How I Found My ePartner that launched this Ministry!
Jak znalazłam moją zPartnerkę, co rozpoczęło tą służbę!

One day while in my prayer closet, after literally crying out to God, I envisioned a woman I had seen, but never met in a Bible study I had taken but had ended.

Pewnego dnia, będąc w pokoju modlitewnym, po tym, jak dosłownie wołałam do Boga, wyobraziłam sobie kobietę, którą widziałam, ale nigdy nie spotkałam na studium biblijnym, które odbyłam, ale się skończyło.

I had no idea what her name was or how to get in touch with her, but somehow I knew this was someone who understood and who the Lord was giving me as an answer to my prayer who would confirm I wasn’t crazy for believing God could do the impossible. When I asked God to confirm that I was hearing Him correctly, He led me to my old Bible study notebook where I saw the phone number of my bible study teacher. The Lord continued to lead me to call her, and when I called, I stammered trying to figure out how to ask about this woman whose name I didn't even know. I also did know how to explain the reason why I wanted to contact her (because by then the Lord had taught me discretion and I didn't want to tell the teacher about my marriage issues). Even without me saying anything more, my teacher interrupted me and simply said, "Her name is Sue and she has already called asking for your phone number"!! The teacher said nothing more, but gave me Sue's number. I said a quick goodbye, and I hung up quickly to call Sue.

Nie miałam pojęcia, jak ma na imię, ani jak się z nią skontaktować, ale jakoś wiedziałam, że to ktoś, kto rozumiał i kogo Pan dał mi w odpowiedzi na moją modlitwę, kto potwierdziłby, że nie jestem szalona wierząc, że Bóg może zrobić niemożliwe. Kiedy poprosiłam Boga, aby potwierdził, że dobrze Go słyszę, zaprowadził mnie do mojego starego zeszytu do studiowania Biblii, w którym zobaczyłam numer telefonu mojego nauczyciela studium biblijnego. Pan nadal prowadził mnie, abym do niego zadzwoniła, a kiedy zadzwoniłam, jąkałam się próbując wymyślić, jak zapytać o tę kobietę, której imienia nawet nie znałam. Wiedziałam też, jak wyjaśnić powód dla którego chciałam się z nią skontaktować, (bo wtedy Pan nauczył mnie dyskrecji i nie chciałam mówić nauczycielce o moich sprawach małżeńskich). Nawet bez większego tłumaczenia, moja nauczycielka przerwała mi i po prostu powiedziała: „Ma na imię Sue i już dzwoniła, prosząc o podanie twojego numeru telefonu”!! Nauczyciel nic więcej nie powiedział, ale dał mi numer do Sue. Pożegnałam się szybko i szybko rozłączyłam się, żeby zadzwonić do Sue.

Sue and I agreed to meet for the first time at a nice quiet restaurant, and though at first we both felt awkward, we soon opened up and shared why God brought us together. Sue said her husband had been "working" in another state for the past 5 years, coming home only every few months for a weekend visit, but she suspected early on there was another woman. Unlike the mistake I had made, Sue had wisely never confronted her EH or even asked anything about what was going on. This showed me she could be trusted and would help me stay on the narrow road I was called to travel on. 

Sue i ja zgodziłyśmy się spotkać po raz pierwszy w przyjemnej, cichej restauracji i chociaż na początku obie czułyśmy się niezręcznie, wkrótce się otworzyłyśmy i podzieliłyśmy się, dlaczego Bóg nas połączył. Sue powiedziała, że jej mąż „pracował” w innym stanie przez ostatnie 5 lat, wracając do domu tylko co kilka miesięcy na weekendowe wizyty, ale podejrzewała, że od początku była tam inna kobieta. W przeciwieństwie do błędu, który popełniłam, Sue mądrze nie skonfrontowała się z jej ZM, ani nawet nie zapytała o nic, co się dzieje. To pokazało mi, że można jej zaufać i pomoże mi pozostać na wąskiej drodze, którą miałam podróżować.

When she finished, I shared my situation and made it a point to also “boast” about all my blunders and mistakes (read 2 Corinthians 12:9 to see this powerful principle). It felt so good to confess to someone who I knew didn't judge me, would not dole out foolish and destructive “advice” but instead, was someone who I could see understood that He could do the impossible. That night I was about to birth my own ministry. That night, together we prayed and I asked God to send me other women who also needed the encouragement we had found.

Kiedy skończyła, podzieliłam się moją sytuacją i starałam się „chlubić” wszystkimi moimi pomyłkami i błędami (przeczytaj 2 Koryntian 12:9, aby zobaczyć tę potężną zasadę). Tak dobrze było wyznać komuś, kto wiedziałam, że mnie nie osądza, nie udziela głupich i destrukcyjnych „rad”, ale zamiast tego jest kimś, kto jak widziałam rozumie, że On może dokonać niemożliwego. Tej nocy miała zrodzić się moja własna służba. Tej nocy razem modliłyśmy się i poprosiłam Boga, aby przysłał mi inne kobiety, które również potrzebowały zachęty, którą znalazłyśmy.

After we prayed for each other (James 5:16), we then agreed to meet every Friday evening. And as I said, I also felt led to pray that if there were any other women who needed encouragement, to please send them to me. *Little did I know that He would bring thousands of women to me, desperate for help, but I still had a lot to learn before He would send any more women into my life. What you now have available to you!!

Po tym, jak pomodliłyśmy się za siebie nawzajem (Jakuba 5:16), umówiłyśmy się na spotkanie w każdy piątek wieczorem. I jak powiedziałam, czułam się również prowadzona do modlitwy, aby jeśli były inne kobiety, które potrzebowały zachęty, prosiłam, aby je do mnie przysłał. *Niewiele wiedziałam, że On przyprowadzi do mnie tysiące kobiet, desperacko potrzebujących pomocy, ale wciąż musiałam się wiele nauczyć, zanim przysłał do mojego życia więcej kobiet. To, co teraz masz do dyspozycji!!

So the very next Friday night, Sue and I began our first fellowship meeting at a fast food restaurant. For hours we would spread out our many Bible versions (KJV, New American Standard, NIV; I believe we had 8 versions of the Bible in all) and there we would pore over His Word on every crisis or trial we faced.

Tak więc już w następny piątek wieczorem, Sue i ja rozpoczęłyśmy nasze pierwsze spotkanie w restauracji fast food. Godzinami rozkłądałyśmy nasze liczne wersje Biblii (KJV, New American Standard, NIV; wydaje mi się, że miałyśmy w sumie 8 wersji Biblii) i tam analizowałyśmy Jego Słowo podczas każdego kryzysu lub próby, z jakimi miałyśmy do czynienia.

What's so exciting is that now you have all these resources on your computer or phone where you can also pour over to search for and find any crisis or trial you or your ePartner is facing. You also have our Courses to refer to.

Najbardziej ekscytujące jest to, że teraz masz wszystkie te zasoby na swoim komputerze lub telefonie, gdzie również możesz przeszukać i znaleźć kryzys lub próbę, przed którymi stoisz ty lub twoja zPartnerka. Masz również nasze kursy, do których możesz się odwoływać.

😎 Learn how to start your OWN Wise Woman Fellowship.
🤗 Start by Becoming a Bridge Builder.
🤔 Feel prepared by enrolling in RMIOU.
.
😎 Dowiedz się, jak założyć twoją WŁASNĄ Wspólnotę Mądra Kobieta.
🤗 Zacznij od zostania Budowniczką mostów.
🤔 Poczuj się przygotowana, rejestrując się w RMIOU.

Find out more on Our Fellowships Meeting LIVE on Zoom!!
Dowiedz się więcej o naszych spotkaniach wspólnoty NA ŻYWO przez Zoom!!

We chose Friday nights, because we knew it was when many couples had a "date night" and we made a bold declaration that what we started would become a constant event once we were each restored. And that is just what happened—it became a tradition we began together and then later continued with our husbands after we were each restored—having a Friday or Saturday date night. Even my married children have carried on the tradition.

Wybrałyśmy piątkowe wieczory, ponieważ wiedziałyśmy, że było to wtedy, gdy wiele par miało „randkę” i złożyłyśmy odważną deklarację, że to, co zaczęłyśmy, stanie się stałym wydarzeniem do czasu, aż każda z nas będzie przywrócona. I tak właśnie się stało - stało się to tradycją, którą zaczęłyśmy razem, a później kontynuowałyśmy z naszymi mężami po tym, jak każda z nas została przywrócona - mając randki w piątki lub soboty. Nawet moje poślubione dzieci kontynuowały tę tradycję.

Once your HH reveals YOUR ePartner after you ASK GOD and you meet for the first time. Pray that He sends you more women who need hope. Next, make the same agreement with your ePartner. Each of you begin encouraging just One other woman. Start by sharing HopeAtLast.com and tell each of the hurting women you meet to fill out the Marriage Evaluation Questionnaire. You can do this face-to-face OR as an online Fellowship—just follow His lead "He Leads Me" Psalm 23:3.

Gdy twój NM ujawni TWOJĄ zPartnerkę po tym, jak ZAPYTASZ BOGA i spotkasz się po raz pierwszy. Módl się, aby przysłał ci więcej kobiet, które potrzebują nadziei. Następnie zawrzyj taką samą umowę ze swoją zPartnerką. Każda z was zaczynie zachęcać tylko jedną inną kobietę. Zacznij od udostępnienia WiecznaMilosc.com (HopeAtLast.com) i powiedz każdej z napotkanych zranionych kobiet, aby wypełniła Kwestionariusz oceny małżeństwa. Możesz to zrobić twarzą w twarz LUB jako społeczność online - po prostu podążaj za Jego prowadzeniem, On „prowadzi mnie ” (Psalm 23:3).

Encourager these women to do one just lesson per day and then agree to meet once a week to share praise reports and to search for answers to any particular crisis or trial either of you are facing. You can "meet" by going to each other's homes (if both of you are separated or divorced), or you can go to a fast food restaurant (if you have children) like Sue and I did. OR if you don't live close to one another, you can now easily "meet" with your ePartner via a video chat or Skype or Zoom!

Zachęcaj te kobiety do robienia tylko jednej lekcji dziennie, a następnie umawiaj się na spotkanie raz w tygodniu, aby dzielić się raportami pochwalnymi i szukać odpowiedzi na konkretny kryzys lub próbę, przed którą stoicie. Możecie „spotkać się”, udając się do swoich domów (jeśli obie jesteście w separacji lub po rozwodzie), albo pójść do restauracji typu fast food (jeśli macie dzieci), tak jak ja i Sue. LUB jeśli nie mieszkacie blisko siebie, możesz teraz łatwo „spotkać się” ze swoją zPartnerką poprzez wideo czat, Skype lub Zoom!

Find out more on Our Fellowships Meeting LIVE on Zoom!!
Dowiedz się więcej o naszych spotkaniach wspólnoty NA ŻYWO przez Zoom!!

What's important if you're each serious about being restored by:
Co ważne, jeśli każda z was poważnie myśli o przywróceniu:

1. NEVER focus or discuss the negative, instead, while you're getting ready to meet, ask your HH to remind you of praises to share to uplift each other. If you can't think of any, share your favorites from that week on our Encourager blog.

1. NIGDY nie skupiaj się, ani nie omawiaj negatywów, zamiast tego przygotowując się do spotkania, poproś swojego NM, aby przypomniał ci o pochwałach, którymi możesz się podzielić, aby się nawzajem podnieść. Jeśli żadna nie przychodzi ci do głowy, podziel się ulubionymi z tego tygodnia na naszym blogu Zachęcenie.

2. NEVER gossip or share intimate details you wouldn't want your EH sharing with his friend. Instead, share about what you learned, new verses that have encouraged you or maybe a new ♥ Love Song the Lord gave you that week.

2. NIGDY nie plotkuj, ani nie dziel się intymnymi szczegółami, którymi nie chciałabyś, aby twój ZM dzielił się z jego przyjacielem. Zamiast tego opowiedz o tym, czego się nauczyłaś, o nowych wersetach, które dodały ci otuchy, a może o nowej ♥ pieśni miłosnej, którą Pan dał ci w tym tygodniu.

3. DON'T start meeting for a pity-party that will destroy you and your group of women. Instead determine that all crises and heartbreaks will be discussed in your own prayer closets, with your Heavenly Husband, who will comfort deep where it hurts. Then, you will find you don't have the need to share it with anyone else, you'll be free to move forward towards restoration.

3. NIE spotykaj się po to, żeby się użalać, co zniszczy ciebie i twoją grupę kobiet. Zamiast tego zdecyduj, że wszystkie kryzysy i złamane serce zostaną omówione w twoim własnym pokoju modlitewnym, z twoim Niebiańskim Mężem, który będzie głęboko pocieszał tam, gdzie boli. Wtedy przekonasz się, że nie będziesz miała potrzeby dzielić się nimi z nikim innym, będziesz mogła swobodnie iść naprzód w kierunku przywrócenia.

4. NEVER ask each other the answer to anything or ask each other details. Each week, without fail, Sue and I would sit in a freezing, overly air-conditioned booth, confessing faults, poring over our many versions of the Bible we had spread out on the table and began living the principle of discretion.

4. NIGDY nie pytajcie się nawzajem o odpowiedzi, ani nie pytajcie się o szczegóły. Każdego tygodnia, niezawodnie, Sue i ja siedziałyśmy w lodowatym, zbyt klimatyzowanym miejscu, wyznając błędy, przeglądając nasze liczne wersje Biblii, które rozłożyłyśmy na stole i zaczęłyśmy żyć zgodnie z zasadą dyskrecji.

If you begin to ask each other (when neither of you knows where your individual RJ are heading), you'll soon begin to get lost AND more than likely, He will cause you each to loath the other as it says in Psalm 88:18, “You [God] have removed lover and friend far from me; My acquaintances are in darkness.” Psalm 88:8, “You [God] have removed my acquaintances far from me; You have made me an object of loathing to them; I am shut up and cannot go out.”

Jeśli zaczniecie pytać się nawzajem, (kiedy żadna z was nie wie, dokąd zmierza wasza indywidualna PP), wkrótce zaczniecie się gubić I bardziej niż prawdopodobne, On sprawi, że będziecie dla siebie ohydą jak pisze w Psalmie 88:18: ,,Oddaliłeś [Boże] ode mnie przyjaciela i towarzysza, a moich znajomych – w ciemności” i w Psalmie 88:8: „Oddaliłeś [Boże] ode mnie moich znajomych, uczyniłeś mnie dla nich ohydą; jestem uwięziony i nie mam wyjścia”.

Sue and I also made sure to NEVER ask each other the answer to anything or ask each other details that we felt we should not reveal to each other (thus covering our husband’s nakedness see Genesis 9:22–25). 

Sue i ja też NIGDY nie pytałyśmy siebie nawzajem o odpowiedzi na cokolwiek, ani nie pytałyśmy się o szczegóły, których naszym zdaniem nie powinnyśmy sobie nawzajem ujawniać (zakrywając w ten sposób nagość naszego męża, zob. Rodzaju 9:22-25).

Instead we would go to our HH, ask Him our question, and then He would show us the answer by leading us to a passage of Scripture, then to another and another when we’d read it out loud from all the versions of the Bible—until we knew we understood the principle. THIS is what we shared with each other, His Answers!

Zamiast tego udawałyśmy się do naszego NM, zadawałyśmy Mu nasze pytanie, a potem On pokazywał nam odpowiedź, prowadząc nas do fragmentu Pisma Świętego, potem do kolejnego i kolejnego, czytałyśmy je na głos ze wszystkich wersji Biblii - dopóki nie wiedziałyśmy, że rozumiemy tę zasadę. TYM właśnie dzieliłyśmy się ze sobą, Jego odpowiedziami!

Once home, we would each fill one 3x5 card after another to read the principle over and over and over again. This routine and what we learned is what finally became How God Can and Will Restore Your Marriage and A Wise Woman. Now you can easily add these to your phone and carry them with you the same way—reading them over and over and over again!

Po powrocie do domu, każda z nas wypełniała jedną kartę indeksową 3x5 po drugiej, aby w kółko czytać zasadę. Ta rutyna i to, czego się nauczyłyśmy, ostatecznie zostało spisane w Jak Bóg może i przywróci twoje małżeństwo i Mądra kobieta. Teraz możesz łatwo ściągnąć je na telefon i nosić przy sobie w ten sam sposób - czytając je w kółko!

And, as shared in Course 1 Your ePartner, Sue and I began meeting every Friday evening in the month of May and by September, less than 4 months later, Sue's marriage was actually RESTORED!

I jak podano w Kursie 1 Twoja zPartnerka, Sue i ja zaczęłyśmy spotykać się w każdy piątek wieczorem w maju i do września, mniej niż 4 miesiące później, małżeństwo Sue zostało faktycznie PRZYWRÓCONE!

It was shortly after Sue's marriage was restored that God began bringing other women into my life— desperate for help and encouragement. And, due to the success of my relationship with Sue and how we did things, I began sharing the same things with them.

Wkrótce po przywróceniu małżeństwa Sue, Bóg zaczął wprowadzać do mojego życia inne kobiety - desperacko potrzebujące pomocy i zachęty. Ze względu na sukces mojej relacji z Sue i to, jak robiłyśmy różne rzeczy, zaczęłam dzielić się z nimi tymi samymi rzeczami.

Though each wanted to be my ePartner or have an ePartner of their own, I would encourage them to begin their RJ alone with the Lord, until they got to Course 3—to make sure they too were depending on the LORD completely and would not go to anyone else for their answers.

Chociaż każda chciała być moją zPartnerką lub mieć własną zPartnerkę, zachęcałam ich do rozpoczęcia swojej PP sam na sam z Panem, aż dotrą do Kursu 3 - aby upewnić się, że one również całkowicie polegają na PANU i nie pójdą do kogoś innego w celu uzyskania odpowiedzi.

Remember, Sue and I didn't find each other immediately, but well into our own Restoration Journey—so if God doesn’t show you who your ePartner is—He just wants you to Himself for now.

Pamiętaj, że Sue i ja nie znalazłyśmy się od razu, ale w trakcie naszej własnej Podróży Przywrócenia - więc jeśli Bóg nie pokaże ci, kim jest twoja zPartnerka - na razie chce cię tylko dla siebie.

*I knew there was no way I could be there for every woman myself, and neither can you. Besides, Who but GOD knows where each RJ will lead or who their perfect ePartner is?

*Wiedziałam, że nie ma mowy, żebym mogła być przy każdej kobiecie osobiście i ty też nie możesz. Poza tym, kto oprócz BOGA wie, dokąd poprowadzi każda PP lub kto jest ich idealną zPartnerką?

Restoration Fellowship
Wspólnota Przywrócenia

"But Moses’ hands were heavy. Then they took a stone and put it under him, and he sat on it; and Aaron and Hur supported his hands, one on one side and one on the other. Thus his hands were steady until the sun set"—Exodus 17:12  

,,Ale ręce Mojżesza były ociężałe. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego, i usiadł na nim. A Aaron i Chur podpierali jego ręce, jeden z jednej, drugi z drugiej strony. I jego ręce były stale podniesione aż do zachodu słońca” - Wyjścia 17:2

"For where two or three have gathered together in My name, I am there in their midst"—Matthew 18:20

,,Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich” - Mateusza 18:20

I found it impossible to find any likeminded woman in my church who believed as I did. And I went to one of the largest churches in our state! Yet, soon after we met, Sue confided that she didn’t go to the church where we met each other, and had stopped attending her church due to the gossip and the “advice” that her pastor gave her. Her pastor told her Sue’s husband would never return AND that it would be “indecent” of her to even want her unfaithful husband home. Imagine!

Nie mogłam znaleźć w moim kościele kobiety o podobnych poglądach, która uwierzyłaby tak, jak ja. I poszłam do jednego z największych kościołów w naszym stanie! Jednak wkrótce po naszym spotkaniu Sue wyznała, że nie chodziła do kościoła, w którym się spotkałyśmy i przestała chodzić do jej kościoła z powodu plotek i „rady”, której udzielił jej pastor. Jej pastor powiedział jej, że mąż Sue nigdy nie wróci ORAZ że byłoby „nieprzyzwoite” z jej strony, gdyby nawet chciała, aby jej niewierny mąż wrócił do domu. Wyobraź to sobie!

Something similar had happened to me, when my pastor sent me to the Singles Ministry, for a time, I too, stopped attending church. It’s when I began my own fellowship helping other women— that caused another local pastor (who heard what I was doing) to ask me to come and build my ministry for women in his church. This, too, had huge challenges and why I recommend keeping your meetings in private homes or local restaurants.

Coś podobnego przydarzyło się mi, gdy mój pastor wysłał mnie do służby dla singli, na pewien czas również przestałam chodzić do kościoła. To właśnie wtedy, gdy zaczęłam swoją społeczność pomagania innym kobietom - to spowodowało, że inny lokalny pastor (który słyszał, co robię) poprosił mnie, abym przyszła i zbudowała moją służbę dla kobiet w jego kościele. To też wiązało się z ogromnymi wyzwaniami i dlatego polecam organizowanie spotkań w domach prywatnych lub lokalnych restauracjach.

Conclusion
Podsumowanie

Once your HH reveals your ePartner, make sure your ePartner begins by entering the Narrow Gate of HopeAtLast.com unless she doesn't have internet access. If He hasn't revealed anyone, continue to Evangelize and very soon it will be the appointed time!

Gdy twój NM ujawni twoją zPartnerkę, upewnij się, że twoja zPartnerka zaczyna od wejścia przez wąską bramę WiecznaMilosc.com (HopeAtLast.com), chyba, że nie ma dostępu do internetu. Jeśli nikogo nie objawił, kontynuuj ewangelizację, a już niedługo nadejdzie wyznaczony czas!

Become A Bridge Builder

Zostań Budowniczką mostów

We encourage you to begin finding and preparing to find your ePartner by becoming a Bridge Builder.

Zachęcamy do rozpoczęcia poszukiwania i przygotowania się do znalezienia swojej zPartnerki, stając się Budowniczką mostów.

And once you find your ePartner—be sure to submit a Praise Report! Share how the Lord led you to find her, using Erin finding Sue as an example. Encourage other Encourager blog readers to ask their HH where to find their ePartner to begin their ministry and to finish their race by starting their own Ministry.

A kiedy już znajdziesz swoją zPartnerkę - prześlij raport pochwały! Opowiedz, jak Pan doprowadził cię do odnalezienia jej, używając jako przykładu Erin, która znalazła Sue. Zachęć inne czytelniczki bloga Zachęcenie, aby zapytały swojego NM, gdzie mogą znaleźć swoją zPartnerkę, by rozpocząć swoją służbę i zakończyć wyścig przez rozpoczęcie ich własnej służby.

Nadszedł czas, abyś wypełniła swój dziennik, dokumentując to, czego nauczyłaś się podczas tej lekcji.

PROSZĘ ZAUWAŻ: Chcemy PONOWNIE zachęcić cię, abyś naprawdę WYLEWAŁA swoje serce w każdym dzienniku, by przypominać sobie to, czego się nauczyłaą, ponieważ to cię przygotuje i poprowadzi do twojej własnej służby. On wzywa cię, abyś była zachęcającą kobietą, która ma serce dla innych i kontynuuje bycie prowadzoną i przemienioną przez Niego.

If you'd like more information, visit:

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, odwiedź: