Rozdział 5 ,,Pozyskani Bez Słowa”

 

,,Podobnie [jak Jezus] żony,
bądźcie poddane swoim mężom,
aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu,
przez postępowanie żon zostali pozyskani bez słowa.”
1 Piotra 3:1

 

Many of us have faced the dilemma of our husbands blatantly or secretly being disobedient to the Word of God. It is not only worrisome but also quite frustrating. This is especially true if you have tried to reason or share your concerns for his well-being and the well-being of your family. However, in this lesson you will learn, through Scripture, that anything that you would like to say to your husband must instead be said to God.

Wiele z nas stanęło przed dylematem rażącego lub potajemnego nieposłuszeństwa naszych mężów Słowu Bożemu. To jest nie tylko niepokojące, ale i frustrujące. Jest to szczególnie ważne, jeśli próbowałaś dyskutować lub dzielić się swoimi obawami o jego dobre samopoczucie i dobro rodziny. Jednak z tej lekcji dowiesz się przez Pismo Święte, że wszystko, co chciałabyś powiedzieć swojemu mężowi, musi być zamiast tego powiedziane Bogu.

In this lesson we will learn from God’s Word (and the many “bad fruits” of our actions) that since our husbands are our authority, our words are not only useless, but also potentially dangerous. We are told in the Word of God to win our husbands without a word and with an attitude of respectfulness, no matter what they are doing.

Z tej lekcji nauczymy się ze Słowa Bożego (i wielu „złych owoców” naszych działań), że skoro nasi mężowie są naszym autorytetem, nasze słowa są nie tylko bezużyteczne, ale także potencjalnie niebezpieczne. Słowo Boże mówi nam, żeby pozyskiwać mężów bez słowa i z szacunkiem, bez względu na to, co robią.

Shouldn’t I talk to my husband about my concerns?
Czy nie powinnam rozmawiać z mężem o moich obawach?

Ask God to speak to your husband. We have just read that, when our husbands are disobedient to the Word, we must obey and determine to win them without a word. But, is there anything else we can do? Yes, we can go to the top; we can go to our Heavenly Father and appeal to Him. Ask God to have the Lord (who is directly over all men) speak to your husband about what is on your heart since this is the order of authority. “But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of a woman, and God is the head of Christ.” 1Cor. 11:3.

Poproś Boga, aby porozmawiał z twoim mężem. Przed chwilą przeczytałyśmy, że kiedy nasi mężowie są nieposłuszni Słowu, musimy być posłuszne i zdecydować się pozyskać ich bez słowa. Ale czy jest coś jeszcze, co możemy zrobić? Tak, możemy wejść na szczyt; możemy udać się do naszego Ojca Niebieskiego i zwrócić się do Niego. Poproś Boga, aby Pan (który jest bezpośrednio nad wszystkimi ludźmi) przemówił do twojego męża o tym, co jest w twoim sercu, ponieważ jest to nakaz autorytetu. „Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg.” 1Kor. 11:3.

Have the proper attitude. “Let every person be in subjection to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Therefore he who resists authority has opposed the ordinance of God; and they who have opposed will receive condemnation upon themselves.” Rom. 13:1.

Miej odpowiednie nastawienie. ,,Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. Tak więc kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie.” Rz. 13:1-2.

Turn, through prayer alone, your husband’s direction to God. You must understand that you are not responsible for what your husband does or does not do; he is accountable to God for his actions. “But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust.” James 1:14.

Zwróć, jedynie poprzez modlitwę, prowadzenie twojego męża do Boga. Musisz zrozumieć, że nie jesteś odpowiedzialna za to, co robi lub czego nie robi twój mąż; jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje czyny. „Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci.” Jakuba 1:14.

Get out of his way. “How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners…But his delight is in the law of the LORD, And in His law he meditates day and night.” Ps. 1:1-2. Get out of your husband’s way; you are not his authority! The second line tells us what we are to do - meditate on His Word. Leave your husband to God; God must be the One to do the changing in your husband. Your husband can’t even change himself.

Zejdź mu z drogi. „Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników...Lecz ma upodobanie w prawie PANA i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy.” Ps. 1:1-2. Zejdź z drogi mężowi; nie jesteś jego autorytetem! Druga linijka mówi nam, co mamy robić - medytować nad Jego Słowem. Zostaw swojego męża Bogu; Bóg musi być tym, który dokonuje zmiany w twoim mężu. Twój mąż nie może się nawet sam zmienić.

Get off his back and pray! You can help to heal your home by your prayers: “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.” James 5:16.

Zejdź z niego i módl się! Swoimi modlitwami możesz pomóc uzdrowić swój dom: „Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.” Jakuba 5:16.

Overcome all evil with good. Be careful how you react to evil when it occurs: “Do not be overcome with evil but overcome evil with good.” Rom. 12:21. Again, troubles will occur! “…knowing that the testing of your faith produces endurance.” James 1:3. Take this opportunity to pray a blessing over your husband. “…not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing instead; for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing.” 1Pet. 3:9.

Zło dobrem zwyciężaj. Uważaj, jak reagujesz na zło, gdy się ono pojawia: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.” Rz. 12:21. Ponownie, problemy się pojawią! „…wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość.” Jakuba 1:3. Skorzystaj z okazji, aby pomodlić się o błogosławieństwo dla swojego męża. „…nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.” 1P. 3:9.

Concentrate on loving the unlovable! When you love and respect your husband, even when he is unlovable and unkind, you are showing him unconditional love. “For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax-gatherers do the same?” Matt. 5:46. Give God your hurts. He will help you love your husband.

Skoncentruj się na kochaniu niekochanego! Kiedy kochasz i szanujesz swojego męża, nawet jeśli jest niekochany i nieżyczliwy, okazujesz mu bezwarunkową miłość. „Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie czynią?” Mt. 5:46. Oddaj Bogu swoje zranienia. On pomoże ci pokochać męża.

The ministry of reconciliation. As children of God, we are to be ambassadors of God’s love and that will draw others to the Lord. “Therefore we are ambassadors for Christ…and gave us the ministry of reconciliationnot counting their trespasses against them, and he has committed the word of reconciliation.” 2Cor. 5:18-20. Are you counting your husband’s transgressions? Remember that God’s mercies are new every morning.

Służba pojednania. Jako dzieci Boże mamy być ambasadorami Bożej miłości, a to przyciągnie innych do Pana. „Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo...dał nam służbę pojednania...nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania.” 2Kor. 5:18-20. Czy poczytujesz grzechy swojego męża? Pamiętaj, że miłosierdzie Boże jest nowe każdego ranka.

Our first mission field. You may ask yourself, “Why should I minister to my husband?” The Lord gives us our home as the first “mission field” before we can truly be effective with others. We, of course, want to rush ahead of God before we are truly ready. As young women, we are to minister at home. As our children grow, we then become the older women. “Older women likewise are to be…teaching what is good, that they may encourage the young women to love their husbands, to love their children, to be sensible, pure, workers at home, kind, being subject to their own husbands, that the Word of God may not be dishonored.” Titus 2:3.

Nasze pierwsze pole misyjne. Możesz zadać sobie pytanie: „Dlaczego powinnam usługiwać mężowi?” Pan daje nam nasz dom jako pierwsze „pole misyjne”, zanim będziemy mogli naprawdę skutecznie działać z innymi. Chcemy oczywiście wyprzedzić Boga, zanim będziemy naprawdę gotowe. Jako młode kobiety, mamy usługiwać w domu. W miarę dorastania naszych dzieci stajemy się starszymi kobietami. „Podobnie starsze kobiety...uczą tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci; Żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono słowu Bożemu.” Tytusa 2:3-5.

God wants us to learn contentment before He’ll change our husbands. To prove the point further, we can look at Paul’s life: “Not that I speak from want; for I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity; in any and every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need.” He goes on to say the verse you hear so often: “I can do all things through Him who strengthens me.” Phil. 4:11-13.

Bóg chce, żebyśmy nauczyły się zadowolenia, zanim On zmieni naszych mężów. Aby dalej to udowodnić, możemy spojrzeć na życie Pawła: „Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem uniżać się, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony: umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek.” Następnie pisze werset, który tak często słyszysz: „Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia.” Flp. 4:11-13.

You must battle in the proper way. Do what God says - it will work! Don’t try to defend yourself. “To sum up, let all be harmonious, sympathetic, brotherly, kindhearted, and humble in spirit; not returning evil for evil, or insult for insult, but giving a blessing instead; for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing.” 1Pet. 3:8-9.

Musisz walczyć we właściwy sposób. Rób to, co mówi Bóg - to zadziała! Nie próbuj się sama bronić. „Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi. Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.” 1P. 3:8-9.

This is a spiritual battle. “Do you think that I cannot appeal to My Father, and He will at once put at My disposal more than twelve legions of angels?” Matt. 26:53. Our Heavenly Father will call on the angels to battle on your behalf in the “heavens” where the “real battle” is waging. “For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of wickedness in the heavenly places.” Eph. 6:12. Pray Psalm 91 over your family.

To jest duchowa walka. „Czy sądzisz, że nie mógłbym teraz prosić mego Ojca, a wystawiłby mi więcej niż dwanaście legionów aniołów?” Mt. 26:53. Nasz Ojciec Niebieski wezwie aniołów, aby walczyli w twoim imieniu w „niebiosach”, gdzie toczy się „prawdziwa bitwa”. „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.” Ef. 6:12. Módl się Psalmem 91 nad swoją rodziną.

Your husband is not the enemy. “Do you not know when you present yourselves to someone as slaves of obedience, you are slaves of the one whom you obey, either of sin resulting in death, or of obedience resulting in righteousness?” Rom. 6:16. When a person is in sin, he is really just a slave of the devil. We may think the one who sins is awful, but so are we, if we continue to react with vengeance. Remember, that belongs to Him! “For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses.” 2Cor. 10:4. Wouldn’t you rather get at the root cause, not just the symptom of your problems?

Twój mąż nie jest wrogiem. „Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami: bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości?” Rz. 6:16. Kiedy człowiek jest w grzechu, tak naprawdę jest po prostu niewolnikiem diabła. Możemy myśleć, że ten, kto grzeszy, jest okropny, ale my też, jeśli nadal będziemy reagować zemstą. Pamiętaj, to należy do Niego! „Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy według ciała; Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz warownych.” 2Kor. 10:3-4. Czy nie wolałbyś raczej dotrzeć do pierwotnej przyczyny, a nie tylko do symptomów swoich problemów?

Be committed. Be committed regardless of the consequences and leave the results to God. “If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the furnace of blazing fire; and He will deliver us out of your hand, O king. But even if He does not, let it be known to you, O king, that we are not going to serve your gods or worship the golden image that you have set up.” Dan. 3:17. These boys believed that God would deliver them; but, regardless of the consequences, they had resolved to obey. Even if they should die in the furnace, they would do what they knew God wanted them to do and they left the results with God. The boys didn’t die, but the cords that bound them were removed through their walking in the fire. Do you have cords of sin or worry that are binding you? God will deliver you. It’s His battle! Call on the God of Hosts - He is the Warrior.

Być oddana. Bądź oddana bez względu na konsekwencje, a rezultaty pozostaw Bogu. „Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem i z twojej ręki. Czy wyrwie nas, królu. Czy nie wyrwie, niech ci będzie wiadomo, królu, że nie będziemy chwalić twoich bogów ani nie oddamy pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłeś.” Dn. 3:17-18. Ci chłopcy wierzyli, że Bóg ich wybawi; ale niezależnie od konsekwencji, postanowili być posłuszni. Nawet gdyby umarli w piecu, zrobiliby to, o czym wiedzieli, że Bóg od nich oczekuje, a rezultaty pozostawili Bogu. Chłopcy nie zginęli, ale więzy, które ich wiązały, zostały usunięte podczas ich przejścia przez ogień. Czy masz sznur grzechu lub zmartwień, które cię krępują? Bóg cię wyzwoli. To Jego bitwa! Wezwij Boga Zastępów - On jest Wojownikiem.

Preparing for War by Putting on Your Armor
Przygotowanie Do Wojny przez Założenie Twojej Zbroi

The schemes of the devil. “Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the full armor of God, that you may be able to stand firm against the schemes of the devil.” Eph. 6:10-11. Remember who the real enemy is - Satan, not your husband.

Zasadzki diabła. „W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze jego mocy. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła.” Ef. 6:10-11. Pamiętaj, kto jest prawdziwym wrogiem - Szatan, a nie twój mąż.

The full armor of God. “For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the full armor of God, that you may be able to resist in the evil day.” Eph. 6:12-13. You must resist the fear that causes you to run away or give up; having done everything, stand firm. Psalm 37 is good to pray if you are plagued with fear.

Pełna zbroja Boża. „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się.” Ef. 6:12-13. Musisz oprzeć się lękowi, który powoduje, że uciekasz lub poddajesz się; zrobiwszy wszystko, stój mocno. Psalm 37 jest dobry do modlitwy, jeśli dręczy cię strach.

Stand firm. “Stand firm therefore, having girded your loins with Truth…” Eph. 6:14. People talk about “stepping out in faith.” Sometimes it may be better to stop moving and just stand firm! It may be the difference between trusting and tempting God. Sometimes we feel like we are taking a “step of faith,” but we are actually throwing ourselves off a cliff, as Satan told Jesus to do.

Stań. „Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą…” Ef. 6:14. Ludzie mówią o „wyjściu w wierze”. Czasami lepiej przestać się ruszać i po prostu stać mocno! Może to być różnica między ufaniem a kuszeniem Boga. Czasami mamy wrażenie, że robimy „krok wiary”, ale w rzeczywistości rzucamy się z klifu, tak jak powiedział Jezusowi Szatan.

We must ask the Lord whether to take a “step” of faith or a “stand” in faith. Our convictions should enable us to “stand” for what is right. If we move, we could be falling off a cliff. If God brings adversity into our lives, our stand will be the testimony. Yet, as you will see later in this lesson, sometimes we are asked to step out and walk on water as Peter was asked to do. Discernment is needed here. One indicator that may help us discern God’s direction is the amount of urgency. Usually our “flesh” brings about urgency. God, however, usually says to wait.

Musimy zapytać Pana, czy zrobić „krok” wiary, czy „stanąć” w wierze. Nasze przekonania powinny umożliwić nam „stanąć” w obronie tego, co słuszne. Jeśli się ruszymy, możemy spaść z urwiska. Jeśli Bóg wniesie przeciwności do naszego życia, nasze stanowisko będzie świadectwem. Jednak, jak zobaczysz w dalszej części tej lekcji, czasami jesteśmy proszeni o wyjście na zewnątrz i przejście po wodzie, tak jak został poproszony o to Piotr. Tutaj potrzebne jest rozeznanie. Jednym ze wskaźników, który może nam pomóc dostrzec Boże kierownictwo, jest przynaglenie. Zwykle nasze „ciało” przynagla nas. Jednak Bóg zwykle mówi, żeby czekać.

His righteousness. “And having put on the breastplate of righteousness….” Eph. 6:14. God is talking about His righteousness, not ours. He tells us in His Word that our righteousness is nothing but “filthy rags.” (Is. 64:6)

Jego sprawiedliwość. „Przywdziawszy pancerz sprawiedliwości…”. Ef. 6:14. Bóg mówi o swojej sprawiedliwości, a nie o naszej. W swoim Słowie mówi nam, że nasza sprawiedliwość to nic innego jak „szata splugawiona.” (Iz. 64:6)

Walk in peace. “And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace….” Eph. 6:15. It says in the Beatitudes (also known as the “Be-Attitudes”), “Blessed are the peacemakers!” In 1Peter 3:15 it says to “be prepared to give an account of the hope that is within you, yet with patience and gentleness.” We are to wait until the “door” is opened and then proceed with great gentleness and patience with each person.

Chodź w pokoju. „I obuwszy nogi w gotowość ewangelii pokoju…” Ef. 6:15. W Błogosławieństwach (znanych również jako „Postawy”) jest napisane: „Błogosławieni czyniący pokój!” W 1Piotra 3:15 jest powiedziane: „bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością i bojaźnią.”. Mamy czekać, aż „drzwi” zostaną otwarte, a następnie postępować z wielką łagodnością i cierpliwością wobec każdego.

The shield of faith. “In addition to all, taking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming missiles of the evil one.” Eph. 6:16. You must have faith, not in yourself or someone else – faith in God, in Him alone! Circumstances have nothing to do with faith. Believe His Word alone for the Truth about your situation.

Tarcza wiary. „A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego.” Ef. 6:16. Musisz mieć wiarę nie w siebie ani w kogoś innego - wiarę w Boga, tylko w Niego! Okoliczności nie mają nic wspólnego z wiarą. Uwierz tylko Jego Słowu na temat Prawdy o twojej sytuacji.

Helmet of salvation. “And take the helmet of salvation…” Eph. 6:17. You must be saved. You must be one of His children to really win a difficult spiritual battle. It’s as easy as talking to God right now. Just tell Him in your own words that you need Him.  Ask the Lord to make Himself real to you. Give Him your life, a life that is messed up, and ask the Lord to make it new. Tell Him that you will do whatever He asks, since He is now your Lord. Ask Him to “save you” from your situation and from the eternity that is waiting for all those who do not accept His gift of eternal life. Thank Him for His death on the cross, His shed blood and the death that He died for you. You can now believe that you will no longer live alone; God will always be with you and you will spend eternity in Heaven with Him!

Hełm zbawienia. „Weźcie też hełm zbawienia…” Ef. 6:17. Musisz być zbawiona. Musisz być jednym z Jego dzieci, aby naprawdę wygrać trudną duchową bitwę. To tak proste, jak rozmowa z Bogiem w tej chwili. Po prostu powiedz Mu własnymi słowami, że Go potrzebujesz. Poproś Pana, aby stał się dla ciebie prawdziwy. Daj Mu swoje życie, życie, które jest zniszczone i poproś Pana, aby uczynił je nowym. Powiedz Mu, że zrobisz wszystko, o co poprosi, ponieważ On jest teraz twoim Panem. Proś Go, aby „zbawił cię” od twojej sytuacji i od wieczności, która czeka na wszystkich, którzy nie przyjmują Jego daru życia wiecznego. Podziękuj Mu za Jego śmierć na krzyżu, przelaną krew i śmierć, którą umarł za ciebie. Możesz teraz wierzyć, że nie będziesz już dłużej żyć sama; Bóg zawsze będzie z tobą i spędzisz z Nim wieczność w niebie!

Sword of the Spirit. “And the sword of the Spirit which is the Word of God.” Eph. 6:17. This is exactly what we have been teaching. Use His Word for a battle that will be won. When the battle is the Lord’s, the Victory is ours! Write down on 3x5 cards the Scriptures you need to help you in your battle. Keep them with you at all times in your purse. When you feel an attack coming on, like fear or the temptation to speak to your husband when you are commanded to remain quiet, you can read the verses that pertain to your predicament. Cry out to God. Stand firm in faith. “Commit your way to the Lord, Trust also in Him, and He will do it.” Ps. 37:5.

Miecz Ducha. „I miecz Ducha, którym jest słowo Boże.” Ef. 6:17. Dokładnie tego uczyłyśmy. Użyj Jego Słowa do zwycięskiej bitwy. Kiedy bitwa należy do Pana, Zwycięstwo należy do nas! Zapisz na kartkach 3x5 wersety, których potrzebujesz, aby pomogły ci w walce. Trzymaj je zawsze przy sobie w torebce. Kiedy poczujesz zbliżający się atak, na przykład strach lub pokusę, by porozmawiać z mężem, gdy nakazano ci milczeć, możesz przeczytać wersety odnoszące się do twojego położenia. Wołaj do Boga. Stój mocno w wierze. „Powierz PANU swoją drogę i zaufaj mu, a on wszystko wykona.” Ps. 37:5.

Pray at all times. “With all prayer and petition pray at all times in the Spirit.” Eph. 6:18. Pray from deep in your Spirit. Have designated times of prayer, three times a day (as Daniel did). That was one of the reasons he was thrown into the lion’s den. And don’t worry if you are “in essence” thrown into the lion’s den; God will shut the mouths of the lions!

Módl się w każdym czasie. „We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w Duchu.” Ef. 6:18. Módl się z głębi swojego Ducha. Wyznaczaj pory modlitwy, trzy razy dziennie (tak jak Daniel). To był jeden z powodów, dla których został wrzucony do jaskini lwa. I nie martw się, jeśli „w istocie” zostaniesz wrzucona do jaskini lwa; Bóg zamknie paszczę lwom!

Be on the alert. “And with this in view, be on the alert with all perseverance and petition for all the saints.” Eph. 6:18. Each time fear overwhelms you, pray for another person who you know wrestles with fear or some other weakness. Pray this verse for them: “Most gladly therefore, I will rather boast about my weaknesses, that the power of Christ may dwell in me. Therefore I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ’s sake; for when I am weak, then I am strong.” Phil 12:9-10. After you have prayed for someone, give them a call and lift them up.

Bądź czujna. „Czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych.” Ef. 6:18. Za każdym razem, gdy przytłacza cię strach, módl się za inną osobę, o której wiesz, że zmaga się ze strachem lub inną słabością. Módl się za nią tym wersetem: „Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach ze względu na Chrystusa; gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny.” 2Kor. 12:9-10. Gdy pomodlisz się za kogoś, zadzwoń do niej i podnieś ją na duchu.

Pray for those who persecute you. God also asks that we pray for someone else – our enemies. Every one of them. Pray for them and ask God to show you what He wants you to do to bless them. It wasn’t until after Job prayed for his so-called friends that God restored what Job had lost. “And the Lord restored the fortunes of Job when he prayed for his friends, and the Lord increased all that Job had twofold.” Job. 42:10. “But I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you.” He goes on, telling you why: “in order that you may be sons of your Father who is in heaven.” Matt. 5:44-45.

Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Bóg prosi również, abyśmy modlili się za kogoś innego - naszych wrogów. Każdego z nich. Módl się za nich i proś Boga, aby pokazał ci, co chce, abyś uczyniła, aby ich pobłogosławić. Dopiero po tym, jak Hiob modlił się za swoich tak zwanych przyjaciół, Bóg przywrócił to, co utracił Hiob. „PAN przywrócił to, co zostało zabrane Hiobowi, gdy się modlił za swoich przyjaciół. PAN także pomnożył Hiobowi w dwójnasób wszystko, co miał.” Hioba 42:10. „Lecz ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół...i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was.” Następnie mówi, dlaczego: ,,Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie.” Mt. 5:44-45.

After I read this verse when Dan was first gone, I asked the Lord to show me a way to bless him. The Lord brought to mind that, even though it was summer, he was wearing hot leather shoes. I stopped at a drug store and picked up a pair of 88¢ rubber sandals for him. When I gave them to him, his countenance (which had been quite cold) melted! It was a small gesture on my part, but it spoke volumes to his heart.

Po przeczytaniu tego wersetu, kiedy Dan odszedł po raz pierwszy, poprosiłam Pana, aby pokazał mi sposób, aby go pobłogosławić. Pan przypomniał mi, że chociaż było lato, miał na sobie gorące skórzane buty. Zatrzymałam się w drogerii i kupiłam dla niego parę gumowych sandałów za 88 centów. Kiedy mu je dałem, jego twarz (która była dość zimna) rozpłynęła się! To był mały gest z mojej strony, ale przemówił głośno do jego serca.

Know God’s Word
Znaj Słowo Boże

His Word will not come back void. You must know and learn God’s Word. You must set out to find the blessed promises of God. The principle is that when we speak His Word to Him by prayer, it will not come back void. This is His promise to you! “So shall My Word be which goes forth from My mouth; it shall not return to Me void [empty], without accomplishing what I desire and without succeeding in the matter for which I sent it.” Isaiah 55:11. His desire is for you to overcome the evils of this world. You must do what is guaranteed by God Himself - accept no imitations or counterfeits. Use His Word in prayer.

Jego Słowo nie wróci na próżno. Musisz znać i uczyć się Słowa Bożego. Musisz postanowić znaleźć błogosławione obietnice Boga. Zasada jest taka, że kiedy mówimy do Niego Jego Słowo przez modlitwę, nie wróci ono na próżno. To jest Jego obietnica dla ciebie! „Tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich ust: nie wróci do mnie na próżno [puste], ale uczyni to, co mi się podoba, i poszczęści mu się w tym, do czego je poślę.” Izajasza 55:11. Jego pragnieniem jest, abyś pokonała zło tego świata. Musisz robić to, co gwarantuje Sam Bóg - nie akceptuj imitacji ani podróbek. Używaj Jego Słowa w modlitwie.

Seek understanding. God says that if you seek, you will find. God’s Word gives wisdom. Looking deeply into the meaning gives you a better understanding of the Truth. “And I say to you, ask, and it shall be given to you; seek, and you shall find; knock, and it shall be opened to you.” Luke 11:9. Once you know what to do, then you can apply it to your life. “By wisdom a house is built, and by understanding it is established; and by knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches.” Prov. 24:3-4.

Szukaj zrozumienia. Bóg mówi, że jeśli szukasz, znajdziesz. Słowo Boże daje mądrość. Głębokie spojrzenie na znaczenie daje ci lepsze zrozumienie Prawdy. „I ja wam mówię: Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone.” Łukasza 11:9. Kiedy już wiesz, co robić, możesz zastosować to w swoim życiu. „Dom buduje się mądrością, a umacnia się rozumem. Dzięki wiedzy komory będą napełnione wszelkimi kosztownymi i przyjemnymi bogactwami.” Prz. 24:3-4.

Read the Word with delight. Mark the special verses in your Bible.Delight yourself in the Lord; And He will give you the desires of your heart.” Ps. 37:4. Take the time to mark these verses for quick reference in times of distress or when leading another person you meet to the Truth. What did Jesus answer when Satan was trying to tempt Him? “And Jesus answered him, ‘It is written…It is written…for it is written…’ ” Luke 4:4, 8, 10. Use a yellow crayon or specific light colors for different promises. When the devil assaults you again, come against him with “It is written…It is written…For it is written…”!

Czytaj Słowo z radością. Zaznacz poszczególne wersety w swojej Biblii.Rozkoszuj się PANEM, a on spełni pragnienia twego serca.” Ps. 37:4. Poświęć trochę czasu na zaznaczenie tych wersetów w celu szybkiego odniesienia się do nich w chwilach udręki lub podczas prowadzenia innej napotkanej osoby do Prawdy. Co odpowiedział Jezus, kiedy Szatan próbował Go kusić? „Ale Jezus mu odpowiedział: Jest napisane…jest bowiem napisane…jest bowiem napisane…” Łukasza 4:4,8,10. Użyj żółtej kredki lub innych jasnych kolorów do różnych obietnic. Kiedy diabeł znów cię zaatakuje, wyjdź przeciwko niemu ze słowami „Jest napisane… Jest napisane…Jest bowiem napisane…”!

Meditate day and night. Memorize the promises you find so that the blessed assurance of them may sink into your soul. You must learn and know God’s promises if you ever want to depend on Him alone. “But his delight is in the law of the LORD, and in His law he meditates day and night. And he will be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither; And in whatever he does, he prospers.” Ps. 1:2. Use 3x5 cards and write out the verse. Keep this in your purse for the times when you are “waiting.”

Rozmyśla we dnie i w nocy. Zapamiętaj obietnice, które znajdziesz, aby ich błogosławione zapewnienie dotarło do twojej duszy. Musisz nauczyć się i poznać Boże obietnice, jeśli kiedykolwiek chcesz polegać tylko na Nim. „Lecz ma upodobanie w prawie PANA i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie; jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się.” Ps. 1:2-3. Użyj kartek indeksowych 3x5 i zapisz werset. Trzymaj je w torebce na chwile, kiedy „czekasz.”

Spiritual Warfare by Taking Your Thoughts Captive
Duchowa Walka przez Zniewolenie Myśli

Your battle will be won or lost in your mind. “We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ, and we are ready to punish all disobedience, whenever your obedience is complete.” 2Cor. 10:5-6. Don’t play into the enemy’s hands. Don’t entertain evil thoughts; take your thoughts captive!

Twoja bitwa będzie wygrana lub przegrana w twoim umyśle.Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi; Gotowi do ukarania wszelkiego nieposłuszeństwa, kiedy wasze posłuszeństwo będzie całkowite.” 2Kor. 10:5-6. Nie graj na korzyść wroga. Nie rozważaj złych myśli; weź swoje myśli w niewolę!

Overcome evil with good. Satan knows that if he can divide, he can conquer. Most of us play right into his hands, the hands of the enemy. Scripture tells us, “Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.” Rom. 12:21. This is so powerful!

Zło dobrem zwyciężaj. Szatan wie, że jeśli potrafi podzielić, może zwyciężyć. Większość z nas działa na jego korzyść, korzyść wroga. Pismo mówi nam: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.” Rz. 12:21. To jest tak potężne!

No matter how bad things seem, God is in control. Our comfort is knowing that God is in control, not us and certainly not Satan. “Simon, Simon, behold, Satan has demanded permission to sift you like wheat; but I have prayed for you, that your faith may not fail; and you, when once you have turned again, strengthen your brothers.” Luke 22:31-32.

Bez względu na to, jak źle się wydaje, Bóg ma kontrolę. Naszą pociechą jest świadomość, że to Bóg sprawuje kontrolę, a nie my i z pewnością nie Szatan. „Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę. Lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci.” Łukasza 22:31-32.

 Sifting. Jesus knew the outcome, yet Peter still had to go through the “sifting” to be ready for God’s calling on his life. Will you be ready when He calls you? “And let endurance have its perfect result, that you may be perfect and complete, lacking in nothing.” James 1:4.

Przesiew. Jezus znał rezultat, ale Piotr wciąż musiał przejść przez „przesiewanie”, aby być gotowym na wezwanie Boga dla jego życia. Czy będziesz gotowa, kiedy On cię zawoła? „Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, niemający żadnych braków.” Jakuba 1: 4.

The Keys of Heaven
Klucze Nieba

Jesus gave us the keys of heaven – do you use them? “I will give you the keys of the kingdom of heaven; and whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you shall loose on earth shall be loosed in heaven.” Matt. 16:19.

Jezus dał nam klucze nieba - czy ich używasz? „I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.” Mt. 16:19.

Remove the evil. You must first bind the “strong man” – that is, the spirit that has a hold on the person you are praying for. Search for a verse that you can pray that applies. “But no one can enter the strong man’s house…unless he first binds the strong man….” Mark 3:27.

Usuń zło. Najpierw musisz związać „mocarza” - to znaczy ducha, który ma władzę nad osobą, o którą się modlisz. Poszukaj wersetu, którym możesz się modlić jaki jej dotyczy. „Nikt nie może wejść do domu mocarza...jeśli najpierw nie zwiąże tego mocarza...” Marka 3:27.

Replace the evil with good. This is very important! “When the unclean spirit goes out of a man, it passes through waterless places seeking rest, and not finding any, it says, ‘I will return to my house from which I came.’ And when it comes, it finds it swept and put in order. Then it goes and takes along seven other spirits more evil than itself, and they go in and live there; and the last state of that man becomes worse than the first.” Luke 11:24-26.

Zastąp zło dobrem. To jest bardzo ważne! „Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przechadza się po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku, a gdy nie znajduje, mówi: Wrócę do mego domu, skąd wyszedłem. A przyszedłszy, zastaje go zamiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze ze sobą siedem innych duchów, gorszych niż on sam, i wszedłszy, mieszkają tam. I końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż pierwszy.” Łukasza 11:24-26.

If you fail to replace. If you fail to replace what you have removed, it will become worse than before you prayed. You must always replace evil with something good. This is one reason why so many who go on diets actually get fatter. They stop eating all the “bad foods,” or try not to eat at all, but they never replace them with something good like prayer, going for a walk, exercising, or eating nutritious foods. Another example might be someone with a very oily face. They scrub it with soap and maybe put alcohol on it to dry up the oil. Then after a few hours it’s greasier than ever! Dermatologists will tell you that you must replace the oil you have removed with a small dab of lotion.

Jeśli nie uda ci się zastąpić. Jeśli nie zastąpisz tego, co usunęłaś, będzie gorzej niż przed modlitwą. Zawsze musisz zastąpić zło czymś dobrym. Jest to jeden z powodów, dla których tak wiele osób na diecie przybiera na wadze. Przestają jeść wszystkie „złe potrawy” lub starają się nie jeść w ogóle, ale nigdy nie zastępują ich czymś dobrym, jak modlitwa, spacer, ćwiczenia lub jedzenie pożywnych potraw. Innym przykładem może być ktoś z bardzo tłustą twarzą. Szoruje ją mydłem i może polewa alkoholem, żeby wysuszyć olej. Po kilku godzinach jest bardziej tłusta niż kiedykolwiek! Dermatolodzy powiedzą Ci, że musisz zastąpić usunięty olejek niewielką porcją balsamu.

Replace the lies with the Truth - the Truth which is found only in His Word. Unless what you hear, what you read, and what you are told matches up with a principle in God’s Word, IT IS A LIE!

Zastąp kłamstwa Prawdą - Prawdą, która znajduje się tylko w Jego Słowie. Jeśli to, co słyszysz, co czytasz, i to, co ci powiedziano, nie pasuje do zasady zawartej w Słowie Bożym, TO JEST KŁAMSTWO!

Replace the “arm of the flesh” with the Lord. Replace trusting in “the arm of the flesh” (you, a friend, whoever) with trusting in the Lord. “Finally, be strong in the Lord, and in the strength of His might.” Eph. 6:10.

Zastąp „ramię cielesne” Panem. Zastąp zaufanie w „ramię cielesne” (ciebie, przyjaciółkę, kogokolwiek) zaufaniem Panu. „W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze jego mocy.” Ef. 6:10.

Replace running away with running to Him! “God is our refuge and our strength, a very present help in time of trouble.” Ps. 46:1. Run to the book of Psalms! Read the Psalms that correspond to the date plus 30 (30, 60, 90, etc.), then read the chapter of Proverbs that corresponds to the date. (i.e., on the 5th of the month you would read the 5th, 35th, 65th, 95th, 125th Psalm and the 5th chapter of Proverbs). An easy way to remember is to write where to turn on the bottom of the Psalm (i.e. on the bottom of the 6th Psalm you would write 36, then on the bottom of the 36 you would write 66 and so on. When you get to 126 you would write Prov. 6.) Psalm 119 is reserved for the 31st day of the month.

Zamień uciekanie w ucieczkę do Niego! „Bóg jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w utrapieniu.” Ps. 46:1. Biegnij do Księgi Psalmów! Przeczytaj psalmy odpowiadające dacie plus 30 (30, 60, 90 itd.), a następnie przeczytaj rozdział Księgi Przysłów, który odpowiada dacie. (tj. piątego dnia miesiąca można przeczytać psalm 5, 35, 65, 95, 125 i rozdział 5 Księgi Przysłów). Łatwym sposobem na zapamiętanie jest napisanie, gdzie należy obrócić przy dolnej części Psalmu (tj. na dole Psalmu 6 napiszesz 36, a na dole 36 napiszesz 66 itd. Kiedy dotrzesz do 126 napiszesz Prz. 6.) Psalm 119 jest zarezerwowany na 31 dzień miesiąca.

Replace crying out to another with crying out to Him! He promises to hear you and to lift you up immediately! But you must cry out! Don’t think to yourself, “Well, God hasn’t helped me in the past!” If He didn’t help, it’s simply because you didn’t ask. “Ask, and it shall be given you; seek, and you shall find.” Matt. 7:7. He is faithful!

Zamień wołanie do kogoś wołaniem do Niego! On obiecuje cię wysłuchać i natychmiast podnieść! Ale musisz zawołać! Nie myśl sobie: „Cóż, Bóg nie pomógł mi w przeszłości!” Jeśli On nie pomógł, to po prostu dlatego, że nie prosiłaś. „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie.” Mt. 7:7. On jest wierny!

What “condition” is needed to be heard?
Jaki „warunek” jest potrzebny, aby być wysłuchanym?

Your desires with His will. There is a condition that must be met before we get what we want. “If you abide in Me, and My Words abide in you, ask whatever you wish, and it shall be done for you.” John 15:7. When your heart rests in Jesus alone and your will is centered in His will, you have made Him Lord of your life. To know His will you must know His Word. It is His will that your marriage be healed. He hates divorce and tells us that we are to be reconciled, but He has conditions.

Twoje pragnienia z Jego wolą. Jest warunek, który musimy spełnić, zanim otrzymamy to, czego chcemy. „Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście, o cokolwiek chcecie, a spełni się wam.” Jana 15:7. Kiedy twoje serce spoczywa wyłącznie w Jezusie, a twoja wola jest skoncentrowana na Jego woli, uczyniłaś Go Panem swojego życia. Aby poznać Jego wolę, musisz znać Jego Słowo. Jego wolą jest, aby twoje małżeństwo zostało uzdrowione. On nienawidzi rozwodów i mówi nam, że mamy się pojednać, ale On ma warunki.

The condition for the blessing. Each promise given by God has a condition for that blessing. Many will claim the blessing portion of the Scripture and omit the condition. You cannot claim the Scripture and choose to ignore the condition.

Warunek błogosławieństwa. Każda obietnica dana przez Boga ma warunek uzyskania tego błogosławieństwa. Wielu będzie domagać się błogosławieństwa z Pisma Świętego i pominie ten warunek. Nie możesz domagać się Słowa i zdecydować się zignorować warunek.

Condition - “Believe on the Lord Jesus…

Promise - and you shall be saved.” Acts 16:31.

Condition - “Delight yourself in the LORD…

Promise - And He will give you the desires of your heart.” Ps. 37:4.

Condition - “Train up a child in the way he should go…

Promise - Even when he is old he will not depart from it.” Prov. 22:6.

Promise - “…God causes all things to work together for good…

            Condition - “to those who love God…”

                   “…to those who are called according to His purpose.” Rom. 8:28.

Warunek - „Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa…

Obietnica - a będziesz zbawiony.” Dz. 16:31.

Warunek - „Rozkoszuj się PANEM…

                 Obietnica - a On spełni pragnienia twego serca.” Ps. 37:4.

Warunek - „Pouczaj dziecko w drodze, którą ma iść…

                 Obietnica - a gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej.” Prz. 22:6.

Obietnica - „A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych…

                 Warunek - „którzy miłują Boga…”

                    „…to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga.” Rz. 8:28.

Called by My name. “…and My people who are called by My name humble themselves and pray, and seek My face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land.” 2Chr. 7:14. Once you cry out to Him, you will be called by Christ’s name. A Christian is a “follower of Christ.” Remember, you must be one of His children. Talk to Jesus right now. Ask Him to forgive you for your sins and to be your Savior.

Nazywany moim imieniem. „…I jeśli mój lud, który jest nazywany moim imieniem, ukorzy się, będzie modlić się i szukać mojego oblicza, i odwróci się od swoich złych dróg, wtedy wysłucham go z nieba, przebaczę mu grzech i uzdrowię jego ziemię.” 2Krn. 7:14. Kiedy zawołasz do Niego, zostaniesz nazwana imieniem Chrystusa. Chrześcijanin jest „naśladowcą Chrystusa.” Pamiętaj, że musisz być jedną z Jego dzieci. Porozmawiaj teraz z Jezusem. Proś Go, aby przebaczył ci twoje grzechy i został twoim Zbawicielem.

Humble yourself. “…and My people who are called by My name humble themselves and pray, and seek My face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land.” 2Chr. 7:14. Self-willed, haughty people sometimes understand the Word without the Spirit, but to know the mind of God we need to wait humbly on God’s Spirit.

Ukorz się. „…I jeśli mój lud, który jest nazywany moim imieniem, ukorzy się, będzie modlić się i szukać mojego oblicza, i odwróci się od swoich złych dróg, wtedy wysłucham go z nieba, przebaczę mu grzech i uzdrowię jego ziemię.” 2Krn. 7:14. Osoby samowolne, wyniosłe, czasami rozumieją Słowo bez Ducha, ale aby poznać zamysł Boga, musimy pokornie czekać na Ducha Bożego.

Humility will be tested. “…He might humble you, testing you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not.” Deut. 8:2.

Humility will save you. “When you are cast down, you will speak with confidence and the humble person He will save.” Job 22:29.

Pokora zostanie poddana próbie. „…by cię ukorzyć i doświadczać, aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie.” Pwt. 8:2.

Pokora cię wybawi. „Gdy inni będą upokorzeni, ty powiesz: Będzie wywyższenie, bo Bóg zbawia pokornego.” Hioba 22:29.

Humility will strengthen your heart. “O Lord, Thou hast heard the desire of the humble; Thou wilt strengthen their heart, Thou wilt incline Thine ear….” Ps. 10:17.

He teaches and leads the humble. “He leads the humble in justice, and He teaches the humble His way.” Ps. 25:9.

Pokora utwierdzi twoje serce.Usłyszałeś pragnienia pokornych, PANIE, utwierdzisz ich serca, nakłonisz swego ucha… ” Ps. 10:17.

Uczy i prowadzi pokornych.Poprowadzi pokornych w sprawiedliwości, pokornych nauczy swojej drogi.” Ps. 25: 9.

Only the humble will inherit the land. “But the humble will inherit the land….” Ps. 37:11.

The humble will be exalted. “He has brought down rulers from their thrones, And has exalted those who were humble.” Luke 1:52.

Tylko pokorni odziedziczą ziemię. „Lecz pokorni odziedziczą ziemię…” Ps. 37:11.

Pokorni będą wywyższeni. „Strącił mocarzy z tronów, a wywyższył pokornych.” Łukasza 1:52.

Only the humble will be given grace. “But He gives a greater grace. Therefore it says, ‘GOD IS OPPOSED TO THE PROUD, BUT GIVES GRACE TO THE HUMBLE.’…Humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you.” James 4:6, 10.

Humility is rooted in the spirit. “To sum up, let all be harmonious, sympathetic, brotherly, kindhearted, and humble in spirit….” 1Pet. 3:8.

Tylko pokorni otrzymają łaskę. „Większą zaś daje łaskę, bo mówi: BÓG SPRZECIWIA SIĘ PYSZNYM, A POKORNYM DAJE ŁASKĘ…Uniżcie się przed Panem, a on was wywyższy.” Jakuba 4: 6,10.

Pokora jest zakorzeniona w duchu. „W końcu, bądźcie wszyscy jednomyślni, pełni współczucia, braterstwa, litości i pokory...” 1P. 3:8 SNP.

Walk in the Spirit. Being filled with the Holy Spirit will enable you to walk in the Spirit, not in sin and fleshly desires. Many churches are enthusiastically “Spirit-filled.” In 1 Corinthians chapter 13 “love” is said to be superior to having the gift of tongues. Any talent or blessing we receive sometimes can cause us to become prideful. When you judge another’s importance or measure their spirituality by whether or not they are Spirit-filled, you set yourself up for the fall of pride. “And do not judge and you will not be judged….” Luke 6:37.

Postępuj w Duchu. Napełnienie Duchem Świętym umożliwi ci chodzenie w Duchu, a nie w grzechu i cielesnych pragnieniach. Wiele kościołów jest entuzjastycznie „napełnionych Duchem.” W 13 rozdziale Listu 1 do Koryntian mówi się, że „miłość” jest wyższa niż posiadanie daru języków. Każdy talent lub błogosławieństwo, które czasami otrzymujemy, może spowodować, że staniemy się dumni. Kiedy oceniasz znaczenie innych lub mierzysz ich duchowość na podstawie tego, czy są napełnieni Duchem, czy nie, narażasz się na upadek pychy. „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni…” Łukasza 6:37.

 “And I will put My Spirit within you and cause you to walk in My statutes, and you will be careful to observe My ordinances.” Ezek. 36:27.

 “… walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh.” Gal. 5:16.

,,Włożę mego Ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów.” Ez. 36:27.

,,...postępujcie w Duchu, a nie spełnicie pożądania ciała.” Gal. 5:16.

Pray. “…and My people who are called by My name humble themselves and pray, and seek My face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land.” 2Chr. 7:14. At a Restore Ministries’ Home Fellowship, women prayed that the wombs of the “alien women” their husbands were with would be “closed.” All were closed, except one. God used this child as the tool to mend this family. We can always trust God to bring about everything for our good if “…we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose.” Rom. 8:28.

Módl się. „…I jeśli mój lud, który jest nazywany moim imieniem, ukorzy się, będzie modlić się i szukać mojego oblicza, i odwróci się od swoich złych dróg, wtedy wysłucham go z nieba, przebaczę mu grzech i uzdrowię jego ziemię.” 2Krn. 7:14. Na spotkaniu Domowej Wspólnoty Restore Ministries kobiety modliły się, aby łona „obcych kobiet”, z którymi przebywali ich mężowie, zostały „zamknięte”. Wszystkie były zamknięte, z wyjątkiem jednego. Bóg użył tego dziecka jako narzędzia do naprawy tej rodziny. Zawsze możemy ufać Bogu, że dokona wszystkiego dla naszego dobra, jeśli „…wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga.” Rz. 8:28.

Wait. Many times the battle will continue to rage on your behalf. Also, you must remember that there may be many “battles” that must be fought (and won) in the war against your marriage. Just remember, When the battle is the Lord’s, the victory is ours! (1Sam. 17:47) Just like with all real wars, not all the battles are won by the same side, so do not be discouraged if you have fallen short and made mistakes. We have comfort to know that He hears us immediately - but, there is a battle being waged. In the book of Daniel, an angel spoke to him and gave us these insights: “…from the first day that you set your heart on understanding this and on humbling yourself before God, your words were heard, and I have come in response to your words. But the prince of Persia was withstanding me for twenty-one days.” Dan. 10:12-13. It may take some time to win the battles; do not become weary. “But as for you, brethren, do not grow weary of doing good.” 2Ths. 3:13.

Czekaj. Wiele razy bitwa będzie nadal toczyć się w twoim imieniu. Musisz także pamiętać, że może być wiele „bitew”, które trzeba stoczyć (i wygrać) w wojnie przeciwko twojemu małżeństwu. Pamiętaj tylko, gdyż walka należy do PANA i on wyda was w nasze ręce! (1 Sm. 17:47) Podobnie jak w przypadku wszystkich prawdziwych wojen, nie wszystkie bitwy wygrywa ta sama strona, więc nie zniechęcaj się, jeśli przegrałaś i popełniłaś błędy. Mamy pocieszenie, wiedząc, że On nas natychmiast usłyszy - ale jest bitwa, która się toczy. W Księdze Daniela anioł przemówił do niego i udzielił nam następujących spostrzeżeń: „…pierwszego dnia, gdy wziąłeś sobie do serca to, aby zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, twoje słowa zostały wysłuchane, a ja przybyłem ze względu na twoje słowa. Lecz książę królestwa Persji sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni.” Dan. 10:12-13. Wygranie bitew może zająć trochę czasu; nie bądź tym znużona. „Wy zaś, bracia, nie bądźcie znużeni w czynieniu dobra.” 2 Tes. 3:13.

His timing. One thing you must understand: God seems to work on one thing at a time. We must work with Him in His timing. This does not mean we need to wait to pray; it only means we need to wait for God to change the situation at the proper time. Thank God that He doesn’t dump (through conviction) all my sins on top of me all at once! Just use the time while you’re waiting to pray. If you don’t understand this very important point you may become weary and unable to overcome. “He that overcomes shall inherit all things.” Rev. 21:7.

Jego czas. Musisz zrozumieć jedną rzecz: wydaje się, że Bóg pracuje nad jedną rzeczą na raz. Musimy pracować z Nim w Jego czasie. Nie oznacza to, że musimy czekać na modlitwę; oznacza to tylko, że musimy czekać, aż Bóg zmieni sytuację we właściwym czasie. Dzięki Bogu, że On nie zrzuca (przez przekonanie) wszystkich moich grzechów naraz na mnie! Po prostu wykorzystaj ten czas oczekiwania na modlitwie. Jeśli nie rozumiesz tej bardzo ważnej kwestii, możesz stać się zmęczona i niezdolna do zwyciężania. „Kto zwycięży, odziedziczy wszystko.” Obj. 21:7.

 Two or three gathered. Find two other women who will pray with you. “But Moses’ hands were heavy. Then they took a stone and put it under him, and he sat on it; and Aaron and Hur supported his hands, one on one side and one on the other. Thus his hands were steady until the sunset…when Moses held his hand up, then Israel prevailed, and when he let his hand down Amalek (the enemy) prevailed.” Ex. 17:11-12. Find two other women to hold you up so you won’t become too weary. Pray and ask God to help you find two others who are like-minded.

Zebranie dwóch lub trzech. Znajdź dwie inne kobiety, które będą się z tobą modlić. „Ale ręce Mojżesza były ociężałe. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego, i usiadł na nim. A Aaron i Chur podpierali jego ręce, jeden z jednej, drugi z drugiej strony. I jego ręce były stale podniesione aż do zachodu słońca...gdy Mojżesz podnosił rękę, przeważał Izrael, a gdy opuszczał rękę, przeważał Amalek (wróg).” Wj. 17:11-12. Znajdź dwie inne kobiety, które cię podtrzymają, żebyś nie była zbyt znużona. Módl się i proś Boga, aby pomógł ci znaleźć dwie inne osoby o podobnych poglądach.

The power of three. “And if one can overpower him who is alone, two can resist him. A cord of three strands is not quickly torn apart.” Eccl. 4:12.

To lift the other up.Two are better than one because they have a good return for their labor. For if either of them falls, the one will lift up his companion. But woe to the one who falls when there is not another to lift him up.” Eccl. 4:9-10.

Moc trzech. „A jeśli kto przemaga jednego, to dwaj stawią mu czoła, a potrójny sznur nie rozerwie się tak łatwo.” Kzn. 4:12.

Aby podnieść innych.Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry pożytek ze swojej pracy. Jeśli bowiem jeden upadnie, drugi podniesie swego towarzysza. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie, bo nie ma drugiego, który by go podniósł.” Kzn. 4:9-10.

He is there with you. “For where two or three have gathered together in My name, there I am in their midst.” Matt. 18:20. “Then Nebuchadnezzar the king was astounded and stood up in haste; he responded and said to his high officials, ‘Was it not three men we cast bound into the midst of the fire?’ They answered and said to the king, ‘Certainly, O king.’ He answered and said, ‘Look! I see four men loosed and walking about in the midst of the fire without harm, and the appearance of the fourth is like a son of the gods!’ ” Dan. 3:24. You are never alone!

On jest tam z tobą. „Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich.” Mt. 18:20. „Wtedy król Nabuchodonozor zdumiał się, powstał spiesznie i zapytał swoich doradców: Czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do środka ognia? A oni odpowiedzieli królowi: Prawda, królu. A on odpowiedział: Oto widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia, i nie odnoszą żadnej szkody, a wygląd czwartej osoby jest podobny do Syna Bożego.” Dn. 3:24-25. Nigdy nie jesteś sama!

Agreement. “Again I say to you, that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them by My Father who is in heaven.” Matt. 18:19. When you are wrestling to obtain peace about something, call someone who is standing with you and pray in agreement.

Standing in the gap. “And I searched for a man among them who should build up the wall and stand in the gap before Me for the land, that I should not destroy it; but I found no one.” Ezek. 22:30.

Zgoda. „Mówię wam też: Jeśli dwaj z was na ziemi będą zgodnie prosić o cokolwiek, otrzymają to od mego Ojca, który jest w niebie.” Mt. 18:19. Kiedy walczysz o pokój, zawołaj kogoś, kto stoi z tobą i módl się w porozumieniu.

Stanie w wyłomie. „I szukałem wśród nich męża, który by naprawił mur i stanął w wyłomie przede mną w obronie ziemi, abym jej nie zniszczył. Ale nie znalazłem żadnego.” Ez. 22:30.

Pray for one another. “Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another, so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much.” James 5:16. Confessing to a like-minded woman is the best method for obtaining a pure heart.

Make your confession. Ezra knew what to do when praying. “Now while Ezra was praying and making confession, weeping and prostrating himself before the house of God….” Ezra 10:1.

Módlcie się jedni za drugich. „Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.” Jakuba 5:16. Wyznawanie podobnie myślącej kobiecie jest najlepszą metodą na uzyskanie czystego serca.

Wyznaj swoje grzechy. Ezdrasz wiedział, co robić podczas modlitwy. „A gdy Ezdrasz modlił się i wyznawał grzechy z płaczem, klęcząc przed domem Bożym…” Ezdrasza 10:1.

Seek My Face. “…and My people who are called by My name humble themselves and pray, and seek My face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land.” 2Chr. 7:14.

 “They looked to Him and were radiant, and their faces shall never be ashamed.” Ps. 34:5.

 “Seek the LORD and His strength; Seek His face continually.” 1Chr. 16:11.

 “…seek My face; In their affliction they will earnestly seek Me.” Hosea 5:15.

Szukaj mojego oblicza. „…I jeśli mój lud, który jest nazywany moim imieniem, ukorzy się, będzie modlić się i szukać mojego oblicza, i odwróci się od swoich złych dróg, wtedy wysłucham go z nieba, przebaczę mu grzech i uzdrowię jego ziemię.” 2Krn. 7:14.

Spojrzeli na niego i rozpromienili się, a ich oblicza nie doznały wstydu.” Ps. 34:5.

„Szukajcie PANA i jego mocy, szukajcie zawsze jego oblicza.” 1Krn. 16:11.

„…szukać mojego oblicza. W swoim utrapieniu będą mnie pilnie szukać.” Ozeasza 5:15.

Turn from your wicked ways. “…and My people who are called by My name humble themselves and pray, and seek My face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land.” 2Chr. 7:14. Scriptures are not only for the head; they are for the heart and the will. To get the real impact of Scripture, we must surrender our lives and our wills to the leading of the Holy Spirit. We must be willing to be made over.

Odwróć się od swoich złych dróg. „…I jeśli mój lud, który jest nazywany moim imieniem, ukorzy się, będzie modlić się i szukać mojego oblicza, i odwróci się od swoich złych dróg, wtedy wysłucham go z nieba, przebaczę mu grzech i uzdrowię jego ziemię.” 2Krn. 7:14. Pismo Święte jest nie tylko dla głowy; są też dla serca i woli. Aby uzyskać prawdziwy wpływ Pisma Świętego, musimy poddać nasze życie i naszą wolę prowadzeniu Ducha Świętego. Musimy być gotowi na przemianę.

Whom does the Lord hear? Whom does the Lord deliver? “The eyes of the LORD are toward the righteous, And His ears are open to their cry.” Ps. 34:15. “The righteous cry and the LORD hears, and delivers them out of all their troubles.” Ps. 34:17.

Whom will He not answer? When you are in sin, He will not answer, even if you do cry out to God. “Then they will cry out to the LORD, but He will not answer them. Instead, He will hide His face from them at that time, because they have practiced evil deeds.” Micah 3:4.

Kogo Pan słyszy? Kogo Pan uwalnia? „Oczy PANA są zwrócone na sprawiedliwych, a jego uszy nachylone na ich wołanie.” Ps. 34:15. „Wołają sprawiedliwi, a PAN wysłuchuje ich i uwalnia od wszelkich trudności.” Ps. 34:17.

Komu On nie wysłucha? Kiedy jesteś w grzechu, On nie wysłucha, nawet jeśli będziesz wołać do Boga. „Wtedy będą wołać do PANA, a nie wysłucha ich, lecz zakryje swoje oblicze przed nimi w tym czasie, gdyż oni popełniali złe czyny.” Micheasza 3:4.

We all have sinned. We all have sinned and come short of the glory of God, but God sent His Son. “For you first, God raised up His Servant, and sent Him to bless you by turning every one of you from your wicked ways.” Acts 3:26.

To obey is better than sacrifice. “Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. For rebellion is as the sin of divination, and insubordination is as iniquity and idolatry.” 1Sam. 15:22. Do you know the right thing to do, yet you do not do it? Obey! “Therefore, to one who knows the right thing to do, and does not do it, to him it is sin.” James 4:17.

Wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszyscy zgrzeszyliśmy i brakuje nam chwały Bożej, ale Bóg posłał Swojego Syna. „Wzbudziwszy swego Syna, Jezusa, Bóg najpierw posłał go do was, aby wam błogosławił w odwracaniu się każdego z was od swoich nieprawości.” Dz. 3:26.

Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. „Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, lepiej jest słuchać, niż ofiarowywać tłuszcz baranów. Bunt bowiem jest jak grzech czarów, a upór jest jak nieprawość i bałwochwalstwo.” 1 Sm. 15:22-23. Czy wiesz, co należy zrobić, ale tego nie robisz? Bądź posłuszna! „Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech.” Jakuba 4:17.

Begin by praying Psalm 51:2-4. “Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against Thee, Thee only, I have sinned, and done what is evil in Thy sight, so that Thou art justified when Thou dost speak, and blameless when Thou dost judge.”

When do you give up praying? Never! We have a wonderful example of the fact that God does not always mean “no” when we don’t have answered prayer. Read Matt. 15:22 to see how the Canaanite woman continued to beg Jesus for her daughter’s healing. The result of her faith: “…Then Jesus answered and said to her, ‘O woman, your faith is great; be it done for you as you wish.’ And her daughter was healed at once.”

Rozpocznij od modlitwy Psalmem 51:2-4. „Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mego grzechu. Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. Przeciw tobie, tobie samemu, zgrzeszyłem i zło uczyniłem na twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie.”

Kiedy przestajesz się modlić? Nigdy! Mamy wspaniały przykład tego, że Bóg nie zawsze ma na myśli „nie”, kiedy nie odpowiada na modlitwę. Przeczytaj Mt. 15:22, aby zobaczyć, jak Kananejka nadal błagała Jezusa o uzdrowienie jej córki. Rezultat jej wiary: „…Wtedy Jezus jej odpowiedział: O kobieto, wielka jest twoja wiara! Niech ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była zdrowa.”

Keep on. When we pray for something that we are certain is in God’s will and it seems He has not heard us or He has said what we think is “No,” God may simply mean for us to keep on asking, waiting, pleading, fasting, believing, weeping, laying ourselves and our souls prostrate before Him!

Kontynuuj. Kiedy modlimy się o coś, o czym jesteśmy pewni, że jest w woli Bożej i wydaje się, że On nas nie usłyszał lub powiedział to, co uważamy za „nie”, Bóg może po prostu mieć na myśli, abyśmy wciąż prosili, czekali, błagali, pościli, wierząc, płacząc, kładąc siebie i nasze dusze padając na twarz przed Nim!

The battle for his soul. Are you unequally yoked? Wives, is the real battle in your home the battle for your husband’s soul? Are you unequally yoked? Listen to this quote taken from the book Prayer, Asking and Receiving by John Rice. “If a Christian wife is out-and-out for God…she can win her husband more quickly than anyone else. Pray this simple prayer of confession. Mean it from your very soul. Acknowledge in these words, your failure, your barrenness, your shallowness as a Christian, your lack of fruit-bearing. Pray it now in your heart. I beseech you today, go beg for it, plead for it, with confession, with tears, with travail of soul, until God answers from Heaven.” Remember you have the promise that “…you will be saved, you and all your household.” Acts 11:14. Remember, a husband is sanctified through his wife. “For the unbelieving husband is sanctified through his wife…For how do you know, O wife, whether you will save your husband?” 1Cor. 7:14-17.

Walka o jego duszę. Czy jesteś w nierównym jarzmie? Żony, czy prawdziwa bitwa w twoim domu to walka o duszę twojego męża? Czy jesteś w nierównym jarzmie? Posłuchaj tego cytatu z książki Modlitwa, Prośba i Otrzymywanie Johna Rice'a. „Jeśli chrześcijańska żona jest oddana Bogu… może zdobyć męża szybciej niż ktokolwiek inny. Módlcie się tą prostą modlitwą wyznania. Mów to z przekonaniem z własnej duszy. Uznaj w tych słowach swoją porażkę, swoją jałowość, swoją płytkość jako chrześcijanka, swój brak wydawania owoców. Módl się teraz w swoim sercu. Błagam cię dzisiaj, idź o to prosić, błagaj o to z wyznaniem, ze łzami, z trudem duszy, aż Bóg odpowie z Nieba.” Pamiętaj, że masz obietnicę, że „…będziesz zbawiony, ty i cały twój dom.” Dz. 11:14. Pamiętaj też, że mąż jest uświęcony przez swoją żonę. „Mąż niewierzący bowiem jest uświęcony przez żonę…Co bowiem wiesz, żono, czy zbawisz męża?” 1Kor. 7:14-16.

Tears, crying out, wailing. Below are some Scriptures that will help you understand the heartfelt sincerity needed when we cry out to God (especially for our husbands’ salvation or for a broken or troubled marriage). As you read through them, mark those that move your heart and memorize them during your prayer time on your knees before the Lord. We are told to pray and to cry out to God.

 “I am weary with my sighing; every night I make my bed swim, I dissolve my couch with my tears.” Ps. 6:6.

 “My tears have been my food day and night, while they say to me all day long… ”  Ps. 42:3.

 “Put my tears in Thy bottle; Are they not in Thy book?” Ps. 56:8.

 “Those who sow in tears shall reap with joyful shouting.” Ps. 126:5.

Łzy, płacz, zawodzenie. Poniżej znajduje się kilka fragmentów Pisma Świętego, które pomogą ci zrozumieć szczerość z głębi serca, potrzebną, gdy wołamy do Boga (zwłaszcza o zbawienie naszych mężów oraz o rozbite lub trudne małżeństwo). Czytając je, zaznaczaj te, które poruszają twoje serce i zapamiętaj je podczas modlitwy na kolanach przed Panem. Mamy się modlić i wołać do Boga.

Zmęczyłem się moim wzdychaniem, co noc zalewam łzami moje posłanie, moje łoże jest mokre od płaczu.” Ps. 6:6.

„Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią do mnie co dzień…” Ps. 42:3.

„Zbierz też moje łzy do swego bukłaka; czyż nie są spisane w twojej księdze?” Ps. 56:8.

„Ci, którzy sieją we łzach, będą żąć z radością.” Ps. 126:5.

Her tears. Mary Magdalene was commended by Jesus because of her tears. “…and standing behind Him at His feet, weeping, she began to wet His feet with her tears, and kept wiping them with the hair of her head…‘she has wet My feet with her tears, and wiped them with her hair.’ ” Luke 7:38, 44.

Jej łzy. Maria Magdalena została pochwalona przez Jezusa za jej łzy. „…i stanąwszy z tyłu u jego nóg, płacząc, zaczęła łzami obmywać jego nogi, wycierała je włosami swojej głowy...ona zaś łzami obmyła moje nogi i otarła je swoimi włosami.” Łukasza 7:38,44.

 Call for the mourning women. Women were actually called, in time of distress, so that they would cry out to God on another’s behalf! “Thus says the LORD of hosts…call for the mourning women, that they may come; and send for the wailing women…teach your daughters wailing…” Jer. 9:17-20.“ ‘Yet even now,’ declares the LORD, ‘Return to Me with all your heart, And with fasting, weeping, and mourning….’ ” Joel 2:12.

Wezwijcie płaczki. W rzeczywistości kobiety były powołane, aby w czasie udręki wołać do Boga w imieniu innych! „Tak mówi PAN zastępów...wezwijcie płaczki, i niech przyjdą; poślijcie po te, które są wyćwiczone w tym…abyście uczyły wasze córki lamentu…” Jr. 9:17-20. „Dlatego jeszcze i teraz, mówi PAN, wróćcie do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i w lamencie...” Joela 2:12.

To whom do we cry? Men seem to hate our tears. Sometimes, they keep their distance because they don’t know what to do when a woman cries, or because the female has used tears to manipulate them. But the fact that God is a jealous God and those tears belong to Him could be the reason, at times, for our husbands’ indifference to our tears. “Then you will call, and the LORD will answer; You will cry, and He will say, ‘Here I am.’ ” Isa. 58:9. “Do not cease to cry to the LORD our God for us….” 1Sam. 7:8. It may take a long time before you see victory manifested in the flesh, but you must continue to hope in things unseen. Have faith in God. Cry to Him alone. He has the power to change things.

Do kogo wołamy? Wydaje się, że mężczyźni nienawidzą naszych łez. Czasami zachowują dystans, ponieważ nie wiedzą co zrobić, gdy kobieta płacze lub ponieważ kobieta użyła łez, aby nimi manipulować. Ale fakt, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym, a te łzy należą do Niego, może czasami być przyczyną obojętności naszych mężów na nasze łzy. „Wtedy będziesz wzywał, a PAN wysłucha; zawołasz, a odpowie: Oto jestem.” Iz. 58:9. „Nie przestawaj wołać za nami do PANA, naszego Boga…” 1 Sm. 7:8. Może minąć dużo czasu, zanim ujrzysz zwycięstwo objawione w ciele, ale musisz nadal mieć nadzieję na rzeczy niewidzialne. Miej wiarę w Boga. Wołaj do Niego samego. On ma moc zmieniania rzeczy.

Faith. Read about different difficult situations in the Bible and identify your situation with them. To learn of His great power read how Jesus stilled the waves of the sea. To know that He can do so much with very little, read how He fed the five thousand with the five barley loaves and two small fish. So you will never doubt His mercy for you and your situation, read how Jesus cleansed the lepers, healed the sick, opened the eyes of the blind and forgave the fallen woman. Let’s look at a couple of faithful men who showed great endurance in their testing and trials.

Wiara. Przeczytaj o różnych trudnych sytuacjach w Biblii i porównaj z nimi swoją sytuację. Aby dowiedzieć się o Jego wielkiej mocy, przeczytaj, jak Jezus uspokoił fale morskie. Aby wiedzieć, że może zrobić tak wiele, mając bardzo niewiele, przeczytaj, jak nakarmił pięć tysięcy pięcioma bochenkami i dwiema małymi rybami. Dlatego nigdy nie będziesz wątpić w Jego miłosierdzie dla ciebie i twojej sytuacji, przeczytaj, jak Jezus oczyszczał trędowatych, uzdrawiał chorych, otwierał oczy niewidomym i przebaczał upadłej kobiecie. Spójrzmy na kilku wiernych mężczyzn, którzy wykazali się wielką wytrwałością w swoich testach i próbach.

Peter, an example of faith. Read the account of Peter in Matthew 14 starting at verse 22. Jesus asked Peter to walk on water. If He is asking you to walk on water, are you going to get out of the boat? Watch: when Peter cries out to Jesus, it is always followed by the word immediately. Immediately, Jesus spoke to them and told them to take courage. And then later when Peter began to sink, he cried out to the Lord, and “immediately Jesus stretched out His hand and took hold of him!” Matt. 14:31.

Piotr, przykład wiary. Przeczytaj relację Piotra w Ewangelii Mateusza 14, zaczynając od wersetu 22. Jezus poprosił Piotra, aby chodził po wodzie. Jeśli On prosi cię, abyś chodziła po wodzie, czy masz zamiar wyjść z łodzi? Obserwuj: kiedy Piotr woła do Jezusa, zawsze następuje słowo natychmiast. Natychmiast, Jezus do nich przemówił i powiedział, żeby nabrali odwagi. A potem, gdy Piotr zaczął tonąć, zawołał do Pana i „Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go!” Mt. 14:31.

Fear. A question we must ask ourselves is, “Why did Peter sink?” “But seeing the wind, he became afraid.” Matt. 14:30. If you look at your situation and at the battle that is raging against you, you will sink! Peter took his eyes off the Lord and the result was fear! It says “he became afraid.” If you take your eyes off the Lord, you, too, will become fearful.

Strach. Pytanie, które musimy sobie zadać, brzmi: „Dlaczego Piotr zaczął tonąć?” „Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się.” Mt. 14:30. Jeśli spojrzysz na swoją sytuację i walkę, która toczy się przeciwko tobie, zaczniesz tonąć! Piotr oderwał wzrok od Pana, a rezultatem był strach! Jest napisane „zląkł się.” Jeśli oderwiesz wzrok od Pana, ty także zaczniesz się bać.

Your testimony. How did the others in the boat react? (Did you forget that there were others who didn’t get out of the boat?) It says, “And those who were in the boat worshiped Him saying, ‘You are certainly God’s Son!’ ” Matt. 14:33. Are you willing to allow God to use you to show His goodness, His loving kindness, His protection, to draw others to Him? There is a great reward! This is evangelism. Others will come to you when they are having trouble because they have seen your peace, despite your circumstances.

Twoje świadectwo. Jak zareagowali pozostali w łodzi? (Czy zapomniałaś, że byli inni, którzy nie wyszli z łodzi?) Jest napisane: „Ci zaś, którzy byli w łodzi, podeszli i oddali mu pokłon, mówiąc: Naprawdę jesteś Synem Bożym!” Mt. 14:33. Czy jesteś gotowa pozwolić Bogu, by użył cię, aby okazać Jego dobroć, Jego kochającą życzliwość, Jego ochronę, aby przyciągnąć innych do Niego? Jest wielka nagroda! To jest ewangelizacja. Inni przyjdą do ciebie, gdy będą mieli kłopoty, ponieważ widzieli twój pokój pomimo twoich okoliczności.

The wind stopped. “And when they got into the boat, the wind stopped.” Matt. 14:32. Your battle will not go on forever. This test was needed to make Peter strong enough to be the “rock” of which Jesus had spoken. Satan (and others working for him) will tell you that you will stay in the trial unless you run away, give in or give up. God never intended for us to remain “In the valley of the shadow of death.” In Psalm 23:4 it says that we go “through the valley of the shadow of death.” Satan wants us to think that God wants us to live there! He wants to paint a “hopeless” picture! God is our hope. And hope is our faith in His Word that has been sown in our hearts.

Wiatr się uciszył. „A gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył.” Mt. 14:32. Twoja bitwa nie będzie trwała wiecznie. Ta próba była potrzebna, aby Piotr był wystarczająco silny, by stać się „skałą”, o której mówił Jezus. Szatan (i inni pracujący dla niego) powie ci, że pozostaniesz w próbie, dopóki nie uciekniesz, nie poddasz się lub nie poddasz. Bóg nigdy nie chciał, abyśmy pozostali „W dolinie cienia śmierci”. W Psalmie 23:4 jest powiedziane, że idziemy przez dolinę cienia śmierci.” Szatan chce, żebyśmy myśleli, że Bóg pragnie, abyśmy tam mieszkali! Chce namalować „beznadziejny” obraz! Bóg jest naszą nadzieją. A nadzieja jest naszą wiarą w Jego Słowo, które zostało zasiane w naszych sercach.

Abraham. A second example is when Abraham was about 90 years old and still without the child God had promised him, “He hoped against hope.” Rom. 4:18. Isn’t that good? Even when all hope was gone, he continued to believe God and take Him at His Word. We must do the same.

Abraham. Drugim przykładem jest sytuacja, gdy Abraham miał około 90 lat i nadal nie miał dziecka, które Bóg mu obiecał, „On to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył.” Rz. 4:18. Czy to nie jest dobre? Nawet kiedy zniknęła wszelka nadzieja, nadal wierzył Bogu i wziął Go za Jego Słowo. Musimy zrobić to samo.

If you lack faith. If you lack faith, you should ask God. There is a battle even for your faith. “Fight the good fight of faith….” 1Tim. 6:12. “I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith….” 2Tim. 4:7. Without the people’s faith, even Jesus had less power. “And He (Jesus) could do no miracle there except that He laid His hands upon a few sick people and healed them. And He wondered at their unbelief.” Mark 6:5. Act on the faith that you have. “And He said to them, ‘Because of the littleness of your faith; for truly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you shall say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it shall move; and nothing shall be impossible to you.’ ” Matt. 17:20.

Jeśli brakuje ci wiary. Jeśli brakuje ci wiary, powinnaś poprosić Boga. Walka toczy się nawet o twoją wiarę. „Staczaj dobrą walkę wiary…” 1Tm. 6:12. „Dobry bój stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem…” 2Tm. 4:7. Bez wiary ludzi, nawet Jezus miał mniej mocy. „I nie mógł (Jezus) tam uczynić żadnego cudu oprócz tego, że uzdrowił niektórych chorych, kładąc na nich ręce. I dziwił się ich niedowiarstwu.” Marka 6:5-6. Działaj na podstawie wiary, którą masz. „A Jezus im odpowiedział: Z powodu waszej niewiary. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarno gorczycy, powiecie tej górze: Przenieś się stąd na tamto miejsce, a przeniesie się. I nic nie będzie dla was niemożliwe.” Mt. 17:20.

Imitators of faith. We would do well to imitate those in Scripture who exhibited faith (you can find the Hall of Faith in Hebrews, chapter 11). We need to act on God’s promises by being “…imitators of those who through faith and patience inherit the promises.” Heb. 6:12. There are many women who have followed the principles found in this workbook who have had victory in troubled or even broken marriages. Some of their testimonies are at the end of the lessons to encourage you in your faith. As the song says, “What He’s done for others, He’ll do for you!”

Naśladowcy wiary. Dobrze byłoby naśladować tych w Piśmie Świętym, którzy przejawiali wiarę (możesz znaleźć Salę Wiary w Hebrajczyków, rozdział 11). Musimy postępować zgodnie z Bożymi obietnicami, „…naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice.” Hbr. 6:12. Jest wiele kobiet, które postępowały zgodnie z zasadami zawartymi w tej książce, które odniosły zwycięstwo w trudnych lub nawet rozbitych małżeństwach. Niektóre z ich świadectw znajdują się na końcu lekcji, aby zachęcić cię do wiary. Jak mówi piosenka: „Co On zrobił dla innych, zrobi dla ciebie!”

Double-minded or doubting. You must not be double-minded. Your mind must not waver or doubt God. “But let him ask in faith without any doubting, for the one who doubts is like the surf of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable in all his ways.” James 1:6-8. “I hate those who are double-minded, but I love Thy law.” Ps. 119:13. If you have trouble with double-mindedness you need to read and meditate on God’s Word (the Truth). Separate yourself from those who tell you something contrary to your stand. And speak the “Truth” always.

Dwulicowi lub wątpiący. Nie możesz być dwulicowa. Twój umysł nie może się chwiać ani wątpić w Boga. „Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach.” Jakuba 1:6-8. „Nienawidzę chwiejnych myśli, ale miłuję twoje prawo.” Ps. 119:113. Jeśli masz problem z dwulicowością, musisz czytać i rozważać Słowo Boże (Prawdę). Oddziel się od tych, którzy mówią ci coś sprzecznego z twoim stanowiskiem. I zawsze mów „Prawdę”.

Faith without works. “But someone may well say, ‘You have faith, and I have works; show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works.’ ” James 2:18. Show others that you have faith by your actions. If you believe that your husband will be the spiritual leader and priest of your home, then act like it. If you believe he is going to be a good provider, then speak that way to him and about him. “But are you willing to recognize, you foolish fellow, that faith without works is useless?” James 2:20. If you believe that what you are praying for is going to happen, start treating that person as if they were changed! If you believe your husband will become a Christian, act like it.

Wiara bez uczynków. „Lecz ktoś może powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków.” Jakuba 2:18. Pokaż innym, że wierzysz przez swoje czyny. Jeśli wierzysz, że twój mąż będzie duchowym liderem i duszpasterzem w twoim domu, postępuj tak. Jeśli uważasz, że będzie dobrym zaopatrzycielem, mów w ten sposób do niego i o nim. „Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?” Jakuba 2:20. Jeśli wierzysz, że stanie się to, o co się modlisz, zacznij traktować tę osobę tak, jakby się zmieniła! Jeśli wierzysz, że twój mąż zostanie chrześcijaninem, zachowuj się tak.

Things not seen. Many may ask you if you see any change. Share these Scriptures with them. “Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.” Heb. 11:1. “…for we walk by faith, not by sight….” 2Cor. 5:7. Stay firm in your faith. Remind yourself of those who overcame and received the abundant life God promised. “But resist him, firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world.” 1Pet. 5:9.

Czego nie widzimy. Wielu może cię zapytać, czy widzisz jakąś zmianę. Podziel się z nimi tymi wersetami. „A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy.” Hbr. 11:1. „... przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie...”2Kor. 5:7. Trwaj mocno w wierze. Przypomnij sobie tych, którzy zwyciężyli i otrzymali obfite życie obiecane przez Boga. „Przeciwstawiajcie się mu, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na świecie.” 1P. 5:9.

The Word. How can we gain faith, or increase our faith? “So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ.” Rom. 10:17. Read His Word and the testimonies of others. Surround yourself with faithful women who can stand with you. Those who have stood for what the Scriptures say in the midst of adversity will teach you and hold you up. The best thing to do when you feel like you are almost out of faith is to give away what little you have left. Call someone who you sense needs encouragement and give her the rest of your faith. You will hang up the phone rejoicing because God will fill you full of faith.

Słowo. Jak możemy zdobyć wiarę lub ją powiększyć? „Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże.” Rz. 10:17. Czytaj Jego Słowo i świadectwa innych. Otaczaj się wiernymi kobietami, które mogą z tobą stać. Ci, którzy stali za tym , co mówi Pismo Święte pośród przeciwności, nauczą cię i podtrzymają. Najlepszą rzeczą do zrobienia, gdy czujesz, że prawie straciłaś wiarę, jest oddanie tego, co ci zostało. Zadzwoń do kogoś, kogo wyczuwasz, że potrzebuje zachęty i daj jej resztkę swojej wiary. Odłożysz słuchawkę radując się, ponieważ Bóg napełni cię wiarą.

Obedience. Don’t forget that obedience to God is paramount to victory. Don’t forget what Jesus said: “Not everyone who says to Me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven; but he who does the will of My Father who is in heaven. And then I will declare to them, ‘I never knew you; DEPART FROM ME, YOU WHO PRACTICE LAWLESSNESS.’ ” Matt. 7:21, 23.

Posłuszeństwo. Nie zapominaj, że posłuszeństwo Bogu jest najważniejsze do zwycięstwa. Pamiętaj o tym, co powiedział Jezus: „Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. ODSTĄPCIE ODE MNIE WY, KTÓRZY CZYNICIE NIEPRAWOŚĆ.” Mt. 7:21, 23.

In God’s will. If your heart convicts you that you are not in God’s will, that you do not keep His commandments and that you do not ask for things according to His will, then, of course, you will have no confidence, no faith to receive your request from the Lord. Ask God to direct your paths and to change your will to His will. “…yet not what I will, but what Thou wilt.” Mark 14:36. 

W woli Bożej. Jeśli twoje serce przekonuje cię, że nie jesteś w woli Bożej, że nie przestrzegasz Jego przykazań i że nie prosisz o rzeczy zgodnie z Jego wolą, to oczywiście nie będziesz miała pewności ani wiary, że otrzymasz swoją prośbę od Pana. Proś Boga, aby pokierował twoimi ścieżkami i zmienił twoją wolę na Jego wolę. „…jednak niech się stanie nie to, co ja chcę, ale to, co ty.” Marka 14:36.

Prayer and fasting. Jesus told His apostles, “But this kind does not go out except by prayer and fasting.” Matt. 17:21. If you have been praying fervently and have purified your ways, then fasting may be called for. There are different lengths of fasts.          

Modlitwa i post. Jezus powiedział swoim apostołom: „Lecz ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.” Mt. 17:21. Jeśli modliłaś się żarliwie i oczyściłaś swoje drogi, to może być potrzebny post. Istnieją różne długości postów.

Three-day fast. Esther fasted “for favor” from her husband, the king. She fasted 3 days “for favor.” “Go, assemble all the Jews who are found in Susa, and fast for me; do not eat or drink for three days, night or day. I and my maidens also will fast in the same way.” Esth. 4:16. This fast (or the 7-day fast) has another benefit. Those who are contentious or who can never stop talking will become too weak to speak. Therefore, you will learn not to argue and you will become more quiet.

Trzydniowy post. Estera pościła „o łaskę” od swego męża, króla. Pościła „o łaskę” przez 3 dni. „Idź, zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie, i pośćcie za mnie, nie jedzcie ani nie pijcie przez trzy dni, nocą i dniem. Ja także i moje służące będziemy pościć.” Est. 4:16. Ten post (lub post 7-dniowy) ma jeszcze jedną zaletę. Ci, którzy są kłótliwi lub którzy nigdy nie mogą przestać mówić, staną się zbyt słabi, by mówić. Dlatego nauczysz się nie kłócić i staniesz się cichsza.

One-day fast. The day fast begins in the evening after your evening meal. You drink only water until the 24-hour period is complete; then you eat the next day’s evening meal. You fast and pray during this time for your petition. This fast can be done a couple of times a week.

Jednodniowy post. Post dniowy rozpoczyna się wieczorem, po kolacji. Pijesz tylko wodę do zakończenia 24-godzinnego okresu; następnie jesz kolację następnego dnia. Pościsz i modlisz się w tym czasie o swoją prośbę. Taki post można wykonywać kilka razy w tygodniu.

Seven-day fast. There is a fast that lasts for 7 days. Seven days seems to represent completion. “Now it came about when I heard these words, I sat down and wept and mourned for days; and I was fasting and praying before the God of heaven.” Neh. 1:4. Usually it will be during great sorrow that you are “called” to fast for seven days. When you are hungry or weak, use that time for prayer and reading His Word. “My knees are weak from fasting; And my flesh has grown lean, without fatness.” Ps. 109:24.

Siedmiodniowy post. Jest post, który trwa 7 dni. Siedem dni, wydają się reprezentować zakończenie. „A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem, płakałem i smuciłem się przez kilka dni, pościłem i modliłem się przed Bogiem niebios.” Ne. 1:4. Zwykle podczas wielkiego smutku zostaniesz „wezwana” do postu przez siedem dni. Kiedy jesteś głodna lub słaba, wykorzystaj ten czas na modlitwę i czytanie Jego Słowa. „Moje kolana słabną od postu, a moje ciało wychudło bez tłuszczu.” Ps. 109:24.

A gloomy face. Keep as quiet about your fast as possible. During the fast, you are to be silent, never complaining or drawing attention to yourself. “And whenever you fast, do not put on a gloomy face as the hypocrites do, for they neglect their appearance in order to be seen fasting by men. Truly I say to you, they have their reward in full. But you, when you fast, anoint your head, and wash your face so that you may not be seen fasting by men, but by your Father who is in secret; and your Father who sees in secret will repay you.” Matt. 6:16-18.

Smutna twarz. Zachowaj ciszę o swoim poście, na tyle ile możliwe. W czasie postu masz milczeć, nie narzekać ani nie zwracać na siebie uwagi. „A gdy pościcie, nie miejcie twarzy smutnej jak obłudnicy; szpecą bowiem swoje twarze, aby ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz; Aby nie ludzie widzieli, że pościsz, lecz twój Ojciec, który jest w ukryciu; a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie.” Mt. 6:16-18.

The Lord will fight this battle. Stand and see! Once you know that you have prayed according to what we have been reading throughout Scripture, then do as it says – “You need not fight in this battle; station yourselves, stand and see the salvation of the Lord on your behalf.” 2Chron. 20:17.

Pan będzie walczył w tej bitwie. Stój i oglądaj! Kiedy już wiesz, że modliłaś się zgodnie z tym, co czytamy w całym Piśmie Świętym, zrób tak, jak pisze: „Nie wy będziecie się potykać w tej bitwie. Stawcie się, stójcie i oglądajcie wybawienie PANA nad wami.” 2Krn. 20:17.

No one should boast. God says we are a stubborn people. When a battle is won or when the war is over, let us only boast in Him. Let us remain humble. “For by grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; not as a result of works, that no one should boast.” Eph. 2:8-9. “Do not say in your heart…‘Because of my righteousness the LORD has brought me in to possess this land,’ but because of the wickedness…that the LORD is dispossessing them before you. It is not for your righteousness or for the uprightness of your heart that you are going to possess their land, but because of the wickedness of these…for you are a stubborn people…you have been rebellious against the LORD.” Deut. 9:4-7. We all have sinned and come short of the glory of God, so let us remember that when the battle is won, our righteousness is nothing but filthy rags.

Nikt nie powinien się chlubić. Bóg mówi, że jesteśmy upartym ludem. Kiedy bitwa jest wygrana lub wojna się skończyła, chwalmy się tylko Nim. Pozostańmy pokorni. „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.” Ef. 2:8-9. „Nie mów w swym sercu: Dzięki mojej sprawiedliwości PAN mnie wprowadził, abym posiadł tę ziemię. Lecz z powodu niegodziwości...PAN wygnał je przed tobą. Nie dzięki swojej sprawiedliwości ani prawości swego serca wchodzisz, aby posiąść ich ziemię, lecz z powodu niegodziwości tych...gdyż jesteś ludem twardego karku...buntowaliście się przeciwko PANU.” Pwt. 9:4-7. Wszyscy zgrzeszyliśmy i jesteśmy pozbawieni chwały Bożej, więc pamiętajmy, że kiedy bitwa jest wygrana, nasza sprawiedliwość to nic innego jak szata splugawiona.

Intensity of your trials is a sign that you are close to victory. Your trials may intensify when you are close to gaining the victory. “For this reason, rejoice, O heavens and you who dwell in them. Woe to the earth and the sea, because the devil has come down to you, having great wrath, knowing that he has only a short time.” Rev. 12:12. Let’s begin our commitment by praying His Word…

Intensywność twoich prób jest znakiem, że jesteś blisko zwycięstwa. Twoje próby mogą się nasilić, gdy jesteś bliska zwycięstwa. „Dlatego radujcie się niebiosa i wy, ich mieszkańcy. Biada mieszkańcom ziemi i morza, bo zszedł do was diabeł pałający wielkim gniewem, gdyż wie, że ma niewiele czasu.” Obj. 12:12. Rozpocznijmy nasze zobowiązanie, modląc się Jego Słowem…

 “Dear Heavenly Father, I enter into my prayer closet and, now that I have shut the door, I pray to you, My Father, in secret. As you see me here in secret you will reward me openly. It is written that ‘all things you ask in prayer, believing, you shall receive.’ (Matt. 21:22) O God, thou art my God; early will I seek thee; my soul longs for Thee in a dry and thirsty land, where no water is. Lord there is no one besides Thee to help in the battle between the powerful and those who have no strength; so help us, O Lord our God, for we trust in Thee, and in Thy name have come against this multitude. O Lord, Thou art my God; let not man prevail against Thee. Your eyes, Lord, move to and fro throughout the whole earth that you may strongly support those hearts who are completely Yours. Search my heart.

„Drogi Ojcze Niebieski, wchodzę do mojej komory modlitwy i teraz, kiedy zamknęłam drzwi, modlę się do Ciebie, Mój Ojcze, w ukryciu. Jak widzisz mnie tutaj w tajemnicy, wynagrodzisz mnie otwarcie. Jest napisane, że „wszystko, o cokolwiek poprosicie w modlitwie, wierząc, otrzymacie.” (Mt. 21:22). Boże, Ty jesteś moim Bogiem; rano będę cię szukać; dusza moja tęskni za Tobą w ziemi suchej i spragnionej, gdzie nie ma wody. Panie, nie ma nikogo oprócz Ciebie, aby pomóc w walce między możnymi, a tymi, którzy nie mają siły; Pomóż nam więc, Panie, Boże nasz, bo ufamy Tobie i w imię Twoje wystąpiliśmy przeciwko temu tłumowi. O Panie, Ty jesteś moim Bogiem; niech człowiek nie zwycięży Ciebie. Twoje oczy, Panie, poruszają się tam i  z powrotem po całej ziemi, abyś mógł mocno wesprzeć te serca, które są całkowicie Twoje. Przeszukaj moje serce.

For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Casting down imaginations, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ, You have readiness to revenge all disobedience when Your obedience is fulfilled.

Bo chociaż chodzimy w ciele, nie walczymy według ciała, ponieważ oręż w naszej walce nie jest cielesny, ale potężny dzięki Bogu do burzenia twierdz. Porzucając wyobraźnię i wszelkie wzniosłe rzeczy, które wywyższają się przeciwko poznaniu Boga i biorąc w niewolę każdą myśl posłuszeństwu Chrystusa, jesteś gotowy zemścić się za każde nieposłuszeństwo, gdy Twoje posłuszeństwo się spełni.

O let the evil of the wicked come to an end, but establish the righteous. I shall not be afraid of evil tidings; my heart is fixed, trusting in the Lord. My heart is established; I shall not be afraid, until I see my desire come upon the enemy. Let my husband’s fountain be blessed and let him rejoice with the wife of his youth. Let me, dear Lord, be as the loving hind and pleasant roe; let me have the hidden imperishable quality in my heart of a gentle and quiet spirit, which is precious in your sight. For the ways of a man are before the eyes of the Lord and he watches all his paths.

Niech ustanie zło niegodziwych, ale utwierdzaj prawych. Nie będę się bała złych wieści; moje serce jest mocne, ufające Panu. Moje serce jest ugruntowane; Nie będę się bała, dopóki nie zobaczę, jak moje pragnienie spływa na wroga. Niech źródło męża będzie błogosławione i niech się raduje żoną swojej młodości. Pozwól mi, drogi Panie, być jak kochająca łania i rozkoszna sarna; pozwól mi mieć w sercu ukrytą niezniszczalną cechę łagodnego i spokojnego ducha, cennego w Twoich oczach. Albowiem drogi człowieka są przed oczami Pana i strzeże wszystkich jego ścieżek.

Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven; and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. I ask you, Heavenly Father, to rebuke and to bind Satan in the name and through the blood of my Lord Jesus Christ. Hedge up his way with thorns, and build a wall against him so that he cannot find his paths. Then you will say to me, dear Lord, ‘Go again, love a man who is loved by his wife.’ Therefore I will speak kindly to him. A man shall leave his father and mother and cleave to his wife and the two shall be one flesh.

Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie; a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Proszę Cię, Ojcze Niebieski, zgrom i zwiąż Szatana w imię i przez krew mojego Pana Jezusa Chrystusa. Zagródź mu drogę cierniami i zbuduj mu mur, aby nie mógł znaleźć swoich ścieżek. Wtedy powiesz do mnie, drogi Panie: „Idź znowu, kochaj mężczyznę, który jest kochany przez swoją żonę”. Dlatego będę do niego łaskawie przemawiać. Mężczyzna opuści ojca i matkę i przylgnie do swojej żony, a oboje będą jednym ciałem.

Abraham hoped against hope, believed in hope, and was not weak in faith; he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. He was fully persuaded that what He had promised, He was able to perform. For we are saved by hope; but hope that is seen is not hope; for what man seeth, why doth he yet hope for it? But if we hope for what we see not, then do we with patience wait for it. I would have fainted, unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord; be of good courage and He will strengthen thine heart, yes, wait on the Lord. But they that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run and not be weary; and they shall walk and not faint. For since the beginning of the world men have not heard, nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, besides thee, what He hath prepared for Him who waiteth for Him. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen.”

Abraham miał nadzieję wbrew nadziei, wierzył w nadzieję i nie był słaby w wierze; nie zachwiał się obietnicą Bożą przez niewiarę, ale był mocny w wierze, oddając chwałę Bogu. Był w pełni przekonany, że to, co obiecał, jest w stanie spełnić. Bo jesteśmy zbawieni nadzieją; ale nadzieja, którą widać, nie jest nadzieją; bo co człowiek widzi, dlaczego jeszcze tego oczekuje? Ale jeśli mamy nadzieję na to, czego nie widzimy, to cierpliwie na to czekamy. Zemdlałabym, gdybym nie uwierzyła, że ujrzę dobroć Pana w kraju żyjących. Czekaj na Pana; bądź odważna, a On wzmocni twoje serce, tak, czekaj na Pana. Ale ci, którzy ufają Panu, odzyskają siły; wzniosą się na skrzydłach jak orły; będą biec i nie będą zmęczeni; i będą chodzić i nie mdleć. Albowiem od początku świata ludzie nie słyszeli ani nie dostrzegali uchem, ani oko nie widziało, o Boże, poza tobą, co On przygotował dla tego, który na Niego czeka. Na pewno dobroć i miłosierdzie pójdą za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana na wieki. Amen."

Personal commitment: To pray to our Father rather than to quickly speak to our husbands. “Based on what I have learned from God's Word, I commit to allowing God to change my husband through His Holy Spirit. I will instead ‘bathe all my desires and concerns in prayer’ by praying Scripture. I acknowledge that the only way to win my husband to righteousness is ‘without a word’ and with my respectful and humble spirit.”

Osobiste zobowiązani: Modlić się do naszego Ojca, raczej niż śpieszyć się do rozmowy z naszymi mężami. „W oparciu o to, czego nauczyłam się ze Słowa Bożego, zobowiązuję się pozwolić Bogu zmieniać mojego męża przez Jego Ducha Świętego. Zamiast tego będę „kąpać wszystkie swoje pragnienia i troski w modlitwie”, modląc się Słowem. Przyznaję, że jedynym sposobem, aby pozyskać męża do sprawiedliwości jest „bez słowa” oraz moim pełnym szacunku i pokornym duchem.”

Jeśli jesteś gotowa, aby zobowiązać się BOGU, że ukończysz ten kurs, KLIKAJĄC TUTAJ wyraziłaś zgodę i jesteś gotowa do udokumentowania tego następnego kroku na drodze Podróży Odbudowy w swoim formularzu „Mój Dziennik”. Nie spiesz się, usiądź, weź kawę lub herbatę i wylej swoje serce do twojego Dziennika.

„Podobnie starsze kobiety... uczą tego, co dobre. Niech UCZĄ młodsze kobiety…” (Tytusa 2:3) będziesz miała okazję przemówić do młodszych kobiet, które są jeszcze singielkami, w ramach swojej służby.