Rozdział 6 ,,Kłótliwa Żona”

,,Nieustające kapanie w dniu rzęsistego deszczu
i kłótliwa żona są sobie podobne;
Kto ją ukrywa, ukrywa wiatr
i w prawej ręce wonny olejek, który sam siebie wydaje.”
Ks.Przysłów 27:15-16

Ask yourself, “Am I a contentious woman?”
Zadaj sobie pytanie: „Czy jestem kłótliwą kobietą?”

Maybe that question is difficult to answer because you’re not exactly sure what a contentious woman is. If we check the Strong’s Concordance, the word contention is “midyan” (mid-yawn) which means a contest, a quarrel, strife, or a quarrelsome and argumentative spirit.

Może trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie jesteś pewna, kim jest kłótliwa kobieta. Jeśli sprawdzimy konkordacje Stronga, słowo kłótliwość to „midyan”, co oznacza rywalizację, kłótnię, walkę lub kłótliwego i spornego ducha.

Are your conversations with your husband usually or many times a contest to see who will win or get his or her way? Do you win most of the time? I confess that I was a contentious wife and I won often – or maybe most of the time. But, actually, I lost! I lost my husband and the family life we had. God warns us in His Word about the contentious woman. The Bible says that we perish for a lack of knowledge (Hosea 4:6). Are you aware of God’s warnings?

Czy twoje rozmowy z mężem są zazwyczaj lub często rywalizacją, żeby zobaczyć, kto wygra lub postawi na swoim? Czy wygrywasz przez większość czasu? Przyznaję, że byłam kłótliwą żoną i często wygrywałam - a może większość czasu. Ale tak naprawdę przegrałam! Straciłam męża i rodzinę, którą mieliśmy. Bóg ostrzega nas w Swoim Słowie przed byciem kłótliwą kobietą. Biblia mówi, że giniemy z powodu braku wiedzy (Ozeasza 4:6). Czy jesteś świadoma ostrzeżeń Boga?

Abandon the quarrel. Let me ask this question: Do you ever quarrel with your husband? “The beginning of strife is like letting out of water, so abandon the quarrel before it breaks out.” Prov. 17:14. Yet the world, and so-called experts in marriage, tells us that a good fight is actually good for the marriage - don’t you believe it!

Zaniechaj sporu. Pozwól, że zadam pytanie: czy kiedykolwiek spierasz się ze swoim mężem? „Kto zaczyna kłótnię, jest jak ten, co puszcza wodę; dlatego zaniechaj sporu, zanim wybuchnie.” Prz. 17:14. Jednak świat i tak zwani eksperci od małżeństwa, mówią nam, że dobra walka jest w rzeczywistości korzystna dla małżeństwa - nie wierz w to!

Full of feasting and strife. Is there strife in your home? “Better is a dry morsel and quietness with it than a house full of feasting and strife.” Prov. 17:1. Are you the gentle and quiet woman, spoken of in 1Pet. 3:4, who is precious in the sight of God? Or are you a contentious woman? Are your children respectful and obedient? Or are your children loud and unruly? Mothers, they are watching your example. (See lesson 14, “Your Mother’s Teachings” for “My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge….” Hosea 4:6.)

Pełen bydła ofiarnego z kłótnią. Czy w twoim domu są kłótnie? „Lepszy jest kęs suchego chleba, a przy tym spokój, niż dom pełen bydła ofiarnego z kłótnią.” Prz. 17:1. Czy jesteś łagodną i cichą kobietą, o której mówi 1P. 3:4, która jest cenna w oczach Boga? A może jesteś kłótliwą kobietą? Czy twoje dzieci okazują szacunek i są posłuszne? A może twoje dzieci są głośne i nieposłuszne? Matki, one obserwują wasz przykład. (Zobacz lekcję 14, „Nauki Twojej Matki”, ponieważ „Mój lud ginie z braku poznania; a ponieważ ty odrzuciłeś poznanie…” Ozeasza 4: 6).

Do you have a quarrelsome spirit? “But refuse foolish and ignorant speculations knowing they produce quarrels. And the Lord’s bond-servant must not be quarrelsome but be kind to all, able to teach, patient when wronged. ” 2 Tim. 2:23. Are you a “know it all?” Do you have a contrary comment for many of the things your husband says? God tells us to “Agree with thine adversary quickly while thou art in the way with him, lest at any time thine adversary deliver thee to the judge.” Matt. 5:25 KJV. Watch out for divorce court!

Czy masz kłótliwego ducha? „Unikaj zaś głupich i niedouczonych rozmów, wiedząc, że rodzą kłótnie. A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych” 2 Tm. 2:23-24. Czy jesteś „wszystko wiedząca?” Czy masz kontrargument do wielu rzeczy, które mówi twój mąż? Bóg mówi nam „Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby przeciwnik nie wydał cię sędziemu.” Mt. 5:25 Uważaj na sąd rozwodowy!

Are you argumentative? “Urge bondslaves to be subject to their own masters in everything, to be well-pleasing, not argumentative.” Titus 2:9. Are you Jesus’ bond slave? Has He bought you with a price? Then you owe it to Him to be well-pleasing.

Czy sprzeciwiasz się? „Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim panom i we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając się.” Tytusa 2:9. Czy jesteś sługą Jezusa? Czy zostałaś drogo przez Niego kupiona? Więc jesteś Mu winna to, żeby się Jemu podobać.

Now that we understand what it means to be contentious, let’s take a look at what God says about it. God mentions in His Word 5 times how awful a contentious wife is.

Constant dripping. Have you ever had a dripping faucet that drove you crazy? “And the contentions of a wife are a constant dripping.” Prov. 19:13. Sometimes it takes someone calling attention to that drip (maybe a friend or your father-in-law) for your husband to notice the dripping, but, once he has, that’s all he’ll be able to hear!

Teraz, gdy rozumiemy co to znaczy być kłótliwą, przyjrzyjmy się co mówi o tym Bóg. Bóg wspomina pięć razy w swoim Słowie, jak okropna jest kłótliwa żona.

Nieustanne kapanie. Czy kiedykolwiek miałaś cieknący kran, który doprowadzał cię do szału? „A kłótliwa żona jest jak nieustanne kapanie z dachu.” Prz. 19:13. Czasami potrzeba kogoś, kto zwróci uwagę na to kapanie (na przykład przyjaciela lub teścia), aby twój mąż zauważył kapanie, ale kiedy już to zrobi, to wszystko, co będzie w stanie usłyszeć!

The corner of a roof. Have you ever wondered why men move out of their homes and, many times, in with a harlot? “It is better to live in the corner of a roof, than in a house shared with a contentious woman.” Prov. 21:9.

Kąt dachu. Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego mężczyźni wyprowadzają się ze swoich domów i często zamieszkują z nierządnicą? „Lepiej mieszkać w kącie dachu niż z kłótliwą żoną w przestronnym domu.”. Prz. 21:9.

Desert land. Again, a man would rather live without water in the desert heat than to live with a wife who challenges him and his authority. “It is better to live in a desert land, than with a contentious and vexing woman.” (Vexing is defined as exasperating!) Prov. 21:19.

Pustynia. Znowu, mężczyzna wolałby żyć bez wody w upale pustyni niż mieszkać z żoną, która kwestionuje go i jego autorytet. „Lepiej mieszkać na pustyni niż z kłótliwą i gniewliwą żoną.” (Gniewliwość jest zdefiniowana jako nieznośna!) Prz. 21:19.

Again, living on a roof. God is so adamant about this verse that He repeats it. Are you listening? “It is better to live in the corner of a roof, than in a house shared with a contentious woman.” Prov. 25:24.

Znowu, mieszkanie w kącie pod dachem. Bóg jest tak nieugięty co do tego wersetu, że powtarza go. Czy ty słuchasz? „Lepiej mieszkać w kącie pod dachem niż z kłótliwą żoną w przestronnym domu.” Prz. 25:24.

Who would restrain her? Here again, God tells us about the dripping of a contentious woman. Can you picture how this would eventually become a leaking roof, causing the person to finally move out? But why doesn’t the man just fix the roof? Because God says that it is impossible. It is like stopping the wind or holding onto oil that drips right through his fingers! “A constant dripping on a day of steady rain and a contentious woman are alike; he who would restrain her restrains the wind and grasps oil with his right hand.” Prov. 27:15-16. Impossible!

Kto ją ukrywa? Tutaj znowu, Bóg mówi nam o kapaniu kłótliwej kobiety. Czy możesz sobie wyobrazić, jak w końcu przemieni się to w przeciekający dach, powodując, że osoba w końcu się wyprowadzi? Ale dlaczego mężczyzna po prostu nie naprawi dachu? Ponieważ Bóg mówi, że to niemożliwe. To tak, jakby zatrzymać wiatr lub trzymać olej, który kapie mu przez palce! „Nieustające kapanie w dniu rzęsistego deszczu i kłótliwa żona są sobie podobne; Kto ją ukrywa, ukrywa wiatr i w prawej ręce wonny olejek, który sam siebie wydaje.” Prz. 27:15-16. Niemożliwe!

As we can plainly see, living with a contentious woman is nothing less than a nightmare, not just for our husbands but also for our children. Let us pray to ask God’s forgiveness. Let us also pray for His grace to help us to become gentle and quiet women who are precious in His sight, as well as in our husband’s sight.

Jak możemy wyraźnie zobaczyć, życie z kłótliwą kobietą jest koszmarem nie tylko dla naszych mężów, ale także dla naszych dzieci. Módlmy się, aby prosić Boga o przebaczenie. Módlmy się także o Jego łaskę, aby pomogła nam stać się łagodnymi i cichymi kobietami, cennymi w Jego oczach, a także w oczach naszego męża.

Slander

Her husband has no lack of gain. Another way we can lose our husband’s trust is to speak about him to others. “The heart of her husband safely trusts in her and he will have no lack of gain.” Prov. 31:11.

Jej mężowi nie zabraknie zysku. Innym sposobem, w jaki możemy stracić zaufanie męża, jest rozmawianie o nim z innymi. „Serce męża jej ufa i zysku mu nie zabraknie.” Prz. 31:11.

A slanderer separates intimate friends. Have you told others about a weakness of your husband’s? Or, have you told others something he has told you in confidence? Remember that, “A slanderer separates intimate friends.” Prov. 16:28.

Plotkarz rozdziela przyjaciół. Czy powiedziałaś innym o słabościach swojego męża? A może powiedziałaś innym coś, co powiedział ci w zaufaniu? Pamiętaj, że ,,plotkarz rozdziela przyjaciół.” Prz. 16:28.

A slanderer reveals secrets. One of the most common snares that women fall into is gossiping over the telephone. Obey God’s command: “He who goes about as a slanderer reveals secrets, therefore do not associate with a gossip.” Prov. 20:19. The Greek word for slanderer in the Strong’s Concordance is rakiyl (raw- keel) which means to slander, to carry tales; a tale-bearer. I had a friend who would share with me “prayer concerns” that were nothing more than gossip. I had to tell her that because of my weakness, we could no longer be the friends we used to be.

Plotkarz zdradza tajemnice. Jedną z najczęstszych pułapek, w które wpadają kobiety, jest plotkowanie przez telefon. Przestrzegaj Bożego nakazu: „Plotkarz zdradza tajemnice; dlatego nie zadawaj się z tym, który pochlebia wargami.” Prz. 20:19. Greckie słowo określające plotkarza w Konkordancji Stronga to rakiyl, co oznacza oczerniać, opowiadać bajki; skarżypyta. Miałam przyjaciółkę, która dzieliła się ze mną „prośbami modlitewnymi”, które były niczym więcej niż plotkami. Musiałam jej powiedzieć, że z powodu mojej słabości, nie mogłyśmy już być przyjaciółkami, którymi byłyśmy.

Him I will destroy. Within God’s description of a reprobate in the book of Romans, a slanderer is listed along with a gossip. (Rom. 1:29-32.) Others may not know that you’re a gossip, slandering others, but it says, “Whoever secretly slanders his neighbor, him I will destroy.” Ps. 101:5.

Zgładzę tego. W Bożym opisie potępionych w Liście do Rzymian wymieniony jest plotkarz razem z oszczerstwem. (Rz. 1:29-32). Inni mogą nie wiedzieć, że plotkujesz, oczerniasz innych, ale jest napisane: „Zgładzę tego, który potajemnie oczernia swego bliźniego.” Ps. 101:5.

A slanderer is a fool. You don’t need to get into details to share a prayer request - don’t be a fool. “And he who spreads slander is a fool.” Prov. 10:18.

Oszczerca jest głupcem. Nie musisz wchodzić w szczegóły, aby podzielić się prośbą o modlitwę - nie bądź głupcem. „Kto rozgłasza oszczerstwo, jest głupcem.” Prz. 10:18.

Put slander away from you. Let’s all put this type of talk away from us. “Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice.” Eph. 4:31.

Odsuń od siebie złorzeczenie. Odsuńmy się od tego typu rozmów. „Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, wrzask i złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością.” Ef. 4:31.

She who shames him. You may find as you get rid of this type of “sharing” that you have nothing to say to your friends. If you resist the temptation to slide back into your old ways, God will be faithful to teach you to edify instead of shame your husband. “An excellent wife is the crown of her husband, but she who shames him is as rottenness to his bones.” Prov. 12:4.

Ta, która go hańbi. Może się okazać, że kiedy pozbędziesz się tego typu „dzielenia się”, to nie będziesz miała nic do powiedzenia swoim znajomym. Jeśli oprzesz się pokusie powrotu do swoich starych sposobów bycia, Bóg będzie wierny i nauczy cię budowania, zamiast hańbienia męża. „Żona cnotliwa jest koroną swego męża, ale ta, która go hańbi, jest jak zgnilizna w jego kościach.” Prz. 12:4.

Never speak about your husband in a negative way or reveal his secrets.

God tells us:

That we will separate him from his close friends.

That no one should associate with us - especially, not other Christians.

That gossip is a characteristic of a reprobate!

That God will destroy us!

That we are acting foolishly.

Speaking to one another in psalms. Instead, let us put away this behavior and speak “…to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord.” Eph. 5:19.

Nigdy nie mów negatywnie o swoim mężu ani nie ujawniaj jego tajemnic.

Bóg mówi nam:

Że oddzielimy go od jego bliskich przyjaciół.

Że nikt nie powinien się z nami zadawać - zwłaszcza inni chrześcijanie.

Że plotka jest charakterystyczna dla potępieńca!

Że Bóg nas zniszczy!

Że postępujemy głupio.

Rozmawiając z sobą przez psalmy. Zamiast tego, odłóżmy od siebie to zachowanie i rozmawiajmy „… z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu.” Ef. 5:19.

Where Do We Begin?
Gdzie zaczynamy?

Tonight, when your husband comes home, go and ask his forgiveness for your contentiousness. Don’t go on and on with your “little speech”; just tell him briefly that God has convicted you of being loud and argumentative, and, with the Lord’s help, you are praying to change. Give him a kiss and leave the room! Then, explain to your children how God is going to help you to change.

Dziś wieczorem, kiedy twój mąż wróci do domu, idź i poproś go o wybaczenie za twoją kłótliwość. Nie kontynuuj swojej „małej przemowy”; po prostu powiedz mu krótko, że Bóg przekonał cię, że jesteś głośna i kłótliwa, i z pomocą Pana, modlisz się o zmianę. Daj mu buziaka i wyjdź z pokoju! Następnie wyjaśnij swoim dzieciom, w jaki sposób Bóg pomoże ci się zmienić.

Be reconciled. If you don’t feel “led” to go and get things right, never go back into church. “If therefore you are presenting your offering at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar, and go your way; first be reconciled to your brother, and then come and present your offering.” Matt. 5:23-24.

Pojednaj się. Jeśli nie czujesz się „prowadzona” do pójścia i pojednania się, nigdy nie wracaj do kościoła. „Jeśli więc przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie. Zostaw swój dar tam przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar.” Mt. 5:23-24.

Grace to the humble. Also, be sure you are humble; don’t be too proud to admit that you are a contentious woman. “God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time.” 1Pet. 5:5-6.

Łaska dla pokornych. Upewnij się również, że jesteś pokorny; nie bądź zbyt dumny, aby przyznać, że jesteś kobietą kłótliwą. „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie.” 1P. 5:5-6.

The Source of Contentions… Your Self-esteem
Źródło Kłótni… Twoje Poczucie Wartości

 “Now I, Nebuchadnezzar, praise, exalt, and honor the King of heaven, for all His works are true and His ways just, and He is able to humble those who walk in pride.” Daniel 4:37.       

,,A teraz ja, Nabuchodonozor, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla niebios, którego wszystkie dzieła są prawdą, a jego ścieżki sprawiedliwością, a tych, którzy postępują w pysze, może on poniżyć.” Daniela 4:37

Why are so many women contentious? We women are contentious because we have bought the lie of self-esteem. We women who are Christians have imitated the world and the world’s thinking. The books we read, the counselors we seek, the teachers and classes we attend do not reflect God’s Word, which is pure and uncompromising. They have given us a “Christianized” worldly view.

Dlaczego tak wiele kobiet jest kłótliwych? My, kobiety, jesteśmy kłótliwe, ponieważ kupiłyśmy kłamstwo poczucia własnej wartości. My, kobiety, które jesteśmy chrześcijankami, naśladujemy świat i jego sposób myślenia. Książki, które czytamy, doradcy, których szukamy, nauczyciele i zajęcia, na które uczęszczamy, nie odzwierciedlają Słowa Bożego, które jest czyste i bezkompromisowe. Dali nam „schrystianizowany” światowy pogląd.

Poison dipped in chocolate is still poison! My sisters in Christ, the deadly worldly views are more dangerous when they are dipped in Christianity because we eat them right up! We have been brainwashed into thinking that “self-love” and “self-esteem” are good. Instead, they are the high place where we put ourselves before our fall.

Trucizna zanurzona w czekoladzie to nadal trucizna! Moje siostry w Chrystusie, śmiertelne światowe poglądy są bardziej niebezpieczne, kiedy są zanurzone w chrześcijaństwie, ponieważ zjadamy je od razu! Zostałyśmy poddane praniu mózgu, aby myśleć, że „miłość własna” i „poczucie własnej wartości” są dobre. Zamiast tego, są najwyższym miejscem, w którym stawiamy się przed naszym upadkiem.

They are the source of our contentious attitude. A “know-it-all” will argue and want her own way, because she thinks she is right. When she is wrong, her self-esteem needs to be protected. There is never a humble word or an “I’m sorry.” The contentious woman has been conditioned to think that to make an apology would be too humiliating. Pride will train her to continue to climb up on her pedestal, only to fall again and again.

One są źródłem naszej kłótliwej postawy. „Wiedząca wszystko” będzie się kłócić i chcieć iść własną drogą, ponieważ uważa, że ma rację. Kiedy się myli, jej poczucie własnej wartości musi być chronione. Nigdy nie ma skromnego słowa ani „przepraszam”. Kłótliwa kobieta została uwarunkowana do myślenia, że przeprosiny byłyby zbyt upokarzające. Duma nauczy ją aby kontynuować wspinanie się na jej piedestał, tylko po to, by raz po raz upadać.

What is the cure? “And when they came to Marah, they could not drink the waters of Marah, for they were bitter; therefore it was named Marah.” Exodus 15:23. Moses threw a tree into the water, a representation of the cross of Calvary. You must also throw in the cross of your bitterness. Christ died to free you from all sin, including your contentions, your arguing and your prideful, self-absorbed behavior.

Jakie jest lekarstwo? „A gdy przybyli do Mary, nie mogli pić z wód Mary, bo były gorzkie. Dlatego nazwano to miejsce Mara.” Wyjścia 15:23. Mojżesz wrzucił do wody drzewo przedstawiające krzyż Kalwarii. Musisz także dorzucić krzyż swojej goryczy. Chrystus umarł, aby uwolnić cię od wszelkiego grzechu, w tym od sporów, kłótni i dumnego, pochłoniętego sobą zachowania.

Here is God’s prescription. God told us that if we would humble ourselves, seek His face and turn from our wicked ways, He would heal us. Instead, we continue to “walk in the counsel of the wicked.” (Ps. 1:1) If we “trust in mankind” (Jer. 17:5) then we will have the consequence, which is only superficial healing! “The brokenness of His people is healed superficially.” Jer. 8:11.       

Oto Boża recepta. Bóg powiedział nam, że gdybyśmy się ukorzyli, szukali Jego oblicza i odwrócili się od naszych złych dróg, On nas uzdrowi. Zamiast tego, nadal „idziemy za radą niegodziwych.” (Ps. 1:1). Jeśli „ufamy człowiekowi” (Jr. 17:5), to będziemy miały konsekwencje, którymi jest jedynie powierzchowne uzdrowienie! „I leczą rany córki mego ludu tylko powierzchownie.” Jr. 8:11.

Look at all the psychology in the church. It is extremely dangerous for Christians to act as if man’s ideas or psychology is God’s Word. It is also dangerous to use God’s Word to promote current worldly views in the church. “ ‘The prophet who has a dream may relate his dream, but let him who has My Word speak My Word in Truth. What does straw have in common with grain?’ declares the Lord…Behold, I am against the prophets, declares the Lord, who use their tongues and declare, “the Lord declares.” ’ ” Jer. 23:28, 30, 31. What does psychology (straw) have in common with God’s Word (grain)?

Spójrz na całą psychologię w kościele. Jest to niezwykle niebezpieczne dla chrześcijan, aby postępować tak, jakby ludzkie idee lub psychologia były Słowem Bożym. Używanie Słowa Bożego do promowania w kościele aktualnych światowych poglądów jest również niebezpieczne. „Prorok, który ma sen, niech ten sen opowiada, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie mówi moje słowo. Cóż plewie do pszenicy? – mówi PAN...Oto powstaję przeciwko tym prorokom, mówi PAN, którzy używają swego języka, aby mówić: PAN mówi.” Jr. 23:28, 30, 31. Co ma wspólnego psychologia (plewa) ze Słowem Bożym (ziarno)?

Are you training and encouraging your children to have self-esteem? The word “self-esteem” should make a Christian cringe since it is just another word for “pride.” This is a wolf’s word in sheep’s clothing! You will soon witness a child so self-absorbed that others don’t even like him. It is absurd to think that a child needs to be built up to feel good about himself, as if a child isn’t completely self-absorbed already! From birth a child wants his own way, so he cries. Won’t a two-year-old scream and pitch a fit until he gets what he wants?

Czy szkolisz swoje dzieci i zachęcasz je do poczucia własnej wartości? Słowo „poczucie własnej wartości” powinno wywołać u chrześcijanina wzdrygnięcie, ponieważ jest to tylko kolejne słowo oznaczające „pychę”. To jest słowo wilka w owczej skórze! Wkrótce zobaczysz dziecko tak pochłonięte sobą, że inni nawet go nie lubią. To absurd myśleć, że dziecko musi być zbudowane, aby czuć się dobrze ze sobą, tak jakby nie było już całkowicie sobą zaabsorbowane! Dziecko od urodzenia chce postawić na swoim, więc płacze. Czy dwulatek nie zacznie krzyczeć i nie wpadnie w szał, dopóki nie dostanie tego, czego chce?

Building your child’s self-esteem. There are books and books and more books written for Christians by Christians, but many of the teachings are not what God teaches in His Word. Let’s look at what God tells us about building our children’s self-esteem. Let’s find out why we should be careful not to say, “I have my pride!” and “I am so proud of you.”

Budowanie poczucia własnej wartości dziecka. Są książki i książki oraz jeszcze więcej książek napisanych dla chrześcijan przez chrześcijan, ale wiele tych nauk nie jest tym, czego Bóg naucza w swoim Słowie. Spójrzmy, co Bóg mówi nam o budowaniu poczucia własnej wartości naszych dzieci. Dowiedzmy się, dlaczego powinnyśmy uważać, aby nie powiedzieć: „Mam swoją dumę!” i „Jestem z ciebie taki dumna”.

Pride is a sin. The pride that was demonstrated by the angel Lucifer, who later became Satan, was the first sin ever committed. “Your heart was lifted up because of your beauty; you corrupted your wisdom by reason of your splendor. I (God) cast you to the ground.” Ezek. 28:17. Satan said,“I will make myself like the Most High.” Isaiah 14:14. Yet, we praise our children for their beauty and we teach them to “go for the top,” to “reach for the stars” and to “believe in yourself.”

Pycha to grzech. Pycha, którą zademonstrował anioł Lucyfer, który później stał się Szatanem, była pierwszym popełnionym grzechem. „Uniosło się twoje serce z powodu twojej piękności, znieważyłeś swoją mądrość z powodu twojego blasku. Rzucę cię (Bóg) na ziemię.” Ez. 28:17. Szatan powiedział: „Będę równy Najwyższemu.” Izajasza 14:14. Jednak chwalimy nasze dzieci za ich piękno i uczymy je „wspinać się na szczyt”, „sięgać po gwiazdy” i „wierzyć w siebie.”

 “Self-esteem” is a lie formed by twisting Scripture. Satan used Scripture when he tempted Jesus in the desert; he uses it today. He just twists it a little by making it a half truth. But we know that anything that is half true is a lie, lest we forget Abraham and Sarah (“she is my sister” Gen. 12:19).

„Poczucie własnej wartości” jest kłamstwem ukształtowanym przez wypaczenie Pisma. Szatan użył Pisma Świętego, kiedy kusił Jezusa na pustyni i używa go dzisiaj. Po prostu trochę je przekręca, czyniąc z niego półprawdę. Wiemy jednak, że wszystko, co jest w połowie prawdziwe, jest kłamstwem, chyba, że zapomnieliśmy o Abrahamie i Sarze („ona jest moją siostrą” Rdz 12:19).

“Love your neighbor as yourself.” (Matt. 22:39) Those who have a psychology degree will try to tell you that this verse means you have to love yourself before you can love anyone else. In other words, “self-love” is needed first because some of us, or most of us, hate ourselves. Is this the Truth or a lie? It is a lie! Why? Because it contradicts God’s Word.

,,Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie.” (Mt. 22:39) Ci, którzy mają stopień naukowy z psychologii, spróbują ci powiedzieć, że ten werset oznacza, że musisz kochać siebie, zanim będziesz mogła kochać kogokolwiek innego. Innymi słowy, „miłość własna” jest potrzebna jako pierwsza, ponieważ niektórzy z nas lub większość z nas, nienawidzą siebie. Czy to Prawda czy kłamstwo? To jest kłamstwo! Czemu? Ponieważ zaprzecza Słowu Bożemu.

NO ONE ever hated! “For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it….” Eph. 5:29. Instead, Jesus teaches that we who are humble will be blessed. We are to think of others as more important than ourselves. Those who contemplate or threaten suicide are told by the world that they hate themselves, but that contradicts the Word of God. Remember, God said, “no one ever hated his own flesh!” Those who want to commit suicide want no more pain. Their pain is so intense that they just want the pain to stop.

NIKT nigdy nie miał w nienawiści! Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje…” Ef. 5:29. Zamiast tego, Jezus naucza, że my, którzy jesteśmy pokorni, będziemy błogosławieni. Mamy myśleć o innych jako o ważniejszych od nas samych. Tym, którzy rozważają samobójstwo lub grożą samobójstwem, świat mówi, że nienawidzą siebie, ale jest to sprzeczne ze Słowem Bożym. Pamiętajcie, Bóg powiedział: „nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała!” Ci, którzy chcą popełnić samobójstwo, nie chcą więcej bólu. Ich ból jest tak intensywny, że chcą po prostu żeby ustał.

If there is a “spirit of death” in your home, see if this sin has been passed down from a family member. A person who threatens suicide is crying out for help. Help them with love and the Truth. Encourage them to memorize Scriptures pertaining to Christ’s love for them and the temporary nature of trials. Satan wants them to feel hopeless – give them some hope! (See lesson 10, “Various Trials.”) Then encourage them to pray with “thanksgiving,” thanking God for everything, including the trials, “knowing they are working together for good.” (Rom 8:28)

Jeśli w twoim domu znajduje się „duch śmierci”, zobacz, czy ten grzech został przekazany przez członka rodziny. Osoba, która grozi samobójstwem, woła o pomoc. Pomóż im miłością i Prawdą. Zachęć ich, aby zapamiętali Pismo Święte dotyczące miłości Chrystusa do nich i tymczasowego charakteru prób. Szatan chce, aby czuli się beznadziejnie - daj im nadzieję! (Zobacz lekcję 10, „Rozmaite próby”). Następnie zachęć ich, aby modlili się z „dziękczynieniem”, dziękując Bogu za wszystko, łącznie z próbami, „wiedząc, że wszystko współdziała dla dobra.” (Rz 8:28)

Selfishness or empty conceit. “Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind let each of you regard one another as more important than himself; do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others.” Phil. 2:3. “Blessed are the humble [gentle, meek] for they shall inherit the earth.” Matt. 5:5. These verses of Scripture are so contrary to the way Christians speak these days because of the influence of psychology among believers. If this complacency to God’s Word does not cause you to shudder, it should.  

Egoizm lub próżna zarozumiałość. „Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych.” Flp. 2:3-4. „Błogosławieni cisi [łagodni], ponieważ oni odziedziczą ziemię.” Mt. 5:5. Te wersety Pisma Świętego są tak sprzeczne ze sposobem, w jaki chrześcijanie mówią w dzisiejszych czasach z powodu wpływu psychologii na wierzących. Jeśli ta kompromisowość względem Słowa Bożego nie przyprawia cię o dreszcze, to powinna.

The last will be first. We teach our children that being first should be their goal and that we cannot please anyone unless we please ourselves. The Truth is, “But many who are first will be last; and the last first.” Matt. 19:30. “If anyone wants to be first, he shall be last of all, and servant of all.” Mark 9:35. Help your children to attain Christ-likeness by sharing these verses instead of rambling off the worldly clichés we have heard.

Ostatni będą pierwszymi. Uczymy nasze dzieci, że ich celem powinno być bycie pierwszym i że nie możemy nikogo zadowolić, jeśli nie zadowalamy siebie. Prawda jest taka: „A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. ” Mt. 19:30. „Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich.” Marka 9:35. Pomóż swoim dzieciom osiągnąć podobieństwo do Chrystusa, dzieląc się tymi wersetami zamiast opowiadać światowe stereotypy, które słyszeliśmy.

The world tells us to speak well of ourselves but Jesus said, “And whoever exalts himself shall be humbled; and whoever humbles himself shall be exalted.” Matt. 23:12.       

Świat mówi nam, żeby dobrze mówić o sobie, ale Jezus powiedział, ,,Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.” Mt. 23:12.

Learn from Nebuchadnezzar; his grandson didn’t. Nebuchadnezzar (see this section’s opening Scripture), who was proud of his power and wealth, was made to be like the cattle of the field and to eat grass. His grandson knew of his chastisement from the Lord; yet, he still followed in his grandfather’s ways, “Yet you, his son, Belshazzar, have not humbled your heart, even though you knew all this, but you have exalted yourself….” Dan. 5:22-23.

Ucz się od Nabuchodonozora; jego wnuk tego nie zrobił. Nabuchodonozor (zobacz werset rozpoczynające tę część), który był dumny ze swojej potęgi i bogactwa, został przemieniony w bydło polne i jadł trawę. Jego wnuk wiedział, że został ukarany przez Pana; mimo to nadal podążał drogami swojego dziadka: „Ty, też, Belszazarze, jego synu, nie ukorzyłeś swego serca, chociaż o tym wszystkim wiedziałeś. Lecz uniosłeś się przeciwko Panu nieba…” Dn. 5:22-23.

Pride is evil - it will cause God to humble you. You may think that certain things you go through are humiliating, but God means it for your good. He doesn’t want to humiliate you; He wants to humble you. “For from within, out of the heart of men proceed the evil…pride.” Mark 7:21. “For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes and the boastful PRIDE of life, is not of the Father, but is from the world.” 1John 2:16. Pride is not of God!      

Pycha jest zła - spowoduje, że Bóg cię ukorzy. Możesz myśleć, że pewne rzeczy, przez które przechodzisz, są upokarzające, ale Bóg chce to dla twojego dobra. On nie chce cię upokorzyć; On chce cię ukorzyć. „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe...pycha.” Marka 7:21-22. „Wszystko bowiem, co jest na świecie – pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i PYCHA życianie pochodzi od Ojca, ale od świata.” 1 Jana 2:16. Pycha nie pochodzi od Boga!

Shall be humbled. “For everyone who exalts himself shall be humbled, and he who humbles himself shall be exalted.” Luke 14:11. We tell others to speak highly of themselves only to set a net for their feet! “…unwilling to lift up his eyes to heaven…for everyone who exalts himself shall be humbled, but he who humbles himself shall be exalted.” Luke 18:14. We tell others to stand tall and be proud!

Będzie poniżony. „Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.” Łukasza 14:11. Mówimy innym, aby mówili o sobie z uznaniem, tylko po to, aby rozciągnąć sieć przed jego nogami! „...nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu...każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.” Łukasza 18:13-14. Mówimy innym, aby stali wyprostowani i byli dumni!

 Why do you boast? “For who regards you as superior? And what do you have that you did not receive? But if you did receive it, why do you boast…?” 1Cor. 4:7.

Dlaczego się chlubisz? ,,Kto bowiem czyni cię różnym? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz...?” 1Kor. 4:7

Instead we are to die to self. “For you have died and your life is hidden with Christ in God.” Col. 3:3. “…He died for all that they who live should no longer live for themselves, but for Him who died and rose again on their behalf.” 2Cor. 5:15.

Zamiast tego, mamy umrzeć dla siebie. „Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.” Kol 3:3. „…A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony.” 2 Kor. 5:15.

God’s interests. “But He turned and said to Peter ‘Get behind Me, Satan! You are a stumbling block to Me; for you are not setting your mind on God’s interests, but man’s.’ Then Jesus said to His disciples, ‘If anyone wishes to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me. For whoever wishes to save his life shall lose it; but whoever loses his life for My sake shall find it.’ ” Matt. 16:23.

To co Boże. „Lecz on odwrócił się i powiedział do Piotra: Odejdź ode mnie, szatanie! Jesteś dla mnie zgorszeniem, bo nie pojmujesz tego, co Boże, ale to, co ludzkie. Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je.” Mt. 16:23-25.

Paul was a good example of how we must put Christ first. “For me to live is Christ, and to die is gain.” Phil. 1:21.

Paweł był dobrym przykładem tego, jak powinniśmy postawić Chrystusa na pierwszym miejscu. ,,Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk.” Flp. 1:21.

As we humble ourselves, then God is free to exalt us. “…clothe yourselves with humility toward one another, for God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time….” 1Pet. 5:5-6. “God is opposed to the proud, but gives grace to the humbleHumble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you.” James 4:6, 11. “I can do all things through Christ who strengthens me.” Phil 4:13. Exalt Christ above yourself.

Kiedy się uniżymy, Bóg może nas wywyższyć. „…przyobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie... ” 1P. 5:5-6. „Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę...Uniżcie się przed Panem, a on was wywyższy.” Jakuba 4:6,10. „Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia.” Flp 4:13. Wywyższaj Chrystusa ponad siebie.

Jesus should be our example. We must always look to our Lord, in all things, and the way He walked on this earth. “Have this attitude [humility] in yourselves which was also in Christ Jesus, who, although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a bond-servant, and being made in the likeness of men. And being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore also God highly exalted Him and bestowed on Him the name which is above every name.” Phil 2:5-9

Jezus powinien być naszym przykładem. Musimy zawsze patrzeć na naszego Pana we wszystkim i na sposób, w jaki chodził po tej ziemi. „Niech będzie w was takie nastawienie umysłu [pokora], jakie też było w Chrystusie Jezusie. Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież. Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię.” Flp 2:5-9

Daniel also. “…for from the first day that you set your heart on understanding this and on humbling yourself before your God, your words were heard….” Dan 10:12.

Daniel również. ,,...bo od pierwszego dnia, gdy wziąłeś sobie do serca to, aby zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, twoje słowa zostały wysłuchane…” Dn 10:12.

What shall we do if we have been prideful?
Co powinniśmy zrobić, jeśli byliśmy dumni?

Learn from the Lord. “Take My yoke upon you, and learn from Me, for I am gentle and humble in heart….” Matt. 11:29.

Ucz się od Pana. ,,Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca…” Mt. 11:29.

Boast in the Lord. “But he who boasts, let him boast in the Lord. For not he who commends himself is approved, but whom the Lord commends.” 2Cor 10:17-18.

Chlub się w Panu. ,,Kto więc się chlubi, w Panu niech się chlubi. Nie ten bowiem, kto sam siebie poleca, jest wypróbowany, lecz ten, kogo poleca Pan.” 2Kor 10:17-18.

Don’t praise yourself. “Let another praise you and not your own mouth; a stranger and not your own lips.” Prov. 27:2.

Nie chwal się. ,,Niech inny cię chwali, a nie twoje usta; ktoś obcy, a nie twoje wargi.’’ Prz.27:2

And if you don't humble yourself?
A jeśli się nie ukorzysz?

 “Woe to those who are wise in their own eyes and clever in their own eyes.” Is. 5:21.

,,Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i uważają się za roztropnych!” Iz. 5:21.

 “Do you see a man wise in his own eyes? There is more hope for a fool than for him.” Prov. 26:12.

,,Widzisz człowieka, co mądry w swoich oczach? Więcej nadziei dla głupca niż dla niego.” Prz. 26:12

 “For anyone who thinks he is something when he is nothing, he deceives himself.” Gal. 6:3.

,,Jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, ten zwodzi samego siebie.’’ Ga. 6:3.

 “Surely God will not listen to vanity, neither will the Almighty regard it.” Job 35:13.

,,Doprawdy, Bóg nie wysłucha słów obłudy, Wszechmocny na nią nie zważa.’’ Hiob 35:13

 “For all of us have become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a filthy garment; and all of us wither like a leaf and our iniquities, like the wind take us away.” Is. 64:6.

,,My wszyscy jednak jesteśmy jak nieczyści, a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona; wszyscy opadliśmy jak liść, a nasze nieprawości uniosły nas jak wiatr.” Iz. 64:6.

 “An arrogant man stirs up strife, but he who trusts in the Lord will prosper. He who trusts in his own heart is a fool, but he who walks wisely will be delivered.” Prov. 28:25-26.

,,Człowiek wyniosły wszczyna spór, ale kto pokłada ufność w PANU, będzie nasycony. Kto ufa własnemu sercu, jest głupi, a kto mądrze postępuje, będzie ocalony.” Prz. 28:25-26.

 “And He said to them, ‘You are those who justify yourselves in the sight of men, but God knows your hearts; for that which is highly esteemed among men is detestable in the sight of God.’ ”Luke 16:15. “And He humbled you and let you be hungry….” Deut. 8:3.

,,I powiedział im: Wy sami siebie usprawiedliwiacie przed ludźmi, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co ludzie poważają, obrzydliwością jest w oczach Boga.” Łukasza 16:15. ,,Upokorzył cię, dawał ci odczuć głód…” Pwt. 8:3.

Can you see any Scripture where God instructs us to build up our self-esteem? Are you able to find anywhere in Scripture where God instructs us to teach our children to have self-esteem? Are we to pride ourselves in what we have done, or made, or accomplished? What will our flattering do to others, especially our children?

Czy widzisz jakiś fragment Pisma Świętego, w którym Bóg poleca nam, abyśmy budowali nasze poczucie wartości? Czy jesteś w stanie znaleźć w Piśmie Świętym takie miejsce, w którym Bóg instruuje nas, abyśmy nauczyli nasze dzieci poczucia własnej wartości? Czy mamy być dumni z tego, co zrobiliśmy lub osiągnęliśmy? Co uczynią nasze pochlebstwa innym, zwłaszcza naszym dzieciom?

Personal commitment: To put away my contentious ways. “Based on what I have learned from God’s Word, I commit to renew my mind and to be a doer of the Word by putting away my contentious ways.”        

Osobiste zobowiązanie: Odrzucić moje kłótliwe usposobienie. „W oparciu o to, czego nauczyłam się ze Słowa Bożego, zobowiązuję się odnowić swój umysł i być wykonawczynią Słowa, porzucając moje kłótliwe usposobienie.”

Jeśli jesteś gotowa, aby zobowiązać się BOGU, że ukończysz ten kurs, KLIKAJĄC TUTAJ wyraziłaś zgodę i jesteś gotowa do udokumentowania tego następnego kroku na drodze Podróży Odbudowy w swoim formularzu „Mój Dziennik”. Nie spiesz się, usiądź, weź kawę lub herbatę i wylej swoje serce do twojego Dziennika.

„Podobnie starsze kobiety... uczą tego, co dobre. Niech UCZĄ młodsze kobiety…” (Tytusa 2:3) będziesz miała okazję przemówić do młodszych kobiet, które są jeszcze singielkami, w ramach swojej służby.