „Lecz ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was...jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie czynią?” Mt. 5:44-46.

Overcome evil with good. The book that encourages us to be “tough” with our spouses tells us that we should confront our spouses in order to cause a crisis. In other words, we should take matters into our own hands. Read how we are to leave room for His wrath. What does God instruct us to do? “Rejoicing in hope, persevering in tribulation, devoted to prayer. Bless those who persecute you; bless and curse not. Never pay back evil for evil to anyone. Never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, ‘Vengeance is Mine, I will repay,’ says the Lord. But if your enemy is hungry, feed him, and if thirsty, give him a drink; for in doing so you will heap burning coals upon his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.” Rom. 12:12, 14, 17, 19, 21.

Zło dobrem zwyciężaj. Książka, która zachęca nas, byśmy były „twarde” wobec małżonków, mówi nam, że powinnyśmy stawiać czoła naszym małżonkom, aby wywołać kryzys. Innymi słowy, powinnyśmy wziąć sprawy w swoje ręce. Przeczytaj, jak mamy zostawić miejsce na Jego gniew. Co Bóg nakazuje nam robić? „Radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie miejsce gniewowi. Jest bowiem napisane: Zemsta do mnie należy, ja odpłacę – mówi Pan. Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.” Rz. 12:12,14,17,19,20,21.

He uttered no threats. You may ask yourself “Why do I have to endure such suffering, and not even have the satisfaction of vengeance?”  Read God's explanation for your suffering. “For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His steps…and while being reviled, He did not revile in return; while suffering, He uttered no threats, but kept entrusting Himself to Him (God) who judges righteously.” 1Pet. 2:21-23.

Nie groził. Możesz zadać sobie pytanie: „Dlaczego muszę znosić takie cierpienie i nie mam mieć satysfakcji z zemsty?” Przeczytaj Boże wyjaśnienie dotyczące twojego cierpienia. „Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w jego ślady...który, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu (Bogu), który sądzi sprawiedliwie.” 1P. 2:21-23.

Blessed are the meek. If you don't take matters into your own hands and take a “tough stand,” others (even Christians) will tell you that you are a doormat. Let me remind you who Jesus said are blessed. “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.” Matt. 5:5.

The kindness of God. We have been deceived into believing that confronting, and being unkind and firm, will turn the other person around. If that works, why would God use kindness to draw us to repentance? Sinners do not go down to the altar to accept the Lord because they think that they are going to be criticized or chastised, do they? “Or do you think lightly of the riches of His kindness and forbearance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance?” Rom. 2:4.

Błogosławieni cisi. Jeśli nie weźmiesz spraw w swoje ręce i nie zajmiesz „twardego stanowiska”, inni (nawet chrześcijanie) powiedzą ci, że jesteś popychadłem. Przypomnę ci, o kim Jezus powiedział, że są błogosławieni. „Błogosławieni cisi, ponieważ oni odziedziczą ziemię.” Mt. 5:5.

Dobroć Boga. Zostałyśmy oszukane, aby wierzyć, że konfrontacja, bycie nieżyczliwym i stanowczym, nawróci drugą osobę. Jeśli to zadziała, dlaczego Bóg miałby okazywać życzliwość, aby skłonić nas do skruchy? Grzesznicy nie podchodzą do ołtarza, aby przyjąć Pana, ponieważ myślą, że będą krytykowani lub ukarani, prawda? „Czy gardzisz bogactwem jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty?” Rz. 2:4.

The righteousness of God. People may even remind you of when Jesus turned over the tables in the Temple. They will use this example to tell you that you have the “right” to be angry with others. God says He is a jealous God; can we then also be jealous? “But let everyone be quick to hear, slow to speak, and slow to anger; for the anger of man does not achieve the righteousness of God.” James 1:19-20.

Sprawiedliwość Boża. Ludzie mogą nawet przypominać ci, kiedy Jezus wywrócił stoły w świątyni. Na podstawie tego przykładu powiedzą ci, że masz „prawo” złościć się na innych. Bóg mówi, że jest Bogiem zazdrosnym; czy my też możemy być zazdrośni? „Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej.” Jakuba 1:19-20.

That you may not do the things that you please. When we have an impulse to do or say something to another person that is anything but meek, then we are walking in the flesh and therefore are not walking in the Spirit. “But I say, walk in the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh; for these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. …But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.” Gal. 5:16, 17, 22-23. The old saying, “do unto others as you would have them do unto you” is based on this Scripture, “And just as you want people to treat you, treat them in the same way.” Luke 6:31.

Nie możecie czynić tego, co chcecie. Kiedy mamy impuls, aby zrobić lub powiedzieć komuś coś bez łagodności, wtedy chodzimy w ciele i dlatego nie postępujemy według Ducha. „Mówię więc: Postępujcie w Duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem pożąda na przekór Duchowi, a Duch na przekór ciału; są one sobie przeciwne, tak że nie możecie czynić tego, co chcecie... Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara: Łagodność, powściągliwość.” Gal. 5:16,17,22-23. Stare powiedzenie: „czyń innym tak, jak chcesz, aby czynili tobie”, opiera się na tym Słowie Bożym: „Jak chcecie, aby ludzie wam czynili, tak i wy im czyńcie.” Łukasza 6:31.

The error of unprincipled men. God has warned us that we should not listen to or follow men who tell us something contrary to Scripture. “Be diligent to be found by Him in peace, spotless and blameless, and regard the patience of our Lord to be salvation; just as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given him…in which are some things hard to understand, which the untaught and unstable distort, as they do also the rest of Scripture, to their own destruction. You therefore, beloved, knowing this beforehand, be on your guard lest, being carried away by the error of unprincipled men, you fall from your own steadfastness, but grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ.”  2Pet. 3:14-18. If we know the Word, we are much less vulnerable to accept error as the Truth.

Zwiedzeni przez błąd bezbożników. Bóg ostrzegł nas, że nie powinnyśmy słuchać ani naśladować ludzi, którzy mówią nam coś sprzecznego z Pismem. „Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali przez niego znalezieni bez skazy i nienaganni, w pokoju; A cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości...są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników i nie wypadli z waszej stałości. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.” 2P. 3:14-18. Jeśli znamy Słowo, jesteśmy znacznie mniej podatne na przyjęcie błędu jako Prawdy.

You are to be perfect. Some authors, and even some pastors, have told us that God doesn't expect us to be perfect. What does God Himself say? “Therefore, you are to be perfect, as your heavenly Father is perfect.” Matt. 5:48.

No one will see the Lord. Another extremely important reason for your peaceful actions toward your husband or others is that we are to let others see Christ in us. “Pursue peace with all men, and the sanctification without which no one will see the Lord.” Heb. 12:14.

Bądźcie więc doskonali. Niektórzy autorzy, a nawet niektórzy pastorzy, powiedzieli nam, że Bóg nie oczekuje od nas doskonałości. Co mówi sam Bóg? „Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie.” Mt. 5:48.

Nikt nie ujrzy Pana. Innym niezwykle ważnym powodem dla twojego pokojowego postępowania wobec męża lub innych, jest to, że mamy pozwolić im zobaczyć w nas Chrystusa. „Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana.” Hbr. 12:14.

The ministry of reconciliation. We are to be ambassadors for Christ in reconciliation. “Now all these things are from God, who reconciled us to Himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation, namely, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and He has committed to us the word of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, as though God were entreating through us; we beg you on behalf of Christ, be reconciled to God.” 2Cor. 5:18-20.

Służba pojednania. Mamy być ambasadorami Chrystusa w pojednaniu. „A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. ” 2Kor. 5:18-20.

Lest you too be tempted. The following Scripture is a warning to us when we are not gentle to others when they have sinned against us. “Brethren, even if a man is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness; each one looking to yourself, lest you too be tempted. Bear one another's burdens, and thus fulfill the law of Christ.” Gal. 6:1-2.

Abyś i ty nie był kuszony. Poniższy fragment Pisma Świętego jest dla nas ostrzeżeniem, kiedy nie jesteśmy łagodne dla innych, gdy zgrzeszyli przeciwko nam. „Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa.” Gal. 6:1-2.

Lest the Lord see it and be displeased. Many women have been so happy to see their husbands “get what they deserve” when God punishes their husbands with financial difficulties or other trials. Later, things turn around for the better. Why does this happen? “Do not rejoice when your enemy falls, and do not let your heart be glad when he stumbles; lest the Lord see it and be displeased, and He turn away His anger from him.” Prov. 24:17.

Aby PAN tego nie widział i nie uznał za zło. Wiele kobiet było bardzo szczęśliwe, widząc, jak ich mężowie „dostają to, na co zasługują”, kiedy Bóg karze ich mężów trudnościami finansowymi lub innymi próbami. Później sytuacja się poprawia. Dlaczego tak się dzieje? „Nie ciesz się, gdy twój nieprzyjaciel upadnie, i niech twoje serce się nie raduje, gdy się potknie. Aby PAN tego nie widział i nie uznał za zło, i nie odwrócił od niego swojego gniewu.” Prz. 24:17-18.

Doers of the Word. It's important that we learn the Truth and agree with what we see in Scripture, but we must not stop there. “But prove yourselves doers of the Word, and not merely hearers who delude themselves…not having become a forgetful hearer but an effectual doer, this man shall be blessed in what he does.” James 1:22,25 “Therefore, to him who knows the right thing to do, and does not do it, to him it is sin.” James 4:17.

Wykonawcy Słowa. Ważne jest, abyśmy poznały Prawdę i sprawdziły jej zgodność z Pismem Świętym, ale nie możemy na tym poprzestać. „Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie…nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.” Jakuba 1:22,25 „Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech.” Jakuba 4:17.

Forgiveness
Przebaczenie

Many women do not forgive their husbands because they don't fully understand the grave consequences of their lack of forgiveness. Let’s search the Scriptures to see what God says about forgiving others:

The question we often ask ourselves is “Why should I forgive?”

Wiele kobiet nie wybacza swoim mężom, ponieważ nie do końca rozumieją poważne konsekwencje braku przebaczenia. Przeszukajmy Pismo Święte, aby zobaczyć, co Bóg mówi o przebaczaniu innym:

Pytanie, które sobie często zadajemy, brzmi: „Dlaczego powinnam wybaczyć?”

Because God also has forgiven you. Because of Christ’s death on the cross, God forgave us. “And be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you.” Eph. 4:32.

For forgiveness of sins. Jesus shed His blood for the forgiveness of all sins. “All things are cleansed with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness.” Heb. 9:22. “For this is my blood of the covenant, which is poured out for many for forgiveness of sins.” Matt. 26:28.

Ponieważ Bóg wam przebaczył. Z powodu śmierci Chrystusa na krzyżu, Bóg nam przebaczył. „Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie.” Ef. 4:32.

Na przebaczenie grzechów. Jezus przelał Swoją krew na przebaczenie wszystkich grzechów. „I prawie wszystko jest oczyszczane krwią zgodnie z prawem, a bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów.”. Hbr. 9:22. „To bowiem jest moja krew nowego testamentu, która wylewa się za wielu na przebaczenie grzechów.” Mt. 26:28.

Advantage be taken of us by Satan. We need to forgive others, so Satan cannot take advantage of us. “For if indeed what I have forgiven,…I did it for your sakes in the presence of Christ, in order that no advantage be taken of us by Satan; for we are not ignorant of his schemes.” 2Cor. 2:10-11.

Your Father will not forgive your transgressions. God said that He won't forgive you, if you don't forgive others. “For if you forgive men for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you, but if you do not forgive men, then your Father will not forgive your transgressions.” Matt. 6:14-15. Make sure the forgiveness is not just lip service. “So shall My heavenly Father also do to you, if each of you do not forgive his brother from your heart.” Matt. 18:35. (Read all of Matt. 18: 22-35.)

Aby nas szatan nie podszedł. Musimy przebaczać innym, żeby Szatan nie mógł nas wykorzystać. „A komu wy coś przebaczacie,...zrobiłem to ze względu na was wobec Chrystusa; Aby nas szatan nie podszedł; jego zamysły bowiem nie są nam nieznane." 2Kor. 2:10-11.

Wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień. Bóg powiedział, że nie wybaczy ci, jeśli nie wybaczysz innym. „Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy wasz Ojciec niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień.” Mt. 6:14-15. Upewnij się, że przebaczenie to nie tylko czcze słowa. „Tak i wam uczyni mój Ojciec niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu jego przewinień.” Mt. 18:35. (Przeczytaj cały Mt. 18:22-35.)

Reaffirm your love for him, to relieve the offender's sorrow. “…You should rather forgive and comfort him, lest somehow such a one be overwhelmed by excessive sorrow. Wherefore I urge you to reaffirm your love for him.” 2Cor. 2:7-8.

But shouldn't the offender be sorry if I’m to forgive?

Potwierdź swą miłość do niego, aby złagodzić smutek sprawcy. „…powinniście mu raczej przebaczyć i pocieszyć go, aby przypadkiem zbytni smutek go nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście potwierdzili swą miłość do niego.” 2Kor. 2: 7-8.

Ale czy sprawca nie powinien żałować, jeśli mam wybaczyć?

Father, forgive them. Those who crucified Jesus neither asked for forgiveness nor expressed sorrow for what they were doing or what they had done. If we are Christians, we are followers of Christ; therefore, we are to follow His example. “Father, forgive them, for they know not what they are doing.”  Luke 23:34. When Stephen was being stoned he cried out just before he died, “Lord, do not hold this sin against them!” Acts 7:60.

But how often does God expect me to forgive another?

Seventy times seven. When Peter asked how often he was to forgive his brother, Jesus said to him,  “I do not say to you, up to seven times, but up to seventy times seven.” Matt. 18:22 That's 490 times!

Ojcze, przebacz im. Ci, którzy ukrzyżowali Jezusa, nie prosili o przebaczenie ani nie wyrażali żalu z powodu tego, co robili lub co zrobili. Jeśli jesteśmy chrześcijankami, jesteśmy naśladowcami Chrystusa; dlatego mamy naśladować Jego przykład. „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.” Łukasza 23:34. Kiedy Szczepan był kamienowany, tuż przed śmiercią zawołał: „Panie, nie poczytaj im tego za grzech!” Dz. 7:60.

Ale jak często Bóg oczekuje, że wybaczę komuś innemu?

Siedemdziesiąt siedem razy. Kiedy Piotr zapytał, jak często ma przebaczać swojemu bratu, Jezus mu odpowiedział: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, ale aż siedemdziesiąt siedem razy.” Mt. 18:22 To 490 razy!

Remember no more. Does forgiveness really mean that I forget that sin, even in an argument? “For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more.”  Jer. 31:34. “As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us.” Ps. 103:12. “Not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing instead; for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing.” 1Pet. 3:9. You must understand that Satan will try to bring up old transgressions in your mind. When he does, you must forgive again. Many of us who have forgiven our husbands who have been unfaithful to us experience “flashbacks” of the adultery after our husbands have returned home. It’s almost like a type of spiritual war trauma. We know that we must always walk in a spirit of forgiveness.

Nigdy więcej nie wspomnę. Czy przebaczenie naprawdę oznacza, że zapominam o grzechu, nawet podczas kłótni? „Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę.” Jr. 31:34. „Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas nasze występki.” Ps. 103:12. „Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.” 1P. 3:9. Musisz zrozumieć, że Szatan będzie próbował przywołać w twoim umyśle dawne grzechy. Kiedy to zrobi, musisz ponownie wybaczyć. Wiele z nas, które przebaczyły naszym mężom, którzy byli nam niewierni, przeżywa „wspomnienia” o cudzołóstwie po powrocie naszych mężów do domu. To prawie jak rodzaj duchowej traumy wojennej. Wiemy, że zawsze musimy postępować w duchu przebaczenia.

How can I forgive as God has asked me to do in His Word?

Jak mam przebaczyć tak jak Bóg poprosił mnie w Swoim Słowie?

God alone. Only God can help you to do it. You must humble yourself and ask Him to give you the grace. “Who can forgive sins but God alone?” Mark 2:7.

Gives grace to the humble. How do I get the grace I need? “God is opposed to the proud but gives grace to the humble. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God that He may exalt you at the proper time.” 1Pet. 5:5-6.

Sam Bóg. Tylko Bóg może ci w tym pomóc. Musisz ukorzyć się i poprosić Go o łaskę. „Któż może przebaczać grzechy oprócz samego Boga?” Marka 2:7.

Pokornym łaskę daje. Jak otrzymać łaskę, której potrzebuję? „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie.”. 1P. 5:5-6.

Humbled your heart. How can I gain humility? “Because they had rebelled against the Words of God, and spurned the counsel of the Most High. Therefore He humbled their heart with labor; they stumbled and there was none to help. Then they cried out to the Lord in their trouble; He saved them out of their distresses.” Ps. 107:11-13. “I humbled my soul with fasting; and my prayer kept returning to my bosom.”Ps 35:13.We can work, fast and pray to obtain humility.I have found that many times God allows an illness in me or in my children to quiet and humble me.

Upokorzył twoje serce. Jak mogę uzyskać pokorę? „Bo buntowali się przeciw słowom Boga i pogardzili radą Najwyższego. Dlatego upokorzył ich serce trudem, upadli, a nie było nikogo, kto by im pomógł. A gdy wołali do PANA w swoim utrapieniu, wybawił ich z ucisku.” Ps. 107:11-13. „Umartwiałem postem moją duszę i moja modlitwa wracała do mojej piersi.” Ps 35:13. Możemy pracować, pościć i modlić się, aby uzyskać pokorę. Przekonałam się, że wiele razy Bóg pozwala, aby choroba u mnie lub u moich dzieci wyciszyła i ukorzyła mnie.

When do I need to forgive those who have hurt me?

Shouldn't I feel convicted of it first?

Kiedy muszę wybaczyć tym, którzy mnie skrzywdzili?

Czy nie powinnam najpierw poczuć przekonania?

First be reconciled to your brother. “If therefore you are presenting your offering at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar, and go your way; first be reconciled to your brother, and then come and present your offering.” Matt. 5:23-24. If you have not forgiven another, especially your husband, you need to ask for forgiveness.

Najpierw pojednaj się ze swoim bratem. „Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie. Zostaw swój dar tam przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar.” Mt. 5:23-24. Jeśli nie wybaczyłaś innym, zwłaszcza swojemu mężowi, musisz prosić o przebaczenie.

Bitterness. Not forgiving someone causes bitterness. The definition of bitterness is “poison”!  “Let all bitterness and wrath and anger…be put away from you.” Eph. 4:31. Not forgiving another is eating at you, not the other person. “The heart knows its own bitterness.” Prov. 14:10. “For He knows the secrets of the heart.” Ps. 44:21.

Gorycz. Nie wybaczenie komuś wywołuje gorycz. Definicja goryczy to „trucizna”! „Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew...niech zostaną usunięte spośród was.” Ef. 4:31. Nie wybaczenie innej osobie zjada ciebie od środka, a nie drugą osobę. „Serce zna własną gorycz.” Prz. 14:10. „Przecież on zna tajniki serca.” Ps. 44:21.

A brother offended. Be sure that you take note of the following Scriptural guidelines when asking for forgiveness. I have heard many who have said that things were actually worse when they did ask for forgiveness or that it did no good. I can speak from experience. At times, when I have asked for another's forgiveness, I have stated it the wrong way and further offended the other person. “A brother offended is harder to be won than a strong city.” Prov. 18:19.

Brat obrażony. Upewnij się, że prosząc o przebaczenie bierzesz pod uwagę następujące wskazówki biblijne. Słyszałam wiele kobiet, które mówiły, że w rzeczywistości było gorzej, gdy prosiły o przebaczenie lub że nie przyniosło to nic dobrego. Mogę powiedzieć z doświadczenia. Czasami, gdy prosiłam o przebaczenie inną osobę, mówiłam to w niewłaściwy sposób i dodatkowo obrażałam tę drugą osobę. „Brat obrażony trudniejszy do zdobycia niż warowne miasto, a spory są jak rygle w zamku.” Prz. 18:19.

Taking every thought captive. Take your thoughts captive and look at your offenses as God sees them and from the eyes of the other person. “…we are taking every thought captive to the obedience of Christ.” 2Cor. 10:5.

Men pleasers. God knows our motives and our heart. “…but the Lord looks at the heart.” 1 Sam. 16:7. “…In the sincerity of your heart, as to Christ; not by way of eyeservice, as men pleasers, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart.” Eph 6:5-6. “A fool does not delight in understanding, but only in revealing his own mind.” Prov. 18:2.

Zniewalamy wszelką myśl. Weź swoje myśli w niewolę i spójrz na swoje urazy tak, jak widzi je Bóg i z punktu widzenia drugiej osoby. „…zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi.” 2Kor. 10:5.

Chcą podobać się ludziom. Bóg zna nasze motywy i nasze serce. „… ale Pan patrzy na serce.” 1 Sm. 16:7. „…w prostocie serca, jak Chrystusowi; nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą podobać się ludziom, lecz jak słudzy Chrystusa, czyniąc wolę Boga z serca.” Ef 6:5-6. „Głupi nie ma upodobania w rozumie, lecz w tym, co serce mu objawia.” Prz. 18:2.

Every idle word. Every word you say must be carefully chosen. Prepare your every word.  “Every idle word that men shall speak they shall give an account thereof in the day of judgment.” Matt. 12:36. Begin by writing down what you are going to say. Then read out loud what you wrote, putting yourself in the other person's shoes and hearing it from his point of view. Does it sound accusing? Ask God to put the right words in your mouth.

Z każdego bezużytecznego słowa. Każde słowo, które wypowiadasz, musi być starannie wybrane. Przygotuj każde słowo. „Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu.” Mt. 12:36. Zacznij od spisania tego, co ty masz zamiar powiedzieć. Następnie przeczytaj głośno to, co napisałaś, stawiając się na miejscu drugiej osoby i słuchając tego z jej punktu widzenia. Czy to brzmi oskarżycielsko? Proś Boga, aby włożył Ci do ust właściwe słowa.

Many words. “When there are many words, transgression is unavoidable.” Prov. 10:19. “A babbling fool will be thrown down.” Prov. 10:10.  Only say what you did; don't set the stage with something like, “When you did this, and such and such, well then I….”

He uttered no threats. “Agree with thine adversary quickly, while thou art in the way with him….” Matt. 5:25 KJV. If the other person starts to lash out at you, do not open your mouth except to agree. “And while being reviled, He did not revile in return; while suffering He uttered no threats….”  1Pet. 2:23.

Wielomówność. Wielomówność nie bywa bez grzechu.” Prz. 10:19. „Gadatliwy głupiec upadnie.” Prz. 10:10. Powiedz tylko, co ty zrobiłaś; nie mów czegoś w rodzaju: „Kiedy zrobiłeś to i to, wtedy ja…”

Nie groził. „Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze…” Mt. 5:25. Jeśli druga osoba zacznie cię atakować, nie otwieraj ust oprócz do zgody. „Który, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził… ” 1P. 2:23.

I am no longer worthy. The prodigal son prepared his words after his decision to return home and spoke them humbly: “I will get up and go to my father, and will say to him, ‘Father I have sinned against heaven, and in your sight; I am no longer worthy to be called your son; make me as one of your hired men’.” Luke 15:18-19. God will raise up those who are bowed down!

Sweet to the soul. Make your words sweet and kind. “Sweetness of speech adds persuasiveness.” Prov. 16:21. “Pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones.” Prov. 16:24.

Nie jestem już godny. Syn marnotrawny przygotował swoje słowa po decyzji powrotu do domu i wypowiedział je pokornie: „Wstanę więc i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. I nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników.” Łukasza 15:18-19. Bóg podniesie tych którzy są uniżeni!

Słodycz dla duszy. Niech twoje słowa będą słodkie i miłe. „Miłymi słowami łatwiej jest przekonać.” Prz. 16:21 SNP. „Miłe słowa są jak plaster miodu, słodycz dla duszy i lekarstwo dla kości.” Prz. 16:24.

Practice These Things
To Bowiem Czyniąc

 “For by these He has granted to us His precious and magnificent promises, in order that by them you might become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. Now for this very reason also, applying all diligence, in your faith apply virtue, and to your virtue apply knowledge; and in your knowledge, self-control, and in your self-control, perseverance, and in your perseverance, godliness; and in your godliness, brotherly kindness, and in your brotherly kindness, love. For if these qualities are yours and are increasing, they render you neither useless nor unfruitful…For he who lacks these qualities is blind or short-sighted, having forgotten his purification from his former sins…for as long as you practice these things, you will never stumble.” 2Pet. 1:4-10.

,,Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie. Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie; Do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność; Do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. Gdy bowiem będą one w was, i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi... Kto zaś ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów….to bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie.” 2P. 1:4-10

Apply All Diligence
Dokładaj Wszelkich Starań

“He who diligently seeks good, seeks favor.” Prov. 11:27.

,,Kto pilnie szuka dobrego, zdobędzie przychylność.” Prz. 11:27

“Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, handling accurately the Word of Truth.” 2Tim 2:15.

,,Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy.” 2Tm 2:15

“I, therefore, the prisoner of the Lord, entreat you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, showing forbearance to one another in love, being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace.” Eph 4:1-3.

,,Proszę więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani; Z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości; Starając się zachować jedność Ducha w więzi pokoju.” Ef. 4:1-3

In Your Faith
Do Waszej Wiary

Faith comes from hearing, and hearing by the Word of Christ.” Rom. 10:17.

,,Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże.” Rz. 10:17

“Be on the alert, stand firm in the faith.” 1Cor. 16:13.

,,Czuwajcie, trwajcie w wierze.” 1Kor. 16:13

“In addition to all, taking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming missiles of the evil one.” Eph. 6:16.

,,A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego.” Ef. 6:16

“For just as the body without the spirit is dead, so also faith without works is dead.” James 2:26.

,,Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.” Jakuba 2:26

Add Virtue
Dodaj Cnotę

 “Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. For the heart of her husband does safely trust in her and he will have no lack of gain.” Prov. 31:10-11.

,,Któż znajdzie kobietę cnotliwą? Jej wartość przewyższa perły. Serce męża jej ufa i zysku mu nie zabraknie.” Prz. 31:10-11.

“Many daughters have done virtuously, but you excel them all…a woman who fears the Lord she shall be praised.” Prov. 31:29-30.

,,Wiele kobiet poczynało sobie cnotliwie, ale ty przewyższasz je wszystkie.... kobieta, która się boi PANA, jest godna pochwały.” Prz.  31:29-30.

“Finally brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good report; if there is any virtue and if there is any praise, think on these things.” Phil 4:8.

,,W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała – o tym myślcie.” Flp. 4:8

Apply Knowledge
Dodaj Poznanie

 “Take my instruction and not silver, and knowledge rather than choicest gold.” Prov. 8:10.

,,Przyjmijcie moje pouczenie zamiast srebra i wiedzę raczej niż wyborne złoto.” Prz. 8:10

 “A wise man is strong, and a man of knowledge increases power. For by wise guidance you will wage war and in the abundance of counselors there is victory (or safety in KJV).” Prov. 24:5-6.

,,Mądry człowiek jest silny, a mąż, który ma wiedzę, dodaje siły. Bo dzięki mądrej radzie poprowadzisz wojnę, a mnóstwo doradców da ci wybawienie.” Prz. 24:5-6.

“For among them are those who enter into households and captivate weak women weighed down with various impulses, always learning and never able to come to the knowledge of Truth.” 2Tim 3:6-7.

,,Z takich bowiem są ci, którzy wkradają się do domów i usidlają naiwne kobietki obciążone grzechami, wiedzione przez rozmaite pożądliwości; które zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy.” 2Tm 3:6-7.

Then Self Control
Później Powściągliwość

“He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit, than he who captures a city.” Prov. 16:32.

,,Lepszy jest nieskory do gniewu niż mocarz, a kto panuje nad swym duchem, jest lepszy niż ten, kto zdobywa miasto.’’ Prz. 16:32

“I will guard my ways, that I may not sin with my tongue; I will guard my mouth as with a muzzle, while the wicked are in my presence.” Ps. 31:1. “He who corrects a scoffer gets dishonor for himself, and he who reproves a wicked man gets insults for himself. Do not reprove a scoffer, lest he hate you. Reprove a wise man and he will love you.” Prov. 9:7-9.

,,Będę strzegł moich dróg, abym nie zgrzeszył językiem; nałożę na usta wędzidło, dopóki niegodziwy będzie przede mną.” Ps. 39:1. ,,Kto upomina szydercę, ściąga na siebie hańbę, a kto strofuje niegodziwego, ten się plami. Nie strofuj szydercy, aby cię nie znienawidził; strofuj mądrego, a będzie cię miłował. ” Prz. 9:7-8.

“Like a city that is broken into and without walls is a man who has no control over his spirit.” Prov. 25:28.

,,Człowiek, który nie panuje nad swoim duchem, jest jak miasto zburzone i bez muru.” Prz. 25:28.

Then Endurance
Następnie Cierpliwość

“Knowing that the testing of your faith produces endurance.” James 1:3.

,,Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość.’’ Jakuba 1:3.

 “And you will be hated by all on account of My name, but it is the one who has endured to the end who will be saved.” Matt. 10:22.                         

,,I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, będzie zbawiony.” Mt. 10:22.

 “But remember the former days, when, after being enlightened, you endured a great conflict of suffering.” Heb. 10:32.

,,Przypomnijcie sobie dawne dni, kiedy to po oświeceniu znosiliście wielkie zmagania z cierpieniem.” Hbr. 10:32.

Then Godliness
Potem Pobożność

 “But have nothing to do with worldly fables fit only for old women. On the contrary, discipline yourself for the purpose of godliness; for bodily discipline is only of little profit, but godliness is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also life to come.” 1Tim. 4:7-8.

,,Odrzucaj natomiast pospolite i babskie baśnie. Sam zaś ćwicz się w pobożności. Ćwiczenie cielesne bowiem przynosi niewiele pożytku, lecz pobożność do wszystkiego jest przydatna, gdyż zawiera obietnicę życia obecnego i przyszłego.” 1 Tm. 4:7-8.

“But flee from these things, you man of God; and pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance and gentleness.” 1Tim 6:11.

,,Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością.’’ 1Tm. 6:11.

“Instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously and godly in the present age.” Titus 2:12.

,,Pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie.” Tytusa 2:12

And in Godliness, Brotherly Kindness
Do Pobożności, Braterską Życzliwość

“To sum up, let all be harmonious, sympathetic, brotherly, kindhearted and humble in spirit.” 1Pet. 3:8.

,,Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi.” 1P. 3:8.

 “She opens her mouth in wisdom and the teaching of kindness is on her tongue.” Prov. 31:26.

,,Otwiera swe usta mądrze i na jej języku jest prawo miłosierdzia.” Prz. 31:26.

“And so, as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience; bearing with one another, and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone; just as the Lord forgave you, so also should you. And beyond all these things put on love, which is the perfect bond of unity.” Col. 3:12-14.

,,Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość; Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu: jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości.” Kol. 3:12-14.

And Finally Love
I Na Koniec Miłość

Love covers a multitude of sins.” 1Pet 4:8.

,,Miłość zakrywa mnóstwo grzechów.” 1P 4:8.

Love your enemies.” Matt. 5:44.

,,Miłujcie waszych nieprzyjaciół.” Mt. 5:44.

“…to love their husbands.” Titus 2:4.

,,...mają kochać swoich mężów.” Tytusa 2:4.

“A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you love one another.” John 13:34.

,,Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali; tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali.” Jana 13:34.

Love is patient, love is kind, and is not jealous; love does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly; it does not seek its own, is not provoked, does not take into account wrong suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices in the Truth; bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.

 “Love never fails….” 1Cor 13:4-8.

,,Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą; Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego; Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy; Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje.” 1Kor: 13:4-8

Yes, They’ll Know We Are Christians by Our Love!

Tak, Poznają, że Jesteśmy Chrześcijanami Dzięki Naszej Miłości!

Personal commitment: To desire and strive to be gentle and quiet. “Based on what I have learned in Scripture, I commit to do everything I have learned to be quick to hear and slow to speak. I will forgive those who have offended me and do what I can to reconcile with those I have offended.”

Osobiste zobowiązanie: Pragnąć i starać się być łagodna i spokojna. „W oparciu o to, czego nauczyłam się z Pisma Świętego, zobowiązuję się zrobić wszystko, czego się nauczyłam, aby być skora do słuchania i nieskora do mówienia. Przebaczę tym, którzy mnie obrazili i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pojednać się z tymi, których obraziłam.”

Jeśli jesteś gotowa, aby zobowiązać się BOGU, że ukończysz ten kurs, KLIKAJĄC TUTAJ wyraziłaś zgodę i jesteś gotowa do udokumentowania tego następnego kroku na drodze Podróży Odbudowy w swoim formularzu „Mój Dziennik”. Nie spiesz się, usiądź, weź kawę lub herbatę i wylej swoje serce do twojego Dziennika.

„Podobnie starsze kobiety... uczą tego, co dobre. Niech UCZĄ młodsze kobiety…” (Tytusa 2:3) będziesz miała okazję przemówić do młodszych kobiet, które są jeszcze singielkami, w ramach swojej służby.