Dzielenie się jest dbaniem o innych!

Give, and it will be given to you.

They will pour into your lap a good measure—

pressed down, shaken together, and running over.

For by your standard of measure 

it will be measured to you in return.

—Luke 6:38 

,,Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, 

natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się 

dadzą w wasze zanadrze. 

Jaką bowiem miarą mierzycie, 

taką będzie wam odmierzone”

- Ew. Łukasza 6:38

 

This morning, as I do every morning since I’ve been living my abundant life, I was excited to discover the new revelation that the Lord was going to show me. So with my Bible and coffee in hand, anticipation was flowing through me to the point where I couldn’t wait for Him to share a new, hidden secret to me just as it says in Isaiah 48:6 that He would do, “I proclaim to you new things from this time, even hidden things which you have not known.”

Dziś rano, jak każdego ranka, odkąd żyję w obfitości, byłam podekscytowana odkryciem nowego objawienia, które Pan chciał mi pokazać. Tak więc z moją Biblią i kawą w ręku, oczekiwanie przepływało przeze mnie do tego stopnia, że nie mogłam się doczekać, aż On podzieli się ze mną nową, ukrytą tajemnicą, tak jak jest napisane w Księdze Izajasza 48:6, że to zrobi: ,,... Teraz już ogłaszam nowe i tajemne rzeczy, o których nie wiedziałeś”.

Heart beating wildly, opening my Bible, I asked the Lord where, what verse, He wanted me to open to. He began leading me through a series of verses that are not just for me, but for each and every one of you who have yearned and wanted to know the secret to abundance. Not surprisingly the secret is—giving.

Serce biło mi mocno, otworzyłam Biblię i zapytałam Pana, na którym wersecie chce, żebym otworzyła. Zaczął mnie prowadzić przez serię wersetów, które nie są przeznaczone tylko dla mnie, ale dla każdej z was, które tęsknicie i pragniecie poznać sekret obfitości. Nic dziwnego, że sekretem tym jest - dawanie.

“‘Behold, days are coming,’ declares the LORD, ‘When the plowman will overtake the reaper and the treader of grapes him who sows seed; when the mountains will drip sweet wine and all the hills will be dissolved. Also I will restore the captivity of My people Israel, And they will rebuild the ruined cities and live in them; They will also plant vineyards and drink their wine, And make gardens and eat their fruit. I will also plant them on their land, and they will not again be rooted out from their land which I have given them,’ Says the LORD your God” (Amos 9:13–15). 

,,Oto nadchodzą dni, mówi PAN, że oracz będzie za żniwiarzem, a depczący winogrona za siejącym ziarno; góry będą ociekać moszczem, a wszystkie pagórki się rozpłyną. Odwrócę niewolę mojego ludu, Izraela; odbudują miasta spustoszone i zamieszkają w nich; zasadzą też winnice i będą pić z nich wino; założą też sady i będą jedli ich owoce. Zasadzę ich w ich ziemi; i nigdy nie zostaną wykorzenieni ze swojej ziemi, którą im dałem, mówi PAN, twój Bóg” (Ks. Amosa 9:13-15).

Next He led me to, “Then the LORD answered me and said, ‘Record the vision and inscribe it on tablets, that the one who reads it may run. For the vision is yet for the appointed time; it hastens toward the goal and it will not fail, though it tarries, wait for it; for it will certainly come, it will not delay’” (Habakkuk 2:2–3). So with my computer open, I began to document, to record and inscribe these truths, knowing too, that what He’s told me and envisioned will certainly come just as it said. Then I continued reading…

Następnie skierował mnie do słów: ,,Wtedy PAN mi odpowiedział: Zapisz to widzenie, zapisz je wyraźnie na tablicach, aby czytający mógł je szybko przeczytać. To widzenie bowiem dotyczy oznaczonego czasu, a na końcu oznajmi, a nie skłamie; a choćby się odwlekało, oczekuj go, bo z pewnością przyjdzie, nie spóźni się” (Ks. Habakuka 2:2-3). Tak więc z otwartym komputerem zaczęłam dokumentować i zapisywać te prawdy, wiedząc również, że to, co On mi powiedział i jakie dał mi widzenie, na pewno przyjdzie tak, jak zostało powiedziane. Potem czytałam dalej...

“Look among the nations! Observe! Be astonished! Wonder! Because I am doing something in your days—You would not believe if you were told” (Habakkuk 1:5).

,,Spójrzcie na narody, zobaczcie i zdumiejcie się bardzo, gdyż dokonuję dzieła za waszych dni, w które nie uwierzycie, gdy wam o nim opowiedzą” (Ks. Habakuka 1:5).

Skipping a few verses, He next had me read: “Though the fig tree should not blossom and there be no fruit on the vines, though the yield of the olive should fail and the fields produce no food, Though the flock should be cut off from the fold and there be no cattle in the stalls, yet I will exult in the LORD, I will rejoice in the God of my salvation. The Lord GOD is my strength, and He has made my feet like hinds’ feet, and makes me walk on my high places” (Habakkuk 3:17–19).

Pomijając kilka wersetów, poprowadził mnie do przeczytania: ,,Choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było plonu w winnicach, choćby i owoc oliwy zawiódł, i pola nie przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni, i nie było bydła w oborach; Ja jednak będę się radował w PANU, rozraduję się w Bogu mojego zbawienia. Pan BÓG jest moją siłą i uczyni moje nogi jak nogi łań, i sprawi, że będę chodzić po wyżynach…”.

What the Lord is telling you in this verse, those of you who have had a heart for giving, and also what He has been speaking to me, is that we are on the threshold of some amazing things that are going to happen in our lives! As He put it that morning, He said, “You would not believe if you were told”! And He ends by saying that even though right now we see nothing, by faith, we must continue to praise Him.

To, co Pan mówi w tym wersecie tym z was, które mają serce do dawania, a także to, o czym mówił do mnie, to to, że stoimy na progu niesamowitych rzeczy, które wydarzą się w naszym życiu! Jak to ujął tego ranka, powiedział: „Nie uwierzycie, gdy wam o tym opowiedzą”! I kończy mówiąc, że chociaż teraz nic nie widzimy, przez wiarę musimy nadal Go chwalić.

So, now that I’ve recorded the vision, it’s time for us to explore this wonderful revelation even more, so we can fully grasp this truth in order to remain in a constant state of praise!

A więc teraz, kiedy zapisałam wizję, nadszedł czas, abyśmy jeszcze bardziej zgłębiły to wspaniałe objawienie, byśmy mogły w pełni pojąć tę prawdę, żeby trwać w nieustannym stanie uwielbienia!

It is so easy for me to believe these promises the Lord unveiled to me this morning, because, as I look back at my life now in comparison to where I was just one year ago, it’s not as difficult to see the impossibility of it really happening. For instance, prior to me finding the abundant life, I never ventured much out of my house, but instead, stayed mostly in my own room where I worked, and never even ventured downstairs. Downstairs to our family room, or the boys’ bedrooms, and also where my husband’s office was once located. That was a just year ago. 

Tak łatwo jest mi uwierzyć w te obietnice, które Pan objawił mi dziś rano, ponieważ, gdy patrzę na moje życie teraz, w porównaniu z tym, gdzie byłam jeszcze rok temu, nie jest tak trudno dostrzec niemożność, by to się naprawdę wydarzyło. Na przykład, zanim odnalazłam życie w obfitości, nigdy nie wychodziłam z domu, lecz przebywałam głównie w swoim pokoju, gdzie pracowałam, i nigdy nawet nie schodziłam na dół. Na dół, do naszego pokoju rodzinnego, sypialni chłopców, a także tam, gdzie kiedyś znajdował się gabinet mojego męża. To było zaledwie rok temu. 

This morning I will head downstairs to my new office, while I begin completing plans to take my second trip around the world—visiting places that I had read about but didn’t even know where they were on the map—and even visiting countries that I didn’t know existed. Last year, if the Lord told me that all of this would happen over the course of just one year, I “would not believe if I were told”!

Dziś rano zejdę na dół do mojego nowego biura i zacznę kompletować plany mojej drugiej podróży dookoła świata - odwiedzenia miejsc, o których czytałam, ale nie wiedziałam nawet, gdzie są na mapie - a nawet odwiedzenia krajów, o których istnieniu nie miałam pojęcia. W zeszłym roku, gdyby Pan powiedział mi, że to wszystko wydarzy się w ciągu jednego roku, ,,nie uwierzyłabym, gdyby mi powiedziano”!

Whatever is about to happen this year is also going to be life-changing; not just in my life, but also my children’s lives, my ministry’s future, each of the lives of women whom my life touches, and your life too (which is why He’s led you to read this book). As a result, what is about to happen in your life will also touch every life that your life touches. You see, that’s the point: God touches our lives in order for us to touch other lives and to cause that ripple to spread His love, His truths to countless hurting souls who are desperately in need of Him. This, dear friend, is a revelation that you need to grab hold of and hide deep in your heart: God gives to us in order for us to give to others—that’s the secret to living abundantly. 

To, co ma się wydarzyć w tym roku, zmieni również moje życie - nie tylko moje życie, ale również życie moich dzieci, przyszłość mojej posługi, życie każdej z kobiet, których dotyka moje życie, a także twoje życie (dlatego właśnie On poprowadził cię do przeczytania tej książki). W rezultacie to, co ma się wydarzyć w twoim życiu, dotknie również każdego życia, którego dotyka twoje życie. Widzisz, o to właśnie chodzi: Bóg dotyka naszego życia po to, abyśmy my dotknęli innych istnień i rozprzestrzeniali Jego miłość, Jego prawdy wśród niezliczonych zranionych dusz, które rozpaczliwie Go potrzebują. To, droga przyjaciółko, jest objawienie, którego musisz się uchwycić i ukryć głęboko w swoim sercu: Bóg daje nam, abyśmy my mogli dawać innym - oto sekret życia w obfitości. 

In the same way and to the same measure as He gave us His Son, who now is our beloved Husband, who has loved us in such a way as to heal our hearts and make us feel cleaned, cherished and in need of no one and nothing else but Him, others desperately need Him as well. So this means we cannot keep Him or His love to ourselves, but we must give this gift of His Son, sharing Him with others. He wants to be to each woman we meet, the same Lover, Healer, Provider and Protector, which will happen—once our lives shine so brightly that everyone we meet asks us about our shining hope within us!

W taki sam sposób i w takim samym stopniu, w jakim dał nam Swojego Syna, który teraz jest naszym ukochanym Mężem, który umiłował nas tak, że uzdrowił nasze serca i sprawił, że czujemy się oczyszczone, kochane i nie potrzebujemy nikogo i niczego innego, jak tylko Jego, inni również rozpaczliwie Go potrzebują. Oznacza to, że nie możemy zatrzymać Go i Jego miłości dla siebie, ale musimy dawać ten dar Jego Syna, dzieląc się Nim z innymi. On chce być dla każdej kobiety, którą spotkamy, tym samym Ukochanym, Uzdrowicielem, Zaopatrzycielem i Obrońcą, co się stanie - kiedy nasze życie rozbłyśnie tak jasno, że wszyscy, których spotkamy, będą pytać nas o naszą jaśniejącą nadzieję w nas!

That’s why it’s important to be prepared for how you’ll answer when others ask, as it says we are to do in First Peter 3:15 NIV, “Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.” Reading it in the Message Bible it says it this way, “Be ready to speak up and tell anyone who asks why you’re living the way you are, and always with the utmost courtesy.” You need to respect that not everyone is ready to know Him, so your goal is to simply share your hope, and what has changed you, making sure you wait until you’re asked. Also, having a heart that is not trying to push anything on anyone, women especially will witness your shining love to them and others to the point that each will naturally be drawn to wanting to experience what you have, and what you possess is Him.

Dlatego ważne jest, aby być przygotowanym na to, jak odpowiemy, gdy inni o to zapytają, jak jest napisane w 1 Liście Piotra 3:15: ,,... Bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością i bojaźnią”. W Biblii Słowo Życia czytamy to w ten sposób: ,,... Gdy inni będą was pytać o źródło waszej nadziei, bądźcie gotowi, aby dać im odpowiedź”. Musisz szanować to, że nie wszyscy są gotowi Go poznać, więc twoim celem jest po prostu dzielenie się swoją nadzieją i tym, co cię zmieniło, upewniając się, że poczekasz, aż ktoś cię o to zapyta. Ponadto, mając serce, które nie próbuje niczego nikomu wciskać, szczególnie kobiety będą świadkami twojej świecącej miłości do nich i do innych, do tego stopnia, że każda z nich w naturalny sposób będzie chciała doświadczyć tego, co ty posiadasz, a tym, co posiadasz, jest On.

Dear friend, each time God reveals mysteries to us, like revealing to us that we have a Husband who loves us as much as He does, it’s in order that we reveal these mysteries and truth to others, by living in such a way that our lives speak volumes and then giving them the truth when they ask. “You are our letter, written in our hearts, known and read by all men” (2 Corinthians 3:2). This is the correct and true form of “witnessing”—it’s others witnessing our lives, not by confronting others. Our Husband showers us with blessings and love so we can in turn radiate His love and shower others with His blessings and His love. This is the secret—giving what He’s given to us.

Droga przyjaciółko, za każdym razem, gdy Bóg objawia nam tajemnice, jak na przykład to, że mamy Męża, który kocha nas tak samo jak On, jest to w porządku, abyśmy objawiali te tajemnice i prawdę innym, żyjąc w taki sposób, aby nasze życie przemawiało, a następnie przekazując im prawdę, gdy o nią pytają. ,,Naszym listem wy jesteście, napisanym w naszych sercach, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi” (2 List do Koryntian 3:2). To jest właściwa i prawdziwa forma dawania świadectwa - to inni są świadkami naszego życia, nie przez konfrontację z innymi. Nasz Mąż obdarza nas błogosławieństwami i miłością, abyśmy my z kolei mogli promieniować Jego miłością i obdarzać innych Jego błogosławieństwami i miłością. To jest właśnie sekret - dawać to, co On nam dał.

Blessings will Overtake You 

Błogosławieństwa cię wyprzedzą

Going back to the first verse where the Lord told me, “‘Behold, days are coming,’ declares the LORD, ‘When the plowman will overtake the reaper and the treader of grapes him who sows seed . . .” this, too, is something that happens almost every day of my life, and will in yours—if you have learned the secret, which is giving what He’s given to you.

Wracając do pierwszego wersetu, w którym Pan powiedział mi: ,,Oto nadchodzą dni, mówi PAN, że oracz będzie za żniwiarzem, a depczący winogrona za siejącym ziarno…”, to także jest coś, co dzieje się prawie każdego dnia w moim życiu i będzie się działo w twoim - jeśli poznałaś sekret, którym jest dawanie tego, co On ci dał.

What I understood this verse to mean is totally different from what I have now come to understand it to mean. The word “overtake” when running the race of life means that the blessing gets to the finish line before we do. “Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider Him who has endured such hostility by sinners against Himself, so that you will not grow weary and lose heart” (Hebrews 12:1–3).

To, co rozumiałam przez ten werset, jest zupełnie inne niż to, co teraz zrozumiałam. Słowa ,,będzie za” w biegu życia oznaczają, że błogosławieństwo dociera do mety przed nami. ,,Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu; Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali” (List do Hebrajczyków 12:1-3).

Some years ago, whenever trials hit me and my life, I began to believe that something good was going to come out of it—but some day—some year or some decade later. Yet, over the course of this past year I began to look for that blessing not a year or a decade later, but to look for the blessing immediately; immediately after the trial was over. Then, that’s exactly what began to happen. The day arrived when all that I had sown began to overtake me and would often show up even before the trial even hit my life. Money showed up in my hand or wallet or bank account before I needed it. Plans for what I needed to do showed up before anyone had even asked me the question.

Kilka lat temu, gdy w moim życiu pojawiały się próby, zaczynałam wierzyć, że wyniknie z nich coś dobrego - ale kiedyś, za rok lub dziesięć lat później. Jednak w ciągu tego ostatniego roku zaczęłam szukać tego błogosławieństwa nie rok czy dekadę później, ale natychmiast, zaraz po zakończeniu próby. I właśnie to zaczęło się dziać. Nadszedł dzień, w którym wszystko, co zasiałam, zaczęło mnie wyprzedzać i często pojawiało się, zanim jeszcze próba dotknęła moje życie. Pieniądze pojawiały się w mojej ręce, portfelu lub na koncie bankowym, zanim ich potrzebowałam. Plany dotyczące tego, co mam zrobić, pojawiały się, zanim ktokolwiek zadał mi pytanie.

Then, as I said, whenever God revealed a new truth to me, giving me something wonderful to walk towards, I then began to live that truth and would give the same truth to others. And since my children are those who are closest to me, and they too are my inheritance that will continue to give to others when I’m gone, I often am led to give truths to my children first. The principle of our blessings overtaking us was one such principle.

Potem, jak już mówiłam, za każdym razem, gdy Bóg objawiał mi nową prawdę, dając mi coś wspaniałego, ku czemu mogłam podążać, zaczynałam żyć tą prawdą i przekazywałam ją innym. A ponieważ moje dzieci są tymi, którzy są mi najbliżsi, i one także są moim dziedzictwem, które nadal będzie dawać innym, kiedy mnie już nie będzie, często jestem prowadzona do przekazywania prawdy najpierw moim dzieciom. Jedną z takich prawd była zasada, że nasze błogosławieństwa nas wyprzedzają.

It happened the day my niece was flying back home, we needed to drive to an airport more than three hours away, so my brother offered to pay for us to spend the night in a hotel near the airport. Oh the favor of God. On our way there, we were driving through a small city in the middle of nowhere when my daughter leans up and whispers, “Mama, I’m so sorry but I just remembered I forgot to pack my swimsuit. I’m so sorry!!” and I could tell she was nearly in tears since we’d selected our hotel based on their amazing pool and hot tub. Immediately I assured her that there was no reason to worry, fear or feel badly, but to instead get excited because His blessings would overtake us! Without exaggerating, I turned my head and looked to my right to see a small Walmart; immediately I took a quick right turn explaining that He obviously wanted to bless her with a new swimsuit! Then paraphrasing Isaiah 40:2, “Speak kindly . . . And call out to her, that her warfare has ended, that her iniquity has been removed, that she has received of the LORD'S hand DOUBLE for all her sins [or mistakes].” Even though swimsuit season had passed, sure enough, as we walked in, right near the front of the store my daughter found one of the cutest swimsuits I’d ever seen AND it was beyond anointed. This swimsuit lasted for several summers and was even in good enough shape to pass down to her sister, which fit her just as perfectly. Only God could do this!

Zdarzyło się to w dniu, w którym moja siostrzenica wracała do domu. Musieliśmy jechać na lotnisko oddalone o ponad trzy godziny drogi, więc mój brat zaproponował, że zapłaci za nas za nocleg w hotelu w pobliżu lotniska. Och, łaska Boża. Po drodze przejeżdżaliśmy przez małe miasto pośrodku niczego, gdy moja córka pochyliła się i szepnęła: ,,Mamo, tak mi przykro, ale właśnie sobie przypomniałam, że zapomniałam spakować strój kąpielowy. Tak mi przykro!!!”. Widać było, że prawie zalewa się łzami, bo wybraliśmy nasz hotel ze względu na wspaniały basen i jacuzzi. Natychmiast zapewniłam ją, że nie ma powodu do zmartwień, strachu czy złego samopoczucia, ale że powinna się cieszyć, bo Jego błogosławieństwo nas ogarnie! Nie przesadzając, odwróciłam głowę i spojrzałam w prawo, aby zobaczyć mały supermarket Walmart; natychmiast skręciłam w prawo, wyjaśniając, że On oczywiście chce pobłogosławić ją nowym kostiumem kąpielowym! Następnie, parafrazując werset z Księgi Izajasza 40:2, powiedziałam: ,,Przemawiajcie do serca… wołajcie do niej, że dopełnił się jej postanowiony czas, że została przebaczona jej nieprawość, bo otrzymała z ręki PANA w DWÓJNASÓB za wszystkie swoje grzechy [błedy]”. Mimo że sezon strojów kąpielowych już minął, moja córka znalazła jeden z najładniejszych strojów kąpielowych, jakie kiedykolwiek widziałam I był namaszczony. Ten strój przetrwał kilka lat, a nawet był w wystarczająco dobrym stanie, aby przekazać go siostrze, na którą pasował tak samo idealnie. Tylko Bóg mógł to zrobić!

Not only did my daughters walk away from this experience with an understanding of how blessings overtake us, but to be sure to look for the blessings immediately, something He first gave to me. But remember, my niece was also with us, so she took this back and shared it, by her living it with her sister and her parents!! This ripple of His love for us spread half way around the world!!

Moje córki wyniosły z tego doświadczenia nie tylko zrozumienie tego, w jaki sposób błogosławieństwa nas wyprzedzają, ale także pewność, że należy natychmiast szukać błogosławieństw, coś, co On dał mi jako pierwszej. Pamiętaj jednak, że była z nami także moja siostrzenica, więc wzięła tę prawdę ze sobą przez życie nią i podzieliła się tym z siostrą i swoimi rodzicami!! Ta fala Jego miłości do nas rozeszła się na pół świata!!

To Embrace Waiting 

Przyjmowanie czekania

Now to move on and discuss that infamous and also loathed principle of waiting. Wow, has the Lord given me knew insight into this principle too! 

Teraz przejdziemy do omówienia niesławnej i znienawidzonej zasady czekania. Łał, Pan dał mi też nowy wgląd w tę zasadę!

If you are anything like how I used to be, I simply hated, loathed, and squirmed when I was forced to wait. Now, I am thrilled when I’m asked to wait, since I know now that waiting is an exciting part of His plan. Why? What has changed? The revelation that was always there in Scripture but I never really wanted to embrace it: “Yet those who wait for the LORD will gain new strength; they will mount up with wings like eagles, they will run and not get tired, they will walk and not become weary” (Isaiah 40:31). 

Jeśli jesteś podobna do tego jaka byłam, to po prostu nienawidziłam, byłam niechętna i denerwowałam się, kiedy byłam zmuszona czekać. Teraz jestem zachwycona, gdy ktoś prosi mnie o czekanie, ponieważ wiem, że czekanie jest ekscytującą częścią Jego planu. Dlaczego? Co się zmieniło? Objawienie, które zawsze było obecne w Piśmie Świętym, ale ja nigdy nie chciałam go przyjąć: ,,Ale ci, którzy oczekują PANA, nabiorą nowych sił; wzbiją się na skrzydłach jak orły, będą biec, a się nie zmęczą, będą chodzić, a nie ustaną” (Ks. Izajasza 40: 31). 

Now I have gained enough experience to know that when I’m required to wait for something, anything, it’s because God has orchestrated that period of waiting so that it will give me the time I need to “gain new strength” so I will “not get tired or grow weary” when the new blessing shows up in my life. Waiting also signals to me, telling me that what is up ahead is going to need more strength (physically, mentally, emotionally, and/or spiritually) than what I have at the present time. Therefore, I am more than happy to wait and use that time to build my strength with pure excitement—the strength that will carry me through whatever wave I am about to ride. This is a good metaphor or picture of how to benefit from adversity, as this is how God created our world and how we, as His bride, are able to live abundantly.

Teraz zdobyłam wystarczająco dużo doświadczenia, aby wiedzieć, że kiedy muszę na coś czekać, na cokolwiek, to dlatego, że Bóg zaplanował ten okres oczekiwania tak, aby dać mi czas, którego potrzebuję, żeby ,,nabrać nowych sił”, dzięki czemu ,,nie zmęczę się ani nie ustanę”, kiedy nowe błogosławieństwo pojawi się w moim życiu. Czekanie jest też dla mnie sygnałem, że to, co jest przede mną, będzie wymagało więcej siły (fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i/lub duchowej) niż ta, którą mam w tej chwili. Dlatego cieszę się, że mogę poczekać i wykorzystać ten czas na budowanie swojej siły w czystej ekscytacji - siły, która poniesie mnie przez falę, na której mam się znaleźć. Jest to dobra metafora lub obraz tego, jak korzystać z przeciwności, ponieważ właśnie w taki sposób Bóg stworzył nasz świat i w taki sposób my, jako Jego oblubienica, możemy żyć w obfitości.

Waves of Adversity 

Fale przeciwności

Another revelation was that for years I swam into the waves of my life only to eventually become weary and defeated. Yet, over the course of just one year, I learned the secret to overcome these waves of adversity differently, by no longer resisting evil and each time something or someone comes against me, I need to instead turn around and ride along with the adversity because God wants to bring me up higher, living even more abundantly. Remember, “He has made my feet like hinds’ feet, and makes me walk on my high places” (Habakkuk 3:19). It actually happened by me living out the often neglected Beatitudes found in the book of Matthew. Most stop reading after He lists all the “blessed are you” but instead, just keep reading and grasp an even greater truth, when Jesus later on says…

Innym odkryciem było to, że przez wiele lat płynęłam w fale mojego życia, by w końcu stać się znużoną i pokonaną. Jednak w ciągu zaledwie jednego roku poznałam sekret pokonywania fal przeciwności w inny sposób - nie opierając się już złu i za każdym razem, gdy coś lub ktoś staje przeciwko mnie, muszę odwrócić się i płynąć z przeciwnością, ponieważ Bóg chce mnie wynieść wyżej, abym żyła jeszcze obficiej. Pamiętajmy: ,,... Uczyni moje nogi jak nogi łań, i sprawi, że będę chodzić po wyżynach…” (Habakuk 3, 19). Tak naprawdę stało się to dzięki temu, że żyłam często zaniedbywanymi błogosławieństwami, które znajdujemy w Ewangelii Mateusza. Większość przestaje czytać po tym, jak Jezus wymienia wszystkie ,,błogosławieni jesteście”, ale zamiast tego wystarczy czytać dalej, aby uchwycić jeszcze większą prawdę, gdy Jezus później mówi...

“But I say to you, do not resist an evil person; but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take your shirt, let him have your coat also. Whoever forces you to go one mile, go with him two. Give to him who asks of you, and do not turn away from him who wants to borrow from you. You have heard that it was said, ‘YOU SHALL LOVE YOUR NEIGHBOR and hate your enemy.’ But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven; for He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous” (Matthew 5: 39–45).

,,Lecz ja wam mówię: Nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce się z tobą procesować i wziąć twoją szatę, zostaw i płaszcz. A jeśli ktoś cię przymusza, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano: BĘDZIESZ MIŁOWAŁ SWEGO BLIŹNIEGO, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Lecz ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was; Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Ew. Mateusza 5:39-45).

Riding the wave of adversity means that you go with the flow, never opposing it. Jesus explained how we are to react when people tell you to do something, but this is far from what the church tells us. Yet Jesus made it a point to document what He said, “But I say to you . . .” So like everyone ignorant of the truth, I resisted evil, and made sure I never stood close enough to anyone who’d once slapped me. I would avoid seeing them and if I was forced to see them, I’d stand back emotionally. And I certainly didn’t do more or give more than what someone asked me to give them; therefore, I continued to miss the blessings of His message and the secret to living abundantly and powerfully—by giving—especially to those who hurt or use us.

Podążanie za falą przeciwności oznacza, że płyniemy z prądem, nigdy się jej nie przeciwstawiając. Jezus wyjaśnił nam, jak mamy reagować, kiedy ludzie każą nam coś zrobić, ale jest to dalekie od tego, co mówi nam kościół. Jednak Jezus położył nacisk na udokumentowanie tego, co powiedział: ,,Lecz ja wam mówię…”. Tak więc, jak wszyscy nieznający prawdy, opierałam się złu i dbałam o to, by nigdy nie stać blisko kogoś, kto kiedyś mnie ,,uderzył w policzek”. Unikałam ich widywania, a jeśli byłam zmuszona ich zobaczyć, emocjonalnie się od nich odsuwałam. I z pewnością nie robiłam więcej ani nie dawałam więcej niż to, o co ktoś mnie prosił, dlatego wciąż nie dostrzegałam błogosławieństw Jego poselstwa oraz sekretu życia w obfitości i mocy - przez dawanie - zwłaszcza tym, którzy nas krzywdzą lub wykorzystują.

What changed was that after finding my abundant life, I began getting what I needed directly from God like wisdom, and directly from the Lord, like the love that I desperately needed. So once I got what they each gave me, I was finally able to give what was lavished upon me to others. Once I received so much love and acceptance from the Lord (when I fully became His bride), then any evil person who wanted to slap me (emotionally by their words or by actions) no longer hurt me at all. After a while, each slap was just a wake-up call alerting me that I was about to go up higher again, and that meant that the Lord was going to ask me to give more than what was asked—giving to those who hurt and wanted to use me, which is when the huge blessings come—when the person you’re giving to doesn’t deserve it! 

To, co się zmieniło, to fakt, że po odnalezieniu życia w obfitości zaczęłam otrzymywać to, czego potrzebowałam, bezpośrednio od Boga, jak mądrość, i bezpośrednio od Pana, jak miłość, której tak bardzo potrzebowałam. Kiedy więc otrzymałam to, co każdy z nich mi dał, mogłam w końcu dawać innym to, czym mnie obdarzono. Kiedy otrzymałam dużo miłości i akceptacji od Pana (gdy w pełni stałam się Jego oblubienicą), wtedy każdy zły człowiek, który chciał mnie uderzyć (emocjonalnie, słowami lub czynami), nie sprawiał mi już żadnej przykrości. Po pewnym czasie każdy policzek był tylko sygnałem ostrzegawczym, że mam wejść jeszcze wyżej, a to oznaczało, że Pan będzie mnie prosił, abym dawała więcej niż to, o co mnie proszono - dawała tym, którzy mnie krzywdzili i chcieli wykorzystać, i wtedy właśnie przychodzi wielkie błogosławieństwo - kiedy osoba, której dajesz, nie zasługuje na to! 

Giving is incredibly powerful when it is demanded, stolen, or asked for unkindly. Adversity, I now understand, is actually the fuel we need, or like watering the seed that will bring about a bountiful harvest that He has promised us. So, with this truth understood, it’s now very easy to embrace adversity rather than running from it or pushing my way through it. And keep this in mind when your crops, your fields are not producing fruits. If you don’t water them, or if you don’t put fuel in your spiritual engine, is it any wonder why you are not moving forward? Read this verse:

Dawanie ma niesamowitą moc, kiedy się je żąda, kradnie lub prosi o nie w sposób niemiły. Teraz rozumiem, że przeciwności są tak naprawdę paliwem, którego potrzebujemy, albo jak podlewanie ziarna, które przyniesie obfite żniwo, obiecane nam przez Boga. Tak więc, po zrozumieniu tej prawdy, teraz bardzo łatwo jest mi przyjmować przeciwności, zamiast przed nimi uciekać lub przepychać się przez nie. Pamiętaj o tym, gdy twoje uprawy, twoje pola nie wydają owoców. Jeśli ich nie podlewasz albo nie dolewasz paliwa do swojego duchowego silnika, czyż można się dziwić, że nie posuwasz się naprzód? Przeczytaj ten werset:

“Therefore I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ's sake; for when I am weak, then I am strong” (2 Corinthians 12:10). “Not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am” (Philippians 4:11). To be honest, I was never content with anything close to difficulties or persecutions, only because I hadn’t been open to or knew that I needed to openly receive what God and my Husband wanted to give me. Then, once I took it, absorbed it, lived it, and then gave it, only then was I able to be “content in whatever circumstances” I was in.

,,Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach ze względu na Chrystusa; gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny” (2 List do Kor. 12:10). ,,Mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest” (List do Filipian 4:11 SNP). Szczerze mówiąc, nigdy nie byłam zadowolona z trudności czy prześladowań, tylko dlatego, że nie byłam otwarta lub nie wiedziałam, że muszę otwarcie przyjąć to, co Bóg i mój Mąż chcieli mi dać. A kiedy już to przyjęłam, wchłonęłam, żyłam tym, a potem dawałam, dopiero wtedy mogłam być ,,zadowolona w każdych okolicznościach”, w jakich się znajdowałam.

Root of Evil: Love of Money 

Korzeń zła: miłość do pieniędzy

One area that I have learned to embrace this principle of giving is in the area of giving money. We are all so fearful of not having enough that we foolishly withhold what we have, due to the love of money, only to find that our fears are realized and will then happen. What we fear actually happens because it’s manifested or created because of and due to our fears. How true this verse is to me now that I have learned the secret of giving, especially in giving to and blessing my enemies: “There is one who scatters, and yet increases all the more, and there is one who withholds what is justly due, and yet it results only in want” (Proverbs 11:24). While the opposite of this verse is in Job 3:25, “For what I fear comes upon me, and what I dread befalls me.” “The worst of my fears has come true, what I’ve dreaded most has happened.” Message Bible.

Jedną z dziedzin, w której nauczyłam się stosować tę zasadę dawania, jest dawanie pieniędzy. Wszyscy tak bardzo boimy się, że nie będziemy mieli wystarczająco dużo, że z miłości do pieniędzy głupio wstrzymujemy to, co mamy, tylko po to, by przekonać się, że nasze lęki się spełniły i że to się stanie. To, czego się boimy, faktycznie się wydarza, ponieważ przejawia się lub powstaje z powodu naszych lęków. Jakże prawdziwy jest dla mnie ten werset teraz, gdy poznałam tajemnicę dawania, zwłaszcza w dawaniu i błogosławieniu moim wrogom: ,,Jeden hojnie rozdaje, a jednak mu przybywa, drugi nad miarę skąpi, a ubożeje” (Ks. Przysłów 11:24). Przeciwieństwo tego wersetu znajduje się w Księdze Hioba 3:25: ,,Bo to, czego się bałem, spotkało mnie, a to, czego się obawiałem, spadło na mnie”. ,,Bo dopadło mnie to, przed czym drżałem, dosięgło to, co budziło mój lęk” (SNP).

When we are afraid that we will not have enough, we fear, then we withhold what is justly due for us to prosper (by giving to our enemies more than they asked for or demand from us). This withholding results “in want”—so that the fear of not having enough and the dread of being short on funds befalls us! This is the horribly vicious and endless cycle that so many Christians live and what the world “witnesses.” And the truth is that this futility can only be broken by receiving all the love that the Lord has for each of us as we become His bride, so that we can trust Him enough to walk out what He has told us, “But I say to you . . .” “give and it shall be given, pressed down and overflowing.” Who of us doesn’t want to receive overflowing blessings?!? We all do, but it takes giving when it’s difficult to do, and giving to whomever we don’t believe deserves it.

Kiedy obawiamy się, że nie wystarczy nam środków, boimy się, a następnie wstrzymujemy to, co słusznie należy nam się, abyśmy mogli prosperować (dając naszym wrogom więcej, niż od nas żądali lub żądają). To wstrzymywanie skutkuje ,,zubożeniem” - tak, że ogarnia nas lęk przed brakiem środków i strach przed tym, że zabraknie nam pieniędzy! To jest właśnie ten okropnie błędny i niekończący się cykl, w którym żyje tak wielu chrześcijan i którego świadkiem jest świat. Prawda jest taka, że ten bezsens można przełamać jedynie przyjmując całą miłość, jaką Pan ma dla każdej z nas, gdy stajemy się Jego oblubienicą, abyśmy mogły zaufać Mu na tyle, by realizować to, co nam powiedział: ,,Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się…”. Kto z nas nie chciałby otrzymywać przelewających się błogosławieństw?!? Wszyscy chcemy, ale to wymaga dawania, kiedy jest to trudne do zrobienia, i dawania komuś, kto naszym zdaniem na to nie zasługuje.

If giving is something that you have found hard to do, the source is that you still do not have enough of Him. What you need is not more money, but more of Him who loves you in such a way as you really truly feel like His bride! When we seek the Lord and His love wholeheartedly and want, yearn for and focus on only Him, He promises that, “all these things will be added to you” (Matthew 6:33). No longer will things or other people matter in your life. It’s really true. Once you have enough of Him, you’ll want more and more of Him—not things, or money or other people. You won’t want attention nor need companionship. And it’s then that you will finally be free to give because the love that saved this world will be overflowing in your life! You then no longer need or want things, money or people—then all of these blessing will be “pressed down and overflowing” to the point that anyone who comes close to you will be drenched by His blessings too.

Jeśli dawanie jest czymś, co przychodzi ci z trudem, to źródło tkwi w tym, że wciąż masz Go za mało. To, czego potrzebujesz, to nie więcej pieniędzy, ale więcej Tego, który kocha cię tak, że naprawdę czujesz się Jego oblubienicą! Kiedy szukamy Pana i Jego miłości całym sercem, kiedy pragniemy, tęsknimy i koncentrujemy się tylko na Nim, On obiecuje, że ,,wszystko inne będzie wam dodane” (Ew. Mateusza 6:33). W twoim życiu nie będą się już liczyły rzeczy ani inni ludzie. To jest prawda. Kiedy będziesz miała Go pod dostatkiem, będziesz chciała coraz więcej Jego - nie rzeczy, pieniędzy czy innych ludzi. Nie będziesz pragnęła uwagi ani towarzystwa. I właśnie wtedy będziesz wreszcie wolna, aby dawać, ponieważ miłość, która zbawiła ten świat, będzie przepełniała twoje życie! Wtedy nie będziesz już potrzebowała ani pragnęła rzeczy, pieniędzy czy ludzi - wszystkie te błogosławieństwa będą ,,utrzęsione i przelewające się” do tego stopnia, że każdy, kto się do ciebie zbliży, również zostanie oblany Jego błogosławieństwami.

This is the secret of life—He gave.

To jest tajemnica życia - On dał.

“For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life” (John 3:16).

,,Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ew. Jana 3:16).