Rozdział 4 ,,Na Jej Języku Jest Prawo Miłosierdzia”


,,Otwiera swe usta mądrze
 i na jej języku jest prawo miłosierdzia.”
Przysłów 31:26

Speech is one of the most important aspects of marriage and of demonstrating the characteristics of a godly woman. Satan has again deceived us in the world today; “counselors” and “marriage experts” tell us that it is a lack of communication that destroys. When searching the Scriptures, what do you find that God has to say about our speech? Follow me as, together, we discover the Truth:

Mowa jest jednym z najważniejszych aspektów małżeństwa i ukazywania cech pobożnej kobiety. Szatan ponownie oszukał nas w dzisiejszym świecie; „Doradcy” i „eksperci od małżeństwa” mówią nam, że to brak komunikacji niszczy. Badając Pismo Święte, co według ciebie Bóg ma do powiedzenia na temat naszej mowy? Podążaj za mną, aby razem odkryć Prawdę:

It' s not a lack of communication! We are to watch how much we say!
To nie jest brak komunikacji! Mamy uważać, jak dużo mówimy!

Many words. Not only is it not a lack of communication that causes problems, but when there is a lot of talking and discussing, transgression (violating God’s Laws) cannot be avoided. “With many words transgression is unavoidable.” Prov. 10:19.

Wielomówność. Nie tylko to nie jest brak komunikacji powodujący problemy, ale kiedy jest dużo rozmów i dyskusji, nie można uniknąć grzechu (łamania Bożych Praw). „Wielomówność nie bywa bez grzechu.” Prz. 10:19.

Keep silent. Others tell us to speak our minds and share what we think, but God says: “A man of understanding keeps silent.” Prov. 11:12. “One who guards his mouth preserves his life; one who opens it comes to ruin.” Prov. 13:3.

Milcz. Inni mówią nam, żebyśmy mówili, co myślimy i dzielili się tym, co myślimy, ale Bóg mówi: „Człowiek roztropny milczy.” Prz. 11:12. „Kto strzeże swych ust, strzeże swojej duszy; kto szeroko otwiera swe wargi, będzie zniszczony.” Prz. 13:3.

Close your lips. Actually, God says that we practice wisdom and appear wise when we say nothing. “Even a fool, when he keeps silent, is considered wise. When he closes his lips he is counted as prudent.” Prov. 17:28. “But let your statement be, ‘Yes, yes’ or ‘No, no’ - anything beyond these is of evil.” Matt. 5:37.

Zamknij swoje wargi. W rzeczywistości Bóg mówi, że praktykujemy mądrość i wydajemy się mądrzy, kiedy nic nie mówimy. „Nawet głupi, gdy milczy, uchodzi za mądrego, a kto zamyka swoje wargiza rozumnego.” Prz. 17:28. „Ale wasza mowa niech będzie: Tak – tak, nie – nie. A co jest ponadto, pochodzi od złego.” Mt. 5:37.

Without a word. God speaks directly to women: “In the same way, you wives, be submissive to your own husbands, so that even if any of them are disobedient to the Word, they may be won without a word by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior.” 1Pet. 3:1-2. “Let the woman keep silent in the churches.” 1Cor. 14:34.

Bez słowa. Bóg zwraca się bezpośrednio do kobiet: „Podobnie żony, bądźcie poddane swoim mężom, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu, przez postępowanie żon zostali pozyskani bez słowa; Widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie.” 1P. 3:1-2. „Niech wasze kobiety milczą w kościołach.” 1Kor. 14:34.

Gentle and quiet spirit. God finds the quiet woman precious to Him. Is this you? “…with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God.” 1Pet. 3:4. “Guard what has been entrusted to you, avoiding worldly and empty chatter and the opposing arguments of what is falsely called ‘knowledge’ - which some have professed and thus gone astray from the faith.” 1Tim 6:20.

Łagodny i spokojny duch. Bóg uważa spokojną kobietę za cenną dla Niego. Czy to ty? „…w niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga.” 1P. 3:4. „Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, czczej gadaniny i sprzecznych twierdzeń rzekomej wiedzy. Którą się niektórzy szczycąc, pobłądzili w wierze.” 1 Tm 6:20-21.

God tells us to be careful about what we say!
Bóg mówi nam, żeby uważać na to, co mówimy!

Guard your mouth. How many times have you gotten into trouble with the words you have spoken? “The mouth of the righteous flows with wisdom, but the perverted tongue will be cut out.” Prov. 10:31. “There is one who speaks rashly like thrusts of a sword, but the tongue of the wise brings healing.” Prov. 12:18. “He who guards his mouth and his tongue guards his soul from trouble.” Prov. 21:23.

Strzeże swoich ust. Ile razy miałaś kłopoty przez słowa, które wypowiedziałaś? „Usta sprawiedliwego wydają mądrość, a język przewrotny będzie wycięty.” Prz. 10:31. „Znajdzie się taki, którego słowa są jak miecz przeszywający, lecz język mądrych jest lekarstwem.” Prz. 12:18. „Ten, kto strzeże swoich ust i języka, strzeże swej duszy od kłopotów.” Prz. 21:23.

What proceeds out of your mouth? This statement is clear. What you say is very important. “For by your words you shall be justified, and by your words you shall be condemned.” Matt. 12:37. “It is not what enters into the mouth that defiles the man, but what proceeds out of the mouth, this defiles the man.” Matt. 15:11. “…put them all aside: anger, wrath, malice, slander and abusive speech….” Col. 3:8.         

Co wychodzi z twoich ust? To stwierdzenie jest jasne. To, co mówisz, jest bardzo ważne. „Bo na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony.” Mt. 12:37. „Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, ale co z ust wychodzi, to kala człowieka.” Mt. 15:11. „…odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa…” Kol 3:8.

Give attention to your words. This Scripture describes two types of wives. Which one are you? “An excellent wife is a crown of her husband, but she who shames him is as rottenness in his bones.” Prov. 12:4. “He who gives attention to the word shall find good.” Prov. 16:20.

Zważaj na swoje słowa. Ten werset biblijny opisuje dwa rodzaje żon. Którą z nich jesteś? „Żona cnotliwa jest koroną swego męża, ale ta, która go hańbi, jest jak zgnilizna w jego kościach.” Prz. 12:4. „Kto zważa na słowo, znajdzie dobro.” Prz. 16:20.

Sweetness of speech. If you have shamed your husband in what you have said (to or about him) or in your attitude toward him, God is faithful to offer a cure. “A joyful heart is good medicine, but a broken spirit dries up bones.” Prov. 17:22. “Pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones.” Prov. 16:24. “Sweetness of speech increases persuasiveness.” Prov. 16:21.

Słodycz warg. Jeśli zawstydziłaś swojego męża tym, co powiedziałaś (do niego lub o nim) lub w nastawieniu do niego, Bóg jest wierny, aby zaoferować lekarstwo. „Wesołe serce działa dobrze jak lekarstwo, a przygnębiony duch wysusza kości.” Prz. 17:22. „Miłe słowa są jak plaster miodu, słodycz dla duszy i lekarstwo dla kości.” Prz. 16:24. „Miłymi słowami łatwiej jest przekonać.” Prz. 16:21 SNP

Righteous lips. Is there anyone who doesn’t appreciate a kind word? “Righteous lips are the delight of kings, and he who speaks right is loved.” Prov. 16:13. “Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord.” Eph. 5:19.

Sprawiedliwe usta. Czy jest ktoś, kto nie docenia miłego słowa? „Upodobaniem królów winny być sprawiedliwe usta; powinni miłować tego, co szczerze przemawia.” Prz. 16:13. „Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu.” Ef. 5:19.

Do away with childish things. Have you matured? Or are you still a child who says things that hurt others? One of the biggest lies we learned as children was Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. We probably still have not recovered from some of the words spoken to us when we were children. “When I was a child, I used to speak as a child, think as a child, reason as a child; when I became a man, I did away with childish things.” 1Cor. 13:11.

Zaniechaj tego, co dziecięce. Czy dojrzałaś? A może nadal jesteś dzieckiem, które mówi rzeczy raniące innych? Jednym z największych kłamstw, których nauczyłyśmy się jako dzieci, było Kije i kamienie mogą złamać mi kości, ale słowa nigdy mnie nie skrzywdzą. Prawdopodobnie nadal nie doszłyśmy do siebie po niektórych słowach wypowiedzianych do nas, gdy byłyśmy dziećmi. „Dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce.” 1Kor. 13:11.

Arguments and strife are NOT good for any marriage!
Kłótnie i spory NIE są dobre dla żadnego małżeństwa!

Abandon the quarrel. The definition of strife is a prolonged struggle for power or superiority. “Better is a dry morsel and quietness with it, than a house full of feasting with strife.” Prov. 17:1. (A house that has loud and unruly children is anything but quiet. Be sure your children are quiet and under your control! See lesson 14, “Your Mother’s Teachings.”) “The beginning of strife is like letting out water, so abandon the quarrel before it breaks out.” Prov. 17:14. “A fool’s lips bring strife, and his mouth calls for blows.” Prov. 18:6.

Zaniechaj sporu. Definicja kłótni to przedłużająca się walka o władzę lub przewagę. „Lepszy jest kęs suchego chleba, a przy tym spokój, niż dom pełen bydła ofiarnego z kłótnią.” Prz. 17:1. (Dom, w którym są głośne i niesforne dzieci, nie jest cichy. Upewnij się, że twoje dzieci są ciche i pod twoją kontrolą! Zobacz lekcję 14, „Nauki Twojej Matki”). „Kto zaczyna kłótnię, jest jak ten, co puszcza wodę; dlatego zaniechaj sporu, zanim wybuchnie.” Prz. 17:14. „Wargi głupiego wchodzą w spór, a jego usta wołają o razy.” Prz. 18:6.

Are you well content? “Therefore I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ’s sake; for when I am weak, then I am strong.” 2Cor. 12:10. This verse seems so incredibly unattainable, but it is something we must strive toward. Let’s move through some other verses along with their practical applications….

Czy jesteś zadowolona? „Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach ze względu na Chrystusa; gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny.” 2Kor. 12:10. Ten werset wydaje się tak niewiarygodnie nieosiągalny, ale jest to coś, do czego musimy dążyć. Przejdźmy przez kilka innych wersetów wraz z ich praktycznymi zastosowaniami….

Rejoice always. The first step to victory is to thank the Lord for every adversity. “Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice!” Phil. 4:4. Keep thanking Him either in your mind or out loud, depending on the circumstance.

Radujcie się zawsze. Pierwszym krokiem do zwycięstwa jest podziękowanie Panu za wszelkie przeciwności. „Radujcie się zawsze w Panu; mówię ponownie, radujcie się.” Flp. 4: 4. Dziękuj Mu w myślach lub na głos, w zależności od okoliczności.

Offended. “A brother offended is harder to be won than a strong city, And contentions are like the bars of a castle.” Prov. 18:19. Please don’t allow yourself to become offended by something that is said to you or how it is said; instead listen with an open heart.

Obrażony. „Brat obrażony trudniejszy do zdobycia niż warowne miasto, a spory są jak rygle w zamku.” Prz. 18:19. Nie pozwól sobie na obrażanie się tym, co jest do ciebie mówione lub jak to jest powiedziane; zamiast tego słuchaj z otwartym sercem.

Don’t answer before you hear. “He who gives an answer before he hears, it is folly and shame to him.” Prov. 18:13. When you interrupt someone who is speaking to you, tempers usually rise! Again, listen to those who take the time to speak to you, always listening for the Truth.

Nie odpowiadaj, zanim usłyszysz. „Kto odpowiada, zanim wysłucha, ujawnia głupotę i ściąga na siebie hańbę.” Prz. 18:13. Kiedy przerywasz komuś, kto do ciebie mówi, zwykle pojawia się gniew! Ponownie, słuchaj tych, którzy poświęcają czas mówiąc do ciebie, zawsze doszukując się w tym Prawdy.

The Truth shall make you free. “…and you shall know the Truth, and the Truth shall make you free.” John 8:32. Sometimes it is difficult to admit the Truth to ourselves and especially to someone else. But once you try it, you will agree that it is the most freeing experience on earth! Don’t fear speaking the truth about yourself; just do it!

Prawda was wyzwoli. „… i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.” Jana 8:32. Czasami trudno jest przyznać Prawdę samemu sobie, a zwłaszcza komuś innemu. Ale kiedy spróbujesz, zgodzisz się, że jest to najbardziej wyzwalające doświadczenie na świecie! Nie bój się mówić prawdy o sobie; po prostu to zrób!

Agree with thine adversary quickly. Agree with your husband and others, especially when they are angry. “Agree with thine adversary quickly, while thou art in the way with him….” Prov. 20:3. “Keeping away from strife is an honor for a man, but any fool will quarrel.” Matt. 5:25 KJV. Usually the one who is angry is ranting and raving about something that is true or has some basis of truth in it. When you are humble enough to agree with another person, especially when that person is out of control, you are reaching spiritual maturity.

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko. Zgadzaj się z mężem i innymi osobami, zwłaszcza gdy są źli. „Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze…” Mt. 5:25. „Zaprzestać sporu jest zaszczytem dla człowieka, ale każdy głupiec się w niego wdaje.” Prz. 20:3. Zazwyczaj ten, kto jest zły, narzeka i bredzi o czymś, co jest prawdą lub ma w sobie jakąś podstawę prawdy. Kiedy jesteś na tyle pokorna, żeby zgodzić się z inną osobą, zwłaszcza gdy ta osoba wymknęła się spod kontroli, osiągasz duchową dojrzałość.

Go another mile. After you have agreed with the other person, there is another step; you must add to the insult or criticism. “But I say to you, do not resist him who is evil; but whoever slaps you on your right cheek, turn to him the other also. And if anyone wants to sue you, and take your shirt, let him have your coat also. And whoever shall force you to go one mile, go with him two.” Matt. 5:39-41. This addition to the insult or criticism also must be in the form of a compliment to the accuser. “…not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing instead; for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing.” 1Pet. 3:9.

Idź kolejną milę. Po zgodzie z drugą osobą jest kolejny krok; musisz dodać do zniewagi lub krytyki. „Lecz ja wam mówię: Nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce się z tobą procesować i wziąć twoją szatę, zostaw i płaszcz. A jeśli ktoś cię przymusza, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie.” Mt. 5:39-41. Ten dodatek do zniewagi lub krytyki musi mieć również formę komplementu dla oskarżyciela. „…nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.” 1P. 3:9.

This may seem impossible or too incredible to believe; however, I am not the only woman who has had to walk this walk. Many of our husbands were living with other women at the time, as well. Hopefully, this will encourage you. You must believe that you can do what the Scriptures are asking, no matter how you may feel.

Może się to wydawać niemożliwe lub zbyt niewiarygodne, aby w to uwierzyć; jednak nie jestem jedyną kobietą, która musiała przejść tę drogę. Wielu naszych mężów mieszkało w tym czasie z innymi kobietami. Miejmy nadzieję, że to cię zachęci. Musisz wierzyć, że możesz zrobić to, o co prosi Pismo Święte, bez względu na to, jak się czujesz.

Confess our sins. “If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.” 1John 1:9. Confession is good for the soul; it works out the sanctification of our salvation. “So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling….” Phil. 2:12.

Wyznajmy nasze grzechy. „Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.” 1 Jana 1:9. Wyznawanie jest dobre dla duszy; dokonuje uświęcenia naszego zbawienia. „Dlatego, moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem…” Flp. 2:12.

Eliminate constant friction. Is there constant friction in your home? “Deeds of the flesh are evident… strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, envying….” Gal. 5:19-21. “If any one advocates a different doctrine and does not agree with sound words, those of our Lord Jesus Christ, and with the doctrine conforming to godliness, he is conceited and understands nothing; but he has a morbid interest in controversial questions and disputes about words, out of which arise envy, strife, abusive language, evil suspicions, and constant friction between men of depraved mind and deprived of the Truth….” 1Tim. 6:3-5.

Wyeliminuj ciągłe spory. Czy w twoim domu są ciągłe spory? „A znane są uczynki ciała...niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, zazdrość…” Gal. 5:19-21. „Jeśli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa i nauki zgodnej z pobożnością; Ten jest nadęty i nic nie wie, lecz ma chorobliwą skłonność do dociekań i sporów o słowa, z których rodzą się zawiść, spory, złorzeczenia, złośliwe podejrzenia; Przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle, pozbawionych prawdy…” 1Tm. 6:3-5.

Not argumentative. “But refuse foolish and ignorant speculations, knowing that they produce quarrels. And the Lord’s bond-servant must not be quarrelsome, but be kind to all, able to teach, patient when wronged.” 2 Tim. 2:23. “Urge bondslaves to be subject to their own masters in everything, to be well-pleasing, not argumentative.” Titus 2:9.

Nie sprzeciwiając się. „Unikaj zaś głupich i niedouczonych rozmów, wiedząc, że rodzą kłótnie. A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych.” 2 Tm. 2:23-24. „Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim panom i we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając się.” Tytusa 2:9.

Slow to anger. You have heard some say that, since Jesus was angry and turned over the tables in the temple, we can be angry. But the Scriptures say, “But let everyone be quick to hear, slow to speak and slow to anger; for the anger of man does not achieve the righteousness of God.” James 1:19-20.

Nieskory do gniewu. Słyszałaś, jak niektórzy mówią, że skoro Jezus się gniewał i przewrócił stoły w świątyni, możemy się gniewać. Ale Pismo Święte mówi: „Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej.” Jakuba 1:19-20.

Two of you agree. You must try to find the area of agreement instead of the point of disagreement. “Again I say to you that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by My Father who is in heaven.” Matt. 18:19.

Dwaj z was zgadza się. Musisz spróbować znaleźć obszar porozumienia, a nie punkt niezgody. „Mówię wam też: Jeśli dwaj z was na ziemi będą zgodnie prosić o cokolwiek, otrzymają to od mego Ojca, który jest w niebie.” Mt. 18:19.

God is very specific about how we are to answer!
Bóg jest bardzo konkretny, jak mamy odpowiadać!

Do you ponder how to answer? When anger or wrath is directed toward us, God tells us the response we must make in order to glorify Him as Christians. “ A gentle answer turns away wrath, but harsh words stir up anger.” Prov. 15:1. “The heart of the righteous ponders how to answer, but the mouth of the wicked pours out evil things.” Prov. 15:28.

Czy rozmyślasz nad odpowiedzią? Kiedy gniew lub zapalczywość są skierowane do nas, Bóg mówi nam, jaką odpowiedź musimy udzielić, aby uwielbić Go jako chrześcijanki. „Łagodna odpowiedź uśmierza zapalczywość, a przykre słowa wzniecają gniew.” Prz. 15:1. „Serce sprawiedliwego rozmyśla nad odpowiedzią, a usta niegodziwych tryskają złymi rzeczami.” Prz. 15:28.

Do you answer before you hear? How many times have you jumped in before you heard what the other person was saying? “He who gives an answer before he hears, it is folly and shame to him.” Prov. 18:13. “By forbearance [a proper facial expression] a ruler may be persuaded and a soft tongue breaks the bone.” Prov. 25:15. (Or “soft answer” in the KJV.)

Czy odpowiadasz zanim wysłuchasz? Ile razy przerywałaś, zanim usłyszałaś co mówi druga osoba? „Kto odpowiada, zanim wysłucha, ujawnia głupotę i ściąga na siebie hańbę.” Prz. 18:13. „Cierpliwością [właściwy wyraz twarzy] można przekonać władcę, a łagodny język łamie kości.” Prz. 25:15. (Lub „łagodna odpowiedź” w KJV.)

Be content  - NEVER murmur nor complain!
Bądź zadowolona - NIGDY nie szemraj ani nie narzekaj!

Without murmuring or disputing. Even if we don’t continue to fight with the other person, we may continue to murmur or dispute under our breath or behind the other person’s back. “For lack of wood the fire goes out, and where there is no whisperer, contention quiets down.” Prov. 26:20. “Do all things without grumbling or disputing.” (“Murmuring or disputing” in the KJV.) Phil. 2:14.

Bez szemrania i sporów. Nawet jeśli nie będziemy kontynuować walki z drugą osobą, możemy nadal szemrać lub spierać się pod nosem lub za plecami drugiej osoby. „Gdy nie ma drew, ogień gaśnie; tak gdy nie ma plotkarza, ustaje spór.” Prz. 26:20. „Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów.” Flp. 2:14.

Learn to be content. “Not that I speak from want; for I have learned to be content in whatever circumstances I am.” Phil. 4:1. “…being content with what you have; for He Himself has said, ‘I will never desert you, nor will I ever forsake you.’ ” Heb. 13:5. (My late Grandma Brown was a woman who demonstrated this fruit of contentment. No matter what she was doing, scrubbing the floor on her hands and knees or doing her handiwork, she was happy. She never complained. She said she never thought about where she would rather be nor what she would rather be doing.) “But godliness is actually a means of great gain, when accompanied by contentment.” 1Tim. 6:6.

Naucz się być zadowolona. „Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam.” Flp. 4:11. „…poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę.” Hbr. 13:5. (Moja zmarła Babcia Brown była kobietą, która okazywała ten owoc zadowolenia. Bez względu na to, co robiła, szorując podłogę na rękach i kolanach lub robiąc swoje prace ręczne, była szczęśliwa. Nigdy nie narzekała. Powiedziała, że nigdy nie myślała o tym, gdzie wolałaby być ani o tym, co wolałaby robić). „Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma.” 1Tm. 6:6.

Do not crush the spirit. Proverbs also tells us what our speech can do to our husbands’ spirits. “A soothing tongue is a tree of life, but perversion in it crushes the spirit.” Prov. 15:4. The definition of perversion is “obstinate.”

Nie niszcz ducha. Księga Przysłów mówi nam też, jak nasza mowa może wpłynąć na duchy mężów. „Zdrowy język jest drzewem życia, a jego przewrotność jest zniszczeniem dla ducha.”. Prz. 15: 4. Definicja perwersji brzmi „uparty.”

Your tongue: small, yet deadly!
Twój język: mały, ale zabójczy!

Set on fire by hell. “So also the tongue is a small part of the body, and yet it boasts of great things. Behold, how great a forest is set aflame by such a small fire! And the tongue is a fire, the very world of iniquity; the tongue is set among our members as that which defiles the entire body, and sets on fire the course of our life, and is set on fire by hell.” James 3:5-6.

Zapalony przez ogień piekielny. „Tak też język jest małym organem, lecz bardzo się przechwala. Jakże wielki las zapala mały ogień! Język też jest ogniem i światem nieprawości. Język jest tak ułożony wśród naszych członków, że kala całe ciało i rozpala bieg życia, i jest zapalony przez ogień piekielny.” Jakuba 3:5-6.

Both blessing and cursing. “But no one can tame the tongue; it is a restless evil and full of deadly poison. With it we bless our Lord and Father; and with it we curse men, who have been made in the likeness of God; from the same mouth come both blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be this way. Does a fountain send out from the same opening both fresh and bitter water?” James 3:8-11. But thank the Lord that “Nothing will be impossible with God.” Luke 1:37.

Błogosławieństwo i przekleństwo. „Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to nieokiełznane zło, pełne śmiercionośnego jadu. Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką?” Jakuba 3:8-11. Ale dziękuj Panu, że „dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.” Łukasza 1:37.

Guard my mouth as with a muzzle. Here is a sobering thought: “Even before there is a word on my tongue, behold O Lord, Thou dost know it all.” Ps. 139:4. “I said, ‘I will guard my ways, that I may not sin with my tongue; I will guard my mouth as with a muzzle.’ ” Ps. 39:1.

Nałóż na usta wędzidło. Oto otrzeźwiająca myśl: „Zanim na moim języku pojawi się słowo, ty, PANIE, już je znasz.” Ps. 139:4. „Powiedziałem: Będę strzegł moich dróg, abym nie zgrzeszył językiem; nałożę na usta wędzidło.” Ps. 39:1.

What does God think of a lying tongue?
Co Bóg myśli o kłamliwym języku?

An abomination to Him. We have no idea how our lying can affect our testimonies as believers. “A soothing tongue is a tree of life but perversion in it crushes the spirit.” Prov. 15:4. “There are six things which the Lord hates, yes, seven which are an abomination to Him: Haughty eyes, a lying tongue….” Prov. 6:16-17.

Budzą w nim odrazę. Nie mamy pojęcia, jak nasze kłamstwo może wpłynąć na nasze świadectwa jako wierzących. „Zdrowy język jest drzewem życia, a jego przewrotność jest zniszczeniem dla ducha.” Prz. 15:4. „Jest sześć rzeczy, których nienawidzi PAN, siedem budzi w nim odrazę: Wyniosłe oczy, kłamliwy język…” Prz. 6:16-17.

Six things which the Lord hates. Let’s continue to read more verses in Proverbs which tell us more about lying. “There are six things which the Lord hates, Yes, seven which are an abomination to Him: Haughty eyes, a lying tongue and hands that shed innocent blood….” Prov. 6:16-18. Most of us are pro-life; yet, have we taken the time to see what this verse is saying to us? God not only hates lying and thinks it’s an abomination, but He also compares a liar to an abortionist! “Deliver my soul, O Lord, from lying lips, from a deceitful tongue.” Ps. 120:2.

Sześć rzeczy, których nienawidzi PAN. Czytajmy dalej więcej wersetów z Księgi Przysłów, które mówią nam więcej o kłamstwie. „Jest sześć rzeczy, których nienawidzi PAN, siedem budzi w nim odrazę: Wyniosłe oczy, kłamliwy język i ręce, które przelewają krew niewinną…” Prz. 6:16-18. Większość z nas jest za życiem; czy jednak poświęciłyśmy trochę czasu, aby zobaczyć, co mówi do nas ten werset? Bóg nie tylko nienawidzi kłamstwa i budzi w Nim odrazę, ale także porównuje kłamcę do aborcjonisty! „Ocal, PANIE, moją duszę od warg kłamliwych i od zdradliwego języka.” Ps. 120: 2.

The father of lies. We never want to lie since the devil is the father of lies! “You are of your father the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature; for he is a liar, and the father of lies.” John 8:44.

Ojciec kłamstwa. Nigdy nie chciejmy kłamać, ponieważ diabeł jest ojcem kłamstwa! „Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.” Jana 8:44.

What does speech have to do with abuse?
Co ma wspólnego mowa z przemocą?

Calls for blows. How many times have we actually egged our husbands on with our cruel words or cutting remarks? “A babbling fool will be thrown down.” Prov. 10:8. “A fool’s lips bring strife, and his mouth calls for blows.” Prov. 18:6.

Wołają o razy. Ile razy faktycznie podżegałyśmy naszych mężów naszymi okrutnymi słowami lub ostrymi uwagami? „Gadatliwy głupiec upadnie.” Prz. 10:8. „Wargi głupiego wchodzą w spór, a jego usta wołają o razy.” Prz. 18:6.

Guards his mouth. “The one who guards his mouth preserves his life; the one who opens wide his lips comes to ruin.” Prov. 13:3. When you are quick to judge, belittle and challenge your husband, you may be headed for blows. Instead, be silent. “A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.” Prov. 15:1.                   

Strzeże swych ust. „Kto strzeże swych ust, strzeże swojej duszy; kto szeroko otwiera swe wargi, będzie zniszczony.” Prz. 13:3. Kiedy szybko osądzasz, umniejszasz i podważasz swojego męża, możesz zmierzyć się z ciosami. Zamiast tego, milcz. „Łagodna odpowiedź uśmierza zapalczywość, ale przykre słowa wzniecają gniew.” Prz. 15:1.

To sum up:
Podsumowując:

 1. Watch how much you say - with many words transgression is unavoidable. Instead, let your communication be “Yes, yes” or “No, no” - anything more than this will lead to evil.
 2. Be careful what you say - by your words you’ll be justified and by your words you’ll be condemned! Wives, be submissive to your own husbands, so that when they are disobedient to the Word, they may be changed without a word by your chaste and respectful behavior.
 3. Uważaj, ile mówisz - wielomówność nie bywa bez grzechu. Zamiast tego, niech twoja mowa brzmi „Tak, tak” lub „Nie, nie” - cokolwiek więcej niż to doprowadzi do zła.
 4. Uważaj na to, co mówisz - swoimi słowami będziesz usprawiedliwiony, a swoimi słowami będziesz potępiony! Żony, bądźcie posłuszne swoim własnym mężom, aby kiedy byli nieposłuszni Słowu, mogli zostać przemienieni bez słowa przez wasze czyste i pełne szacunku zachowanie.
 5. If healing is needed, remember a joyful heart is good medicine, pleasant words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones, and sweetness of speech adds persuasiveness.
 6. Do not argue - agree with your adversary quickly!
 7. Think before you answer. Give a gentle answer, ponder (think a while) how you should answer, and don’t answer before you listen, because it is folly and shame!

 

 1. Jeśli potrzebne jest uzdrowienie, pamiętaj, że wesołe serce działa dobrze jak lekarstwo, miłe słowa są jak plaster miodu, słodycz dla duszy i lekarstwo dla kości i miłymi słowami łatwiej jest przekonać.
 2. Nie kłóć się - szybko pogódź się ze swoim przeciwnikiem!
 3. Pomyśl, zanim odpowiesz. Podaj łagodną odpowiedź, zastanów się (pomyśl chwilę), jak powinnaś odpowiedzieć, i nie odpowiadaj, zanim usłyszysz, ponieważ to głupota i hańba!
 4. Take the time to learn to be content. Contentment is a learned attribute. You must learn to be content in whatever circumstances you are in.
 5. Poświęć trochę czasu, aby nauczyć się być zadowolona. Zadowolenie to wyuczony atrybut. Musisz nauczyć się być zadowoloną w każdych okolicznościach w których jesteś.
 6. Walking in the Spirit. Whatever is easy for us to do in the flesh, is of the flesh. Whatever is difficult to do and requires us to draw on the Holy Spirit’s strength, is walking in the Spirit. “But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh… these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please.” Gal. 5:16-17.
 7. Postępuj w Duchu. Cokolwiek jest dla nas łatwe do zrobienia w ciele, pochodzi z ciała. Cokolwiek jest trudne i wymaga od nas czerpania mocy Ducha Świętego, to postępowanie w Duchu. „Mówię więc: Postępujcie w Duchu, a nie spełnicie pożądania ciała...są one sobie przeciwne, tak że nie możecie czynić tego, co chcecie.” Gal. 5:16-17.

Let us all first strive to appear wise by keeping silent.

Next let us make sure that when we do open our mouths

it is with wisdom, in kindness, and for edification.

Let our words be sweet and gentle.

Let us be a “crown” to our husbands and

“precious” in the sight of God.

 

Wszystkie najpierw starajmy się wyglądać na mądre, milczące.

Następnie upewnijmy się, że kiedy już otworzymy usta

to z mądrością, życzliwością i budująco.

Niech nasze słowa będą słodkie i łagodne.

Bądźmy „koroną” dla naszych mężów i

„cenne” w oczach Boga. 

 

May God be with you as you strive to be more like Christ!
Niech Bóg będzie z tobą, gdy będziesz starała się być bardziej podobna do Chrystusa!

 

Personal commitment: To open my mouth with wisdom and kindness. “Based on what I have learned from God's Word, I commit to remain quiet, to wait before I answer, and to be sweet in all my words.”

Osobiste zobowiązanie: Otwierać usta z mądrością i miłosierdziem. „W oparciu o to, czego nauczyłam się ze Słowa Bożego, zobowiązuję się pozostawać cicho, czekać niczym odpowiem i być miła we wszystkich moich słowach.”

Jeśli jesteś gotowa, aby zobowiązać się BOGU, że ukończysz ten kurs, KLIKAJĄC TUTAJ wyraziłaś zgodę i jesteś gotowa do udokumentowania tego następnego kroku na drodze Podróży Odbudowy w swoim formularzu „Mój Dziennik”. Nie spiesz się, usiądź, weź kawę lub herbatę i wylej swoje serce do twojego Dziennika.

„Podobnie starsze kobiety... uczą tego, co dobre. Niech UCZĄ młodsze kobiety…” (Tytusa 2:3) będziesz miała okazję przemówić do młodszych kobiet, które są jeszcze singielkami, w ramach swojej służby.